Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

-. K I T A P L A R I DUVARIN ÜSTÜNDEKİTÎLKİ tlhan Selçuk Çağ Pazırlama A Ş Tüıiocagı Cad. No 39 41 fUW)Cagaloglu-lst3nt>ulT<:l (212)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyet 82. YIL SAYI: 29153/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) TOS 2005 PAZARTESİ Kıbns Rum takımı Anorthosis, Larnaka'dan Trabzon'a uçakla direkt gelmek istiyor Hamnnıaııçuşu Türkiye'deki Ikilem.. Herkesin çok iyi bildiği -ya da bilmesi gerektiği- gi- bi demokrasi Avrupa'da 1789 thtilali'nin tohumla- dığı bir yönetim biçimidir; 'ulus devlet'in laik temeli üzerinde yaşam koşulları- nı bulmuş, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "sos- yal" ve "katılımcı" içeriğine kavuşmuştur. Demokrasinin geçerli ol- duğu Batı toplumlarında iktidar-muhalefet çelişkisi bu koşullarda oluşur; ya- sama meclislerinde bulu- şur; birbirinin seçeneği olarak ülke yönetimini la- ikliğin ortak paydasında yürütür. Avrupa'da ya da daha geniş deyişiyle Batı'da la- iklik tartışması tarih ol- muştur. Ne yazık ki Türkiye'de bu tartışma günceldir; 21'inci yüzyılda gittikçe koyulaşmaktadır; bir bü- yük tehükeye. daha doğru- su sıcak bir tehdide döniiş- mektedir. • Ortadoğu'da koyulaşan tslamcılığın ya da dincili- ğin radikali de, ılımusı da bu tehlikenin ya da tehdi- din dış kaynağını oluştur- maktadır. Türkiye için "dünyanın süper gücü"' Amerika'da "ılımlı îslam devletı" öngö- rüsünün hükümet katla- nnda 'telaffuz' edilmesi, olaya ayn bir 'cıddıyet' ka- tıyor. Ancak ülkemizi kuşatan tehdit ya da tehlikeler bu kadarla da kalmıyor; ne- redeyse yüzyıla yaklaşan bir süre önce Osmanlı de\ - letinde yaşanmış Ermeni olayları elbette güncel he- saplara göre gündemde- dir; Yunanistan ve Kıbrıs Rumları, ellerindeki veto yetkileriyle AB kapsamın- da karşımızdadır; etnikçi terör, Irak'ta Güneydoğu komşumuza dönüşen ABDnin himayesi altında yeniden yükseliyor; bunla- ra daha başka sorunları kolayca eklemek olanağı da var. • Batı demokrasilerinde dış ve iç tehlike bu düzeye ulaştığı zaman iktidar-mu- halefet işbirliği görenektir; geçmişte bunun çeşitli ör- nekleri görülmüştür. Ulusal davalarda gerçek demokrasilerdeki siyasal partiler, fikir aynlıklannı bir yana bırakarak bütün- leşirler; ortak 'referansla- n' ûlkenin ulusal çıkarlan- dır. Ne var ki Türkiye'de ya- şanan çok partili rejimde ülkeyi yöneten politikacı- lar bu ulusal bilinçten yok- sun görünüyorlar. AKP iktidarı tek başına sakıncalı bir yolda yürü- Üstelik bu yolda yürür- ken sırtında takıyyecı ıktı- dar" şaibesini de taşıyor. Bu durumda şu soru is- ter istemez ortaya çıkmak- tadır: AKP iktidarı içeride amacına ulaşmak için za- man kazanmak uğruna dı- şa döniik yüzünde her tür- lü ödünü vermeyi göze al- mış mıdır? Cumhuriyet DEMlREL: Ek protokol yeni sıkıntı yaratır Ek protokolün Rum Kesi- mı'nı de kapsayacak şekıl- de imzalanmasını değerlen- dıren 9. Cumhurbaşkam Süleyman Demırel, "Türkı- ye bu ışüı ıçuıden nasıl çı- kacak, merak edıyorum" dedi. Demırel, Rumlann si- yasi tanınma ıçın dıretebıle- ceğıni söyledı. • 8. Sayfada EK PROTOKOL AKP'de lMart sendromu Hükümet, eylül ayının ıkınci yansında ek proto- kol ıçın TBMM'yı olağa- nüstü toplantıya çağırma- yı planlıyor. Kuhslerde, protokolün oylamasından 1 Mart tezkeresındekı gıbı 'hayır' çıkıp çıkmayacağı konuşuluyor. AKP'de fire beklenıyor. • 5. Sayfada AKP iktidannın hava ve deniz limanları- nın Rum uçaklan ve gemilerine açılmaya- cağı yolundaki açıklaması dışanda henüz etkisini göstermedi. Trabzonspor'un Rum Kesimi'ne Yunanistan üzerinden gitmesine karşın Anorthosis takımı, AKP hükümeti- nin ek protokolü imzalaması sonucu hakkı- nın doğduğu gerekçesiyle Trabzon'a doğ- rudan uçuş izni almak için harekete geçti. REŞATAKAR LEFKOŞA - Türkıye'nin, aralannda Kjbns Cumhurıyeh'nın de bulunduğu 10 AB üyesı ıle gümriik bırliğıne ilişkin ek protokolü imzalamasının ardından tüm dıkkatler hmaniann açılmasma yöneldı. Çarşamba akşamı Trabzonspor ile karşı- laşacak olan Rum futbol takımı Anortho- sis Famagusta, Rum Kesımı'ndekı Larna- ka'dan Trabzon'a doğrudan uçuş ıçın gı- nşımlerde bulunuyor. AKP ıktidan "ha- va ve deniz limanlarının Rum tıçakla- rı ve gemilerine açılmayacağını" ıddıa etse de ek protokol çerçevesınde boylesı bir yasağı uygulayamayacağı belırtılıyor. Bu yönde ılk adımı, çarşamba akşamı Trabzonspor ıle karşılaşacak olan Anort- hosis Famagusta takımı atıyor. Kulübün Genel Müdürü Dinos Dumazis, Cum- huriyet'e yaptığı açıklamada, Trabzon'a Şam üzerinden uçuş hazırlıklannın ya- WArkasıSa.8,Sü.3'te CHP'degergin kongre Şinasi Oktem ve Altan Oyrnen'in Istanbul il başkanlığı için yarıştığı kongrede, zaman zaman gerginlikler yaşan- dı. Öymen'i destekleyenlerin salona girişinin engellenmek istenmesi üzerine çıkan tartışmalarda güvenUk paravan- ları yıkıldı. Kongrede divan başkanlığına seçilen Mustafa Özyûrek, CHP'Ulerden birbirleriyle kavga etmemelerini isteyerek "CHP'Ulerin, Türkiye'yi şeriata götürmeyi iste- yen AKP ile mücadele etmesi gerekiyor" dedi. Altan Öy- men konuşmasında CHP'nin en büyüksorununun antide- mokratik tüzük olduğunu vurguladı. Şinasi Öktem ise par- tinin tüzüğüne ve programına bağlı CHP örgütünün, par- tiye zarar verenlere karşı kararlı duruşuna devam edece- gini söyledi. TARKAN TEMUR'un haberi • 4. Sayfada ATO'DAN BAŞVURU ERDEMİR sözleşmesi yargıda Küçük ortak, üvey evlat gibi" Ana sözleşmede değişiklik yapıla- rak getirilen imtiyazh hisse düzen- lemesi yargıda. Küçük hissedarla- ra üvey evlat muamelesi yapıldığı- nı savunan Ankara Ticaret Odası, TürkTicaret Yasası'na aykın oldu- ğunu belirttiği düzenlemenin ipta- li için Ankara Ticaret Mahkemesi'- ne başvuruda bulundu. • 5. Sayfada CHP: Özelleştlrme saldırı aracı CHP Genel BaşkanYardımcısı Sel- vi, özelleştirmenin Cumhuriyetin kurumlanna saldın aracı haline ge- tirildiğini söyledi. "Sümerbank'ın adını tarihten sileceğiz" sözünün AKP'nin bakışını ortaya koyduğu- nubelirten Selvi, "TÜPRAŞ'ı, ER- DEMÎR'i satanlar vatansever ola- rak anılmayacak'" dedi. • 5. Sayfada Orgüt, ABD konsolosluğunun bulunduğu semtteki bir binaya yerleşti Kerkük 9 te PKK bürosu ÎSTÎFA TARTIŞMAJ^RATTI_ Ağaoğlu suçladı İHD reddetti Yazar Adalet Ağaoğlu, tHD'yı, PKK yanlısı olmak ve tek yanlı ırkçı-mıllıyetçı tutum ta- kmmakla suçlayarak ıstıfa erh. tHD'den ya- pılan açıklamada, "Iletışımsızlık ve bılgı ek- siklığıne dayalı olan suçlamalan hak edecek bir tavnmız olmadı" denıldı. B 8. Sayfada 1 ÖLÜ, 1 YARALI Diyarbakır'da korucularapusu Kocaköy ılçesınde gorevden donen korucu- lara kaymakamlık konutunun onunde açı- lan ateş sonucu Murat Uçgül adlı korucu oldu Bayrampaşa'da Metns Cezaevı yakı- nmda bulunan tabur komutanlığı önünde 2 kılo A-4 patlayıcı bulundu. • 8. Sayfada Saddam Hüseyin'den kalma binaya PKK ve sözde "demokratik konfederalizmi" simgele- yen flamalar asıldı. PKK'nin siyasi uzantısı olarak kurulan Demokratik Çözüm Partisi'- nden 60 kişinin görev yaptığı binaya ABD ya da Irak güçleri hiçbir müdahalede bulunmadı. Kerkük'ten yayuı yapan Türkmeneli televizyo- nu, büyük bir telsiz anteninin de göze çaq)tığı binada örgüt mensuplanna seslenmek için rad- yo istasyonu kurulduğunu ve Türk medyasını yaknıdan takip etmek amacıyla interaet siste- mi yerleştirildiğini bildirdi. • 8. Sayfada ÇIN OKULLARINDA YETMİŞ YILDIR ATATÜRK ÖGRETİLİYOR Çin'de yetmiş yıl önce iktidar komünistlere geçmiş ve Mustafa Kemal o zaman da, şimdi de okul kitaplarında yer alıyor. Atatürk bütün dönemlerde saygı ve sevgi görüyor, hakkı nda kitaplar yazılmaya devam ediliyor. BÜLENT TANLA'nın yazı dizisi 6. sayfada... BUGUN / Suriye'nin PKK serüveni. / ABD-Hindistan nükleer işbirliği. / Çin ve ABD'nin güç denemesi. • MÜMTAZ SOYSALTN 'AÇI' YAZISI • 8. Sayfada KIRILARAK DOLGU MALZEMESl YAPILDI Tarihi çinilere kıydılar! Konya'da, Sahipata Külliyesi'nin restorasyon ça- lışmalan sırasında Selçuklu dönemine ait çıni- lerin kınlarak dolgu malzemesi yapıldığı orta- ya çıktı. Vakıflar Bölge Müdürü Genç, "Hepsı ayn bir servet değerınde olan çiniler cahilce tahrip edilmiş, katliam yapmışlar" dedi. Yük- lenici firma hakkında suç duyurusunda bulunu- lurken çinilerin parçalannın bir araya getirilip onanlmaya çalışılacağı açıklandı. • 5. Sayfada SEZON BAŞLAMADAN ŞÎDDET BAŞLADI Statlarda güvenlik alarmı Fenerbahçe-Everton maçında bir kişinin tribün- de bacağından vurulması, bu hafta sonu başla- yacak futbol sezonu öncesi güvenlik krizi yarat- tı. Polisin statlardan çekilme projesınin yeniden masaya yatırılması gündeme geldi. Özel güven- lik güçlerinin kapılarda gerekli önlemi alamama- sı endişeye neden olurken Içişleri Bakanı, il em- niyet müdürlerine, "Statlardaemniyeti sağlayın, kan dökülmesin" uyansında bulundu. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ek Protokol Yo-rumları! Kıbrıs'ta gelınen noktaya 3 başkentten, Ankara, Atina ve Lefkoşa'dan bakalım... Atına ıle Rum yönetımı arasındakı iki tarafın mu- halefetini de ıçine alan "uyuma" imrenmemek elde değil! Dansı bizim başımıza. Atina, Kıbrıs'ı AB'nin temel sorunu haline getirme- nın rahatlığı içınde gidişi sinik izliyor. Zira biliyor ki, MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog