Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

S«YFA CUMHURİYET 6 TEMMUZ 2005 ÇARŞAMBA 8 IstenbJ HABERLERIN DEVAMI TURKIYE PB 28 Sinop Y 26 Adana PB 31 Edrre Y 30 Samsun Y 27 Ko câsıi PB 28 Trabzon Y 26 Çana-cale Izrnir PB 29 Giresun Y 26 B 32 Ankara PB 29 M_nisa B 32 Eskişehır PB 28 Aycın B 33 Konya B 29 Derızii B 33 Sıvas Y 24 Zor-gulaak Y 24 Antalya B 33 Kars Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardın Siirt Hakkân Van PB PB PB PB PB PB PB 30 36 37 33 35 30 26 Y 21 Yurdun kuzey ve ıç ke- sımien parçalı çok bulut- lu, Batı Karadenız kıyılan, Orta ve Doğu Karadenız Doğu Anadolu'nun kuze- yı ıle Sıvas, Edırne ve KırMarelı çevrelen sağa- nak ve gok gurultulu sa- ğanak yağışlı. dığer yerier 32 bulutlu ve açık geçe- cek. Hava sıcaklığı yur- dun kuzeydogu kesımle- nnde azalacak. dığer yer- lerde artacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn PB PB PB Y Y Y Y Y 25 24 26 19 19 19 23 20 Münıh Y 16 Zürıh Berlın Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y PB PB Y Y B A 18 23 36 24 24 25 29 32 Y 22 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Y A PB A PB A Y B 24 44 36 38 28 36 31 34 PB 34 Parçafı bulutlu Sısl , Bulutlu k Çok bulutlu . Yagmurtu Gok günjltulıi Kamu işçisine birinci yıl için yüzde 10, ikinci yılın her bir 6 ayı için yüzde 3 zam yapılacak Tiirk-Is ile hükümet anlasüH Baştarafı 1. Sayfada kanı Kılıç da idari maddelerdeki kaza- nılmış haklan koruduklannı söyledi. Sosyal hakJann ücretler oranında art- tınlmasına karar \erildigini bildiren Kılıç, ıstek dışı emeklilik konusunda da bir önceki toplu iş sözleşmesinde- ki hükümlerin korunduğunu belirtti. Toplu Iş Sözleşmesi'ni değerlendi- ren Türk-lş yetkilileri, mevcut ücreti 1 milyar 200 milyon liranın altında olan işçilere "120 milyon lira seyyanen zam", 1 milyar 200 milyon hranın üs- tünde olanlara ise "yüzde 10 zam" 'HİLEYAPTILAR'İDDİASI FBI, 5 Türk kumarbazı artyor • Baştarafı 1. Sayfada raflan da ilgili birimlere dağıtıldı. Çete zanlılan, Nevada'da kumar oynama ve oynatma kurallarını belirleyen Şans Oyunlan Denet- leme Kurulu'un 'en çok aranan- lar' liste sinde üst sıralarda bulu- nurken Ayşe Benli'nin, arananlar listesinde 3'üncü sırada olduğu belirtildi. Benli'nin,kumar çetesi- nin beyni olduğu öne sürüldü. Oyun kâğıtlannın üzerine özel işa- retler koyan ya da kâğıtlan değiş- tiren kumarbazlann foyası, görev- lilerin kendilerinden şüphelenme- si üzerine ortaya çıktı. Nevada Şans Oyunlan Denet- leme Kurulu'nun resmi web site- sindeki bilgilerde Benli, Pelik, Turna, Ural ve Üçkol'un, yakalan- dıklan zaman 'kumarda hileli hareket, kâğıtları değiştirmek ve işaretlemek. soygun yapmak ve çete kurmak' suçlamalanyla yargılanacağı belirtildi. Kumarda hile yapmanın ağır suçlardan biri olduğu Nevada eya- letinde, bu tür suçlara 5 yıla kadar ağır hapis cezası verilebiliyor. tn- ternet sitesinde fotoğraflan yaım- lanan Türk zanlılann göz ve saç renkleri ile boylanna ilişkin aynn- tılı bilgilere de verildı. 'BARAJIN SİSTEMİYANLIŞ' 'Yusufeli sular altında kalacak' BERİVANTAPAN YUSUFELİ - Sivıl toplum ör- gütleri ve çevreciler, dünyanın en hızlı akan ikinci nehn olan Çoruh Nehri üzerinde kurulanYusufeli ve Muratlı barajlannın "yanüş bir sistemde yapddığını" savundu. Yusufeli'nin sular altında kalacağı- nı anımsatan örgüt temsilcileri, zorluk derecesi bakınundan dün- yada 2., acil müdahale bakırrundan ise 1. sırada yer alan "rafting par- kuru"nun ise yok olacağını söyle- dıler. Artvin Yusu- feli Ilçesini Güzelleştirme Yaşatma Kül- tür Varlıklanru Koruma Der- neği Başkanı Recep Akyü- rek, Çoruh Nehri üzerinde yapılan barajlarda kullanılan ikili baraj sis- temi yerine üçlü baraj sısteminin kullanılması gerektiğini ifade etti. Yusufeli Beledıye Başkanı Yusuf Sağlamda projenin29bininsanı olumsuz olarak etkileyeceğini belirterek " Artvin coğrafyası, kırık bir arazi yapısına sahip ol- duğu için bu proje derhal durdu- rulmalı. Ayrıca barajlar, ender bulunan bitki türlerinin ve ya- ban hayvanlarının yok olmasına neden olacaktır" dedı. uygulanacağrnı belirttiler. Türk-lş yet- kilileri, bu şekilde ücretlerde yüzde 10 ile yüzde 26.78 arasında değişen oran- larda artış saglanacaf ını bildirdiler. İstek dışı emeklilik yok' Türk-lş tarafından açıklanan "2005 Yılı Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü"ne göre, hükü- met istek dışı emekliliği gündeme ge- tirmeyecek. Protokol, ücrete bağlı (ik- ramiye vb) ödemeler ile ücretin yüzde- si ile ifade edilen ya da ücret artışına bağlı olarak artan ödemelerde herhan- gi bir artış yapılmamasını öngörüyor. Protokole göre işçi ve işveren sendika- lan tarafından yenı getirilen teklifler, toplu iş sözleşmelerinde yer almaya- cak ve müktesep haklar korunacak. Toplu iş sözleşmelerinin birinci yı- lının birinci altı aylık döneminde olu- şacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar. toplu iş sözleşmesinin 13. ayının sonunda ödenecek. Ancak bu maddeden yararlananlar ile söz- leşmenın ımzası tarihinden sonra her- hangı bir nedenJe hizmet akdi sona erenler varsa sözleşme farklan. 13. ayın sonu beklenmeksizın hizmet ak- dinin sona erdiği tarih esas alınarak kendilerine veya kanuni mirasçılanna ödenecek. Toplu pazarhk görüşmelerine hü- kümet birinci ve ikinci 6'şar aylar için yüzde 4, üçüncü ve dördüncü dönem- ler için ise toplam yüzde 5 önerisiyle başlamıştı. Buna karşın Türk-lş, hü- kümetten bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 13. ikinci 6 ayı için yüzde 5. gelecek yıl her iki 6 ay için de yüzde 5'erlik artış istemişti. Genel müdürlük önünde toplanan THY çalışanları toplusözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasını bekledi. (Fotograf: AA) THY çalışanına yüzde 10 zam Beş aydırsüren vell bin çalışanı ilgilendimı toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. THY çalışanlan kamu işçileriyle aynı şartlar altında zam aldı tstanbul Haber Servisi - Türk Hava Yollan (THY) ile Türkıye Sivil Havacı- lık Sendikası (Hava-lş) arasında yakla- şık 11 bin çalışaru ilgilendiren ve 5 ay- dır süren 20. dönem toplusözleşme gö- rüşmelerinde anlaşma sağlandı. Hava-lş Sendikasf nın grev ılamını asmayı kararlaştu-dığı dün saatler süren görüşmeler sonucunda kamu kesiminde hükümetle Türk-lş arasında toplu iş söz- leşmesindeki koşullar üzerinde anlaş- maya vanldı. Buna göre birinci yıl için yüzde 10, ikinci yılın her bir altı ayı için yüzde 3 zam yapılacak. îkinci yılın ikin- ci altı ayında enflasyonun yüzde 3 'ü aş- ması durumunda farkın tamamı ücretle- re yansıtılacak. Görüşmeler 11 saat stirdü THY Genel Müdürlüğü'nde sabah 09.30'dan akşam saat 20.30"a kadar sü- ren görüşmelerde anlaşma sağlaması- nın ardından THY Genel Müdürü Te- mel Kotil ve Hava-lş Genel Başkanı Atilay Ayçin ortak bir açıklama yaptı. Anlaşmanın THY çalışanlanna ve ül- keye hayırlı olmasını dileyen Kotil, şun- lan söyledi: "Ücret zammı, hükümet ile Türk-İş arasında varılan oranda gerçekleşririldi.Tabü ki çalışanımızın şartlarını iyikştirdik. Yann yeni bir sayfa ile yolumuza devam edeceğiz. THY' yükselen çıtasını daha da yuka- rıva çıkaracaktır." Kotil, yan ödemeler ve avans ödeme- leri için ayn bir anlaşma yapıldığını, gö- rüşmelerde esnek bir çalışma için her- hangı bir madde olmadığını belirtti. Hava-îş Genel Başkanı Ayçin de hiç- bir sözleşme döneminde bütün taleple- rin tamamıyla karşılanmadığını ifade ederek "Bu nedenleTHY çalışanlan- na, göstermiş oldukJarı sabır ve daya- nışmalanndan dolayı >ürekten teşek- kür etmek istiyorum. Burada kamu- oyunun zaman zaman yanlış bilgilen- dirilmesi sonucunda hak etmediği iş- lemlere tabi olan üyelerimiz oldu. Bu konuda bir hak arama mücadelesinin dışında hiç kimsenin farklı bir amacı yoktu. Çünkü biz çalışanlar olarak nasıl bir şirkette çalıştıgımızı gerçek- ten biliyoruz" diye konuşru. Atilay Ayçin, ülkenin de içinde bulun- duğu şartlar göz önünde bulunduruldu- ğunda, yapılabileceğin bu kadar olduğu- nu \-urguladi. 'Grev kararı asma' stiresi saat başı uzatıldı THY ile Hava-lş arasındaki görüşme- ler gün boyu sürerken sendikanın "grev kararı asma" süresi saat başı uzatıldı. Hava-lş Genel Başkanı Atilay Ayçin. dün öğle saatlerinde THY Genel Mü- dürlüğü önünde toplanan çalışanlanna hitap ederken grev ilanını iyı niyet gös- tergesi olarak saat 16.00'ya kadar erte- lediğini açıklamıştı. Yargıtay, Anadolu Ajansı'nı servise koyduğu haberden sorumlu tuttu Yorumsuz habere tazıııiııatANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kişilik haklan- na saldın kabul ettiği, bir si- yasinin basın toplantısındakı ifadelenni "ekleme ve yo- rum yapmadan" yayına ko- yan .Anadolu Ajansı'nı (AA) da sorumlu tuttu. Genel ku- rul, AAnın da sözleri söyle- yen siyasi gibi manevi tazmi- nat ödemesı gerektiğine hük- metti. Dönemin ANAP Grup Baş- kanvekilı Beyhan Aslan. ÎP Genel Başkanı Doğu Perin- çek'in AB temsilcisi Karen Fogg'un elektronik postalan- nı kamuoyuna açıklamasımn ardından,20 Şubat 2002 tari- hinde Denizli'de düzenlediği basın toplantısında bu konu- yu değerlendirdi. Perinçek, Aslan'ın, söz konusu basın toplantısındaki ifadelerinin "kişilik haklarına ağır sal- dın" niteliği taşıdığı gerek- çesiyle 10 milyar lira manevi tazminat istemıyle dava açtı. Perinçek. aynca Aslan'ın söz- lerinin AA tarafından servise verildiğini ve bazı gazeteler- de yayımlandığını belirterek AA aleyhine de 10 milyar li- ra manevi tazminat ıstemiyle ayn bir dava açtı. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalan birleştirerek görüştü. AAnın mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, davanın muhatabının basın toplantı- sındaki beyanlan aynen ya- yımlayan.\nadolu Ajansı de- ğil, beyanda bulunan Aslan olduğu belirtilerek haberin verilmesinde kamu yaran bu- lunduğu, olayın son derece güncel olduğu kaydeden mahkeme da\ ayı reddetrı. Pe- rinçek, karan temyiz etti. Yar- gıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin karanru oybirli- ği ile bozdu. Bozma karan üzerine dosya, yerel mahke- meye gönderildi. Yerel mah- keme, Aslan yönünden boz- ma karanna uydu ve Aslan'ın, Perinçek'e yasal faiziyle bır- likte 2 milyar lira manevi taz- minat ödemesine karar verdi. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, AA yönünden ise ilk karannda direndi. Pe- rinçek, karan temyiz edince dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Genel kurul. ikinci görüşmede yerel mah- kemenin AA yönünden ver- diği direnme karannı oyçok- luğu ile bozdu. AA'nın, bu ka- rara karşı karar düzeltme iste- minde bulunma hakkı var. Elmadağ Meyhanesi'nde canlı müzik! Bu Cuma ve her Cuma saat 21 :OO'den itibaren Türk Musikjsi Devlet Konservatuan'ndan Ayşe Sagyaşar, Dr. Atilla Ovalı ve arkadcişlannın oluşturdugu Ehlikeyf, sevilen eski şarkılar, lasıl ve günümüz popüler parçalanndan seçme örnekJer sunuyor. Salı ve Perşembe günleri ise, Dr. Atilla Ovalı'nın ud eşligindeki özel programını izleyebilirsiniz. ^ - - ^ elmadağ Rezervasyon içinP^(0212) 241 O3 20 - 23 Cumhuriyet Cad Pak Apt 6/C Elmadağ (Dfvan OtHi yanı) 'Lozan, halkın yaşam iradesidir'tstanbul Haber Servisi - Lozan Antlaşması'nın 82. yıldönümünde, Türk milletinın "bağımsız ve hür ya- şama amacını bütün dünyaya du- yurmak amacıyla" Isviçre'nin Lo- zan ve Zürih kentlerinde bir dizi etkin- lik düzenlendi. İşçi Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, Al- manya Atatürkçü Düşünce Dernekle- ri ve Ulusal Kanal'ın girişimleriyle "Lozan 2005" adıyla düzenlenen et- kinlikler kapsamında KKTC 1. Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş da bir ko- nuşma yapacak. _______ İlk gınşimcilennı İşçi Partisi Genel Başkan Yar- dımcısı ve Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Ferit tlsever. ADD Genel Başkanı Ertuğrul Kazan- cı. İP Ulusal Stratejı Mer- kezi Başkanı Prof. Dr. Se- mih Koray, Ahnanya Ata- türkçü Düşünce Dernekle- ri Birliği Genel Başkanı Dr. Yavuz Dedegil, Zürih ADD Başkanı Hasan Ke- mahh ve Bern ADD Başkanı Ethem Kayah'nın oluşturdugu "Lozan 2005" etkinlikleri, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezerın desteği, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel'in himayesinde gerçekleştirilecek. İP Ulusal Strateji Merkezi'nde, "Lozan 2005 Düzenleme Kurulu" adına basın açıklaması yapan Ferit 11- sever, ABD'nin ve Batılı devletlerin emellerinin Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak ve parçalamak olduğunu anla- tarak "Bu devletler LozanAntlaşma- • ADD Başkanı Kazancı, îsviçre'de hem sözde Ermeni sayhnmımn içyüzünü hem de Türkiye 'nin kazandığı hukuksal prosedürü bir kez daha dünyaya ilan edeceklerini söyledi. sı'nı ortadan kaldırmak, yerine de SevrAntlaşmasf nı getirmek istiyor- lar" dedi. llsever, Kurtuluş Savaşı ve Lozan Antlaşması ile edinilen sosyoekono- mik kazanımlann son 55 yılda verilen ödünlerle kaybedildiğini belirterek "Bu gidişe 'dur' demek için Lozan 2005'i düzenliyoruz" diye konuşru. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Ertuğrul Kazancı, 24 Tem- muz Pazar günü Lozan'da "Lozan'a dokunulamaz" yürüyüşünün gerçek- , leştirileceğini, yerel saatle 11.00'de de Lozan Antlaş- ması'nın imzalandığı bi- nanın önünde Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitlı ülke- lerinden gelenlerin katılı- mıyla kitlesel basın açıkla- ması yapılacağını bildirdi. Lozan Antlaşması'nın önemini vurgulayan Ka- zancı, " Türkiye'de nere- deyse Lozan'a sırt çevi- ren bir anlayış gözlemle- niyor. Lozan 2005 eyle- mi, hem sözde Ermeni soykırımının içyüzünü hem de Türkiye'nin ka- zandığı hukuksal prosedürü bir kez daha dünyaya ilan edecektir" diye konuşru. Ulusal Strateji Merkezi tstan- bul Başkanı Prof. Dr. Içkun Geray da Batı devletlerinin Sevr Antlaşması'ru yeniden gündeme getirmeye çalıştığı günlerde. yurttaşlann yaşam iradesi- nin, yani Lozan Antlaşması'nın imza- landığı kentte Lozan Antlaşması'm Avrupa halk ve devletlerine bir daha duyuracaklanm söyledi. SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN "../Komplo Teopisi' mi, 'Aynıyla' Hakikat mi?!.n B Baştarafı Arka Sayfada "...benzer bir olay: 2004 senesi, ağustosu. Pora örgütüne mensup Ukraynalı gençler, Kınm'da, Kara- deniz sahilindeki bir parkta, dört gün süren bir toplantı tertiplemiş- len Slovakya'nın âsi bakanlarından Pavel Demes de, onlann bir strate- ji yumurtlaması için, orada bulun- muş, diyor ki: "-... gençler, örgüt içi uyuşmazlıklarını unutmuş, küçük gruplar halinde toplanıyordu; bazen plajın kumlan üzerinde, oracıkta; ba- zen de kulübelerde uyunuyordu. Ha- rikabirşeydi bu!.." Bak hele, şu Cürcü kızına! Zaman zaman bu 'seminerler' meselâ diş hekimlerinin 'kong- releri'ne benzermiş! Bunu kim di- yor, geçen yıl eski Sovyet toprakla- nnda bir türlü paylaşılamayan, he- nüz 24 yaşındaki, güler yüzlü bir Gürcü kızı: "...2004 Nisanı. Hollan- da'dan bir vakıf, beni Ukrayna'ya, Odesa'ya göndermişti; maksat otuz kadargenci, yüreklendinmek ve örgüt- lemek! Olay, iki hafta boyunca bir su- it/dairede kaldığım şahane bir otelde yaşandı; bu yetmezmiş gibi, üstüne 250 Euro da para verdiler." Yok, yok, hepsi bu kadarla bitmemiş. "...ara- dan birkaç ay geçti, Soros Vakfı (Vay vay, bu size bir şeyler hatıriatmıyor mu?) Almatı'da kazak 'devrimcileri' için bir seminer düzenlemiş. Orada da, büyük bir otelde kaldık; her türiü im- kân emrimize verilmişti; röportaj de- neylerini tespit etmek için kameralar; hatta, Kazak polisinin etrafımıza yer- leştirmeyi ihmal etmediği mikrofonla- rın kayıt düzenini bozmak için bazı aletler..." Üstüne bir de gülerek, ne- yi ekliyor acaba? "...bitişik salonda kimler vardı, bilin bakalım: Ağnsız do- ğum yapabilme eğitimini alan bir ka- dın grubu!..") Cerisi, lâf-ü güzaf!.. 'Çağnşım/7."...bilirmisinizkiMus- tafa Suphi'nin neferi 'San' Mustafa (Börklüce) anlatmıştı; Ismet Paşa'nın devr-i saltanatında, o kadar sıkı bir tâ- kip, o kadar büyük birpolis baskısı al- tındaymışlarki, aralanndaki söyleşiler- de bile, 'şifreli' konuşmakzorunda ka- lıriarmış! Diyordu ki: "-...komünist di- yemez, şûyi' derdik; Sovyetler'den söz edilirken, 'yukansı' denilirdi; Stalin'in adı geçecekse, 'bryıklı'..." Gerçek birdiktatörlüğün nasıl oldu- ğunu anlatabilecek, başka bir çağn- şım: Sadri (Alışık) hoşsohbet, tatlı dil- li bir adamdı; '40 Karanlığı' meyhane- lerinde, sohbetini sıcak bulan öteki müşteriler, ufak ufak, masasına yak- laşıyorlar; bundan bunalıp da, onlan dağıtmak istedi mi, garsona şöyle der- miş. "-...yahu kardeşim, şurada üç beş komünist oturmuş, kaynatıyo- ruz; nedir böyle bu kalabalık?" Gü- lerek eklerdi: "-...komünist filân de- ğildik ama, beş dakika içinde, ma- sanın çevresinde kimse kalmaz, hatta meyhane boşalırdı." "Totaliter baskı yönetimi böyle bir şeydir; sizce, 'Ihtilâl Imâlatçılan'nın, gülümseyerek dalga geçtikleri ülke- lerde, rejimler böyle mi, buna benzi- yor mu? 'Baskı' bahâne, asıl amaç Sistem'in -isterseniz büyük serma- ye de diyebilirsiniz- yeryüzünü işgâ- lidir. Gerisi lâf-ü guzâfl Solma2 Berktay 21.04.1932-06.07.2004 Canımız... Hep bizimlesin... Ailesi 6 Temmuz Çarşamba Saat- 11 00 Zıncırhkuvoı Mezarlıgı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog