Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

y'Cumhuriyeİ ^ K l T A P L AR IT A P L AR I SUSUZYAZ Necati Cumalı Çağ Pazariama A $ Tükocagı Cad No 39 41 1212)5140196 Cumhuriyet CumhuriYet K İ T A P L A R I OSMANLIGERÇEĞÎ Erdoğan Aydın ÇagPazaıtimı\$ TüıkDcağı Cad No 39<41 (34334) Cagaloglu-tsOntalTd (212) 51401 96 82. YIL SAYI: 29163/50 YKr (500.000 TL) (KDViçmde) KURUCÜSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYflZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE tstanbul saldırılan kapsamında aranan ikisi Suriyeli 10'dan fazla kişi yakalandı Kaide operasyonu ISRAlLLlLER GELÎYOR DER SPIEGEL'E YALANLAMA Uyarı etkilemedi Saldırıplanı yok tsrail yetkililerinın "Alanya-Kemer hattına gitmeyin" uyansına rağmen önceden satın aldıklan tur paketlerinin yanmasını ıstemeyen çok sayıda Israilli, Türkiye'ye gelmeye devam edıyor. Israıl basınına göre uyanlara karşın Türkiye'ye 7 uçak sefen yapıldı ve 1870 yolcu, Türkiye'nin farklı noktalanna gittı. • 7. Sayfada Alman dergisi, Türkiye'nın güney kıyıla- nndakı tunstık merkezlere saldın plan- layan El Kaıde militanlannın Türk gü- venlik güçlerince C-4'lerle yakalandığı- nı yazdı. Dergide çıkan haben bır açık- lamayla yalanlayan Emniyet Genel Mü- dürlüğü Sözcülüğü, habenn yanlış ve kasıtlı olduğunu bıldırdı. • 7. Sayfada Irak'taki Ebu Garib Cezaevi'nde bulunan Sadet- tin Aktaş'ın verdiği bilgiler sonrası operasyon başlatan polis, 15-20 Kasım eylemleri kapsamın- da aranan Suriye uyruklu Luia Sakra'yı Diyarba- kır'da uçakta yakaladı. Örgütün kuryesi Hamet Objsi ise Antalya'da ele geçirilirken operasyon- larda 10'dan fazla da Türk gözaltına alındı. El Kaide'nin Türkiye ayağının yeni bir yapılanma- ya gittiği ve Sakra'nın kilit isim olduğu öğrenil- di. Istanbul'a estetik ameliyatı yaptırmak için gitmek istediği ileri sürülen Sakra'nın üzerinden Israil gemilerine yönelik eylem planlan çıktı. Objsi cezaevine konulurken Sakra'nın sorgusu sürüyor. ECEYİT KILIÇ'ın haberi • 7. Sayfada1 , L _ . . i sürüyor. ECEYİT KILIÇ'ın haberi • 7. Sayfada Uzman erbaş sınavından emniyetteki atamalara kadar pek çok yere müdahale etmeye çalıştılar Kaçakçılar gümrükaçılışındaGebze'deki akaryakıt ka- çakçılığı davasında yargı- lanan sanıklar Başbakan- lık Müsteşan Dinçer'in de adını kullanmaya ça- lışmış. Kaçakçılıkla suç- lananlar gümrük açılışın- da bile bulunmuşlar. ÎLHANTAŞCI ANKARA - Gebze'deki akaryakıt kaçakçılığı davasının sanıklannın ka- çakçılıkla sınırlı kalmadığı, uzman er- baş sınavına müdahaleden çanta ka- cakçılığına kadar genış bır alana yayıl- dıkları belırlemesı yapıldı. Kaçakçılık- la suçlananlann, bakanlann yanı sıra Başbakanlık Müsteşarı Ömer Din- çer'in ısmini de kullanmaya çalışhkla- n anlaşıldı. Dınçer, sanıklann hıçbın- sını tanımadığını ve ne bunlann ne de bır başkasının bürosuna gıttığını bıl- dırdi. Sanıklann "kol kola" gümrük servislerini dolaştıklannı behrttıklen Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Güler, "orada olduklarının farkın- da bile olmadığını", açılış törenı ıçin orada bulunduğunu savundu. Gebze Ağır Ceza Mahkemesi'ndekı dosyada- kı belgelere göre, aralannda Ibrahim Bilgehan Taşdelen ıle Esat Kuru- cu'nun da bulunduğu sanıklar, akarya- kıt kaçakçılığıyla sınırlı kalmadılar. Sanıklann, "uzman erbaş sınavına müdahaleden sigara kaçakçüığına, çanta kaçakçıhğından arazi alımla- rına. dava takibinden emniyet ve di- ğer kamu birimlerindeki atama ve tayin işlerine kendi adamları olarak gördükleri memurlar lehine müda- hale etmeye kadar geniş bir alana" yayıldıklan saptamasına yer venldi. Kaçakçılıkla suçlanan Ibrahim Bil- gehan Taşdelen'ın 27 Nısan 2004 tan- hınde saat 16.55'te yaptığı bu" telefon görüşmesmde, bakanlann yanı sıra MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te Doğalgaz hırsızına kilit olmaz Çin'in merkezindeki Henan böl- gesi sınırlarında yer alan Puçeng kentinde bir çocuk son sürat pe- dal çeviriyor. Nedeni ise belirü bir saatte bir yerde randevusu olması ya da hasta bir yakınına koşuyor olması değil. Çaldığı doğalgazı kimseye yakalanmadan etine gö- türmeye çahşması... Doğalgaz da çıkarilan Jongyuan Petrol Saha- sı'ndaki bir kuyudan gizlice dev bir naylon torbaya gaz pompala- yan ve ağzını sıkıca bağlayan ço- cuğun tek endişesi, yetkililer tara- fından yakalanmak. Çünkü kent- te doğalgaz çalan çiftçilerin sayısı her geçen gün artıyor.Ve onların peşine düşen emniyet güçleri yol- lardaki denetimi arttırıyor. An- cak görünen o ki "doğalgaz hır- sızına kilit olmuyor". (REUTERS) Aydmlarla görüşen Başbakan Erdoğan, 'Kürt sorunu, demokratikleşme sorunu' dedi Demokratik çözüm sözü DEHAP davet edilmedi Erdoğan'ın Diyarbakır programında Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir yok. Baydemir bölgedeki 57 DEHAP'lı belediye başkanımn katılımıyla bu- ba- sın toplantısı düzenleyecek. Daha önce ziyareti protesto etme çağnlan yapan PKK de Erdoğan'ın açıklamalanndan sonra göriiş değiştırdı. • 4. Sayfada paketler ibiboş' Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini bugüne dek 4 kez ertelediğini hatır- latan CHP Diyarbakn- Milletvekili Mesut Değer, "Erdoğan bir süre ön- ce 'Avrupa'dan gelenler Diyarbakır'a gidiyor' diyerek Dıyarbakn-'a bakışı- nı ortaya koymuştur" dedı. AYŞE SAYIN'ın haberi • 4. Sayfada Başbakan Erdoğan, "Kürt sorununu yok saymadıklannı" vurgulayarak "Sorunlann hepsi büyük demokratikleş- me şemsiyesi altmda, demokratik-cumhuriyet prensip- leri içerisinde, anayasal düzen dairesinde ele alınmalı- dır" dedi. Aydınlar Heyeti Sözcüsü Prof. Gürsoy, ken- dilerine sorunun "demokrasiden taviz verilmeden çö- züleceği" güvencesinin verildiğini söyledi. • 4. Sayfada • ORAL ÇALIŞLAR'IN NOTLARI • 4. Sayfada Anafartalar Zaferi'nin 90. yıldönümü nedeniyle Conkbayın'nda düzenlenen törenlerde zafer 'canlandırıldı'. (AA) Anafartalar 'ın 90. yılı Tarihin aonaugu zaferCumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anafartalar Zafen'nin 90. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sezer, dün- yanın Anafartalar'da, yaşam hakkını onuruyla elde eden Türk insanının yurt se\gısıne, bağımsızlık ve özgürlük ülkü- süne tanıklık ettiğini belırtti. Sezer, Çanakkale Savaşlan'nın banşın değerini insanlığa öğ- rettiğini ifade etti. • 8. Sayfada ANKARA TEPKİLl 'Anayasa Lozan 'ı ihlalediyor' Irak Anayasası taslağı Anka- ra'nın tepkisini çekti. Dışışleri kaynaklan, "Anayasanın bu şekilde hazırlanması durumun- da Türkiye'ye söz hakkı doğar. Bu, uluslararası antlaşmalar bakımından Türkiye Cum- hunyeti'nı de etkiler" dedi. Lozan Antlaşması'nın ımzalandı- ğı dönemde Milletler Cemiye- tı'nın aldığı kararda Musul'un yönetıminin doğrudan Irak'a aıt olacağı, hiçbir bölge ya da eyalete bırakılamayacağı ifade ediliyor. MAHMUT GÜ- RER'in haberi • 11. Sayfada DOĞALGAZ HATTI Avrupa rotası için yeniproje Enerjinin yeni rotası Türkiye'den geçecek. Hazar ve Ortadoğu do- ğalgazını Türkiye üzerinden Av- rupa'ya taşıyacak olan 3 bin ki- lometrelik 'dev' boru hattının fi- zibilite çahşmalan tamamlandı. Hattan ilk doğalgazın 2010'da ak- maya başlaması bekleniyor. NA- BUCCO adı verilen projeyle 2015 yıh itibanyla yıllık 30 mil- yar metreküp doğalgaz nakliyatı gerçekleştirilecek. ÖZLEM YÜ- ZAK'ın haberi 113. Sayfada MECLİSYEMİNİ DEGİŞECEK • 5. Sayfada FRANSANIN KIBRIS OYUNU • 10. Sayfada UNTVERSIADE 2005 BUGÜN AÇILIYOR MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Anlaşılamayan Olaylar AKP iktidarının ülkeye sıyasal istikrar getirdığini, kurduğu hükümet içinde sağladığı uyumla her kafa- dan ayrı ses çıkmadöneminin kapandığını savlayan- iar; son günlerde bırbirıni yalanlayan yüksek düzey- li kimi açıklamalara dikkat ediyorlar mı? Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, AKP mil- letvekili Burhan Kuzu'nun hazırladığı anayasa pa- ketini hükümetin benımseyerek gündemine aldığını MArkasıSa. 8,Sü. l'de Cumhuriyet 'le birlikte Gültekin Gazioğlu yaşamını yitirdi 12 Eylül darbesmde kapatı- lan ılencı öğretmenlerın örgü- tü TÖB-DER'ın son genel başkanı Gültekin Gazioğlu, mıde kanserı tedavisı gördüğü hastanede yaşamını yıtirdı. Gazioğlu ıçın bugün saat 16.00'da Eğıtım-Sen önünde tören yapılacak. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Endoğan'ın Diyarbakır Seferi! Başbakan Erdoğan, son anda bir değişiklik ol- mazsa yarın Diyarbakır'a gidecek. Gezi bu güne ka- dar tam dört kez ertelendi. Beşınci denemede ger- çekleştirilecek gibı görünüyor! Erdoğan'ın gezi öncesi yaptığı açıklamalar, kafa- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog