Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

-h y'Cumhuriyet ^.KİTAPLARI YÜZBAŞI SELAHATTtN'ÎN ROMANI tlhan Selçuk Çağ Pazriana \ Ş Tüıkocagı Cad No 39 41 (212)5140196 Cumhuriyet r'Cumhuriyet L.K İ T A P L AR I BALKANLAR Mustaia Balbav~ 82. YIL SAYI: 29162 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Akaryakıt kaçakçılarının, sorunlarını çözmek için hükümet üyeleriyle görüştüklerı ılen sürüldu Bakaıüarı knllanddar BAKANLARNİÇÎN SUSUYOR? CHP'DEN AKP'YE SUÇLAMA 2. Susurluk mu? Olayın peşindeyiz Sanıklann telefon kayıtlarında bazı bakanlarla "aralannın çok iyi olduğu ve gece gündüz görüştükleri "yönündeki sözleri dikkat çekti Telefon kayıtlan nıçın açıklanmıyor? Bakanlar Çi- çek, Aksu, Gönül, Yıldınm niçin Cumhunyet'te çıkan haberler üzenne açıklama yapma gereğı duymuyor? Akaryakıt kaçakçılığı sanıkları hangi bakanlarla sıkı ılişki içindeydi? Özel istıhbarat örgütüne gelince... Kimler için kurulmak istendi? HİKMET ÇETİNKAYA'nın yazısı • 5. Sayfada CHP Genel SekreterYardımcısı Oyan, kaçakçıhğın ve arkasındaki isimlerin büyük bir olay olduğunu \-urgulayarak "Ucu nereye dokunursa dokunsun yol- suzluklann üzerıne gideceğız diyenler, ucu kendilenne dokunduğunda sözlerini unuttular. Bunun peşini bırakmayacağız" dedı. 1 8 . Sayfada ANKARA - Teşekkül oluştura- rak akaryakıt kaçakçılığı yapmakla suçlanan sanıklann kendı aralann- dakı telefon görüşmelennde bakan- lann ısunlennı ağızlanndan düşür- medıklen ortaya çıktı. Sanıklann, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, tçişle- n Bakanı Abdülkadir Aksu, Mıllı Sa\iınma Bakanı Vecdi Gönül ile sürekli görüşüyorlarmış izlenimı yaratmaya çahştıklan dikkat çektı. Sanıklann görüştüklerinı öne sür- düklen tçişleri Bakanlığı Müsteşa- n Şahabettin Harput ıse konumu gereğı resmi olmak kaydıyla her- kesle göriişmesinin doğal olduğu- nu vurgulayarak "Sürekli birileri- ni yanlarında. arkalarındaymış gibi kullannıak isteyebilirler. Ama bunlan tanımıyorunı" dedı. Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı Gebze'dekı akaryakıt kaçakçıhğı- nın ardından su yüzüne çıkan ilışkı- lerin başaktörü sanıklann telefon dinlemelennden, bakanlann isım- lerini sürekli olarak kullandıklan anlaşıldı. Sanıklann, birbirlerine hangi bakanlarla nasıl "munabbet- leri" olduğunu ve değişik dönem- UArkasıSa.8,Sü. 3'te 116 maddeden oluşanve îslam cumhuriyetini öngören taslak, bağımsız Kürt devletine açık kapı bırakıyor Irak'ı bölme anayasası'KÜrt Ve Araplar asll UnSUr' Cumhuriyet'in ele ge- çirdiği taslakta ülkenin Kürtlerle Araplardan oluştuğu be- lirtiliyor. Kürtlerin asli unsur olduğu vurgulanan taslak- ta Türkmenler azınlık statüsünde. Taslakta "Irak, Arap ve Kürt olmak üzere iki milletten oluşur. Azmlıklann (Türk- men, Keldanı, Asuri, Süryani, Ermenı, Fars, Yezidi ve Subbi Mindainler) hukuk ve görevleri de eşittir" deniyor. Resml dİI tartl$lliyor Anayasa taslağında Kürtçe, res- mı dil statüsüne de kavuşuyor. Üzerinde henüz tam ola- rak anlaşma sağlanamayan taslakta, "Arapça ülkenin, Kürtçe ise Kürt Eyaleti'nin resmi dilidır" deniyor. Kuru- lacak diğer eyaletlerin halklannm istemesı durumunda o bölgenın resmi dilinın Irak Federal Meclısı tarafından çı- kanlacak bır yasayla değıştirilebileceği de belirtiliyor. 'İSİam resml dln' Taslakta, Şiilerin baskısıyla îslam di- nine de vurgu yapılıyor. "Irak Birleşik îslam Cumhuri- yeti'nin" demokratik, birleşik ve federal bir devlet oldu- ğu kaydedilen taslakta, "îslam, devletin resmi dınıdır. Irak diğer dinlere de saygı gösterir" deniyor. Dini merci- lerin de "milli ve dıni semboller olduklan" gerekçesıyle toplum için öneminin altı çiziliyor. • 11. Sayfada TANMA YOKSA MÜZAKERE DE YOK Rumlara Fransız güvencesi Rum gazetesi Filelefteros'un haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, RumYönetımi'ne kendı el yazısı ile ilettiği resmi notla "Türkiye'nin Rum Kesimi'ni tanımaması durumunda müzake- relerin başlamayacağı" güvencesi verdi. Notta karann Bakanlar Kurulu'nca aluıdığı belirtildi. Birliğe üye bırçok ülkeden olumsuz işaretler gel- mesine karşın Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesı Rehn, müzakerelerin 3 Ekim'de başlayacağından "büyük ölçüde" emin olduğunu söyledi. Rehn, "Avrupa Konseyi'nde aldığımız karara bağlı kalmalıyız" dedi. • 10. Sayfada ALMANYA BAŞBAKANISCHRODER 'Türkiye AB için öneınli' Seçim çalışmalannı sürdüren Almanya Başbakanı Gerhard Schröder. jeostratejik önemine dikkat çektiği Türkiye'nin AB üyeliğini savundu. Schröder, Ortadoğu'da henüz çözülmemiş pek çok sorunun altnıı çizerek "Iran'ın nükleer programı ile ilgili tartışmalar, Türkiye'nin neden birliğe üye olması gerektiğini ve bunun önemini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi. • 10. Sayfada Turizmciyi Sırplar güldürdü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ağustos ayında yapılan rezervasyon oranının yüzde 90 seviyelerine ulaştığı belirtildi. Kuşadası tlçeTurizm Müdüriüğü yetki- lilerinden alınan bilgiye göre, özellikle Sırp ruristlerin ilçeye yoğun ilgi gösterdi- ği belirtildi. Yetkililer, 2005 yüı başlangı- cı itibanyla ilçeye 2 milyondan fazla turist geldiğini, yıl sonuna kadar bu rakamın 4 mil- yona ulaşmasının beklendiğini kaydettiler. Kuşadası'nda doluluk oranının artnıası ne- deniyle otel işletmecilerinin memnun olduğu belirtildi. Otel işletmecisi Hakan Taşpınar, "Son günlerde tsrail'in olumsuz propagan- dası var. Bu, bizleri pek etkilemiyor. Çünkü İsrail'den gelen turist çok azdı" dedi. (AA) hgiltere de sert önlem Teror davaları için gizli mahkeme Terörle mücade- le amaçlı yeni ve daha sert önlemler üze- rinde çalışan Blair hükümeti, te- ror davalan için gizli mahkeme- ler kurulmasını planhyor. Plan uyannca, mahkemelerde özel gü\enlik soruşturmasından geçi- rilmiş yargıçlar görev yapacak. Yargıçlar ilk ıncelemenin ardın- dan ya dava açmak için yeterli kanıt bulunduğuna kanaat getirip yargı sürecini başlatacak ya da kanıtlar ışığında zanlıların daha ne kadar gözaltında tutulabılece- ğine karar verecek. • 10. Sayfada Tanık korumaprogramı Iûrafçıya 'yeniyaşam' sağlanacak Terörle Mücadele Yasası'nın ye- nilenmesine dönük çalışma kapsamında "Tanık Koruma Programı" da geliştirildi. Yeni programa göre itirafçının görü- nümünün değiştirilmesinin öte- sinde yaşamı da yenilenecek. İtirafçının sosyal güvenceye kavuşturulması da öngörülür- ken ailesine de bu haklar sağla- nacak. Kimlik bilgileri yenile- nirken "geçmişteki kayıtlan" sıfırlanacak. • 5. Sayfada Erdoğan kabul edecek Aydınlarla 85 YILDIR DAYATIL AN ANTLAŞMA: SEVR • 7. Sayfada ERCAN HAVAALANl'NA ABD'DEN 2. HEYET • 10. Sayfada EKONOMÎDE DURAKLAMA DEVRİ • 13. Savfada GEZİ EKİNİ CUMHURİYETLE BİRLİKTE BAYİNİZDEN İSTEMEYİ UNUTMAYINIZ gÖVUŞlflC GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ve... Tabutlar Sıra SıraHükümet -adına sözcü Çiçek- laf salatası açıkla- maları arasında gerçeği anımsatan birkaç değin- meyle kamuoyunu, gerekli olan soruyu soramayan gazetecileri uyutarak, örneğin hükümetin terör gibi ulusal bir sorunun üstesinden geleceği izlenimini vermeye çalışıyor. Halk bu gayretkeşliği yutuyor mu? Yutsaydı Ko- catepe Camii avlusunda toplananlar arasında bir • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Kuşkulu yangın: 8 ölü Berlin'in Moabıt semtinde yabancılann oturduğu 5 katlı bir binanın zemin katında çı- kan yangında 5'i çocuk 8 kışı öldü. Yangında 15'i ağır 25 ki- şinin de yaralandığı belırtılir- ken polis kundaklama olasılı- ğı üzerinde duruyor. Binada Türklerin de yaşadığı. ölenle- rin ise Polonyalı ve Kosovalı olduğu açıklandı. • 8. Sayfada 68 milyon dolar çalındı Brezilya'da hırsızlar mer- kez bankasınm bir şubesıne tünel kazarak gırip 156 mıl- yon real (68 milyon dolar) çaldılar. Brezilya polis örgü- tünün "Filmlerde gördüğü- müz türden bir olay" olarak tanımladığı soygun için hır- sızlann üç ay çahşarak ıkı sokak boyunca tünel kazdık- lan bıldirildı. • 12. Sayfada Pisuarlar geri dönecek tskilip Müftüsü'nün Islama uygun bulmadığını söylemesi- nin ardından tuvaletlerdeki pi- suarlan söktürdüğü için tepki çeken belediye, bu kez UIus- lararası Gençlik Kamplan projesi çerçevesinde gelen 15 ülkeden ögrencilere pisuarları yeniden monte ettirecek. SERVET SEITETTİN ME- TE'nin haberi • 8. Sayfada Başbakan Erdoğan, cuma günü Diyarba- kır'a yapacağı ziyaret öncesi bugün 12 kişi- lık aydın grubunu ka- bul edecek. Aydınla- nn görüşmede, şid- detin durması için hü- kümetten yeni açılunlar yapması- nı ve bölgenin beklentilerinin karşılanmasını isteyecekleri öğre- nildi. Erdoğan'uı ziyareti nede- niyle Diyarbakır'da önlemler en üst düzeye çıkanldı. • 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog