Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

12AĞUSTOS2005CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishaba cumhuriyet.com.tr 11 İran: Hesap hatası yapmayın • Dış Haberler Servisi - Uluslararası Atom Eneıjisi Kurumu'nun (UAEK) dün ele aldığı karar tasansında. Iran'ın nükleer faaliyetlerine başlamasıyla ilgıli ciddi endişeler dile getirildi, ancak konunun BM Güvenlik Konseyi'ne havale edilmesinden söz edilmedi. Iran'ın UAEK nezdindeki heyetinin başkanı Sirus Nasıri, konunun BM Güvenlik Konseyi'ne götürülmesinin ABD ve özellikle Avrupa'nın çatışma yoluna girme doğrultusunda yapacağı ağır bır hesap hatası olacağını söyledi. Medreseler boşalıyor • Dış Haberler Servisi - Pakıstan'da medreselerde okuyan yabancı öğrenciler ülkelerine geri dönmeye başladı. Pakistan hükümeti, aşın örgütlere verilen desteği engellemek için medreselerde okuyan yabancı öğrencilerin eylül ayına kadar ülkeyi terk etmemeleri durumunda tutuklanacaklannı açıklamıştı. Pakistan'daki medreselerde kayıtlara göre 1400'den fazla yabancı öğrenci bulunuyor. Pinochet'nin eşi ve oğflu tutukJandı • SANTIAGO (AA) - Şili'nin eski diktatörü Augusto Pinochet'nin eşi Lucia Hiriart ve en küçük oğlu Marco Antonio Pinochet, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Yargıç Sergio Munoz, anne Pinochet ve oğlunu, geçen yıl açığa çıkanlan 17 milyon dolarlık gizli banka hesaplanyla ilgili olarak vergi kaçakçılığında suç ortağı olmakla suçluyor. Eski diktatör Pinochet ise soruşturulan konuyla ilgili tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve ailesinden kimsenin bu işlere kanşmadığını iddia etti. Pinochet'nin eşinin bir askeri hastanede rutulduğu, oğlunun bir hapishaneye gönderildiği belirtildi. Kıbrıs'ta mayın temizliğj • LEFKOŞA(AA)- KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK)veBirleşmiş Milletler'in (BM) işbirliğiyle Kıbns'ta ara bölgede bulunan mayınlann temizlenmesine bugün başlanıyor. Ara bölgedeki kara mayınlan ve mühimmat temizleme programı "Gelecek Için Ortaklık" projesi kapsamında, AB sponsorluğunda, GKK-BM işbirliğiyle uygulanıyor. Proje kapsamında ilk etapta Haspolat ile Alayköy arasındaki mayınlar temizlenecek. Barzani, Kürtlerin er geç 'bağımsızlık haklarmı' kullanacaklarını söyledi 'Irakbayrağıasmayız'• Anayasaya ilişkin taleplerinin kabul edilmesini isteyen Kürtlerin, dev bir gösteri planladığı belirtiliyor. Dış Haberler Servisi - Irak 'ta Kürtlerin, nihai anayasaya iliş- kin taleplerinin kabul edilme- sini sağîamak için 1 milyon ki- şınin katılacağı bir gösteri dü- zenlemeyi planladığı bildiril- di. Gösteriyi, Kürtlerin bağım- sızhğı için çalışan Referan- dum Hareketi'nin düzenleye- ceği belirtiliyor. NTV, Arap El Kuds el Ara- bi gazetesine dayanarak verdi- ği haberde. gösterinın tüm "Kürtkentierinde" düzenlen- mesi ve 1 milyon kişinin katıl- masının hedeflendiğini kay- detti. Zaman verihneyen ha- berde, eylemin amacının, Kürt- lerin anasayaya ilişkin istek- lerinin kabul edilmesi için ana- yasa komisyonuna baskı yap- mak olduğu ifade edildi. Haberde, Irak Başbakanı tb- Şfi BderAbdübziz d Hakim. rahim Caferi hükümetinden nihai anayasa ile ilgili olarak yapdan son açıklamalarda, ya- şanan görüş aynlıklannın bü- yük bir bölümünün Kürtlerin isteklerinden kaynaklandığı- nın bildirildiği vurgulandı. Irak meclisinin, 15 Ağus- tos'ta nihai anayasa taslağını görüşmeye başlaması öngörü- lüyor. Ancak siyasi gruplartas- 5ÜLER DE ÖZERKLİK İSTİYOR Irak'ta yeni anayasa için çalışmalar sürerken Şiiler de özerk bölge talebinde bulundu. Şii lider Abdülaziz el Hakim. Şiilerin kendi federal devletine sahip ohnası gerektiğini söyledi. El Hakim, "Güneydeki tüm bölgede bir federal devlet ohışturulmasının gerekH olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Şii Bedır Tugaylan'nın lıderi Hadiel Amiri de, "FederaKzm, Irak'uı her yerinde olnıah. Şiilerin kendi federafizmlerini oluşturmalannı önlemeye çahşıyorlar" dedi. "Şimdiye kadar bize merkezi hükümetten ölümden başka ne geldi" diyen El Amiri, Şiilerin haklarmı güvenceye alabilmeleri için güneyde federalizmin zorunlu olduğunu ifade etti. Hazırlanan anayasanın en hassas konulanndan biri de federalizm. Iraklı Sünniler ise ülkenin kuzey ve güneyindeki petrol kaynaklan üzerinde sıkı kontrole sahip olacak bir merkezi hükümet istiyor. lak üzerinde henüz bir uzlaş- maya varamadı. Iraklı Kürtler, anayasada temel taleplerinin yerine geririlmemesi durumun- da hükümetten çekilecekleri tehdidinde bulunmuşlardı. Kürtler, bölgesel özerklik ve fe- deralizmin anayasal güvence- ye alınmasını talep ediyor. An- cak Sünniler, Kürtlerin federa- lizm isteklerine karşı çıkıyor. Anayasa Komisyonu üyesi Sünniler, federalizme ilişkin karan yıl sonunda yapılacak seçimlerle belirlenecek yeni meclisin almasım istiyor. k Peşmergeler dağrtdamaz' Kürdistan Demokratik Par- tisi lideri ve Kürt Bölgesi Baş- kanı Mesud Barzani, dünya- daki dığer halklar gibi Kürtle- rin de bağımsızhk hakkı bulun- duğunu söyledi. Arap El Arabiya televizyo- nun sorulannı yanıtlayan Bar- zani, Irak bayrağının Kürtlere baskı, zulüm ve katliam gün- lerini anımsattığını, bu neden- le değişmediği sürece bu bay- rağı "IrakKürdistanı" olarak nitelendirdiği bölgede asma- yacaklarıru kaydetti. Barzani, Kürtlerin kendi ka- derini tayin etme hakkı bulun- duğunu, imkân bulmalan ha- linde hiç geciktirmeden bu hak- lannı kullanacaklarını ıleri sür- dü. Mesud Barzani, basında yer alan 4,6 ya da 8 yıl sonra- sındaki referandumdan söz eden haberlerin önemli olma- dığını belirtti. Kürt, Asuri ve Türkmenle- rin kendilerini Arap ulusunun bir parçası olarak göremeye- ceğini söyleyen Barzani, Kürt- çenin resmi bir dıl olması ge- rektiğini de savundu. Barza- ni, peşmergelerin rolünün de- ğişebileceğini ancak ortadan kaldınlamayacaklarını da ile- ri sürdü. KÎŞİGÖZALTINDA îngiltere harekete geçti Dış Haberler Servisi - tngiltere 'de, ulusal güvenliğe tehdit oluşturduk- lan için 10 yabancı uynıklu kişi gö- zaltma alındı. 7 Mart saldınlannm ar- dından hayata geçirilen yeni düzen- lemeler kapsamında gözaltına alı- nanlar arasında, El Kaide'nin Avru- pa'daki manevı lideri Ebu Katada da bulunuyor. Ebu Katada, 2 yıldan fazla bir sü- re Belmarsh Cezaevi'nde rutulmuş, 2005 başmda tahliye edilmişti. îngi- lizpasaportu bulunan Filistin köken- li Ürdünlü Ebu Katada, "imamhkyap- üğı camide müstakbel canlı bombala- n yetiştirmekle" suçlanıyordu. Ebu Katada, kanştığı bombalı saldınlar nedeniyle 1993'te Crdün'den Ingil- tere'ye kaçmış, gıyabında ömür bo- yu hapis cezasına çarptınlmıştı. Sııur dışı edilecekler 1995 'te Îngiltere'den sığınma hak- kı alan Ebu Katada, 2002 'de terör ör- gütlerini desteklemekten tutuklan- mıştı. Ebu Katada'nın 2004'teki Mad- rid saldınlanyla da bağlantılı olduğu düşünülüyor. Içişleri Bakanı Charles Clarke, bu kişilerin varlıklannm kamuya zarar verici olduğunu ve sınır dışı edilme- lerinin planlandığını duyurdu. Clar- ke, smrr dışı edilecekleri ülkelerden, bu kişilerin işkence görmeyeceğine ilişkin gerekli güvenceyi alabildikle- rini kaydetti. Hükümet, Londra saldrnlannm ar- dından, güvenliğe tehdit oluşturdu- ğuna inanılan radikal dincileri sınır dı- şı etme planlannı açıklamış ve birçok ülkeyle bu kişilerin iadesi için ikili an- laşmalar imzalamıştı. Londra Polis Şefi James Hart, te- röristlerin Londra'run finans merke- zine saldın hazırlığında olduğunu öne sürdü. Hart, teröristlerin dünyanm en büyük finans merkezlerinden biri olan City bölgesini hedef aldığmı söyledi. Tatbikatı abarttılar tsrail güvenlik güçleri, Gazze'den çekilnıe hazniıkla- n kapsamında tatbikaüara hızverdi 17Ağustosta baş- layacak çeküme öncesinde İsrail askerleri, evlerini terk etmeyi reddeden yerieşimcikri nasıl etkisiz hak getireceklerinin pro\ asını yapıyor. Dün bir kibutzda yapüan tatbi- kat sırasında kendilerini oyuna fazlaca kaptıran askerler. gerçekten de birbirleriyfc dövüştü. Snur polisleri bir yer- kşimciyi canlandıran kadın askere karşı aşın güç kullanınca tatbikat iptaJ edildi (Fotoğraf: REUTERS) Hint asıllı yazar İslamın çağa uyarlanması gerektiğini söylüyor RüşdFden reform çağrısı Dış Haberler Servisi - Hint asıllı lngılız yazar Salman RüşdL Islam dininin çağa ayak uydurması için reforma ihtiyacı olduğunu belirtti. Rüşdi, İngiliz The Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda, Kuran'ın genış bir perspektifle yorumlanmasıyla Müslümanlann Batı'yla ilişkilerinin düzeleceğini ve 7 Temmuz'daki terör saldınlanna neden olan cihat yanlısı ideolojilerle de mücadele edilebileceğini düşünüyor. Şeytan Ayetleri kitabı yüzünden 1989'da Iran liden Ayetullah Humeyni tarafmdan hakkında ölüm fetvası verilen Salman Rüşdi yazısında, geleneklerin ötesine geçilerek Islamm temel kavramlannın çağa uyarlanmasını sağlayacak bir reform sürecı gerektiğini vurguladı. Ingiltere'nın bazı bölgelerinde yaşayan Müslümanlann toplumun geri kalan kısmmdan kopuk olduğuna değinen Rüşdi, bu tür kapalı toplumlarda gençlerin yabancılaşma sorununun kolaylıkla derinleşebileceğini vurguladı. Rüşdi, Kuran'm mutlak doğru olarak algılanmasmdansa bir tarih kitabı olarak ele alınması gerektiğini savunuyor. Yazann eylülde yayımlanacak yeni kitabı "Shaümar The Ctown" (Soytan Şaümar) köktendinci bir molla tarafından terörist obnak üzere yetiştirilen Müslüman bir genci konu alıyor. TC KOCAELİ5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARITIRMA İLAM DosyaNo:2004 1322 Bir borçtan hacizlı bulunan, aşağıda yazılı taşınmaz açık artınna yolu ile satılarak paraya çevrilecektir. Satılmasına karar venlen taşınmazın cinsı, niteliği, kıymetı, adedı, önemli özellikleri. Tapu kaydı: Taşınmaz Gündoğdu Köyü, Pafta: 20.0. l.a, Ada: 156, Parsel: 6"da kayıtlı 306 m2 alanlı arsa ve üzerindeki 3 katlı binanın tamamı. Aşağıda yazılı satış günü saat 14.30-14.40 arasında satılarak para- ya çevrilecektir. Kıymete tesir eden hususlar: Taşınmaz Bekirpaşa Beledıyesı sınırlan içerisindeki Yeşılova Mahallesi, Cesur Sokak ile Orhan Sokağın bırleştığı köşebaşı parseldir. Parsel üzerinde üç katlı ruhsatlı son katı ruhsat hanci yapılmış toplam 4 katlı bina olduğu, binanın son katının ıskân edildiği diğer katlann kaba inşaat halinde olduğu zeminde (10 m x 12 m) ölçülennde olan binanın üst katlannda dört cephede 1 m. konsol çık- ma yapıldığı üç oda, bir salon, mutfak, banyo, WC şeklındekı daırelenn bulunduğu binada kat irtifakınrn oluşmadığı, III. sınıf A grubu yapılardan olup zemin 1 ve 2. katlann gerçekleşme oranı %50.3 olup, ulaşım imkânı gayet iyi taşınmaz. Bına ve arsanın tamamı 137.808,00 tahmini değerdedır. lmar durumu: Taşınmaz ıskân sahasındadır. Parsel üzennde mevcut binanın 8.1.1999 tanh ve 1 '3 sayılı ruhsatı bulunmakta olup, mevcut binanın plan şartlanna uygun olmayan ruhsatsız bir kat fazlası vardır. Satış şartlan: 1- Satış 03.10. 2005 günü saat 14.30-14 40 arasında Kocaelı Adlıyesi 1. Kat 5. lcra Müdürlüğü adresınde açık artırma suretıyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edılen kıymetın %60'ını ve rüç- hanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 13.06.2005 günü aynı yer ve saatte ikıncı artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemışse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ıhale edılecektir. Şu kadar kı artırma bedelinin malın tahmin edılen kıymetinin %40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla ohnası ve bundan başka paraya çevirme ve paylaşnrma mas- raflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya ıştırak edeceklenn, tahmin edılen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bır bankanın temınat mektubunu vermelen, yurtıçınde tebligata yarar adres bildırmeleri lazımdır Satış peşın para iledir. .AJıcı ıstediğınde 10 günü geçmemek üzere mehil venlebılir. Ihalenın feshi davası açılsa bıle verilen süre sonunda satış bedelini nakit olarak yatırmak zorundadır. Aksi takdırde ıhalemn feshı- ne karar venlir Ihale damga resmi, tapu alım harcı ile KDV ahcıya aıttir. Bırikmış vergıler. ihale, tellaliye resmı ve tapu satım harcı satış bedelınden ödenır. 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla diğer ılgılılerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususıyle faız ve masrafa daair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sıcıli ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenın feshine sebep olan tüm ahcılar ve kefîlleri tekhf ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca te- merriit faizınden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temenüt faizı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark temınat bedelinden aünacaktır. 5- Şartname ılan tarihınden ıtıbaren herkesın görebıhnesı ıçin daire açık olup gıden venldığı takdırde isteyen alıcıya bır ömeğı gönderilebilır. 6- Satış günü hafta sonu veya tatıl gününe rastlaması halinde, satış takip eden ılk mesaı günü yapılacaktır. 7- Satışa ıştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatuıı kabul etmış sayılacaklan. başkaca bilgı almak isteyenlerin \oıkanda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze baş\iırmalan ile satış ıanın tebliğ edılemeyen alakadarlara tebliğ yenne kaım olacağı ılan olunur. (*) llgıhler tabinne utifak hakkı sahıplen de dahıldir. Basın: 38083 BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI AB'nin Ampulü Sarı YanacakL 3 Ekim'de AB kesinlikle "Türkiye'yi alamayaca- ğı izlenimi verecekbir tutum içine girmeyecektir". Böyle yapması, AB'nin Türkiye'ye üzerinde sahip olduğu tek yanlı bütün avantajlan kaybetmesi an- lamına gelir. Avrupa'nın bu kadar aptal olabileceğini düşü- nenler kendilerini aptal durumuna sokmuş olurtar. Üstelik Brüksel "içimizdeki ortaklan" ile biriikte ha- reket etmektedir. Kendi geleceklerini AB'nin Türki- ye ve bölge üzerindeki hesaplan ile bütünleştiren bu çevreler, Türkiye'nin bekleme odasındatutulma- sını en az Brüksel kadar istiyortar. - Bunlar, 6 Mart 1995'te gümrük birliği belgesi Tür- kiye'ye yutturulurken birlikte çalıştılar. Bazı serma- ye çevreleri ve bazı siyasiler Brüksel'in Türkiye'de- ki adamları gibi hareket ettiler. - Aralık 1999'da Helsinki doruğu sırasında "ko- şullu ve göstermelik AB adaylığı" Türkiye'ye yut- turulurken yine beraberdiler. -17 Aralık 2004'te Türkiye'nin bekleme odasın- datutsaklığı belgelenirken Brüksel ve içimizdeki uzan- tılan ortak çalıştılar. Bir farkla, bazı köktendinciler de Brüksel takımına katılmışlardı. - 29 Temmuz 2005'te ek protokol imzalanıp "Tür- kiye 'nin AB 'de tekyanlı bağlandığı 15 ülkeye, 10 ül- ke daha eklenirken bu takım yine beraber çalıştı. Brüksel ile "Türkiye içindekiuzantılan" arasında çok sağlam bağlar kurulmuştur. Bazı Islamcı siya- siler için ayakta kalmak, AB (ve AB'nin) desteğine endekslendi. Bazı gayri milli sermaye çevreleri de aynı çelişki içine girmişlerdi. Batı ortaklığına daya- lı "yerlikapitalizm", bunun bedelini Türkiye'ye ödet- mek zorundaydı. Batı'nın Kürdistan projesinden Kıbrıs'a kadar uzanan geniş bir liste içindeki taleplerini 72 milyon insana pazarlamak misyonunu üstleniyoriardı. Is- lamcı siyasilerie aynı kaderi payiaşıyoriardı. Zaten bu iki çevre arasındaki yoğun işbiriiği 3 Kasım 2002 seçimlerinden beri açıktan açığa sürdürülüyor. Kürdistan projesinin "yerii ortaklan" ister iste- mez Islamcı siyasiler ve gayri milli sermaye çevre- leri ile işbiriiğine gitmek zorundalar. Çünkü her üçü de variık ve gelişmelerini AB ve ABD sayesinde sağ- lıyoriar. Ne gariptir ki yönetime Islamcı tezlerie gelip mu- hafazakâr (ve Batı karşıtı) çevrelerin oylannı alan- lar, bugün Batı'nın (ve Hıristiyanlığın) misyonerieri durumuna gelmişlerdir. Türkiye yine oyalanacak!.. Brüksel ve içimizdeki ortaklan Türkiye'yi oyala- ma oyununu sürdürmek zorundalar. - Bir taraftan Türkiye'nin önüne yeni koşullar ge- tirilecek; - öte yanda görüşmelerin başlamasına yeşil ol- masa bile san ışık yakılacak. Ancak bu ışık hiçbir zaman kırmızıya dönüşme- yecek, "AB yolunda, Türkiye" pazarlamasının ak- samasınayol açılmayacak. Açılmamalı ki Kıbns, Ege, Patrikhane, Ermeni tasanlan ve Kürdistan projesi konulannda ilerieme sağlansın; AB ve (Batı) talep- leri yerine getirilsin. Zaten Meclis'teki ve Meclis dışındaki siyasi par- tilerin hemen hemen tamamı bekleme odasında oy- nanan oyunlara yeşil ışık yakmış durumdalar. AB Türkiye'yi oyalasa da; - AB bizi oyalıyor, sömürgeleştiriyor, "Avrasya ile ilişkileri geliştirerek yeni denge arayışlan için- de olmalıyız" dryebilen kaç siyasi parti var? Kaç siyasetçi var? - AB bundan yararianacak ve bekleme odasın- da Türkiye'yi sömürgeleştırmek için san ampulü sü- rekli açık tutacak. - Türkiye bekleme odasında ödünç verdikçe bor- sayükselecek!.. - Erdemir'ler, Seydişehir'ler, PETKİM'lersatıldık- ça san ışık sönmeyecek. Türkiye - AB ilişkilerinde büyük bir oyun oynanı- yor. Bu oyun 70 milyon insan ve Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya üzerinde oynanmaktadır. Tür- kiye sessiz darbelerie AB'nin (ve Batı'nın) içine alın- madan, sadece sömürgeleştirilmektedir. Çankaya'da M. A. Talat ile Ahmet Necdet Se- zer'i yan yana izleyince Türkiye'nin son 5 ya da 10 yıl içinde nereden nereye getirilmekte olduğunun adeta birfotoğrafını gördüm. Sömürgeleşen ve Ba- tı güdümüne sokulmaya başlayan bir ülke ve ça- resiz bırakılmak istenen 72 milyon insan. Türkiye bugün Batı emperyalizmi ile yüz yüze, gö- ğüs göğüse gelmiş durumdadır. Ya mevcut süreci benimseyerek sömürgeleşecek ya da yumruğunu yükselterek direnecektir. Ikisi arasında başka biryol kesinlikle bulunmuyor. www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali TC EYÜP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No 2005 33 - Karar No 2005 433 Da\acı Anoş Koç vekılı tarafmdan davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhrne mahkememıze açılan >aş tashıhı davasında. Da\acı vekılı tarafindan davalı aleyhıne açılan davanın kabulü ile Ardahan merkez BavTamoğlu, Cılt -T. Hane 36. BSN 68'de mıfusa kayıtli Nadır ve Hedıye'den olma 01.01 1978 .i\rdahan do- ğumlu Anoş Koç'un doğum tanhının av ve gün bakı kalmak kay- dıyla 0101 1961 olarak duzeltılmesıne karar venlmıştır Ilan olu- nur 2^07 2005 Basın. 3^868 TC İNCİRLİOVA ASLİYE CEZA MAHKEIVIESİ'NDEN Esas No: 2000 198 Karar No: 2001229 Davacı: K.H. Sanık: Mustafa Ali Delibaş, Hüseyin ve Ayşe oğlu Naıpli, 1943 d.lu Aydın ilı. Germencik ilçesi, Naipli Köy nüf. kay. Suç: Izınsiz Hmt Kenevın Ekmek SuçTarihı: 17.11.2000 Karar Tarihi: 20.09.2001 Ek Karar Tarihi: 16.06 2005 Izinsız Hint Keneviri Ekmek suçundan sanık Mus- tafa Alı Delibaş hakkında mahkememizce ek karar verilmış ve sanığın eylemıne uyan 2313 S.Y.'nin 23 son, 5237 S.Y.'nın 62, TCK'nun 63. maddelerince 10 ay hapis cezası ile cezalandınlmasına ilişkin kara- nn sanığın yokluğunda itiraz yolu açık olmak üzere 16.06.2005 tanhuıde gıyabında hüküm kuruhnuş ol- makla, hüküm tüm aramalara rağmen sanık Mustafa Ali Delıbaş'a tebliğ edilemedığinden, 7201 S.Y.'nın 28 ve 29. maddelerince ilanen tebli- ğine, aynı yasanuı 31. maddesınce ilanın yapıldığı ta- nhten ıtıbaren 15 gün içensınde teblıgatın yapıhnış sayılacağı ilan olunur 20 07.2005 Basın: 38056
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog