Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 AĞUSTOS 2005 CUMA OLAYLAR VE GORUŞLER AÇI MUMTAZ SOYSAL Bölünüşten Biitünleşmeye CÜMHURİYETÇİ SOL'DA- Jtfbolunuşlen ızleyen kuruluş ' çokluğunun olumlu tek yanı, bu çoğalışın bıreysel dağılma- ye edılgın seyırcılığı onlemış nasıdır Bezgınler, kuskunler k ^TOşelerıne çekılselerdı daha j k mrıyıolurdu? ^ \ Şımdı ınlı ufaklı ve bırbınnden kopuk da olsa, orgutlenmış bı- * nmler soz konusudur, temas- lan, dıyaloglan, derlenıp topar- fanmayı kolaylaştıran etken bu Çunku, kuruluşlann başında butun uyeler adına konuşabı- lecek, tartışıp sonuca varma- , yaçalışacakyonetımlervekı- şıler var llle de ornek bulmak gerekı- yorsa, Istıklal Harbı'nın baş- langıcındakı "Kongreler" do- nemı, en belırgın olarak da Er- zurum ve Sıvas Kongrelen var Elbet, bu benzetıştekı en onemlı eksıklığı unutmadan Mustafa Kemal'ın buyuk şan- sı, butun koşulların son dere- ce ağır ve umut kıncı olması- na karşın, çokuşun, yenılgının somutluğu ve ışgalın, hem de Yunan ışgalı gıbı aşağılayıcı bır ışgalın, gozle gorulur, yaşa- nan, daha doğrusu kahrolma- dan yaşanmaz oluşuydu Bu- gunku ışgal ıse, zıhınlerde, kah- rolmayı onleyen, ınsanlan avu- tup kandıran şımdıkı "muta- reke basını" o zamankınden çok daha guçlu ve etkılı Ama halktakı aldanışlan on- leyerek derlenıp toparlanma- yı her zamankınden daha zo- runlu kılan da bu zaten uruluşların bırarayagelıp L durumu çozumleme, ça- relen tartışma ve ortak bır ze- mın oluşturarak paylaşılabılır bır eylem butunluğu yaratma gınşımlennı guçleştırecek ıkı etken olabılır Buyuklukfarklı- K lıklan ve ego uyuşmazlıkları Ana muhalefet partısı, bakar- sınız, Meclıs dışı "kuçuk" par- tılerle bır araya gelmek ıste- mez, falanca kışının egosu bel- kı filancanınkıyle bır çerçeve- ye sığmaz Ne var kı, şımdıkı gıdış yu- zunden cumhunyetın karşı kar- şıya kaldığı tehlıkeler öylesıne buyuk kı, Kemalıst mırası ko- rumaya ve ılen goturmeye az- metmış kuruluş ve kışılerın bu guçluklen bır bıçımde aşmala- n gerekecektır Dolayısıyla, kuruluşlann ve kışılerın çaplanna bakılmaksı- zın bırkaç kışılık delegasyon- larla eşıt katılımlı bır kuçuk top- lantı, gelecek genel seçımler oncesınde ortak davranış ıçın daha genış bır kongrenın çe- kırdeğını oiuşturabılır Durumun çozumlenmesı ve ortak çızgının oluşturul- ması, her şeyden once, bazı so- rulan doğru yanıtlayarak cum- hunyetı korumanın temel ılke- len uzennde anlaşmayı gerek- tırecektır Bu koruma, yalnız laıklık ve demokrasıye sahıp çıkıştan mı ıbaret kalmalıdır, yoksa etnıklığı öne çıkarma- nın, AB'ye yamanmanın, eko- nomıyı Dunya Bankası'na ve IMF'ye teslım etmenın, dış po- lıtıkada bağımsızlıktan uzak- laşmanın yanlışlığı da vurgula- narak daha kapsamlı ve sağ- lam bır ortak zemın mı oluştu- rulmalıdır? Bunlan tartışıp bır "manıfes- fo"ya bağladıktan sonra ge- reklı eşgudum mekanızmala- nnın kurulmasına ve ışletılme- sıne geçmek, başarılması ne kadar guç olursa olsun, şım- dıkı gıdışe hep bırlıkte seyırcı kalıp hayrflanmaktan daha doğ- ru olmaz mı? Baskın Seçime Hazır Olmak... Şımdı bu yazıyı hazırlarken son derecede onemlı dığer hususlann da gozden kaçınlmaması gerektığını anımsamak ıstıyoruz Seçım tanhımızde bır Sıırt olayı yaşanmıştır Bu ılımızde geçen olayın detaylarmı halkımızın bılmesı mumkun değıldır Seçımlerle ılgılı her başan veya hukuka aykınlık, daha fazla ve kesınlıkle seçım kurullannın tumunu ılgılendıren ulusal bır gorevın hafıfe alınması veya onurunu korumanın ozellığını taşır LamiaON&T B u gunlerde ve aslında 4-5 aydır cesaret ve ıçtenlıkle açığa vurulan kaygı ve şıkâ- yetler arasında orneksız bır çıçek fıdaru gıbı yeşeren er- ken seçım umudu, demeçler ve sınyaller- le daha belırgın olmaya başlamıştır Ger- çekten belkı de çoğunlukla hepımız bır erken seçımı duşunebılınz Bu ıstek ulu- sumuzun hakkıdır, yerındedır ve zama- nıdır Cumhunyetın kuruluşu ıle beraber 1922'lenn ve bır dehanın yarattığı dev- nm hareketının temelını oluşturan dort yıllık Meclıs donemjnı beş yıla uzatma- nın hıçbır anlamı yoktu, haklı bır nede- nıdeyoktu Kanımızca, Turkıyemız ıçın doğru sayılabılecek formul, buyuk Mec- lıs'ın çalışmalannda yıne de dort yıllık bır devenın ve "350" kışılık mılletvekı- lı kadrosunun oluşumunu sağlamaktır Bu aslına donuş, dev letımızın çıkarlan- na uygun olduğu kadar, sıyasal hayatı- mıza da ıtıbar ve onur kazandıracaktır Geçen donemlerde hızla karara van- lan seçımler dolayısıyla kanunda yapıl- ması gereken zorunlu değışıklıkler bır tur- lu ele alınamamıştır Bu nedenle tunelın ucunda gorulen ışığı gozardı etmeden, bu- tun partılenn -evet butun partılenn- ken- dı sıstemlen ıçınde de olsa, bılımsel ve teknık kurallara tarafsızlıkla uyulmak sureOyle çahşmaya başlaması \ e ulkemız ıçın en adıl, en ısabeth sayılabılecek olu- şum ve onanmlan yasalaştırması yenn- de olacaktır Bu hareketlılığın, Turkıyemızın gele- cek yıllardakı ımaj ve çıkarlan açısından da son derece onemlı olduğunu duşune- bılınz Çalışmalarda, baraj sevıyesının, dığer deneyımlı ulkelerdekı orneklenne bakı- larak tespıtının yadsınmayacak bır onem taşıdığını ozellıkle belırtmek ıstenm Çunku baraj sevıyesının oranlan, genç par- tılenn yasama hayatına katılmalannda- kı adaletı sağlayacaktır Deneyımlergos- termıştır kı, matematık bılgısı v e zekâ- lan ıle sıyasal çalışmalanm surduren lı- derler, baraj durumunu ayarlarken so- nuçta az temsıl olanaklanna karşın Mec- lıs çoğunluğuna nasıl hâkım ve sahıp olabıleceklennı hesaplamışlardn" Yuk- sek temsıl nıtelıklenne ve başanlanna karşın barajlan aşamayan partılenn ka- zandıklan mılletvekılı sayısı ve olanak- lan ıse kazanan partıler arasında payla- şılacağı ıçın bu adaletsız hesaplar Mec- lıs'tekı guç ve oy dengelennın bozulma- sına da neden olabılmektedır Yururluktekı hukumetler tarafından erken seçım kararlan her zaman bır surp- nz olarak gundeme getınldığı ıçın, va- tandaşlann yuksek oranda seçime katı- labılmeleruıı sağlayacak seçmen lıstele- n gerektığı gıbı hazırlanamamakta ve mevcut hstelerde kayıtlı vatandaşlarla seçımı kazanan taraf, yıne aynı hsteler- de aynı sonuca ulaşabılmektedır Bu ne- denle seçmen lıstelennın zamanında, doğruluk ve ozenle yenılenmesı ıçın, ıl- çe seçım kurullanna yeterlı zaman ayır- malı ve partıler açısından da butun va- tandaşlann sandıklara ve oylanna sahıp çıkmalan hususu sayın halkımıza onem- le duyurulmalıdır Şımdı bu yazıyı hazırlarken son dere- cede onemlı dığer hususlann da gozden 1 yıl vadeli mevduatınızın faizini alabilmek için beitterftenize» Cünkü artık "ara dönem ödemeli mevduat" var Ara donem ödemeli mevduat, uzun ve kısa vadeli mevduatların bütün avantajlannı birleştiren yeni bir hesap. Uzun vadeli mevduat hesabınızın gelınnı, kendınıze gore belırleyeceğınız donemlerde 1 3 ya da 6 aylık aralıklarla alabılırsınız Hesabınız 1 yıl vadeli açılacağından, bu sure boyunca hesaba uygulanan faız oranı değışmeyecek ne kadar kazanacağınızı onceden bıleceksınız Ustelık vadesız hesabınıza aktarılacak faız geünnıze ATM ve BTM lerden ulasabılır otomatık fatura odemelerınızı yapabılırsınız Ne guzel değıl m ı ? Maaş gıbı kaçınlmaması gerektığını anımsamak ıs- tıyoruz Seçım tanhımızde bır Sıırt ola- yı yaşanmıştır Bu ılımızde geçen olayın detaylannı halkımızın bılmesı mumkun değıldır Seçımlerle ılgılı her başan ve- ya hukuka aykınlık, daha fazla ve kesın- İıkle seçım kurullannın tumunu ılgılen- dıren ulusal bır gorev ın hafıfe alınması veya onurunu korumanın ozellığını taşır Bu boyle olunca bu- seçım kurulunun al- dığı karann kesın olması ve ıtırazlara olanak tanınmaması, bu kararlann, da- ha sonra, yasalara uygun olup olmadığı- nın tartışümasına engel değıldır Nıte- kım, hukuksal yanlış, daha sonra yenı- lenen kurul tarafından doğrulukla ıfade edıhnek ve yorumlanmak suretıyle, ya- şanan adaletsızlığın tekran bu suretle on- lenmeye çalışılmıştır Ikıncı bır sorunu ıse şoyle açıklayabı- lınz Cumhunyetın kuruluşundan bu ya- na oluşan mılletvekılı seçımlennde, par- tılenn aday adayı olmak ısteyen vatan- daşlardan, çok mutevazı sayılabılecek mıktarda parasal yardım aldıklan bılın- mektedır Şımdılerde ıse bu mıktarlar, samyorum kı, yapılan anlaşmalar sonu- cu veya gonullü olarak, servet sayılabı- lecek sevıyelere ulaşmıştır Mılletvekılı seçılebılmek veya lıstele- nn ılk sıralannda yer alabilmek ıçın v ar- lıklı, çok ısteklı ve hatın sayılır adayla- nn yapabıleceklen fedakârhğın sının bı- lınmemektedır Boylece, seçım oncesı partı arenalann- da çetın bır mucadele \ eren aday aday- lan, mensup olduklan parülenn seçım ıçın yapacaklan propaganda masraflannı faz- İasıyla karşılayabılmektedırler Ancak, bu kazanç tamamen gozardı edılerek ıs- raflar ve borçlar yuzunden onurunu ko- rumakta guçluk çeken bu devletın hazı- nesınden aynca partıler hesabına mıl- yarlarca lıra dağıtılmasımn akıl, mantık, ınsaf ve adaletle bağdaşır bır tarafi olma- dığı goruşundeyım Şımdı ben ozetle açıklamak ıstedığım butun bu duşuncelen, denn saygı duy- duğum halkımızın bılgılenne, ozenle ve açıklıkla sunmak ıstıyorum U^ 25 25 AKBAIMK Saim CANATAN Işletme lktısatçısı A menka nıre, Tur- kıye nıre deme- ym Hıç gocun- maym, uzuhneym Bız de de ko\ boy var, hem de çeşıt çeşıt Adı hızlı tren kov boy- lan olan, onlarca msanın yaşamını yıtırmesıne ne- den olan ve sonra da ha- tayı üç emekçının başuıa saranlar Havahatabınıp duşen, buyuk şans esen sakatlanmayanlar Duğunlerde ve şenlık- lerde sılah atıp ortalığa dehşet v e tehlıke saçanlar IMF ve Dunya Banka- sı'ndanborç almayı huner sayan, ulkeyı borç batağı- na doğru goturenler Guzel ulkemızın ozde- ğerlennı yok pahasına ya- bancılara "babalar gibi satanm" dıyenler Halkın, emekçının, emeklının yaşam şartla- ruıı duşuren ve dünyala- nnı dar eden, aşsız, ışsız, eğıtımsız bu^kanlar Van Unıversıtesı yer- leşkesınde at surup mey- dan bulan v e kement atan- lar Atını sağlama bağla- yıp huzur ıçmde gozlen- m dınlendn-enler Atindan ınıp, nazık gov - desıyle denızde ve golde sennleyenler Alp'len aşıp, bu" hışımla AB ulke- lenne gınp, oralara nal xz- len ve toz duman bulut- lan bu^kanlar Imam hatıp hselen ve Kuran kurslan uygulama- lan ıle çağı yakalamaya ve çağdaşlaşmaya çalışan- lar Mersm'denKıbns'a at suren ve denızler, der- yalar aşanlar Dedığım dedık Oy- nadığım "Serbest Pryasa Ekonomisi" dıyen guçlu- yum, haklıymı bakışıyla her şeyı çozmeye yelte- nenler Yıne Ilk kez Turkı- ye'de uygulamalı, koru- ma başlıklı, sılah sıkan kadınlar Dostlar Gorulduğu gı- bı ulkemızde kovboy çok Uzulmeye de hıç gerek yok Ama1 Acaba 21 yuzyıl Amenkası'nda kovboy kaldı mP PENCERE Köylüler.• •• Rıfat llgaz, 'Sınıf' adlı bır şıır kıtabı çıkarmıştı Yıl 1944 Şaır hemen tutuklandı, oğretmenlıkten atıldı Sınıf vaktıyle belalı bır sozcuktu Pekı, toplumsal sınıflan es geçtın mı tanhı nasıl oğreneceksın, bugunku dunyaya nasıl akıl erdıre- ceksın? Sanayı devrımınden once tarım toplumunda toprak kolelığı vardı, koylu toprakla bırlıkte alınır satılırdı Endustn devnmı laıklığı ve demokrasıyı ge- tırdı, Insan Hakları Bıldınsı'nın bayrağını açarak koyluyu kurtardı Bugun teknolojık devnm ortalığı kasıp kavuru- yor, koylu sınıfı gelışmış ulkelerde ortadan kalktı, Avrupa'da, Amenka'da tanmla uğraşan nufus yuz- de 4-5 dolayında Turkıye'de koylu yuzde 40 Neredeyse toplumun yarısı1 Pekı, koylu ne durumda'? • Ayvayı yemış durumda1 Cumhunyet donemınde koylunun kendısını kur- tarması ıçın Devlet tarımda rehberlık yapar, renç- ben korur, lyı kotu destekler sağlardı Devletın koruyucu elı koylunun ustunden kalktı Koylu kadın tarlada çalışırken guneşın yakıcı ışıklanndan korunmak ıçın ortunurdu Turbanla ılışkısı hıç olmadı Tesertur yoksulluğu gıdermez örtunmek açlığı yok etmez Camı kann doyurmaz Tanm oldu, oluyor Takıyyecı ıktıdar olen tanmın cenaze namazını kılmaya hazırlanıyor Pekı, koylu sınıfı ne olacak"? Batı'da sanayı devnmıyle koylu sınıfı ışçıye do- nuştu Bızde ne oluyor?. • Ne teknolojık devnm bu ışe ılaçtır, ne de kure- selleşme koyluye sevaptır Sağlıklı bırekonomı polıtıkası, stratejısı, planla- ması yapılmadan koyluyu pıyasa canavanna terk etmek ınsanlanmızın canına okumaktır Canına okuyoruz koylunun Istanbul'un nufusu 16 mılyona tırmanıyor.. Neden? Nedenı bellı 1 Turkıye'dekı ıktıdar Anadolu koylusunu IMF'nın yabancı uzmanlanna terk ettı 1 Bır devlet kendı hal- kına sahıp çıkmayıp da eloğluna teslım ederse ulusal devlet değıldır, AKP ıktıdannın çekıver kuy- ruğunu • Anadolu halkı Islamcılığın kann doyurmadığını anladığı zaman ınşallah genye donuşu olanaksız bır noktaya suruklenmemış olur Ne yazık kı Turkıye topun ağzında' NOVITAS Turizm Kültür ve Yayla Turlarımız Doğu Karadenız (uçakla) 27 Ağu - 4 Eylul Kastamonu-Pınarbaşı 16 -18 Ev lul Doğu Anadolu (uçakla) 17 -22 Eylul GAP (uçakla) 24-28 Eylul Tel (0212) 251 28 08 Faks (0212) 292 08 78 novıtas(§ noMtas.com.tr www.novUas.com.tr GAZIOSMANPAŞA1. ICRA MCDCRLÜĞU'NDEÎV TAŞEVMAZES AÇıK AKTTıRMA TLANı DosvaNo :004 1814Talımat Satılmasına karar \enlen taşınmazın cınsı. nıtelığı kı>- metı, adedı onemlı ozellıklen Gaziosmanpaşa ılçesı Kuçuk kov Paşaçayın me%kıı P pafta, ^204 parsel savılı 106 m2 mık tarlı arsanın 6 24 hıssesı ^aıılarak parava çe\nlecektır Imar durumu Gazıosmanpaşa Belednesı Imaı Mudurlu ğu nun 1 9 2004 tanh ve ^9i2 saMİı vazılanna ıstınaden 1 1000 olçeklı ımar pianmda bıtışık nızam 4 katlı (H 12 ^0 m) konut alanında kaldığı bıldınlmıştır Halıbazır durumu Gavnmenkul Gazıosmanpaşa Kuçuk ko> 1070 Sokak No 31 kapı no lu bodrum zemın ve 3 nonııal katlı BAX bınanın bulundugu verdır Bmanın en ust katına ka dar kaplamalı ust kann bivasız olduğu pencerelenn P\ C doğta ma, kapılann ahşap ıslak nacımlenn seramık kaplı olduğu bına da elektrık su ve doğalgaz bulundugu daırelenn hol uç oda mutfak. banvo ve%C den ıbaret olduğu tespıt edılmıştır Kıvmetı Satışa çıkarılan 6 24 hıssenın 40 30"? 7 S YTL (KjrkmıKaruçvuzvedımılvon vedıvuzellı bın lıra) değenndedır Satış şartları 1 Satı5 03 10 200^ gunu saat 09 30 dan 09 4*i e kadar Gazıosmanpaşa 1 lcra Mudurluğu nde açık artır ma suretıvle vapılaı-aJctır Bu artırmada tahmın edılen değenn o o60 ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve saüş gıderlennı geçmek şartı ıle ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa en ı,ok artıranın taahhudu saklı kalmak şartıvla 13 10 200^ gunu a>™ saat ve a\nı verde ıkıncı artırmava çıkan lacaktır Bu artırmada da bu mıktar elde edılmemışse gavnmen- kul en çok artıranın taahhudu saklı kalmak uzere artırma ılamn da göstenlen muddet sonunda en çok artırana ıhale edılecektır Şu kadar kı artırma bedelmın malın tahmın edılen kıvTnetının %40 tnı bulması ve satış ıstevenın alacagına ruçhanı olan ala- caklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çe virme ve paUaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- ^rtırmava ıştırak edeceklerın tahmın edılen kıvmetın o o20 sı oranında pev akçesı veya bu mıktar kadar banka temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşin para ıledır Mıcı ıste dığınde 10 gunu geçmemek uzere sure venlebılır Tellalıve res- mı damga vergısı tapu harç ve masraflan KD\ alıcıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedehnden odenır 3 Ipotek sahıbı alacaklılarla dıger ılgılılenn (•) bu gaynmen kul uzenndekı haklannı hususıv le faız v e masrafa daır olan ıddı alannı davanağı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldır melen lazımdır Akü takdırde haklan tapu sıcılı ıle babıt olma dıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- fhaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak sure tıvle ıhalenın feshıne sebep olan tum ahcılar ve kefıllen teklıf et tıklen oedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer za rarlardan ve avnca temerrut taızınden mute^elsılen mesul ola caklardır Ihale farkı ve temerrut faızı avnca hukme hacet kal maksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark temınat bedehnden almacaktır ^ Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebıhnesı ıçın daıre açık olup gıderı venldıöı takdırde ısteven alıcıya bır omegı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı görmuş ve münderecatı nı kabul etmış savılacaklan başkaca bılgı almak ıstevenlenn 2004 1814 Talımat savılı dosva numarasıvia mudurluğumuze başvurmalan "• tşbu ılan dığer tum ılgılılere teblığ mahıvetınde olduğu ılan olunur 09 08 200S (*l ilgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldir Basın 38102
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog