Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtijaz Sahibi: CUMHURIYET \AKn adma İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yonetmenı lbrahim Yıldız # Yazuşlen Muduru Safim A^raslan#Sorurnlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara lstıhbarat Cengız V ıldırım • Ekonomı Hasan Erış 0 Kultur Egcmcn Berköz • Spor Ab- dülkadır Yücelman 0 Makaleler Samı Ka- raören 0 Duzeltme Abdullab \ azıcı 0 Bıl- gı-Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberlen Meh- met Faraç 0 A\rupa Temsılcısı Gurav Oı YavınKuralu tlhanSeIçuk(Baş- kan) Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hik- met Çetinkava, Şukran Soner, İbrahım \ ıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balba\. Hakan Kara. \nkara Tem^ılcısı Mustafa Balba\ Ataturk BuKan No 12^ Kat4 Bakanlıklar Tel 419^020 (" hatl Faks 419->0r 0 !zmır Tentoilcısı Serdar Kızık. H Zıva Blı H>2S 2 - Te! 441İ220 Faks 4418"4i0 \dana Temsılusi Çetın Yığenoğiu. tnonuCd. 119 S No 1 1 Tel 363 12 11 Faks V>3 121S Amaha Temsılcısı \hmetOnıçoğlu Denız Mah. Çelıkba, I* Merkezı kat o Tel 0242 24800" Faks 248" ı~ 0 idameMalıtşler BulentVener 0 Satış Fa- zılet kuza 0 Cumhumet Reklam 0 Genel Mudur Özlem Avden 0 Genel \fudur>. ardım- cıs.1 Nazende Pal Tel (0212) 251 98 "4 - ^5 2M98 81 82 Fak* (0212 ı 251 98 68 Rezer- va»on (2i2>512 05 0> Faks 212 îıî 84 63 ^ Ş g i 39 41 Cafflk>Slu34Uf I S M M Pk 2J6 Sııiecı VHIMNLTCI (>212>->I20^0^ı2tt Raskı M a rt:ezGazelĞDereıBâsım>a\TncılıkSaa\eTıı. ^S Faöh Vlah H a j n B a s n f a i Saırandırakartalkanbul Dtğrtun Merice7DaĞramPa2ariamaSan-\eTıc Fafc> IU2I Lumhtımet com tr 12 AGUSTOS2005 tmsak 4 23 Güneş604 Öğle H 16 tkındı 1" 05 \k>am 20 P Yatsı 21 49 Ağustos Axess harcamalannız Axess'ten. Axess'im var agustosta da kazanınm, sonra da kazanınm AİÜSIOÎ ta Axes île yapacaf*fîz her 50 YTL tıtt »iış*«ıjte hafta <ind* 1 hafta sontarmdByu 2 çektttj haKk! ei<Je edeceksnü- Çe^rtış soound» 500 k^ı ajusloitj yaptAlan harcama kadv chıp p>sra kizar^caK Ç«*ıUft# g iı aynncıt b^«^ 4 ^ 25 25 veya w-^w u » ccm tr de wl ıtn 03 01 2005 ttrth w Dallas'ın Bayan Blie'si öldii LOSANGELES (AA) - Dalbs dızısmdekı aılenın an- nesı "Bavan EIBe1 roluv le linknen Amenkalı oyuncu Barbara Bel Geddes. 82 yaşında akcığer kansennden oldu Bel Geddes'ın kuzenı LewisBennett. unlu oyun- cunun pazartesı gımu Maıne 'dekı e\inde olduğunu so\ - ledı Bel Geddes dızıdekı rolu ıle 1980'de Emm> odıil- lennde en ı\ ı kadın ovuncu odulunu kazanrruştı Sezen Aksu esM veyenişarkdannı eğitim alamayan laz çocuklan için seslendirdi Kardelenlere armağanNENAÇALİDİS Her şey 5 yıl once başlamıştı Turkceirın 2000 yılından bu yana Çağdaş Yaşamı Destekleme Deraeğı'yle bırlıkte yuruttuğu \ e aılelerının maddı yetersızlığı nedenıyle oğrenımıne devam edemeyen yaklaşık 11 kız çocuğuna burs ımkânı sağlayan 'Kardelenkr' tasansında yer alan Sezen Aksu, oncekı akşam 'Kardelen' adıyla hazırladığı albümunu tanıttı Harbıye Açıkhava Tıyatrosu'nda duzenlenen gece, "Kardelenler* ' tasansının fılm gostenmıyle \ e sanatçının seslendırdığı "Kardeten" şarkısıyla başladı Sahne beyaz mumlarla donatılmıştı Butün ızleyıcılenn gıysılerınde "Kardelen" tasansının bır parçası olan mavı ışıklı rozetler \ ardı Sezen Aksu gecede butun çocuklann eşıt olduğunu ıfade ettı \e yaşamın kımısıne adıl davTanmadığını. bunu duzeltmek ıçın de bu gece Harbıye'de olduğunu belırttı 480 bın kız çocuğunun eğıtımle tanışmadığının altını çızen Sezen Aksu, "Bu kızlanmızı okutmanuz lazun" dedı Sezen Aksu gecede "Kardelen" parçasını beyazlar ıçensındekı kuçuk çocuklarla seslendırdı AKSUDAN BESTE Kardelenler destek konserını Kadın ve Aıleden Sorumlu Dev let Bakanı Nimet Çubukçu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı Başkanı Prof Türkan Sayian, ressam Mehmet Güleryüz, GS'lı fiıtbolcu Hakan Şükür, bestecı \e soz yazan Aysel Gürel, AB Pöyrazoğlu, Gülben Ergen ve Deniz Akkaya gıbı unlu ısımler de ızledı Sezen Aksu'nun bu tasan ıçuı hazırladığı \e dun pıyasaya çıkan "Kardelen" ısımlı ozel bır bestenın yanı sua ıkı yenı şarkısı da albumde yer alıyor Aynca albumun tanıtımı \e bağışlara destek sağlamak amacıyla Sezen Aksu 17 farklı noktada 21 konser verecek Kardelen klıbı dun ıtıbanyla butun televızyon kanallannda da yayımlanmaya başladı Sezen Aksu Kardelen şarkısını çocuklarla biriikte seslendirdi. (Fotoğraf VEDAT ARIK) ArifSağ ve SabahatAkkiraz'dan müzikziyafeti Hisar 'da tiirkii şöleni tstanbul Haber Ser- visi - Halk muzığının ustalanndan ArifSağ ve guçlu yorumcu Sa- bahat \kkiraz, once- kı akşam Rumelıhısa- n'nda etkısı unutula- mayacak bır konser \ erdıler Sabahat Akkıraz, muhteşem sesı ve ge- leneklere bağlı okumalanyla deyışlen, se- mahlan, turkulen adeta yenıden yarattı Her konsenn bır bolumunu Sıvas'ta katle- dılen Muhlis Akarsu'ya ayırarak turkule- nnı seslendıren Akkıraz, Mahsuni Şerif ın eserlenyle buyuk alkış aldı Akkıraz bır saat suren programını halay hav alanyla tamamladıktan sonra Anf Sağ, bağlamasıyla sahneye geldı Bağlama so- Arif Sağ ve Sabahat Akkiraz'ın konseri büjükalkı§akü.(FATlH ERDOĞDU) lolany la buyuk alkış alan Sağ, deyışler \ e semah ha\alarının yanı sıra "Çanakka- leîçindeAv'nahÇar- şı" turkusunu okudu Aralıksız 45 dakı- kada çalıp soyleyen Sağ, halk muzığı dın- leyıcılennın meşru- bat kapağı bınktıre- rek konsere gelmedığını ıfade ederek "Bir- birinüzin vağıyla kavrularak türkü söyle- meyedevamedeceğjz" dedı Sağ, daha son- ra "Güzel kızunız Sebo'yu çağıralım, bir- iikte okuyahm" sozlenyle Akkıraz'ı sah- neye çağırdı Izleyıcıler, Sağ ve eskı oğ- rencısı Akkiraz'ın, bırlıkte okuduklan de- yışlere, türkulere doyamayarak Rumelıhı- san'ndan aynlmak ıstemedıler SÖYLEŞİ ATTIÜULHAN "...o 'dev'le, uğraşıldığı müddetçe!.." (Tesbrt/9 "...Niyazi Ağbiy (Berkes), 'Unutulan Yıllar'da anlatmıştır; Kurtuluş Savaşı ve sonrasına aıt nıce olaylan, Gâzi'nın vefatını muteâkıp, 'rejım'm neden yozlaştğını anlamak ıçın; -hıç beklemeyece- ğınız bınsının-, Dr Adnan Adrvar'ın bır tesbıtı vardır kı, olaylann gerek jeo/stratejık, gerekse jeo/polrtık manasını ve muhtevasını pek guzel açıklar "...Mecliste kadrolann kaldınlması için geti- rilen kanun tasansının tarbşmalanna başlanır- ken, bu tasanya karşı olduğunu belirten Adıvar oturumu bırakrnış, dışan çıkarken, mifletvekili ar- kadaşları 'Sen de mi Moskova'ya, sen de mi Moskova'ya?' diye bağırmışlar. Bunu bana an- lattaktan sonra şöyle dedi: '-...Niyazi Bey oğlum, şu yanı başımızdaki dev- le uğraşıldığı müddetçe, bu memlekette ne de- mokrası olur, ne özgürlük! Demagoglar boyuna onu vesile ederek, bu iki davanın (yânı demokra- sının ve ozguıiuğun) güdücüsü olanlan kolaylık- la lekeleyeceklerdir. Bir zamanlar Mustafa Ke- mal bu devle ryı ılışkıler kurmayı başarmıştı: Is- met bu işi yüzune gozüne bulaştırdı. Şımdi bu- nun cezasını sız çekıyorsunuz. Bu gidışle,, bu memlekette, bız de sız de beyhude uğraşıyoruz...' '(Unutulan Yıllar', s. 479-480) Dr. Adnan Adıvar, kım'? Gençler bılmeyebılır Eşı Halide Edip'le bırlıkte, Mütâreke yıllannda, Anka- ra'yı seçen, Cumhuriyeti muteâkıp, 'demokrası bah- sınde' Gâzi'yle bozuşup, yıne eşıyle bırlıkte yurtdı- şına kaçarak, yıllarca 'gonullu surgun'de yaşamış bıradam Gâzi'nın Sovyetler'le işbırliği politika- sını, doğru bulduğunu durustçe söyluyor.. Niya- zi Ağbıy (Berkes), bunu da değerlendırmıştır " '...bu kotümser sözleri dinlediğim zaman kapsamını anlamamış, üstelık verdığı yargıyı doğru bulmamıştım. Sözünü ettiği Ismet'in bu demagojilerin hedefi olduğunu sanıyordum. Yal- nız, bu sozlerin Mustafa Kemal ıle arası açılmış olan, Ismet'in zamanında yurduna donen bır ki- şinin ağzından çıkmış olması, benı, o günden bu- güne düşündürmüştür..." (a.g.e. s. 480.) Bunu nıye mı naklettım'? Kurtuluş Savaşı'nın da- ha başlangıcında, Mustafa Kemal ın Padışahı- mız efendımız' Vahdettin'den de, Istahbul hükü- meti'nden de ne kadar farklı bır yerde olduğunu, ne kadar başka şeyler duşunduğunu, daha kolay an- layabılmenız ıçın! ) Havza'daki o buluşma? (Tesbit/10. "... Samsun'a ulaşmasından bırsu- re sonra, Dersaadet'e, Allah bılır ya Sadaret ma- • Arkası 8. Sayfada e-mail:tilahan <\ isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 26019 88 Turkcell, Milli Takım ana sponsorluğundan sonra Süper Lig'e hem kalbini, hem ismini veriyor. TURKCELL^-1 SüperLig
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog