Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 AĞUSTOS 2005 CUMA 16 TELEVEYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Kııze>in_. 10.30 Olay TV Macera (Prince Vaiiant) - Sürgün t skandınav Kralı'nın oğlu ışgalcılere karşı koyabılmek ıçın Kral Arthur'un yardımını ıster Ancak daha ne olduğunu anlayamadan kendıru bır suıkast planının ıçınde bu- lur Yönetnen- Henry Hathaway. Oyuncular: James Mason. Janet Leıgh (1954 ABD, 100 dk) Bir Erkek™ 15.50 M. Max Duygusal (77\ (And No», Ladks and Gentlemen) - Hayatın v^/ anlamını arayan bır adarraJa, kaybolmayı seç- nuş bıı caz şarkıcısuıın duygusal yolculuklanıun öyküsü konu ahnıyor Yönetmerı: Claude Lelouch Oyruıcular Jeremy Irons, Patncıa Kaas, Claudıa Cardınale (2002 Fransa-lngıltere, 123 dk) Ömerçip 20.30 Kanal D Güldürü ı Klasık zengın kız-fakır erkek ılışkısını ırd- eleyen fılmde, Yeşılçam'ın unutulmaz sah- nelen tı'ye aünıyor. Köşkte düzcnlenen partılerden sıkılan Melek, mutlu bır yaşamu hayal etmektedtr Şoforlük yapan Adnan ıle Melek'ın yollan bır gün kesişır ve ıkı genç bırbırlenne aşık olurlar. Yonet- menlıguu Zekı Alasya'nın ustlendığı fılmın başrol- lennde, Mehmet Ah Erbıl, Aşkın Nur Yengı ve Gok- sel Kortay gıbı sanatçılar oynuyor (2003) 22.00 / CNBC-e / Dostluk... Aynntı yanda 22.00 / Kanalturk / Aile... Aynntı yanda Kalbinin~ 22.45 Show TV Güldürü ®(My Big Fat Greek \Vedding) - Portokalos aılesındekı herkes Toula ıçın endışe etmekte- dir Çunku otuz yaşına gelmesıne karşın hala bekardır ve bır an önce Yunanlı b i r gençle e\ lenmesı gerekmektedır Aılesıne aıt Yunan restoranında çalışmakta olan Toula, bu durumdan hoşnut degıldır Toula'nın gerçek aşkı bulması ise uzun sürmeye- cektir. Fılmın yönetmenlığı Joel Zwıck ûstlenıyor Oyuncular- Nıa Vardalos, John Corbett, Mıchael Constantine (2002 ABD-Kanads, 95 dk) Evelyn 23.05 M.Max Dram ©(EveJyn) - Kansının evı terk etmesının ardın- dan üç çocuğuyla ve beş parasız kalan Desmond Doyle, mahkeme karan sonucu çocuk- larının elınden alınmasıyla tümden yıkılır. Böylece. bır yanda Desmond'un çocuklan yetımhaneden al- mak ıçın gösterdığı çaba, öte yandan çocuklann bu- radakı çılelen başlamış olur. Gerçek bır olaydan suıemaya uyarlanan fılmın yönetmenı Bruce Beres- ford Oyn Pıerce Brosnan, Aıdan Quınn, Julıanna Margulıes (2002 Almanya-lrlanda-ABD, 91 dk). Şansm Böyiesi 23.30 tv8 Macera /TT\ (Luck of the Draw) - Eskı bir suçlu olan Jack. V^/ kanuna uygun bır ış bulmak ıçın büyük çaba göstermektedrr Iş görüşmesıne gittıgı bırbankadan yıneredyanıtını alan Jack, çıkışta ikı mafya lıdennın çatışmasının ortasında kalınca başı yıne derde gır- er ve ışler kanşır Yönetmen: Luca Bercovıcı Oyuncular: VVıllıam Forsythe, Dennıs Hopper, Ice- T,'Mıchael Madsen (2000 ABD, 100 dk) Schindkr'in... 01.35 TRT1 Dram (77\ (Schindler'slist)-Eylül 1939;Polonya'yıışgal v i ' eden Nazı bırlıklen bölgedekı Yahudıler'e karşı ılk şıddet hareketlenne gırişmeye başlamıştır bıle Boyle bır olaydan kendme payda çıkannayı planlayan AJman endüstncı Oskar Schındler, yük- sek düzeydekı Nazılerle ırtıbata ginp ellenndekı Yahudıler'ı fabrıkasında çok ucuza çahştınp, lyi paralar kazanmak ıstemektedır ve başanr Ancak toplama karaplan kunılunca Nazılenn gerçek yüzünü görür ve Yahudı ışçılerının fabrıkada kalma ıznmıkopanrkomutanlardan Sonra bu ış bır yaşam kurtarmaya dönüşür ve 1100 ınsanı gaz odalanndan gen döndürmeyı başanr Schmdler Yön: Steven Spıelberg Oyn: Lıam Neeson, Ben Kıngsley, Ralph Fıennes. Carolıne Goodall (1993 ABD, 195 dk). © © © O Yabancı Izleyln Orta Değmez © Yerh Birbirlerine güven sözü veren birgnıp gencin öyküsünü anlatanfîlm, Ridley Scott'un imzasını taşıyor Denizde yaşanan acı tecrübe CNBC-e 22.00 Dostluk Denizi - VVhite Squall / Yönetmen: Rid- ley Scott / Oyuncular Jeff Bridges, Caroline Caroline Goodall, John Savage, Scott Wolf, Jeremy Sisto, Ryan Phillippe, David Lasc- her, Eric Michael Cole, Jason Mardsen /1996 ABDyapımı, 127dakika. TV Servisi - "Yaraük - AB- en" (1979), "Ölüm Taldbi - Blade Runner" (1982), "Ef- sane-Legend"(1985), «1492: Cennetin Keşfi -1492: Conqu- est of the Paradise" (1992) "G.I. Jane" (1997) adlı önem- lı yapımlara imzasını atan yö- netmen Ridley Scott'ın filmı, "Dosfluk DenizT, CNBC- e'nın "GişeFflmleri" kuşağın- da ekrana gelıyor. Gençlık ve macera filmın- de, olaylar 1960 yılında geçı- yor. Bır grup lise öğrencisi kendi aralannda bir sözleşme imzalarlar. Buna göre kendile- nne ve birbirlerine ne olursa olsun güven sözü verirler. Ya- şam deneyimi olmayan bu 13 genç, kendilerinı kanıtlamak ıçin, Albatros adlı bır yelken- lıyle bir yıllık yolculuğa çık- John Savage'nin de rol aküğı 'Dostluk Denizi', ekran karşısında hoşça vakit geçirmek isteyenleri memun edecek bir yapım. maya karar verirler. Gemınin otoriteyı elinden bırakmayan kaptanı Sheldon, gençlere örnek olup birbirleri- ne kenetlenmelerini sağlama- ya çalışır. Kaptana bu zor gö- revinde onlara fen dersi veren kansı Alice ve tarih öğretme- nı McCrea yardımcı olur. Yol- culuk ılerlerken, gençler hem kendılerini hem de kaptanı da- ha yakından fanıyıp dost olur- lar. Bu gezı, gençlenn arala- nnda ımzaladıklan sözleşme- dekı "kendikrine ve birbüie- rine güveui" öğrenmelenne yardımcı olacaktır Ancak de- nizcilerin kabusu "beyaz firü- na" karşılanna çıkar ve ya- şamlan bır anda değışır 1989 yapımı Peter Weir'ın "Ölü Ozanlar DerneğTne (Dead Poets Sociery) gönder- meler yapan "Dostluk Deni- zTnde Jeff Bridges, John Sa- vage gıbı ünlü ısımler oynu- yor. Çok hareketlı başlayan yapımın sonu bıraz sönük kal- sa da "Dostiuk Denia", ekran karşısında hoşça zaman geçir- mek isteyenleri memnun ede- bılır.. TGRTH. 22.00 Baş Başa TV' Servisi - Aydan Şener, "Baş Başa" programında Mehmet Soysal'ın konuğu oluyor. Şener yapımda, Yeşil- çam'ın sorunlan, her man- kenden oyuncu olup olmaya- cağı, şöhret obnanın zorluk- lan, televizyon ıçın çekılen dızılenn Yeşılçam'a zarar \enp vermedığı gıbi konu- larda görüşlennı açıklıyor. TKT2 00.05 Rock Market TV' Servisi - Dr. Şener Yıl- dız'ın sunduğu "Rock Mar- ket" programı, rock dünya- sından haberler ekrana getın- yor. Yapımcılığını Nihat Gü- İer'ın üstlendiğı programda bu hafta, "Life of Agony", "G4", "Foo Fighters", "Ma- nowar" ve "MetaDica''nın vi- deo kliplerine yer venliyor Aile boyu yapılan soygun Dustin Hoffman filmde, soygun planına kanşan baba rolünde. TV' Senisi - "Aile Şirketi", oğlunun soyguna kahlacağı- nı öğrenınce denetımı elden bırakmamak ıçın olaya kan- şan bır babanın öyküsünü an- lahyor. Bır zamanlar kirli ışlerle geçınen Vıto (Dustin Hoff- mann) ünıversıte çağındakı oglunun, babasıyla bırlıkte bır soygun tasarladıklannı oğre- nince, dehşete düşer Torun ıle dede, bu ışten 1 mılyon dolar kazanmayı ummaktadır. Vıto, denetimı elinden kaçırmamak için, soyguna katılmaya karar venr... Vlncent Patrick, kendi ro- manından hazırladığı senar- yoda, karakterlenn etnık özel- üklen \ e toplumsal konumla- nru yansıtmaktan çok, hare- ketlı bır soygun öyküsü sun- maya ağırlık vermiş. Böylece, bu masalsı kara güldürü. özenlı yönetime ve çok ıyı oyunculanna rağmen, orta düzeyı pek aşamamış Yine de "Aile ŞirketTrun za- man zaman son derece sürük- leyıcı ve eglendıncı bır fibn nıtehğını kazandığını belırt- meden geçmek, haksızlık olur. Fılm, öncelıkle başrol oyunculan Sean Connery, Dustin Hoflmann ve \latbew Broderick'ın varlığıyla sıne- mase\erlenn ılgisini çekecek. Kanalturk 22.00 Aile Şirketi - Family Bu- siness / Yön: Sidney Lumet / Oyn: Şean Connery, Dustin Hoffmann, Mathevv Broderck, Rosana DeaSoto/1989 ABD, 114dakika. CNNTürk 20.00 5N1K TV Servisi - Tekrar bölümlenyle ekrana gelen "5N lK"yı, Cüneyt Özdemir ve Soner Yalçın bırlikte hazırlıyor Yapunın bu bölümünde. ünlü ressam Abidin Dino ile bılımadamı ve heykeltraş fihan Koman'ın yaşamöykülenne yer venliyor. NTV 20.30 Yaz Zamanı TV Servisi -"Yaz Zamanı", çekımlenne Ayvalık'ta başlanan Çağan Irmak ın son fiknı "Babam ve Oğlumrı un setınden görüntulerle başhyor. Tuba Ünsal'ın sunduğu yapımda, küçük bır çocuğun gözünden Egelı bır aılenın öyküsünü anlatıldığı fılmın yönetmenı \e oyunculanyla yapılan röportajlar ekrana gelıyor NTV 21.00 Şeytanm Ateşi TV Senisi - Yapımcılığını Martin Scorsese'nın ustlendığı "The Bhıes" sensının bu haftakı bölümünde, "Şejiamn Ateşi" adlı belgesel fılm göstenlıyor. Yönetmen Chartes Burnett'ın ımzasuu taşıyan yapımda, bır erkek çocuğununMıssıssıppı'de • yaşayan aılesıyle yüzleşmesı \ e sıyahlann dını müzığı "gospel" ile ba^tan çıkancı blues müzığı arasındakı kuşak çatışmalan anlatılıyor. tv8 22.00 Muhteşemlkili TV Servisi - "Muhteşem ÜdH" programını Nükhet Duru \e Cenk Eren birlikte hazırlayıp sunuyor. Yapımın bu haftakı bölümünün konuklan ise pop müzık sanatçısı Emel Müftüo^lu, Özge ve Özgür Ozberk ıle Cenk Ertan Duru\eEren'in konuklanyla ış ve özel yaşamlan ıle ılgılı bılınmeyenler üzenne sohbet ettığı yapunda aynca Emel Müftüoğlu bırbınnden güzel parçalannı seslendınyor. Tv PROGRAMLARI kanalturk İİHAFTAİÇİ HERGÜN 111:00 MÜZİK & YAZ lelike Emiroğlı En popüler ve en çok izlenen kliplerin yeralacağı programda yaza dair herşey müzik ile birieşecek... Beğendiğiniz kiipleri seçmek için 3636'ya SMS yollayabilirisiniz. ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör). 10.40 Dızı Şaşıfe- lek Çıkmazı 13.30 Lorenzo'nun Kansı 15.00 Kuzenlerım 16.30 Keloğ- lan 17.50 Garfıeld 18.20 Bızım Evin Hallerı 19.00 Yedı Numara 20.00 Haber 20.20 Unıversıade 2005 Izmır Futbol Karş- Turkıye- Brezılya (Canlı) 22.40 Dızı. Kanıt Peşınde 01.35Rlm:Schindlor'in LJstesi (0 312 490 43 00). 11.45SanatGunde- mı 13.00 Eğıîım Dunyası 13.35 Ha- yat Akarken 14.45 Dunya Ekono- mısı15.15 Ekogun 15.35 Yurttan Haberler 16.45 Sanat Gundemı 17.20 Gunun Konusu 17.40 Dun- yaya Bakış18.20 Dunya Atletızm Şampıyonası 22.15 Ankara-Bruk- sel Hattı 23.35 Aladağlar 00.05 Rock Market (0 212 259 72 75) 11.30SağlıkOlsun 12.00 Gıde Gıde GAP 13.15 Çıçegı Buyutmek 13.45 Meraklı Momolar 14.00 Deprem Belgeselı 14.45 Be- reketın Adı Gap 15.00 2005 Uni- versıade Oyunları 21.30 Studyo Unıversıade 24.00 Kapanış. 11.45 Dızı Yanm Elma 13.45 Film: Vahşi ve Güzel 16.10Sahra 17.40 |,' Gulbeyaz 19.30 Haber2 20.30 Yerli Film: Ömer- çip 23.00 Herşey Yolunda 00.15 Oyun Içınde Oyun 01.30 Film:Aşk ve Basketbol 03.00 Film: Sahte CenneteVeda (0 212 478 00 88). 10.30 Dızı Bucur Cadı 13.30 Dızr Çocuklar Duy- ^ ^ masın 15.40Yerti Film: Bay * l a r Kamber 17.30 Dızı EnSon Babalar Duyar 20.00 Yenıden Ola- cak 0 Kadar 21.30 Juventus-lnter/ Mılan Napolı Futbol Karşılaşması 00.30 Haber (0 212 448 80 00) ULUSAL 12.10 FıkırMeyda- nı 15.10 Gençlık Cephesı17.10Ulu- sal Fırsat 17.20 Sahne Sanatları 18.10 Avrupa dakı Turkıye 20.30 Ozan Telınden 22.00 HalkUnıversıtesı (02122515090) 13.15 Belgesel 14.15 Sağhk Kar- nesı 15.15 Belgesel 17.15 Vardıya 18.00 Avrasya Bul- tenı 20.30 Ekonomı Polıtık 24.00 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 10.00 Aşkım Benım 13.30 Dızı. Cennet Mahallesı 16.00 Mık- rofon Sende 17.15 Dızr Hayat Bılgısı 19.00 Ana Ha- ber 20.15 Spor Sayfası 20.30 Ah Kalbım 22.45 Yabancı Film: Kal- binin Sesini Dinle 00.45 Dızı. Ka- nunsuzlar (0 212 355 01 01) - ^ i . - 10.45 Yaz Sabahı 3 ¥ V 130 ° Gun Ortası " ^ 13.30 Aynalı Kahve 15.30 Dızı. Dadı 16.30 Dızı: Ço- cuklar Duymasın 18.00 Dızı: Av- rupa Yakası 19.30 Ana Haber Bulteni 20.15 Spor Haber 20.30 Dızı: Nacıye'yı Kım Sevmez 22.15 A Magazın 23.45 Işın Show 01.35 Son Haber (0 212 354 30 00). 11.20 Fınans Bulteni 12.10 Iş Yemeğı 13.00 Ajans 13.45 Spor 14.05 F1 Turkıye'de 15.20 Özel Sektor 16.10 Parametre 19.00 Edıtor20.00 5n1k 21.05 Ka- meramla Tatılde 22.05 F1 Turkı- ye'de 23.00 Gece Goruşu 00.15 Afış (0 212 413 56 00). a11.05Dızı:TatılAda- sı 12.15 Trend Sağ- lık 14.00 Brezilya Lı- gı 14.30 Derya Gibı 17.00 Dızı: Conan 19.00 Tatıl Adası 20.00 Haber 21.00 GızemAvcısı 22.00 Muhteşemlkili23.30 FilnrŞans ın Böytesi (0 212 288 51 52). 12.15 Yabancı Fılm Hayalcı4.30AtYan- şı 19.00 Başka Yer- de Yok 20.00Ana Haber 20.15 Ya- bancı Fılm October 3 21.45 Ya- bancı Fılnr Onur Savaşlan 00.20 Fantasy (0 212 336 15 15). 08.00 Klıptomanı 13.30 SarıŞeker 16.00 Ferah Ferah 19.00 Gerçek Kesıt 20.45 Dizı: Gerçek Kesit 22.15 Gonul Kapısı 24.00 Gece Hattı (0 212 256 82 82). _ 10.30 Film: Kuze- yin 15.05 Film: Silahşör 20.30 Sıradışı 21.00 Film: Kadınlar Dün- yası (0 224 331 70 00). 18.50 Gunden Kareler 19.50 Kultur Sanat 20.50 Dunyanın Ha- berlerı 21.00 Ne Var Ne Yok 22.20 StratejıkRapor (02124490700). 12.15 Fınans Cafe 13.40 Pıyasalarda Gun Ortası 15.45 Sektor Ra- poru 16.30 Son Baskı 18.00 Çızgı Fılm 18.45 Seınfeld 19.15 Malcolm In The Mıddle 20.00 Mıss Match 21.00 Gılmore Gırls 22.00 Film: Dostluk 0eni2i 00.15 Sıx Feet Under (0 212 330 01 01) 11.40Gokyuzu Dev- lerı 12.35 Efsane Av- cıları 15.30 Bır Araba Yenıden Doğuyor 18.00 Attı Derece 21.00Amerıkan Motorlan 22.00 Su- rüşKeyfi (0 212 330 00 88). 11.00 Muzık-Yaz 14.00 Film: Sana Dönmeyeceğim 16.00 Ekonomı Gun- demı 18.00 Dızrlşte Hayat 19.00 Dı- zv Evımız Holyvvood'da 21.00 Dızı: Nıkıta 22.00 Film: Aile Şirketi 24.00 Dızr 6 H\s (0 212 355 85 00) 12.10 Fılm: Aşka Ikı Hafta 15.50 Fılm: Bır Erkek... Bır Ka- dın...Ve... 18.05 Fılm: Hollywoodva- n Bır Son 20.30 Fılm: Çılgın Ikılı II 23.05 Fılm. Evelyn (02123260000). Franchisıng Dünyası 16.00 Focus 17.50 Tek- nokolik 18.00 Haber 22.30 TV Cambazı (0 212 465 79 49). 22:00 MUHTIŞEM İKİLİ HM# Duru & Cenk Eren bohatamhaMn SİNEMA: Şansın Böyiesi Özge-ÖıgürÖİbeci Cenktrtan 23:30 — . - 10.10 Yazhk Hayat 10.50 ü- _ I V festyle 11.30 Yakın Yerler 12.20 Lrfestyle 12.30 Gerçe- ğın Ta Kendısı 13.00 Günun Içınden 13.35 Ekonomı 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Ha- berler 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomı 17.10 BeşÇayı 1&10GeceGunduz 18.30 Ve Insan 19.00 Akşam Haberlerı 19.35 Gerçeğın Ta Kendısı 20.30 Yaz Zamanı 21.00 Şeytanm Ateşi 23.00 24 Saat 00.10 Yakın Yerler (0 212 335 00 00). BEŞ ÇAYI Murat Birsel 2030 YAZ ZAMANI Tuba Ünsal THe 21.-00 ŞEYTANIN ATEŞİ Charles Durnett
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog