Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA 12 EKONOMI llltl 9 AĞUSTOS Cncela En En De&nı Agırto l$ftı HfcseAd fopns Dûşûk Yûkset Kjpares S OrtRy Haem , • • • Iç ve dış pazarlarda tanıtım atağı başlatan deri sanayicileri, 2 milyon dolarlıkbütçe ayırdı SOYLEŞILER Vtana Cnen; ^Aj vsraîıraefBı \aara 645 635 660 620 615 625 332 332 335 032 360 092 368 C34 3.76 3"0 354 118 635 615 332 033 360 115 352 •5500 -6500 84030 9X00 380 :95 536 153 150 500 Mtçansa »fcTtt 1:1 5J5 796 Ş.SO 2İ2 " 5 AUrimHoldrç (toMTMa 510 '95 ' 8 5 630 6.6C 635 250 2A> 250 4C25 39'5 4100 4025 1320 1J3C 1320 1300 635 625 635 635 1430 '540 1580 '5B0 144 141 145 142 '130 1150 1-90 118C 44"5 4200 4500 440C 4925 4900 49'5 49İ0 Türkiye deriyle özdeşleşecek , Mryat ABmfiz VajdCa 5TJ 236 135 416 'B4 •36 101 151 5 "*C 555 5B0 5 6 0 •33 412 1S2 133 101 151 560 136 424 136 13B 1Q4 154 5 75 134 4-8 184 135 1.02 153 570 HfflOE *nax*. Hayı EMı 230 3050 29-5 3100 29 "5 AratotıSaıra . 213 130 11-60 1190 2.66 L54 266 035 037 AraraBtaayar /VsarıTıfcM 266 0.37 038 835 312 128 615 3X 26 835 136 132 260 036 815 302 127 ! «2f3L> «atojleSMv O «amsYaût ' AansSnotı taVta 221C 2200 2230 22-1 BtC 635 915 910 !31 093 091 210 221 216 336 334 40D 336 2000 200C 2130 20 70 171 1 6 ' 1? 1 16- 224 234 322 328 092 219 232 3.28 227 324 I E ıBatvtsffl BarMt 3700 3625 3825 3750 292 302 296 222 462 224 B s » Ç » t Beto8«ttl* 8ertan7efcs8 2. 424 4 58 220 2 1 - 222 2.68 162 266 336 326 336 . . . 1180 -160 - 2 ' 0 -180 Ys*3ü 290 304 2.92 SJJBriç.Vö; 2950 2900 29'5 2950 Beaş7ekM! '43 142 14- -45 Bokıînemo 2.13 2J3" 2.13 2-07 BoravüYm 103 '02 105 104 Bonjsar Wanne8marrl1 GC 1O'O - ' X '090 Ba\jsarYat=ai 440 434 442 436 8oscü=nr5K«m«n22-0C 2-800 22600 22100 Bossa 1 -- 1 "5 118 116 294 290 298 292 89X S i 8950 8(50 260C 2550 2625 2550 Ekonomi S«rvisi - Türk den sanayıcılen, Tüık den- sinı ıç ve dış pazarlarda ta- nıtmak, pazar ve ıhracat po- tansıyelıni arttırmak ama- cıyla güçlerini bırleştırdı. "Deri Tanıtım Grubu" adı ıle bir si\il ınısiya- tifi hayata geçi- ren Türk deri- cılen, Türk densını mar- kalaştırmak amacıyla tanıtım atağı • Ttaıtımlarda deriyle özdeşleşmiş sanatçı, sporcu ve politikacılardan destek alacak dericiler, Türk derisini markalaştırmayı amaçhyor. başlattılar Den Tanıtım Grubu Sözcüsü ve Başkanı Ümit Za- im, düzenledığı basm toplantı- sında, dünyada ülkesıyle öz- deşleşmiş en fazla 8-10 ürün bulunduğunu behrterek "Saat denilince akla İsviçre geldiği gi- bi, dünyada da deri denilince akla Türkiye gehnektedir. tşte biz bu algüamayı benı dünyada, bem ülkemizde daha da kuv- vetkndirmek için \ola çıkük" dedı. Zaım'ın verdiğı bilgiye göre, kampanya üç aşamadan oluşuyor îlkaşamaTürkıye'ye gelen tunstlere yönelık. Son- baharda başlayacak ıkıncı aşa- ma ıç pazara dönük olacak. Bü- yük kampanyayı ıse yurtdışına dönük yapılacak üçüncü aşa- ma oluşturuyor Her yıl bır ül- ke hedef olarak seçılecek. "Dünyanm tanıchğıTürkde- risi imajını biz Türk halkıyla paylaşmakistiyoruz" dıyen Za- ım, projelerırun sadece dencı- lenn meselesı olarak algılan- maması gerektığını belırttı Ümıt Zaim, proje kapsa- mında ıç piyasada tanınmış birçok kişıyle anlaşmalar yaptıklannı belırterek "Bun- lar arasında sporcu, politi- kacı, sanatçı. işadamı var. Bunlar günlük ha\atlann- da deri kullanan insanlar. ÖzeOikkbunlanseçtik" dedı. Den Tanıtım Grubu üyesı İs- mail Boy da projenın başlangıç bütçesinin ılk yıl ıçın 2 milyon dolar olduğunu bügısmı verdı 8SHc.AJeMr ftjnerangYat Grt Buçeiı Buçs*Vlra Bosat^rnerto CeytKUaandk ~,6İM 1810 15o 14 70 276 442 0 7' •23 890 320 590 •10 •'6 •850 1626 '310 143 21 2B211 434 314 5.90 •12 •58 " T 6 535 354 1-9 219 0 2BC 4<6 0-4 •24 985 320 62S 14 60 2-4 436 0-2 121 9X 316 27 2S 27'5 X X X5C 1020 ıo i : ic-c 1050 '5 ' 6 5 7.85 76= '-3 108 1.56 232 5 * 356 227 •sa Iı4 264 232 266 5*1 5 * 585 350 356 354 175 T 176 216 227 221 114 ' 13 " 3 113 344 332 348 336 436 4^4 436 434 8C5C 80JX 835C 8*50 '28 'X "3C '24 404 3-8 Î20 380 370 368 183 4'4 0J5 422 234 129 3-J 32i l'O 106C l'20 990 5 1 1000 332 3-5 3 74 368 364 90 456 053 416 224 123 3T 296 '0*0 9'5990 5 1 000 . . 255C 2500 2625 2a 75 130 0 " 096 2*4 129 C'6 083 2'4 1 EsccrComaler EMT, a» >n EVGYaLDrt tvraı Y». OTL Fsdotu* Faföynç , FawnDr»meYer 955 1 3 178 119 118 116 •503 149C 630 625 555 64S 1-3 184 18 910 •86 120 122 218 19 118 119 2.1- 18 935 940 1720 1710 1750 1730 I Fen?AlTOMri 231 229 238 232 | F r m f f i K» 5.00 474 5.00 ^csısYal.O' 155 frarater* 655 F-MOTtPKor | FortOtoan 50 158 F-gc=ak3«)a S 154 640 &90 6ffi T5 -2C00 -3500 "25M 1020 10.10 1030 101C 6 0 '16 116 123 00 0 C ' 1' 10600 10300 106.00 10400 354 3 4 ! 354 350 290 284 232 284 122 -18 İ K '90 10S 107 195 192 124 810 ı Qtoo*Y*Hck!n GSOHOdra GutreFürf 1 11 114 234 111 114 122 125 1440 1490 106 268 - 219 2 2 * 260 264 033 095 344 185 162 03B 115 2-8 3.50 134 104 012 034 1 '1 1 75 106 110 034 039 336 356 123 8X0 107 135 113 290 112 123 -0 56 132 17- 2 ^ 323 •068 •0-2 136 141 153 112 •25 424 1193 234 12S 35' 253 362 191 -C88 233 ^46 124 •0 55 297 252 106 816 '42 3.03 •360 152 038 301 -06' 337 0.85 046 058 043 240 129 076 •36 •036 113 20' 1186 438 22206 6896031 1 " 249359 233 2285651 134' 354 2"3 "3 224 645 551-05 646112 10914S 30 1 25J- 14 1603 159 •435 2'4 4 41 0-3 '22 836 3-6 6.06 2969 1042 110 15a 0 9 S -0-301 3R863 44i 182 652600 396106 101-08 1'35079 175H62 340438 334 806 99-91 2-3 4226000 588 4507-99 577J1 3430" 688378 393130 340 1612699 435 - 6 6 - 4 8168 1254260 "26 3144325 339 340263 314 •5-511- 3'6 29'16382 36 7 3586-521 364 3O290B0 '8434- 353 6 222 111 ' )• 4 64 0i3 41" 8.3 496254 3A5 T 326 'S0018 615 775 353.183 T9 229 12- 376 2-391-2 298 32485 1035 985 2586 129 076 »556 6S80 335-56 41C325 116J31 093 193696 14'6 627 647 113 183 119 119 216 '84 95o '.'28 215 485 2 10 3 12C '051B 3 51 2ta 121 "96 0 2-11 28" 175 112 •081 ' 2 3 •135 1465 5» -0-4 •090 135 •061 202 s mfc 1 '» On 137 Ho6wd Y aı Oı* 096 nrtı 352 IşBantasıA 222X00 çBar*asılBi 1 55sX 1 5403G ' 6850C ' S5CX k flanhao ıf) ' 4 5 ' 3 0 "60 ' 5 0 işBa-fcasVir 1C 0-5 00*0200 0010200X10200 00 lajcarr 3'2 302 223 308 •04 2SB 306 22' 314 ••3 4-8 486 •02 10B 0.55 525 332 053 510 OSC 3'4 302 223 310 106 270 430 6-5 IX 105 153 520 080 112 2'4 222 261 034 34' 132 •63 131 083 n '08 096 344 - 0 » TS6629 067 ' 4 5 1241C2OOO0 209 3-9 16*00 '5400 17800 '7» 00 282 2*0 232 29C •-0 163 1-2 ' 6 6 3"5 3" 50 38-5 3 " 5 498 4'5 514 485 412 408 414 412 605 630 625 234 '19 131 176 -613 •074 •0İ3 -074 -099 İJ4 •164 09' -2 44 9İ66 51CÎ 112S2-2 261689 -336393 9-483 279268 22335 •3 335 5123896 5039J53 672364 1964TJ 1202 606 101622T 9TJ03 4017JSO 1220284 454698 2-2365^2 131781 '488 501 6 63-06 654 396 5 720364 4KSJT2 329543- 1703,782 18180.054 162836 8-44" 13662- 433532 2 026 «24 181322 583'43 '. 816196 8225823 262J26 315520 204 698 398208 12S3-C 7341-İ43 3O6O0 •443353 2032'" 4255 494 220'305 8.54 17115 •0-1 281 23S 188 38.0- 5 Cl 214 102 223 102 KonraÇmene 6400 5300 5450 6 4 X <onWsarancDnwi<4is 'S 2.60 260 1'7 115 406 2.-4 1'5 5460 2450 2'20 2610 "65 ' 6 0 ' 8 0 "30 •09 416 274 T 2 6' 163 5-9 12 07 538 -171 410 620 228 106 6353 4^1 2.70 1 15 106 11C •3'0 1Î1C 1340 1330 3.7C " - S10 2536 •36 " 3 3-4 Mnhai 3 "6 51 158 4 '8 424 '010 1230 1230 212 S 153 20- 153 ZS9 ı ttaraZotjHoting 136 ! IMpHotkıg 630 210C 2060 2130 2080 133 106 ıo 1324 373 '32 155 -Oâs 421 '942 1153 0 4{ 2 J ' •C95 2034 -096 104 0-1 010 0-3 076 0.73 073 041 0-5 C"8 '090 1040 1030 10 70 224 2.17 2 3 3 2 2 0 2525 2500 2 5 ' 5 2525 85 040 039 C4Ö 038 040 090 O t 3375 33X 33"5 3350 980 385 386 9 1 436 402 059 234 530 135 •30 133 1-9 040 0-5 ai 10 7' 227 2544 İ2S39 6,008375 130213 14210C •206 64C •33156- 4,348309 631333 65S16 | 11J16.698 384289 56345 43-435 2052392 326090 40658272 4684-51 2394 810 304 946 216.696 18284309 353,179 '492569 385331 326.806 199334 6D54 341342 551J27 '1010253 28430219 245-2- 55203 944333 12-965 •'"050 493369 2344S" 15199380 5'166- 68 milyon dolarlık soygun Ekonomi Servisi - Brezıl- ya'nın gorduğu en büyük banka soj'gununu gerçekleş- tıren hırsızlar. oncekı gün merkez bankasının ülkenın kuzeydogusundakı bır şube- sıne tünel kazarak 156 mil- yon real (68 milyon dolar) çaldılar. Brezıiyapohs örgu- tunün a Filmlerde gördüğü- müz türden bir o\s\" olarak tanımladığı soygun ıçın hu- sızlar ıkı sokak boyunca tü- nel kazmışlar. Hırsızlann tü- neh üç aydır kazdığı belırtıl- dı Bır kaynağa gore 200, dı- ğenne gore 80 metre tünel kazan hırsızlar, bankayı haf- ta sonu so\duklan ıçın du- rum oncekı gun fark edıldı VERGIİADESİ Emekli, peşinden vazgeçecek ANKARA (ANKA) - Sosyal güvenhk kurumla- nndan emekli, maluhyet, dul ve yetım aylığı alanlar, KDV fışlennı vermeden ayhklanyla bırlıkte peşın olarak aldıklan, yü sonun- da mahsup ışlemı yapılan vergı ıadesı uygulamasın- danvazgeçebıkcekler Ver- gı ıadesı avans odenmeme- sı talebınde bulunanlar, ter- cıhlennden 1 yü geçmedık- çe \ azgeçemeyecekler SÎGORTA ÎNDİRİMÎ Banka dekontu geçerli belge Ekonomi Servisi - Bıre\ - sel emeklılık sıstemı ve şa- hıs sıgortalan ıçın ödenen katkı payı ve pnmlenn gelır vergısı matrahınınhesaplan- masında banka dekontlan, otomatık para çekme makı- nesı makbuzlan, kredı kartı ekstrelen ve posta çeklen belge olarak kabul edılecek. Söz konusu makbuzlar, çe- şıtlı bılgılenn yer alması ko- şuluyla kabul edılecek. 'Rönesans Projesi'nin ilk ürünü Yeni Grand Vitara, Türkiye pazannda Sıızııki yeniden doğuyor Güvenlik ve konforda iddialı SUV segmentine yeni bir soluk getirecek olan Yeni Grand Vıtara'da 6 hava yasüğL immobilizer, \ ükseklik ayarfa liidrolik direkshon, ÂBS, EBD ve fren desteği, direksiyondan kumandah 6'h rad>o-CD çalar, Cruise controL, ön sis farlan ve otomatik küma özenikleri standart olarak bulunuvor. l st modellerde ise anahtarsız çahşürma, sunroof, deri döşeme, xenon far ve far yıkama gibi birçok özelliğin sunulduğu aracın frvatlan, donanımına göre 57 bin YTL ile 65 bin 900 YTL arasında değişiyor. Suzuki Otomobil Pazarlama Tkaret AŞ Murahhas Üyesi Ali Savcı (solda) ve genel müdür Kora> Batur yeni Vrtara'nın önünde poz verdiler. ALPERİZBLL Ünlu Japon markası Suzuki, "Rönesans Projesi"nın ılk ürünü Yeni Grand Vıtara"yı A\Tupa'dan önce Türkiye paza- nna sundu. Suzukı Otomobil Pazarlama Tıcaret AŞ Murah- has Üyesı Ali Savcu belırlenen yeni stratejıyle markanın model gamım gelışureceğı mujdesını verdı Japonya'nın ardmdan Türki- ye'de satışa çıkan Yem Grand Vitara. Saıt Halım Paşa Yalı- sı'nda dun duzenlenen bır tö- renle tamtıldı Toplantıda konu- şan Suzuki Otomobil Pazarlama ve Tıcaret AŞ Murahhas Üyesı Ali Savcı. Türkiye pazanna Ye- ni Grand Vitara'yla öncelık ta- nıyan Suzuki 'nın, Turkıye'dekı ekonomık ıstıkrara ve otomoüv sektorune duyduğu güverun gostergesı olduğunu söyledı Fırmanın yeni stratejılennı ıçeren "Rönesans Projea" ile pazarda daha ıddıalı konuma gehneyı hedefledığını anlatan Savcı, "Suzuki'nin orta vadede- ki hedefL, 2006"da 2.5 nıihon sa- nş adedi ile pazar payını \iizde 5'e çıkarmaktır. Ayncaarnk her yıi bir-iki yeni model pazara sunulacak ve binek otomobiller- de daha çok ürün ganu genişleti- tecek" dıye konuştu 'Kime satılırsasatihr, sana ne' MalfyeBakanı Unahtan, ERDEMİR hisselerininyabancılara satışına karşı çıkarak istifa eden ERDEMİR ve İSDEMIR genel müdüHerine tepkigösterdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Maliye Bakam Kemal Unalatan, ER- DEMİR'ın hısselennın yabancılara sa- tışına karşı çıkarak ıstıfa eden ERDE- MtR ve tSDEMİR genel mudürlenne. "Kime saûlırsa sanhr, sana ne. Sen ge- nel müdürsün, maaşını ahrsın. oravı da eniyi şekildeyönetirsin" v amtını verdı Ozelleştırme Yasası'nda özelleştır- me amacının 'Serimlilik arnşı veya gi- der azalması sağlamak"" olduğunun hükmedılmesuıe karşın Unakıtan özel- leştmneyı "de\ieti ekonomiden çek- mek" ıçın yaptıklannı söyledı ünakı- tan siyasilenn her tarafi çiftlik haline getırdığıni de ıtiraf ettı Unakıtan, tem- muz ayı \ e ılk 7 aylık butçe sonuçlan- m açıkladığı basın toplantısının ardın- dan gazetecilenn sorulannı yamtladı. 'Siyasiler her tarafi çiftlik yapmış' Unakıtan, AKP'nın sıyaseünbaşı ol- duğunu unutmuş gözükerek "Siyasıler her tarafi çiftiik haline getirmiş, istedigi tamdığuıı alnuş, akrabasuu alnuş,oy al- mak için adam almış. Milleti bu çifttik- lerdenkurtarmakistivoruz. Deslet eko- nomik faaliyetlerden çekilecek ve bu özeUeştirmder tamamlanacak" dedı. De\leün duzenleme ve denetleme gorevını bırakıp tıcaretle uğraştığını ıd- dia eden Unakıtan şöyle konuştu. "Ge- nel müdürleri zaten orayı iyietmesiiçin koymuşuz, okadar parayidaverivoruz. Genel müdürler kalkıyor özelleştirme- ye mani olacak. Ona değil de buna saü- lacakmış, kime sablırsa sauhr. sana ne. Sen genel müdürsün, maaşını alırsın, orayı da en i>i şekilde yönetirsin. Özel- leştirme İdaresi karar verir, genel mü- dür onun iradesini yerine getirir, bittiT 'Türkive'nin büjüklüğü zannedildiği kadar değil' Türkıye'nın kalkınması ıçın yerli ya- tınmcılann yaptıklannın yetmediğıni de söyleyen Maliye Bakanı, "Türki- ye'nin kamu ve özel sektör tasarruflan yeterti degftdir. Türkiye'nin bü>üklüğü zannedildiği kadar değü, halimi/i, duru- mumuzu bilelim" dıye konuştu. KORKUT BORATAY Brezilya ve Bizlep Türkiye'deKi Emek Platformu'nun bir benzen Bre- zilya'da Sosyal Hareketler Koordinasyonu adı attın- da oluşmuş. 42 örgütü birteştiren bu üst-kuruluş, 21 Haziran'da "Brezilya Halkına Mektup" başlığı taşı- yan bir bildiriyi kamuoyuna açıklamış. Bıraz kısalta- rak aktanyorum: "2002 'de Brezilya halkı, neoliberal sistemi değiş- tirmek umuduyla Başkan Lula'ya oy verdı. Bugün hükümet bir yandan neoliberal ekonomık iktisat politikalarını sürdürerek tutucu müttefiklerinin ta- leplerinı karşılıyor. öte yandan, sosyal önce/ık/en benımsıyor ve bağımsız bır dış polıtika izliyor." "2006 seçimlerını hedefleyen Brezilya seçkinle- ri, Lula hükümetinı zayıflatacak bir medya kampan- yası başlattı. Meşru hükümetı istıkrarsızlığa sürük- leyecek girışimlere karşıyız. Ama yolsuzluk suçla- malan üzehnde eksıksız bır soruşturmayı ve suçlu- ların cezalandırılmasını da istıyoruz. Bu kriz karşısında Lula hükümetı, kendisini ikti- dara getıren programı yenıden sahıplenme seçe- neğıne sahiptir. Bu, Brezilya s'ıyasetini ve toplumu- nu dönüştürme programı ıdı. Oyle birtoplum ki, her şeye sahip olabılen ve her şeyi yapabilen insanlar- la, hıçbir şeye sahip olamayan ve hiçbir şey yapa- mayan insanlara bölünmüştür. Tutuculann hükümetten dışlanmasını, neolibe- ralizm karşıtı birplatforma dayalı yeni bir sosyal ve politik çoğunluğun ınşa edılmesini ve halkın gerek- sınımlenne öncelik veren bir iktisatpolitikası ıst/yo- ruz. Toplumumuz enflasyonla mücadele bahanesı al- tında dünyanın en yüksek faiz oranlannı veya sa- dece banka kârlarını arttırmaya yarayan bir faiz dı- şı fazlayı kaldıramaz. Kamu kaynaklan, iş bulma, makul bir asgari ücret, eğitım, sağlık ve tanm re- formu gıbı anayasal haklan güvence altına almak için kullanılmalı." Türkıye'de demokratık kıtle Örgütlerinden kay- naklanan bu türden bildiriler, genellikle siyası iktidar- lann umurunda olmaz. Yukandaki bildiri bunlara benzetılemez. Zira, bıldın ımzacılarının en başında, Topraksızlar Hareketı ıle Brezilya'nın en büyük ışçi konfederasyonu olan CUTyeralıyor. Ve Lula'nın Iş- çi Partisi'nı ıktıdara taşıyanlann başında bu iki emek- çı örgütgeliyordu. Dolayısıyla Lula, kendı dostların- dan gelen bu çok ılımlı uyarıyı göz ardı edemez. • • • Türkıye'de neoliberal iktisatçılann bugünlerde Lu- la'yı pek sevdıklennı fark etmış olabilirsinız. Onlar, önce sıradan bır otomotıv ışçısi, daha sonra bır sen- dika lıden olarak asken dikta yıllarında işçı haklan- nı koruma mücadelesı ıçınde pişmiş bır Lula'ya tut- kun degıldırler. Onlar, iktidarda IMF ile uyumlu ge- çinmeyi yeğleyen Lula'yı Türkiye'deki solculara ör- nek gösteriyoriar. Bu köşenin sınırları ıçınde Brezilya'da Lula ıktida- nna yol açan ve bu ıktıdan bıçımlendıren tarihsel, po- litik ve toplumsal etkenlerı tartışmam ımkânsızdır. Sadece, yukandaki bıldırinın hatırlattığı bırkaç dü- şünceyi okurlanmla paylaşmakla yetıneceğım. • • • Birincisi şu: Dünyanın dört bır köşesınde emeğiy- le geçinen insanlar kendilerine ("neoliberal reform- lar" yaftası altında) zorlanan birdönüşüme, gerçek- çi bir nitelendirmeyle "sermayen/n sınırsız tahakkü- münü yerleştirme" projesine karşı direniyorlar. Bu dirençleri çoğu kez sonuç veriyor; sözü geçen pro- jeyi sürdüren iktidartarı sarsıyorlar; devirebılıyorlar. Bazen sandık yoluyla: Brezilya, Arjantin, Hındistan, Venezüella, hatta (itıraz edebılırsınız) 2OO2'de Tür- kiye'de, bu yıl Iran'da olduğu gıbi... (Fransız/Hollan- da referandumlannı da ekleyelım mi?) Bazen sokak yoluyla... Son örnekleri Bolivya ve Ekvador olmak üzere pek çok Latın Amerika ülkesınde olduğu gi- bi... (ABD/AB destekli ve eskı Sovyet cumhuriyet- lerinde hayata geçınlen "renklı" sokak darbelerini el- bette bu lıstenın dışında tutuyorum.) Ikıncisi, hızla ortaya çıkıyor kı, iktıdarian devırebil- me gücüne sahip olan halk, ıktıdar olma; daha açık- çası sermayenın sınırsız tahakkümü girişimterine son verme gücünu ve becerisını gösteremıyor. Par- tiler, başkanlar iktıdardan uzaklaştınlıyor; ancak, ne- oliberal programa duyulan tepkinin, nefretın iktida- ra getırdıği hareketler, kadrolar, kısa zamanda aynı programın sadık, bazen daha fanatik ızleyicıleri olu- yoıiar. Bu nasıl oluyor? Her ülkedefarklı süreçlergerçek- leşiyor. Ancak, bır ortak özellik söz konusu 1 . Serma- ye, ıdeolojik, politik, ekonomik tüm araçlan sonuna kadar kullanarak yeni iktidaıian kuşatıyor; teslim alı- yor. Bazı durumlarda bu "teslim alma" oigusu esa- sen peşinen sağlanmıştır. • • • Işte günümüzün temel sorunlanndan biri. Halk muhalefetlerıni, halk iktidarlarına dönüştürmenin ıdeolojiktabanını, örgütsel, politikve ekonomik yön- temlerini yeni baştan ınşa etmek... Ve bu inşa süre- ci içinde sosyal mücadeleler tarihinin iki küsur yüz- yıllık deneyimlerini bir kez daha keşfetmek... 406 402 : r 05' 2-94 286 625 515 088 092 088 222 090 2673B2S 1203 O'O •45!'9 128206 1"8004 298,465 1 B12.4-8 1420JJ6 54 656 5 862266 13*61» 42-396 385206 22562833 194'663 20S205 1411093 13-5967 058 292 — - . - 525 2030 1950 2030 '950 1"8 1-4 1-8 1'4 630 6-5 540 520 505 536 101 039 110 1080 560 496 232 121 2.02 1-3 2'5 12 1-0 580 434 304 127 218 181 290 630 5J0 100 110 294 12S 209 " '4 2-8 •56 1-5 158 5.40 3'6 134 555 38C 565 3.82 199 136 Q " 03ı 0 80 236 250 240 278 264 280 1630 1690 1650 •23 5 * 550 458 760 1400 13.80 1440 5 0 82 530 438 '25 805 450 2'4 330 820 470 232 400 191 238 121 565 545 440 755 •4 40 805 460 2-6 332 3225 3125 32'5 32İ0 087 096 032 0 90 12- 12- '35 134 2650 2625 2700 2625 209 210 446 505 1 1T 107 830 630 206 IV 217 462 530 121 109 5.40 710 204 210 211 452 515 1 17 109 8.30 '00 '930 1990 1930 '90 8 05 ' 3 0 6-0 630 6 '0 394 22Î 13! 4199 200 500 34' 058 151 2İ6 1.23 083 488 180 393 203 296 123 •29 0 73 151 105 5'9 0-8 345 3 51 •034 449 •0.4- •047 9-3 434 0.58 230 625 1984 1'5 529 =22 1X0 109 5-1 430 296 •25 2'0 5-54 3.'9 196 030 2-43 281 1651 12' 5-0 541 4 47 748 14 06 610 464 2T 395 •39 254 32 39 0B9 132 26.59 234 210 213 455 522 1*9 108 834 702 1962 7 3' 6-4 4'80 -26296 29343121 269 393 328 4S 941150 1725568 40660- 169 624 202206 268439 4063"2 10524132 2U-31 !T 6383 253-56 12341 5257 4-0 4-"2 3549255 2.-4 0-5 933 014 512 0 " 8 310 636 '4.583 246424 6128,825 208İ33 1644322 9746033 543002 29101' 41'606 •840-3-5 26 915 366 1560329 dtoKorfsteroo Jlter&ûa ^TaT anrr Jnxı .M-r Kı vadıfaTO ]*?«£Vana VatkYatOi fts» Oncekı Hapanş 298 5-5 " 6 2.19 4U 045 215 312 11 70 660 352 156 244 52) 236 **» Krea v aL Ot ı u YaeıetaıJB» Yaaş Yatnn Fr *» Ymsa t 111 II * Ş * A 183 28 0C •3' 4-6 e ı ı En Dûşûk 238 560 1-3 216 41C 043 211 306 •0 70 37B 248 106 24C 515 100 293 290 İ-S •12 5» 16- •8' 2600 124 468 Yftsek 312 5-5 1 -7 122 414 045 216 3,16 12O0 566 334 256 245 320 104 292 506 258 116 596 •85 2825 138 4"6 Kapmş 308 58C • 7 4 l'O 043 213 338 1170 6 ,? 250 168 2 40 520 •00 238 332 252 •12 530 1-2 162 2S25 •36 468 S 336 2.6' 1 '4 -59- -4 44 126 •0-6 •35 •54 -039 O-O 321 233 '-5 252 299 •055 039 • -0-3 168 »jrto onftf 304 5«8 1-5 220 412 044 2 "5 312 1151 654 3J0 252 '69 242 3'7 102 289 ÎC6 1*4 189 ı-3 •82 2802 136 4-0 9m tecm 1213 490 1380502 974 545 2 '44371 2.520306 22618C 462.986 385 399 26'249 22B366 95935 1 I:J 3 •3860 3352 392 2-50580 , 90 -S 166132 450-36 254,568 50151360 3132.425 •23306 ' 24396 -2'49 2 » 901 MBKEZBMiUaKURUUU GM 1 ABD Doian 1 AMisBaİM Dolan 1 DanımaAa kronu 1 Euro 1 tngılız Sterlım 1 tsMçre Frangı 1 ls\e^ Kronu ! Kanada Dolan 1 KjıveM Dınan \ Nor\e<; Kıonu 1 Sud \rb Rıvalı IIHJ Japon ^ enı 1 Yem tsraıl Şekel DOVİI MJŞ 1 î T 6 10028 n21845 1.630ı 2 3508 IW58 01-350 10848 44"47 ıj 20580 035239 1 1"6 unş 1324ü 10094 U 2195^ 16382 2 3631 1 0525 0 P531 1089" 4 5336 020^19 035303 1 1814 10WJS mrmtftKTİf P 1 6 " 09982 0 21830 16292 2 3492 10442 0 P338 10808 4 4U"6 0 20566 034975 1169' 0 28485 1 1260 10155 fı 22001 16401 2 3666 1 0541 orvt 10938 4 6016 0 2U-6" 0 35568 1 1859 0 29946 YATIR1M FONLARI 9 AĞUSTOS 2005 F o n M Fark FonAdı DCnkûFiyat Fark FonAdı DûıküRyat FonAdı DünküFiyat "rffiBÖtis'râll Fark FonAdı 843 185 045 635 282 •350 S d * Yat C 165 ^ekUatfiaac^ı 2 04 l L^argeAsarÇ«rıenc6350 1 MegesBoya 360 n 2S5C Some: Pamjtaj 136 Şe»« Fr K» 186 TımttB 092 203 6250 3-54 3-94 2525 1İ5 184 030 835 191 045 845 ır C45 6.35 296 294 1550 -550 15' 160 218 IV 6450 5250 370 • 432 044 3-852-3 20348 2-130 " 00 •4C 362 420 2525 •35 196 090 3.03 63' 157 056 50C -034 -0"4 291 1544 -a 3 01 140C291 •6 569 3-3-39 2 1 119-0125 6310 34-350 22-398 1 25 96 138 217 J32 '99204 158 095 AranaEttmekam 102 094 101 101 345 042 044 043 -038 -444 962 043 056 5-26 10-066 513 881 1 5-0 041 040 043 042 Yeni Ekonomi Pazarı ÇkPRAZ KURLAR 1 ABD Dol ar MV 60311 12560 "5523 11207 '2'S 63903 3TO4 iE*ro IKneyt Avustralya Doian Danınnıta Kmı bnçn Frnifi bqKn)iw KınadjDoUn MOTRf KlUIN S Arrt Rryaiı •23T*MBttn 1 3 42-2 AfiO Doİîfi Borsa SERBEST PİYASA (YTL) ıBDDctaf mgfeStedın IsnçreFranj »kpıtön CumUtm AUŞ SAT^ 1Ö3C 1 W O 2 3500 13"0ü '0430 ' K C 115i 1166 (ECElll flllUI ' oif lut -<$.<: '454 DOnküRya Fark CJK29 :IK.' 101TÎ ıısm 18X57 114SS 3C23SB5 Ü54S3S 0JE01C 36.SS4-2S I9:i3293 •5KBB7IM ^Anfi3uMTc4 FfH^a*87Vxi urı» aı j54 la AiüH 10245ı' jasr A C2S» 025» 1'4S CJK m* 10R ıon :m J.IS am •oti» -İS1* •1» •ece*. 4» 4» •U41 104», -a» •ıo« •an» 4B6S -CB1S 4D» •M7% -ıra 119Î9S3 0 3 » 0X32% 018% JKJST 1.0»% 3566'5 İ2H 64251! U M 1H3M 0JBÎ1S 331J3K onsc SS11Î3 W2Sd
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog