Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

rirCumhurryet L^KİTAPLARI MAKEDONYA 1900 Necati Cumalı ÇagPaaıtımaA-Ş Tmiocagı Cad No 39 41 IU334[Caiüoglu-IsOnbulTd (21215140196 Cumhuriyet rif Cumhuriyet k^KlTAPLARI NASIL MÜSLÜMAN OLDUK? Erdoğan Aydın Çag Pazariama A Ş Tüıkocagı Cad NoJ9 41 ı34334)Cagakıglu-lsoııbuITel (212)51401% 8 2 . YIL SAYI: 29130 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVIÇmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ ^r^ n Belleği güçlendirmenin yolları Zayıf bir belleğe sahip olduğunuz için üzülmeyin. Sıradan bir belleği geliştirmenin yolları var. Once "mnemonist" denilen "bellek terbiyecileri"nden bazı teknikler ; öğrenmek gerekır. Bu insanlar binlerce basamaktan oluşan sayıları birbiri ardına ezberleyebilir. Büyük ustalar ölm \ s I BUGUN CumhuriyetMe birlikte. Bayinizden isteyin... CHP, bakanlığın hâkim ve savcılann izinlerini durdurmasını 'İlkel bir refleks' olarak niteledi Yargıya üıtikam genelgesi CHP'li Koç, genelgenin yargı bağımsızlığını zedeleyici düzenlemelere yönelik çıkışlannın ardından yayımlandığına işaret ederek hükümetin bütün hâkim ve savcılan cezalandırdığını söyledi. TBB Başkanı Özok ' ve Ankara Barosu Başkanı Coşar, tüm yargının sahte rapor almakla suçlanmasını "talihsizlik" olarak değerlendirirken "Bütün bunlar yar- gıya müdahalenin göstergesi. Eğer bir şeylerin rövanşı alınmaya kalkı- lırsa bunun sonunu iyi görmek mümkün değil" yorumunu yaptılar. Yine ABD'de konuştu Erdoğan türbanda ısrarlı Başbakan Erdoğan, Türkiye'deki türban sorununun üniversitelerde türbanlı kızlara yer verilmemesi sorunu olduğunu savunarak bu ko- nuda toplumsal mutabakatın oldu- ğunu, buna karşın kurumsal muta- bakatın olmadığını öne sürdü. CHP'li Koç, Erdoğan'ın "Türkiye'de dekolte alıp başını gitti" şeklindeki sözlenni "Başbakan'a yakışmaya- cak açıklama" olarak değerlendirdi. Koç, "Başbakan geldiği radikal kül- tür ile şu andakı konumu arasında hâlâ bocalıyor" dedı. B 5. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanlığı'nın yaz kararna- mesi hazırlığı gerekçesiyle hâkim ve savcılann izinlerinin durdurulması tartışmalara neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, Adalet Ba- kanlığı'nın, tüm hâkim ve savcılann izinlennı kaldırmasını "gözdağı" olarak nitelendirdi. Genelgenin, yar- gı kurumlannın hükümetin yargı ba- ğımsızlığını zedeleyici düzenlemele- re yönelik çıkışlannın ardından ya- yımlandığına işaret eden Koç, si- yasi erkin yargı kurum- lanndan "intikam al- ma"ya dönük, "il- kel bir siyasi ref- leks" gösterdiğuu vurguladı. Adalet Bakanlığı önceki gün yargı teşkilatı- na yayımladığı genelge ıle yaz döne- mi kararnamesı hazırlığının sürdüğü- nü, tüm hâkim ve savcılann izinleri- nin durdurulduğunu duyurdu. Genel- gedeki, hâkim ve savcılann gerçeğe aykın sağhk raporlan ile görev yerle- rinden aynldıklannın gözlendiğine ilişkin değerlendirme yargıçlar ara- smda rahatsızlığa neden oldu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ın ziyareti sırasında genelge- nin sorulması üzerineYargıtay Başka- nı Osman Arslan. "Yorum yok. Sa- yın Bakan'a sorun" demekle yetin- di. Şahin ise genelgedenhaben olma- dığını belirterek "Henüz Sayın Ada- let Bakam'nın kendisiyle de görüş- medim" dedı. CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, Adalet Bakanlığı'nın, "gerçek- dışı rapor alımlan"nı gerekçe gös- tererek tüm hâkim ve savcılann ızin- lerim kaldırmasını "gözdağı" olarak nitelendirdi. Genelgenin. yargı ku- rumlannın hükümetin yargı bağım- MArkasıSa. 8, Sü. S'te Aziz Nesin öyküleriyle, romanlanyla, oyunlarıyla yurttaşa yol gö'stermeye (k ;^Oylesine neşeliydi ki Aziz Nesin... "Asarlar.\^rlar^^ deyip kahkahayı patlatıyor ve savcıyia sürekli gırgır geÇiyordu.Bu gırgır arasmda da "Sahi... Kitabın adı da 'Asılacak Adam Aziz Nesin' olsun" demiş, kendisini anlatan kitabın adını da kendisi koymuştu. DEMİRTAŞ CEYHUN'un yazı dizisi 9. sayfada İş Bankası Genel Müdürü Özince: METROLAR BOŞ -Londra'daki metro ağında patlamalann gerçekleştiği istasyonlar dışındaki tüm hatlar kullanıma açıldı. Ancak önceki günkü dehşet görüntülerinden sonra metroyu çok az sayıda kişi kullandı. (AP) Londra'da insan avıİngiltere'yi kana bulayan saldınlann ardından Londra'da dev bir operasyon başlatılırken Içişleri Bakanı Clarke, metroya yeni saldınlar düzenlenebileceği uyansında bulundu. tngiltere'de yaşa- yan Müslümanlar aşm sağcıların saldınlanndan endişe ediyorlar. Polis, üç metro istasyonuyla bir otobüste patlayan borabalann 50'den fazla kişinin ölümüne, 700 kişinin de yaralanmasına yol aç- tığını belirtti. Metro tünelinde hâlâ ulaşılamayan cesetlerin bulunduğu açıklandı. Saldınlarda 26 yaşındaki Türk öğrenci Okan Burak'ın da hafif yaralandığı bildirildi. • 10 ve 11. Sayfalarda ERCAN ÇİTLÎOĞLU 'Mesaj, ABD ve İngiltere 'ye Saldırüarı değerlendıren terör uzmanı ve stratejıst Çitlioğlu, eylemlerin G-8 zirvesine göre ayarlandığını, ABD ve İngiltere çizgisınde olan bütün ülkelere mesaj verildiğıni söyledi. Çitlioğ- lu, Batı'yı hedef alan saldınlardan Türkiyenin kendini anlatma ve yar- duncı olma açısından kazanımlı çı- kabileceğini de dile getirdi. SER- TAÇ EŞ'in haberi • 9. Sayfada ROBERT FISK 'Hangi saldırı daha barbarca' a Independent yazan Fısk, saldınlan \\ "barbarca" olarak nıteleyen İngilte- re Başbakanı Blaır'e, "Irak'ta çocuk- lann öldürülmesi barbarca değil mi?" diye sordu. "Onlaröldürüldü- ğü zaman savaş zaiyatı oluyor, biz öldüğümüz zaman terör kurbanı olu- yoruz" diyen Fisk, yazısında şu ifadele- re yer verdi: "Irak'ta direnişle çarpışı- yorsak, direniş de çarpışmak için neden ülkemize gelmesin." • 10. Sayfada Konut yolun başında Bankalar Birliği Yö- netim Kurulu Başkanı ve Iş Bankası Genel Müdürü Ersın Özince, son dönemlerde konut kredilerine talep olması- na rağmen, bu konuda Türkiye'nin halen Avru- pa ülkelennin çok geri- sinde olduğunu söyledi. Özince, yaptığı açıkla- mada, konut kredileri- nin, GSYH'de Avrupa ülkelerinde yüzde 41, Türkiye'de ise binde 8'lik paya sahip olduğu- nu belirtti. • 12. Sayfada Yüce Divan Yûmaz'a ağır suçlama Eski Başbakan Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Ta- ner'in Yüce Divan'da yar- gılandığı davada tanık olarak dinlenen eski Yurt- bank'ın sahibi Balkaner, Korkmaz Yiğit'in döne- min başbakanı Yılmaz ile 'iş ortağıyla' konuşur gibi konuştuğunu söyledi. Bal- kaner, "Bizim bankaya el konulmasımn nedeni, Yıl- maz'ın yeğenine verdiği- mız krediyi geri isteme- mizdir" dedi. • 4. Sayfada Koçhank Soygun can aldı Harbiye'deki Koçbank Şubesi'nde soygun girişi- minde bulunan S.A, ken- disine müdahale etmek is- teyen güvenlik görevlisi Özcan Başer'i ensesinden vurarak öldürdü. Ara so- kaklara kaçan S.A, kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. • 5. Sayfada ZANA'YA TERÖRÜ LANETLEYÎN' CAGRI • 4. Sayfada 160 YENİ 'İMAM' ÖĞRETMEN • 5. Sayfada VEDAT GÜNYOL'U ANMAK M 14. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Da Oğlu da! Konu ve sorun üretmekte hükümetin üstüne yok. Biri bitmeden bir başkasını icat ediyor. Hükümetin en büyük yardımcısı medya. Medya- nın adı büyüğe çıkmış gazeteleri. Başbakan Sun Valley'e giderken üç gazetenın (Hürriyet, Sabah, Zaman) genel yayın müdürünü uçağına aldı, uzun yolculukta üstatların sorularını yanıtladı. MArkasıSa.8,Sü. l'de Mimarlık: Sorumluluk En sonda söyleyeceğimi en başta söylü- yorum: Istanbul çok başanlı bir smav ver- di! Istanbul'da toplanan Dünya Mimarlık Kongresi, bugüne dek gerçekleştirilen 22 benzer kongre içinde en geniş katılımlısı, en genış ve yaygın izleneni, organizasyo- nu en başanlı ve toplumsal bilinci. top- lumsal sorumluluğu en ön planda tutan- lardan bıri olarak tarihe geçti. ZEYNEP ORAL'ın yazısı • 15. Sayfada Erzik: Bu iş çözülmeli UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, federas- yon ve kulüpler arasında yaşanan havuz tartışmasının üzücü olduğunu belirte- rek "3813 sayıh kanunda zamanında çeşitli değışiklıkler yapıldı. Bunun ne- denı de spor mahkemesı olmayan Tür- kiye'de özerk olan Futbol Federasyo- nu'yla idari yargıya gidilmesinin önüne geçmekti. Federasyon idari yargıdan kurtanlmak istendi" dedi. ^ Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY K-öle Afrika'nın Kaderi! Londra'daki saldırılar, 40 yılda bir dünya günde- mine gelmiş olan Kara Afrika'yı yine alt sıralara itti. Bız de aynı şeyi yapmayalım. Tarihten dem vuraca- ğımız için önce şunun altını çizelim; Prof. Türkkaya Ataöv'ün "Afrika Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri" bu alanda yazılmış en zengin kitapların başında geliyor. Afrika'yı dolaşırken Ataöv Hoca'nın çalışmalannı rehber edindiğimi vurgulamadan geçersem, haksız- UArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog