Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

6~TEMMUZ 20O5 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK iz. HAVVANLAP PA, İ ONUM i^lN, ., M AVM U N J>AN MAYMUNLAk î YAAA/.. MAYMUNM2L AMA, ApTAL i>£<x|LlZ ELl^ETTR SHP İstanbul İl Başkanı Özkahraman, solda birliğin 'siyasi bir zorunluluk' olduğunu söyledi Aydınlar SHP'debuluşacakTARKANTEMUR Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP) istan- bul îl Başkanlığı'na SHP kurucu üyelerinden Beyzade Özkahraman seçildi. Önceki gün ya- pılan genel kurulda "Sosyal demokrat hareke- ti İstanbuTda kidelerle buluşruraeağız" sloga- nıyla 304 üyeden oy alarak ü başkanlığını ka- zanan Özkahraman, istanbul örgütlenmesinde partinin doğal tabanı işçiler, yoksullar ile ay- dınlar ve aydın gençliği, yeniden SHP'de bir ara- ya^etirme çabasında olacağını söyledi. Onceki gün yapılan seçimle Sosyal Demok- rat Halk Partisi tstanbul îl Başkanlığı'na seçi- len Beyzade Özkahraman gazetemizi ziyaret et- ti.ABD'nin 'Yeşü Kuşak' projesiyle yaydığı an- tikomünist örgütlenmenin, dünyada olduğu gi- bi Türkiye'de de iktidarda olduğunu söyleyen Özkahraman, "Bu'tehlikeli' örgütienmeçözü- lerek sosyal demokrasinin iküdara gelmesini • Önceki gün gerçekleştirilen genel kurulda SHP îstanbul îl Başkanlığı'na seçilen Beyzade Özkahraman, yoksullar, işçiler ve aydın gençliği tekrar SHP'de bir araya getirme çabasında olacağını söyledi. Özkahraman, 'zeytin dalı' ittifakımn yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı. sağlamak birinci görevimiz olmah. Doğal taba- nımız işçiler, aydın gençlik. yoksullar bir çaü al- tında toplanmah" dedi. Özkahraman, "siyasi bir zorunluluk'' olarak tanımladığı 'solda birlik' kavTamının, 'zeytin- dah' ittifakıyla yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini belirtti. Mazbatayı almasıyla bir- likte, SHP'nin İstanbul örgütlenmesinde yo- ğun bir çalışma içerisine gireceğini vurgula- yan Özkahraman, öncelikli amacının bugün 2 bin civannda olan üye sayısuıı hızlı bir örgüt- lenme ile yükseltmek olacağının altını çizdi. "SHP kan kazanmah" diyen Özkahraman, "Mazbatamı aldığunda ilk işim tüm sosyal de- mokratlan bir çatı altında toplamak için elim- den gelen çabayı göstermek olacak" dedi. SHP, tek seçenek Özkahraman, SHP'nin önümüzdeki seçimde solun birleşmesinin önündeki tek seçenek ol- duğunu vurguladı. Genel seçimlerde SHP'nin amacının asla yüzde 10 barajı olmadığına dik- kat çeken Özkahraman, tt SHP kitieleri sürük- leyerekseçimlerden yüzde 20 sınınnızoriayacak. Salt, yüzde 10 barajmı amaç edinmek SHP gi- bi solun öncüsü bir parti için umutolamaz. Hat- ta solun birinci partisi olmak da yetmez. Tüm sosyal demokraüan 'bir çatı altında' toplana- rak 'Zeytin dalı' İttifakı yeniden gündeme ge- tirilmeh" diye konuştu. Özkahraman, SHP tstanbul Örgütü'nde par- ti içi demokrasi sorununun yaşanmayacağının da altını çizdi. Özkahraman, "Ö yönetim ku- rulu üyeleri. ilçe başkanlan ve örgüt üyele- rinin katılımı ile parti içi demokratik anla- yışla yönetimi sürdüreceğiz" dedi. Özkahraman, küskün sosyal demokratlann partiye yeniden kazandınlacağın ifade ederek "tstanbulMaörgütsüzilçekalmayacağınr söy- ledi. Kent planlaması \e kent yönetıcıhği ko- nulannda uzman bilim adamlanndan oluşan bir komisyon eşliğinde partinin 'İstanbuTuyö- netmek' projesinin hazırlanacağını ve "Yüzü Baü'ya dönuk laik. demokrat, bağunsız ve sos- yal demokrat iktidann sağlanması yönünde si- yaset" yapacaklannı anlattı. AKP'nin anketüıde 'BIDBVIİR satılmasın' çıktı • ALAPLI (AA) - AKP Zonguldak tl Başkanlığı tarafindan, Ereğli Demir ve Çelik Fabnkalan (ERDEMÎR) TAŞ'nin, blok satışı ile ilgili, yörede yaptınlan ankete katılanlann yüzde 60'ırun, "Satılmasın" yanıtı verdiği bildirildı. AKP II Başkanı Celil Uzun, partilerince ERDEMÎR'in blok satışı ile ilgili yapılan ankete, katılanlann yüzde 60'ının "Satılmasın", yüzde 40'ının da "Satılsuı" yanıtını verdiğini açıkladı. Uzun. sorulan bir başka soruyu ise katılımcüarın yüzde 54'ünün "Yerli fırmalara satılsuı" şeklinde yanıtladığını ifade etti. AİHM yine haksc buldu • STRASBOURG (AA) - Avrupa Insan Haklan Mahkemesi (AÎHM), gözaltında işkence ve kötü muamele iddiasıyla yapılan bir şikâyet başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu. Türkiye, şikâyet sahiplerine 33 bin Avro maddi tazminat ödeyecek. Şikâyet başvurusunda bulunan S.B. ve H.T, Malazgirt'te 1993 yılında düzenlenen bir gösteride gözaltına alınmalanndan sonra polisten kötü muamele ve işkence gördüklerini iddia etmişlerdi. Emekliliğe jet onay • İZMİR (Cumhurryet Ege Bürosu) - Işadamı Halis Toprak'ın aldığı biletle Ingiltere'ye gittiği ortaya çıkınca emekliliğini isteyen tzmir Valisi Yusuf Ziya Göksu'nun emeklilik dilekçesi dün Içişleri Bakanlığı tarafindan onaylandı. Izmir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Göksu, emeklilik karannın onaylandığını kaydederek müfettişlerin rahat çalışması için izne aynldığını söyledi. Göksu, ziyarette yaptığı konuşmada, 36 yülık meslek yaşanunın uçak biletine feda edildiğini savunarak bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Tarihi eser operasyonu • KARAMAN (AA) - Karaman'da yapılan tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 8 adet tabak ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, tarihi eser satmaya çalıştığı belirlenen A.G'yi takibe aldı. A.G. ile temasa geçen jandarma ekipleri, A.G'yi 8adettabağıjandarmaya satmak isterken yakaladı. Ele geçirilen Roma dönemine ait 1700 yıllık tarihi tabaklar, Karaman Müzesi'ne teslim edildi. son Koyleregerı uonuş suruyorkarşın köye geri dönüşlerin hızla devam ettiğûıi betirttL Dün makanunda basın toplanüsı düzetıieven Vaü ErkaL, geçen yü 4 köyde temeu' aülan evlerin teslim edildiğini, altyapı çahşmalannın tamanüandığıru sö\1edi Ay sonunda düzenlenecek Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde bu köylerin açıhş töreni yapuacağuu anlatan Vali ErkaL, "Bu ayın ortalannda Tunceli merkez dedi Aksu, köye geri dönüş çahşmalannın devam edeceğini söyledi Projeden 125 bin kişiyararlandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Içişleri Ba- kanı Abdülkadir Aksu, Köye Dönüş ve Rehabili- tasyon Projesi'nin uygulandığı 14 ilde, Haziran 2005 itibanyla güvenlik gerekçesiyle göç eden yaklaşık 360 bin yurttaştan 125 bin 539'unun ge- ri dönüşlerinin sağlandığını bildirdi. Abdülkadir Aksu can ve mal güvenliğinin temin edildiği yer- lere dönüşlerin kolaylaştınknası için gerekli ted- birleri ahnaya devam edeceklerini de dile getirdi. Bakan Aksu, Adıyaman, Ağn, Bingöl, Bitlis, Hakkâri. Muş, Tunceli, Van. Elazığ, Batman, Di- yarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak valiliklerine pro- je ile ilgili bir genelge gönderdi. Bölücü terör örgütlerinin baskılannın can ve mal güvenligine ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çe- ken Içişleri Bakam Aksu, çok sayıda yurttaşm gü- venlik gerekçesi ile bölge içuıdeki ve dışındaki kent merkezlerine göç etmek zorunda kaldığını belirtti. İstanbul İIArvtttd CHP'deilçe başkanlan l tstanbul Haber Servisi - CHP tstanbul il örgütünün 27 ilçe kongresi sonucunda 23 ilçe başkanı yeniden başkanlığa seçilirken Bahçelievler, Esenler, Beyoğlu ve Kartal'da yeni ilçe başkanlan göreve geldi. CHP istanbul tl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Istanbul'da 32 ilçe kongresinden 27'sinin tamamlandığı belirtilerek ilçe başkanlıklanna şu isimlerin seçildiği bildirildi: DurmuşKaya (Bahçelievler), CenıalKaya (Esenler), Hüsevin Arslan (Beyoğlu), Hasan Kahraman (Kartal), Erdoğan Mert (Ümraniye), Kemal Çiloğhı (Beşiktaş), T. Ümid Oğuzcan (Şışlı), Metin Gazioghı (Zeytinburnu), Metin Çanak (Beykoz), Ercan Polat (Adalar), Türer Ercan (Kadıköy), Naci Özcan(Çataka), Ühan Dabakoğ)u(Fatih), Kemal Timur (Güngören). Lütfi Binki (Maltepe), Hikmet ÇeHk (Bağcılar), BayramAcar (Avcılar), Hüdaverdi Talay Bakırköy), SaitKaranan (Eminönü), Lütfi Gündöndü (Eyüp), Mehmet Polat (Gaziosmanpaşa). Fevzi Şit (Kağıthane), HaBm Serdar Sanoğhı (Sanyer), Mümin Tuglu(Süivri), Muammer Ayvah (Sultanbeyli), Güberen Yenal (Şile) ve Basri Bayar (Üsküdar). Anayasa Mahkemesi Başkanlığı içinyapılan seçimyanşı 'çekişmeli' geçti On tur oylamada sonuç yok ANKARA (Cumhuri>etBürosu) - Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için dün yapılan seçimlerin 10 tu- rundan sonuç ahnamadı. Başkanlık seçiminin ilk kez onuncu tur sonu- na sarktığı seçim yanşı "çeldşme- B" geçti. Beş asıl üyeye oy çücan se- çimlerde en çok oyu 3'er oyla Tü- lay Tuğcu ile Ahmet Akyalçm aldı. Yüksek Mahkeme heyeti, seçim gündemiyle yann yeniden bir ara- ya gelecek. Mustafa Bumin'in yaş haddın- den emekliye aynlmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için dün seçim yapıldı. Yaklaşık 45 dakika süren toplantının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanveki- li Haşim Kıhç gazetecilenn sorula- rını yanıtladı. Kılıç, 10 turdan so- nuç ahnamadığını bildirdi. Anaya- sa Mahkemesi heyetinin, bugün Yüce Divan ile ilgili bir çalışma yapacağını kaydeden Kılıç, yann başkan seçimi için yeniden bir ara- ya geleceklerini belirtti. Kıhç, aday- lann ne kadar oy aldığı veya en faz- la oyu hangi adaym aldığı yönün- deki sorulara yanıt vermedi. Ana- yasa Mahkemesi heyeti, Başkan- vekili Haşim Kılıç, asıl üyeler Sa- cit Adah, Fulya Kantarcıoğhı. Tü- lay Tuğcu, Ahmet Akyalçın, Serdar Özgürdür, Necmi Özler ve Meh- met Erten'den oluşuyor. Mahke- menin 3 asıl üyeliği boş olduğu için seçimlerde yedek üyeler Mustafa Yıldınm, Cafer Şat ve AB Güzel oy kullandı. Edinilen bilgiye göre, seçimle- rin 10. turunda, Tuğcu ve Akyalçın'a 3'er, Kıhç ve Erten'e 2'şer, Kantar- cıoğlu'na da 1 oy çıktı. Diğer tur- larda da bu üyelere çıkan oy dağı- lımında büyük bir değişiklik ohna- dığı, üyelerden Fulya Kantarcıoğ- lu'nun onuncu tura kadarki oyla- malarda 3-4 üye oyunun altma hiç inmediği öğrenildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı se- çilebilmek için en az 6 üyenin oyu- nu ahnak gerekiyor. DUZYAZI ORHAN BİRGİT Başbakan'ın Sözcüsü! Başbakan konuşmayı, özellikle polemiği fazlasıy- la seviyor. Basın toplantıları, "Ulusa Sesleniş"\er, açı- lış konuşmalan, bu sevgiyi kanıtlayacak kadar birbi- rini izliyor. Hakkını da teslim etmeliyiz. Sayın Erdo- ğan -içeriğini biryana bırakırsanız- güzel de konu- şuyor. Bu özel niteliğine karşın, kimin akıl vermesi ise son günlerde Başbakanlık'a bir Beyaz Saray modelini getirdi. Yeni Şafak yazarı bir gazeteciye "Başbakan- lık Sözcülüğü" görevi verildi. Ortada bir "Hükümet Sözcüsü" var. Hükümet sözcüsü, elbette Bakanlar Kurulu'nun üyelerinden birisi. Doğrusu kırk yıllık ga- zetecilerden bile geçer not alacak şekilde, Bakanlar Kurulu toplantılarını iyi özetleyen açıklamalarının ya- nı sıra iktidara karşı yöneltilen eleştirileri de kendi bakış açısı doğrultusunda ve düzeyli bir söylem için- de yanıtlayabiliyor Sayın Cemil Çiçek. Ancak, Âdalet Bakanı'nın bu çabasının Başbakan'ı yeterince tatmin etmediği, yazının başında da söy- lediğım gibi Mehmet Akif Beki'nin gazetesinden terfian Başbakanlık sözcülüğüne getirilmesiyle orta-' ya çıktı. Hükümet ne? Başbakanlık ne? Ya da Başbakan hükümetin başı değil mi? Başbakan hükümetin ba- şı ise, Başbakanlık'ta bir de basın danışmanları or- dusu varsa, üstelik o Başbakan iki arada bir derede savurganlıktan dert yanarsa şimdi hangisi hüküme- tin görüşünü yansrtıyor? Ya da Başbakanlık sözcü- sü kimin adına neyi açıklıyor? Bu düğümü bir Düzyazı'da ele alarak çözmeyi dü- şünürken dünkü gazetelerde yeni "Sözcü "nün ilk salvosunu okudum. Başbakanlık Sözcüsü kimliğini taşıyan çiçeği burnundaki kamu görevlisi, Ankara Üniversitesi Rektörü ile YÖK Başkanı'na "yanıt ve- riyor"öu. Hızını alamayarak CHP Genel Başkanf nın tutumunu da eleştiriyordu! Beki'nin gazetelerde özet olarak yayımlanan açık- lamasının tam metnini devletin haber ajansı "Anado- luAjansı" önceki günkü iç haberler bütteninde A4 bo- yunda dört sayfa olarak yayımlamış. Idare hukuku kür- sülerinde araştırma yapanlara bu metni arşivlemele- rini salık veririm. Siyasi memur ya da sahibinin sesi DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, açıklama sahibi- nin "Devlet Memurtan Yasası'na göre çalışan bir deviet memuru"olduğunu söylüyor ve ekliyor Tür- kiye'de siyasi memurtuk yoktur." Gazeteciler, CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç'a "Beki'nin açıklama- sını nasıl karşıladığı"nı sormuşlar. Koç, "Oarkadaş, bir kamu görevinde bulunuyorsa ona Devlet Me- murtan Kanunu'nun 15. maddesini hatırtatmak ge- rekiyor. Bu kişi şu anda bizim muhatabımız değildir. CHP, sahibinin sesi ile uğraşmıyor. Onu muhatap ka- bul etmiyor. Siyasi içerikli bir konuşma yapıyor, yo- rum yapıyor" diye yanıt vermiş. Gerçekten vahim bir durum. Başbakan, kamu gö- revlisini politikanın içine itiyor; polemik yapma göre- vi veriyor. Bir Yargrtay kararı... İyi de o kamu görevlisine bir politikacı, örneğin Ha- luk Koç, "sahibinin sesi" srfatını yakıştırdığı zaman, ne yanrt verilebilecek? Rastlantı bu ya. Anadolu Ajan- sı dünkü bütteninde, Yargrtay Hukuk Genel Kuru- lu'nun ilginç bir karannı yayımladı: Eski Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Beyhan Aslan'ın İP Genel Başkanı Doğu Perinçek için dü- zenlediği basın toplantısındaki sözlerini kişilik hakla- rına saldın kabul ederek tazminat ödemesine hüküm verilmiş. Bu basın toplantısını aynen yayımlayan dev- tet haber ajansı da, Beyhan Arslan gibi Perinçek'e mad- di tazminat ödemekle yükümlü kılınmış. Şimdi akla şu sorunun yanıtını aramak gelmiyor mu? Mehmet Akif Beki hakkında, "Başbakanlık Sözcü- sü" olarak söylediklerinden ötürü dava açılmış olsa, hükmedilecek tazminatlan kim ödeyecektir? Sözleşmeli kamu görevlisi olarak kendisi mi? Yok- sa bizzat Recep Tayyip Erdoğan mı? Her halde Maliye Hazinesi değil. Çünkü DSP Ge- nel Başkanı'nın da söylediği gibi, Türkiye Cumhuri- yeti'nin geleneğinde "siyasi memur"luk yoktur. Yeni uygulama, Allah hayırlara yorsun ama, bana 1960 öncesinin Radyo Gazetesi" dönemini çağrış- tırıyor. Burhan Belge ya da Mümtaz Faik Fenik nö- betleşe devlet radyosunun mikrofonunu, Başba- kan'ın işaret ettiği kişilere tezyif ya da eleştiri için kul- lanmaktan pek hoşlanıriardı. Böylece siyasete öyle- sine ısındılar ki, sonunda her ikisi de DP'den millet- vekili oluverdiler. Bu genç arkadaşımız da, siyasete çok hevesli ise, erken seçimi beklesin ve AKP liste- lerinden bir milletvekilliği adaylığı kapmaya baksın... O zaman Haluk Koç'un dediğinin aksine, sahibinin değil kendisinin sesini yansrtır. Faks: 0 212 677 08 21 obirg'ıt@e-kolay.net ETKÎN ÖNLEMLER GETİRİLDÎ Çocuklara yasa kalkanı EMİNEKAPLAN ANKARA - Çocuk- lan Koruma Yasası, özel korunma gereksinimi olan ya da suça sürük- lenen çocuklann korun- masına dönük etkin ön- lemler getiriyor. Buna göre, çocuklar öncelik- le aile ortamında koru- nacak. Çocuklara zin- cir ve kelepçe benzeri aletler takılamayacak. 15 yaşın altmdaki ço- cuklar tutuksuz olarak yargılanacak. TBMM Genel Kuru- lu'nda, geçen hafta ka- bul edilen Çocukları Koruma Yasası, şu dü- zenlemeleri öngörüyor: • 18 yaşını doldur- mamış kişi "çocuk" ola- rak kabul edilecek. • Çocuğun öncelik- le kendi aile ortamında korunmasını sağlama- ya yönelik damşman- lık, egitim, baknn, sağ- lık, konulannda konı- yucu ve destekleyici ön- lemler ahnacak. • Barınma tedbiri uygulanan kimselerin, talepleri durumunda kimlikleri ve adresleri gizli tutulacak. • Tehlike altindabu- lunmadığınnı tespiti ya da tehlike altında bu- lunmakla birlikte, veli veya vasisinin ya da ba- kım ve gözetiminden sorumlu kimsenin des- teklenmesi yoluyla teh- likenin bertaraf edile- ceği anlaşılırsa çocuk, bu kişilere teslim edile- cek. • Adli ve idari mer- ciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuru- luşlan, si\il toplum ku- ruluşlan, özel korunma ihtiyacı olan çocuğu SHÇEK'e bildirmekle yükümlü olacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog