Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12AĞUSTOS2005CUMA 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr JJ AŞMÜZAKERECİ BABACAN Önce çözüm sonra tanımaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başmüzakereci AB Babacan. Türkiye'nin kesin bir çözüm bulunana kadar Rum bandıralı gemi ve uçaklann Türk kara ve hava limanlanna alınmayacağını söyledi. Babacan, çözüm olmadan Kıbns Rum kesiminin de tanınmayacağını belirtti. Babacan dün NTV'de katıldığı programda, 3 Ekim'de müzakerelere başlanmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını belırterek. tt Bu konuda Genişlemeden Sorumlu AB Konıiseri Ollı Rehn'den taahhüt aklınT dedi. Komisyonun "Türkiye tüm şartlan yerine getirdi. 3 Ekim'de müzakereler başlamalT şeklındekı görüşünün de teyit edildiğini vurgulayan Babacan, AB'nin en önemli isteği olan Ek Protokol'ün imzalandığını anımsattı. Babacan, Ek Protokol'ün tanıma anlamına gelip gelmediği sorusuna, "Bunu tüm dünya bttiyor. Ek Protokol'ün imzaJanması tanıma anlamına gelseydi şu anda Fransa'nm sürece itirazı olmazdı" yanıtını verdi. Babacan, limanlann açılması konusunda ise buraların bir bizmet sektörü olduğunu, AB ile hizmetlerin serbest dolaşımı konusundaki müzakerelere henüz başlanmadığını bildirdi. Türkiye'nin deklarasyonda da belırttiği gibi Kıbns Rum kesimini tanrmaya hazu" olduğunu belirten Babacan, ancak BM öncülüğünde getirilecek bir çözümden sonra bunu yapabileceğini kaydetti. Babacan, "Türkiye çözüm için elinden geleni yapbğı halde Türkhe've çözüm için baskı yapmak hem adil değil, hem manüklı değü" dıye konuştu. OĞOĞLU ÇEKfŞMESf Gül, Erdoğan'la ters düştü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Abdullah ĞüL ABD'nın Washington Büyükelçisi Faruk Loğoglu'nun görev süresinin uzatılması konusunda ters düştü. Erdoğan, ABD ile son dönemde girilen diplomatik krizleri ve bozulan ikili ilişkileri öne sürerek Loğoglu'nun 4 yıllık görev süresinin bitmesinin ardından Ankara'ya çekilmesini istiyor. Gül ise Loğoglu'nun özellikle tezkere sonrasuıda içine girilen durumdan çıkılması konusunda büyük direnç gösterdiğine ve ilişkileri olumlu yönde etkilediğine dikkat çekiyor. Loğoglu'nun Washigton'da büyük işler başardığını belirten Dışişleri kaynaklan Loğoglu'nun süresinin uzatılmaması durumunda yerine Dışişleri Bakanhğı Müsteşar Yardımcıhğı görevini yürüten Nabi Şensoy'un getirilmesinin öngörüldüğünü, ancak daha sonra Loğoglu'nun görev süresinin uzatılması karannın alındığmı söylediler. Büyükelçüer yurtdışı görev lerde 4 yıl çalışıyor. Ancak Washington Büyükelçiliği'nde bu süre genelde 1 yıl uzatılıyor. HOTEL MAVİ DENİZ TÜRKİYENİN CENNET KÖŞESİ, MAVİ BAYRAK ÖDÜLLU, MARMARİS TURUNÇ KOYUNDA DENIZE SIFIR, YÜZME HAVUZU, HAVUZ BAR,SNACK BAR, SABAH,AKŞAM Z.ENGİN AÇIK BÜFE ODALARDAj MÜSTAKIL ELEKTRİKLI ŞOFBEN, MIJ7 — " ~ 0-2 YAŞ.tfCRETSİZ 33 milyon çocuk aç... Hemen önlem alınmazsa bu sayı 2025'te 39 milyona çıkacak Afiika alarm veriyor• Uluslararası yardım kuruluşlan, kıtada açlığın boyutlanyla ilgili raporlarında sayılan 10 milyonlarla ifade ediyorlar. Örgütlere göre, yardımdan öte kalıcı çözümler üretmek gerekiyor. DışHaberler Servisi-Nijer'de cid- di boyutlarda yaşanan açlık krizi, gözlerin bir kez daha uzun yıllardır kıtlıkla boğuşan Afrika kıtasına çev- rilmesine neden oldu. Uluslarara- rası kuruluşlann raporlan trajedi- nin boyuruyla ilgili farklı sayılar verse de hemen hepsi on milyonlar- ca kişinin yaşam savaşımı verdiği- ni kabul ediyor. Uzmanlar kıtlığa karşı önümüzde- ki 20 yıl içinde kalıcı önlemler alın- maması durumunda on milyonlarca insanm daha ölüm tehlikesiyle kar- şı karşıya kalacağı uyansmda bulu- nuyor. Afrika'yı kuşatan açlık krizinden en çok etkilenenler yine çocuklar. Washington merkezli Uluslararası Gıda Polıtikası Araştırmalan Ensti- tüsü'ne göre Sahra altı Afrika'da yak- laşık 33 milyon çocuk aç. Uzmanla- ra göre, hemen önlem alınmazsa nü- fus artışıyla birlikte 2025 yılında bu sayı 39 milyona yükselecek. HTV7AIDS dahil çeşıtlı etkenlerden dolayı yabancı yatınmlarda düşüş ol- ması halinde ise bu saymın 55 mil- yonu geçmesinden korkuluyor. Raporda Sahra altı bölgesindeki kıtlık sorununu çözmek için en az 300 milyar dolarlık yatırım yapılma- Nijer'de açlığın pençesindeki binlerce çocuk yaşam mücadelesi veriyor. Hükümet ise açhğı yalannyor. (Fotoğraf: AP) sı gerektiğine dikkat çekiliyor. Farklı yardım kuruluşlannın tem- silcilerini bir araya getiren Açlık Er- ken Uyan Sistemi Örgütü yayımla- dığı son raporda ise Nijer'den başla- yıp Somali'nin Hint Okyanusu sa- hillerine kadar uzanan bölgede en az 20 milyon kişinin kıtlık riski altında yaşadığını açıkladı. Raporda, Sahra çölünün kıyısında bulunan Nijer'in yanı sıra Çad, Su- dan, Etiyopya, Eritre, Somali ve Zim- babve'nin de acilen yardıma ihtiya- cı olduğu belirtildi. Etiyopya ilk sıralarda Krizin en ciddi boyutlarda olduğu ülkelerarasında ilk sıralarda, 10 mil- yon kişinin açlıkla savaştığı Etiyop- ya geliyor. Nijer'de açlık ve kuraklık yüzün- den 32 bini çocuk olmak üzere yak- laşık 3 milyon kişinin ölumle burun buruna olduğu yönündeki haberler, Devlet Başkanı Mamadou Tanja ta- rafindanreddedildı. 12 milyon nüfus- lu ülkenin lideri Tanja, Batı'nın Ni- jer'e 45 milyon dolarlık yardım sö- zü vermesine rağmen hükümetine şu anakadar2.5 milyon dolar gönderil- diğine de dikkat çekti. Sudan'da açlık sorunu en çok ül-. kenin güney bölgelerini etkisine al- mış durumda. Sudan'daki iç savaş sı- rasında evlerinden aynlan mülteci- lerin, banşın ardından geri dönme- ye başlamalan bu sorunun büyüme- sine yol açtı. Reform gerekiyor Afrika'da yaşanan kıtlığın sona er- dirilmesi için bölge ülkelerinde cid- di tanmsal reformlara gidilmesi ve bu ülkelere ekonomik yatınmlar yapıl- ması gerektiği belirtiliyor. Uzmanla- ra göre açlık kriziyle yüz yüze gelen insanlann ortak sorunu, gıdalannı kanallarla düzenli sulama yapılabi- len tarlalardan değil, yağmur suyu- na ya da ırmaklann mevsimden mev- sime taşmasma dayalı biçimde ekim- dikim yapılan arazilerden elde edi- yor olrnalan. Yağışlann seyrinde bir değişiklik, milyonlarca kişi için felaket anlamı- na gelebiliyor. Tehlike altındaki ül- kelerin Sahra çölünün eteklerinde yer alması da tesadüf değil. Bilim adamlan çölün giderek yayıldığına ve ekilebilir topraklardaki erozyonun arttığına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre uzun vadede Or- ta Afrika'nın açlık sorununa tek ça- re, sulama sistemlerine büyük mik- tarlarda yatınm yapmaktan ve Nijer yahut Nil gibi ırmaklann tanmsal sulama olanakJannın arttınlmasın- dan geçiyor. Yetkililer, bunun için düzenli bir yatınmın uzun yıllar is- tikrarlı politikalarla süımesi gerekti- ğiru söylüyor. KKTC'nin birinci Cumhurbaşkanı Girne'den mesaj verdi Denktaş: Gerekirseyine savaşmz LEFKOŞA (AA) - KKTC'nin 1. Cumhurbaş- kanı Rauf Denktaş, gere- kirse yeniden savaşacakla- nnı, devleti masaya yatıra- rak pazarlık konusu yaptır- mayacaklarını söyledi. Denktaş Erenköy Direni- şi'nın 41. yıldönümü nede- niyle Erenköy Mücahitler Derneği'nin Girne'de dü- zenlediği etkinlikte bir ko- nuşma yaptı. Denktaş, "Erenköy'de hürrryetiçin,egemenükiçin, adanın Rum-Yunan ohna- ması için gençliğinizi har- cadınız. Bunun büinci için- de olan sizler, bu söyleyecek- lerimiçokiyianiayacaksmo, anlayanlar anlamayanlara anlatsuı; gerekirse yeniden savaşmz, devietimizi masa- ya yaünp pazarlık konusu yapmayız. Erenköy ruhu budur, bu olacakür" dedi. Rumlann, Kıbns Türk- lerini nasıl alt edeceğini dü- şünüp planlayarak Kıbns 'a sahip çıkma mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Denktaş, "Bunun karşısın- da diri dunnaJıyız ve ünût- szzSğekapdmamahyız. Neol- duk, ne olacağız dememeü- yiz. Çünkü ne olduğumuz meydandadır. Cumhumet olduk" diye konuştu. AB gerçeği görmüyor "Rumunistediği banş, bi- zim kendilerine yamalan- mamızdır" diyen Denktaş, AB'nin gerçekleri görmek istemediğini ve Türkiye'yi ucu açık bir yola çekmek suretiyle soyup soğana çe- vinnek istediğini belirtti. Uluslararası hukuk kural- lanna uymak için Rumlara mal-mülk verilemeyeceğini kaydeden Denktaş, "Rum, uluslararası hukuku çigne- miştir. Rum yasadışKhr. l ze- rimizde hiçbir hakkı yoktur. 1963- 1974 yıllannda bi» yapüklannmtazminatınıvç- rip özürdOemedikçe, bizün- le bir arayagetmesi mümkün değfldir'' dedi KÛMA, MÜZİK, TELEFON,TV,ŞAÇ KURUTMA. 0-2yAŞ.İİCRETSIZ . . . . AYNI ODADA UÇUNCU KIŞI % 5 0 INDIRIMLI 2 Kişilik Odada Gecelik Kişi Başı Yarım Pansiyon Temmuz-Ağustos Eylül Ekim Bungalo» 50.00 YTL+KDV 40.00 YU+KDV 30.00 YTL+KDV OtelOdaSI 70.00 YTl+KDV 55 00 YTl+KDV 40.00 YTL+KDV KAMPANYA (15 Ağustos • 31 Ekim) 7 Gece kftl 6 Geoe Öde REZERVASYON TEL:0.2 52.4767190-91 www.hotelmavideniz.com FAX: 0.2 52.4767007 info@hotelmavideniz.com ÜŞKÜDAR4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK AKTTIRMA tLANI Dosya No: 2005 466 Tal. Bir borçtan dolayı rehinli bulunan ve aşağıda cins, mik- tar se kıyetleri yazılı mallar satışa çıkartılmıştır. Birinci açık arttırma 02.09. 2005 günü saat 12.45'ten 12. 55'e kadar Yapı ve Kredi Bankası AŞ Sosyal Tesisleri Burhaniye Mahallesi Kuşbakışı Cad. No:16 Bağlarbaşı- L sküdar-tstanbul adresinde yapılacak ve o günü kıymetle- rin yüzde 60'ına ısteklı bulunmadığı takdirde 07.09. 2005 günü aynı yer ve saafte 2. arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin \iizde 40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçha- nı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann payla^tırma masraflannı geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden °o 1 orarunda KDV'nin alıcıya aıt olacagı ve satış şartna- mesınin icra dosyasında görülebilecegı, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir ömeğinin isteyene gönderilebile- ceği. fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan ılan olunur. Muhammen Kıymetı: 70.000 YTL (70.000.000.000 TL) Adedi: 1 Cinsi (Mahiyeti ve önemli özellikleri): 34 BE 960 plaka- lı 2005 model.Peugeot marka, 307 CC Dynamic Otm. 2.0 tipli. Montecristo renkli, hususi oto. Motor No: 10LH1M 1063790, Şasi No: VF33BRFNF83620076 Basın: 37978 TC ŞİŞLİ4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2003/5193 Esas Saühnasma karar verilen gayTİmenkulflıı: Tapu kay-cta: Şişli, Meşrutıyet Mahallesi. 939 ada. 20 parsel sayıh, 339.00 m2 miktarlı kargir apartmanda 265 2300 arsa paylı, 4. kat, 20 bağımsız bölüm numaralı (12) no'lu meskenin 177/265 hissesi açık artırma sureliyle satılacaktır. Imar durumu: 13.10.1972 tasdik tarihli 11000 ölçekli Meşrutiyet Mah. imar planuıda H=18.50 m. irtıfada bitişik nizam iskan+ticaret sahasında olmak üzere imar durumu olduğıi, a>nca 29. 12.2003 t. tarihli 1 5000 ölçekli Şişli merkez ve çe\Tesi revizyon nazım imar plamnda TK4 ile işaretli Hmax= 18.50 m. irtifada ticaret+ konut sahasında olmak üzere imar durumu mevcuttur. Halihazır durumu: Şişli. Meşrutiyet Mah. Şair Nigar Sokağı üzerinde 78-80 kapı no'lu, 7 katlı kargir yapı olan Çay Apartmanı isimli binada 4. katta 20 bağımsız bölüm no'lu, mahallen 12 numaralı dairenin Fehmiye Betül Peksö- zer'e ait 177 265 hissesidir. Daire Şair Nigar Sokağı'na cephelidir. Işyeri olarak kullanıknaktadır. 106 m2 kullanışlı alanlıdır. Hol, 3 oda, mutfak, banyodan ibarettir. Kaloriferli olup yeni onarım gördüğünden bakunlı ve temizdir. Kıjmeti: Satılacak olan 177 265 hisseye bilirkişice 132.750,00 YTL değer takdir edilmiştir. Satış şartlan: 1- Satış 16.9. 2005 günü saat 12.00'den 12.15'e kadar Şişli 4. lcra Müdürlügü'nde açık artırma sure- tiyle yapılacaktır. Bu artuTnada tahmin edüen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok artoanın taahhüdü baki kal- mak şartıyla 26.09.2005 günü aynı yerde ve ayıu saatte ikinci artırmaya çucanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar el- de edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanmda gösterilen müddet sonun- da en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacagına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla ohnası ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle ahcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin ediien kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdn-. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil veri- lebilir. thale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye satış bedehnden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa da- ir olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildinneleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadikça paylaşmadan hariç buakılacaklardu-. 4- Öıaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcüar ve kefil- leri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerriit faizinden müte- selsilen mesul olacaklardır. îhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kahnaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark teminat bedeünden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibarenterkesin görebilmesi için daire açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcı- ya bir örnefi gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenkrin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2003/ 5193 Esas sayıh dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 37952 TÇ GEBZE1. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2005 1071 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Birinci araç için (41 D 6392), birinci artırma 24.08.2005 günü saat 11.45-11.50, ikinci arttırma 29.08.2005 günü aynı saatlerde, İkinci araç için (41 D 6391), "birinci arttırma 24.08.2005 günü saat 12.00-12.05, ikinci artırma 29.08.2005 günü aynı saatlerde, Cçüncü araç için (41 D 6388), birinci arttırma 24.08. 2005 günü saat 12.15-12.20, ikinci artırma 29.08.2005 günü aynı saatlerde, Dördüncü araç için (41 D 4885), birinci arttırma 24.08. 2005 günü saat 12.30- 12.35, ikinci artırma 29.08.2005 günü aynı saatlerde Osman Yılmaz Mah. Istasyon No: 12 2 Toprak Düğün Salonu altı-Gebze adresinde yapılacak ve o günü kıymetlerin %60'ına istekli bulunmadığı takdirde 29.08.2005 günü aym yer ve saatte 2. arttırma yapılarak satılacağı, şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştırma masraflannı geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden %18 KDV'nin alıcıya ait I olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği, masrafı verildiği takdir- de şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan ilan olunur. 20.07.2005 Muhammen kıymeti Llira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikler) 40.000,00 YTL 1 41 D 6392 plakah Samsung marka, 1997 model Transmikser beyaz-yeşil 40.000,00 YTL 1 41D 6391 plakah Samsung marka, 1997 model Transmikser beyaz renkli 40.000,00 YTL 1 41 D 6388 plakah Samsung marka, 1997 model Transmikser beyaz renkli 35.000,00 YTL 1 4l'ü 4885 plakah Iveco Fıat marka. 1993 model Transmik er kamyon, beyaz renkli 155.000.00 YTL Basın: 38157 TC tZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Satış No: 2005/4 Mahkemece satışına karar verilen Izrnir ili. Merkez ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 21 M-l apafta, 31065 ada, 1 parselde kayıtlı 97 m2 alanlı cinsi bir katlı avlulu ev olan taşınmazın Lhalesi İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi'nde yapılacak olup taşınmaz 4624 Sokak No:6 Bozyaka-lzmir adresinde olup muhanımen bedeli 27.000 YTL'dir. 1. Açık .-\rtirma Tanhi: 20 Eylül 2005 Sah Saat: 15.00- 15.15 arasındadır. Birinci artırmada verilecek bedel, muhammen kıymetin %60'ını geçmesi şarttır. Alıcı çıkmadıği takdirde en çok artıranın taah- hüdü saklı kalmak üzere ikinci artırmaya çıkacaktır. 2. Açık Artırma Tarihi: 30 Eylül 2005 Cuma Saat: 15. 00-15.15 arasındadır. İkinci artırmada venlecek bedel, muhammen kıymetin %40 ve masraflar toplamım geçmesi şarttır. Bu kayıtla ihale edilecektir Taşınmaz üzerinde mevcut tek katlı, üzeri kiremit örtülü evin 67.50 m2 alanlı olup o o40 yıpranmalı olduğu. halen mesken ola- rak kultanılan evin pencere ve korkulukJannın demirden olduğu. 2 oda, salon. mutfak. banyo-Vv'C'den ibaret. gecekondu görünü- münde olduğu, imar durumuna göre konut bölgesı olup bitişik nizam 4 kat müsaadeli olduğu belirlenmiştir. Tapu alım harcı, ihale pulu bedeli, KDV alıcısına aittir. tellaliye 2464 sayıh yasa hükümlerine göre alınır. thaleye katılacaklann. muhammen kıymetin %20'si olan pey akçesinı mahkememizden alacakJan yazıyla Akbank 3. Sanayi Adliye Şubesi'ne 2005 4 satış sayıh dosya üzerinden yatırmalan. iştirak edeceklerin şartnameyi okumuş, kapsamını aynen kabul etmiş sayılacağı. şartnamenin ilan tarihinden itibaren lierkese açık olup bilgi almak isteyenır satış memurluğumuza müracaatlan, Aynca işbu ilanın mahkeme karan ile kıymet takdir raporu gazetede ilanen kendisine tebliğ edilen Şükriye Kaya'ya ilanen teb- liğ olunur. 03.08.2005 Basın: 38049 TC KADIKÖY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖRNEK163 ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ EsasNo: 2004/11179 Alacakh: Ismet Acar Borçlu: Melih Engin Yıldınm Borç Miktan: 275.000 USD Alacaklı vekili tarafından borçlu adına gönderilen ödeme emri tebligatı bila tebliğ iade edil- miş olup zabıtaca yapılan araştırma neticesinde sonuç ahnamadığından örnek 163 ödeme emri- nin gazete ile ilanen tebliğine karar venlmiştir. Yukanda yazılı borç ve masraflan işbu ödeme emrinin gazetede yayımlandığı tarihten itiba- ren kanuni 10 günlük süreye 15 gün ilavesıyle 25 gün içerisinde ödemeniz. takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğine haiz değilse. yine bu süreye 15 gün ilavesiyle borca ve senet niteliğine karşı, icra tetkik merciine 20 gün içerisinde itiraz veya şikâyet etmeniz, yine kambi- yo senedindeki ımza sıze ait olmadığı iddiasında iseniz 20 gün içensinde bir dilekçeyle lcra Tetkik Mercii Hâkimliği'ne bildirmeniz. aksi takdirde kambiyo senedindeki imzarun sizden sa- dır sayılacağı. imzanızı haksız yere inkâr ettığınizde sözü edilen senede dayanan takip alacağı- nın %40 oranında inkâr tazminatı ve °bl0 orarunda para cezasına mahkûm edıleceğiniz. borçlu olmadıgınız veya borcun itfa. imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı hakkındaki yetkiye dair bir itırazınız varsa bpnu sebebiyle birlikte yine 20 gün içinde bir dilekçeyle lcra Tetkik Mercii Hâkimliği'ne bildirmeniz, itirazın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmedıği ve borç ödenmediğı takdirde yine 25 gün içinde IlK'nun 74. mad. geregince mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursa- nız hapisle cezalandırılacağınız nususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 38215
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog