Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

6 TEMMUZ 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Büyükelçilerden Sezer'e veda • ANKARA (AA)- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Mambetcunus Abilov'u kabul etti. Abilov, Çankaya Köşkü'ndeki kabulde, Sezer'e güven mektubunu sundu, sekretaryasıru takdım ettı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Üzümcü'nün de hazır bulunduğu kabulde, Sezer. Abilov ve sekretaryası ile hatıra fotoğrafi da çektirdi. Sezer, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael Christides ve tsveç'in Ankara Büyükelçisi Anne Dismorr'u da ayn ayn kabul etti. Köşk'ten üç yasaya onay • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Curnhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 3 yasayı onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "5374 sayılı Sıvılaştınlmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına tlişkin Kanun" ve 5379 sayılı '•Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile 5380 sayılı "Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Ilişkin Kanun"un yayımlanmak üzere Başbakanlık'a göndenldıği bildirildi. AKP'nin kap-kaç demokrasisi' • ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şandır. AKP'nin, "telaş içinde, baskın seçime hazırlandığını" savundu. Şandır, yaptığı yazılı açıklamada, AKP'nin, "kap-kaç hırsızı hızında 2 günde yüzlerce maddelik 24 yasayı kabul ettığini" ifade ederek, böylece, AKP'nin demokrasi anlayışının net olarak ortaya çıktığını belirtti. "AKP, kaptı, kaçtı ve Meclis'i kapattı" diyen Şandır, TBMM'nin, bugüne kadar hiç bu kadar aşağılanmadığını iddia etti. Şandır. •'Türkiye, AKP'nin kap-kaç demokrasisine mecbur değildir" dedi. AK gündeminde • STRASBOURG (AA) - Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi'nin (AİHM) temyiz niteliğindeki büyük dairesinin terör örgütü PKK hderi Abdullah Öcalan ile ilgüi mayıs ayında aldığı kârar, dün ilk kez Avrupa Konseyi'nin büyükelçiler şeviyesinde toplanan Delegeler Komitesi'nin gündemine geldi. AtHM kararlannın yerine getinlmesiıü denetlemekten sorumlu Delegeler Komitesi, ilk kez gündeme gelen davanın ekim ayından >onra ele alınmaya taşlamasına karar verdi. Büyük daire, mayıs ayında aldığı kararda. AlHM'nin Öcalan'ın Türkiye'de adil '•argılanmadığı yolunda ddığı karan teyit etmişti. Düzeltme I Gazetemizin dünkü syısının 3. sayfasında Kadına şiddet bitmiyor' başlıgıyla yer alan haberde, CHP tzmir Milletvekili Hakkı Ulkü'nün ismi, vanlışlıkla Hakkı Köylü darak yer almıştır. Düzeltir, özür dileriz. Yargıtay, tüzükteki liderlik sultası getiren düzenlemelerin çıkanlmasmı istedi AKP'ye demokrasiuyansı• Yargıtay Başsavcılığı, AKP'yi tüzüğünü değiştirmesi için uyanrken 'parti içi demokrasiye' uyulmasını ve 'liderlik sultasının' sonlandınlmasını istedi. İLHANTAŞCI ANKARA - Yargıtay Cum- huriyet Başsavcılığı, AKP'yi "partiiçi demokrasiye* uyma- y an düzenlemeler ve "Bder sul- tasma" ilişkin hükümleri içe- ren tüzüğünü değiştirmesi için uyardı. 20 Haziran 2005 tarih- li yazıda, AKP Genel Başka- nı Recep TayyipErdoğan'arü- zükte tanınan "tekadam" yet- kisine Uiskin hükümlerin değiş- tirilmesi istendi. Yazıda, mil- letvekili aday seçimi konusun- da da Erdoğan'ın tek başına yetkili kılınması eleştirildi. Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcısı NuriOkimzasıyla AKP Genel Merkezı'ne ulaşan tüzük değişikliğine ilişkin uyan ya- zısı, parti yönetimini hareket- TÜZÜK DEĞİŞMEZSE HAZİNE YARDIMI KESİLEBİLİR Yargıtay Başsavcılığı'nın tüzük değişikliği konusunda uyardığı AKP'nin alacağı tavır bundan sonra atılacak yargısal adımlar için de önem taşıyor. AKP, olağan kongreyi ya da olağanüstü kongreyi toplayarak başsavcılığın isteklerini yerine getirebilir. Bu durumda, herhangi bir sorun kalmaz. Ancak AKP, başsavcılığın görüşüne uygun olarak tüzük değişikliğine gitmezse konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınır. Başsavcılık, Anayasa Mahkemesi'nden isteklerini yerine getirmemesi nedeniyle AKP'ye ihtar verümesi talebinde bulunabilir. Yüksek mahkemenin olası ihtar karanyla verilecek süre içinde AKP tüzüğünü değiştirebilir. Verilecek 6 ayhk süre içerisinde AKP tüzük değişikliğine gitmezse başsavcılık, partuün 1 yıllık devlet yardımının tamamının ya da bir kısmının kesilmesi ıstemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. lendirdi. Erdoğan ve parti yö- netiminin ivedi olarak değer- lendirmeye aldığı yazıda, ağır- lıklı olarak "Bder sultası" ve parti içi demokrasiye aykın- lıklar nedeniyle değiştirilme- si istenen tüzük hükümlerine ve gerekçelerine yer verildi. Yazıda, tüzükle merkez yü- rütme kuruluna delege seçim- lerini belli hallerde iptal etme ve yeniden yapılmasına karar verme yetkisi tanındığı anım- satıldı. Delege seçimlerinin yargı gözetiminde yapıldığını vurgulayan başsavcılık, usul- süzlük durumunda seçimin hâ- kim tarafından iptal edılebıle- ceğini; seçim hâkiminin göre- vinde bulunan bir konuda MKYK'ye yetki verilmesinin parti içi demokrasi ile bağdaş- mayacağına işaret etti. Lider sultası Başsavcılık, tüzükte millet- vekili seçiminde merkez ada- yı gösterme yetkisinin genel başkana tanmdığım anımsattı. Siyasi Partiler Yasası uyann- ca partilerin merkez adayı gös- terebildikleri, merkez adayla- nnın ise kim tarafından göste- rileceğinın yasada açıkça dü- zenlenmediği belirtildi. Genel başkana da karar alma kapsa- mında yasada açıkça yetki ve- rilmediğine işaret edilen baş- savcılık yazısında, bu duru- mun parti içi demokrasiye ay- kınlığı şöyle değerlendirildı: "Merkezadayiannın beürlen- mesi işJenıi sonuçta partiyi bağ- layan bir karar almakla müm- kündür. Oysa genel başkan, partinin kararorganian arasın- da değfldir. Siyasi partinin asıl karar orgam büyük kongre olup, 2820 sayıh yasanın 14/5. maddesinde sayüma\ an konu- larda ise karar orgam merkez karar yönetinı kuruludur. O halde anılan maddede sayılnıa- yan aday betiıieme yetkisi, par- tinin merkez kararve yönetim kuruluna aittir." Geçid yöneticilerfc yönetim uygulaması Başsavcılık. tüzükte görev- den alınma üzerine oluşturu- lan yönetim kurullannın ola- ğan kongre tarihine kadar gö- reve devam edeceklerinin hü- küm altına alındığma işaret et- ti. SPY'ye aykın olarak geçi- ci yönetim kurullannın ve il- gili kademenin geçici başka- nınm görevinin yasada öngö- rülen süre aşılarak olağan kong- re tarihine kadar uzatıldığı vur- gulanarak "Özde gecicilik ni- teliği ortadan kaldınlnıakta- dır. Oysa göre\den alma ha- linde yapılan atama ile amaç- lanan bir boşluğun oluşmasını engellemek ve sonuçta yasada öngörülen 30 ve 45 günlük sü- reler dolmadan kongre süreci- ne girüip kongre iradesinin or- taya konulmasıdır. Geçici ola- rak >apılan atamalann olağan kongre tarihine kadar geçerti olacağı yolundaki hüküm 93. maddeye (parti içi demokrasi) avkmdır" denildi. Erdoğan'dan savunma! 'Biz deyargıda siyasallaşmaya karşıyız'ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Yargı çevTelerinin "yargıda siyasallaşma" uyansı- na karşı çıkan Başba- kan Recep Tayyip Er- doğan, "Böyle bir at- mosferin içerisinde rol üstlenmeye gayret sarf edenkr var" dedi. Başbakan Erdoğan, katılacağı bir konferans için ABD'ye düzenle- yeceği gezi öncesüıde Esenboğa Havaala- m'nda gazetecilerin so- rulannı yanıtladı. Hazırlanan yasada yargıda siyasallaşmaya neden olacak düzenle- melerin yer almadığını savunan Başbakan, söz- lerini şöyle sürdürdü: "Maaksef böyle bir at- mosferin içerisinde rol üstlenmeye gayret sarf edenler var. Adalet Ba- kanımran da ifade etti- ği gibi, bizim asla böyle bir ne anlayışımız ne yaklaşınıız söz konusu değildir, olamaz. Şu an- daki bu tür siyasaflaş- ma yaklaşımnu asla ka- bul etmemiz mümkün değiL Kesinükle bunu reddedryorum,bö>lebir şey söz konusu değildir, olamaz. Buna ilk önce, biz temefinden karşıyız. Çünkü bunun bedetini ödeyenlerdeniz." AKP örnek istiyor AKP Grup Başkan- vekili Sadullah Ergin de, hükümeti "yargıyısi- yasaDaşünnakla" suç- layan hâkim ve savcıla- nn da aynı yöntemle mesleğe ahndığını söy- ledi. Sadullah Ergin, dün düzenlediği basın top- lantısında, iktidara dö- nük suçlamalara yanıt verdi. Yargıyı siyasal- laştırmayla ilgili icra- ata hiçbir somut örnek verilemeyeceğini sa- vunan Ergin, hâkim ve savcdann mesleğe alın- masmda 1934 yıundan beri mülakat yöntemi- nın kullanıldığını söy- ledi. Son düzenlemede mülakat kuruluyla il- gili değişiklik de yapıl- madığını vurgulayan Ergin, Yargıtay bildiri- sindeki eleştirileri şöy- le yarutladı: "Bu ata- ma yöntemi Ue yargıda sıyasaDaşmavaşanaca- ğı iddiasj doğru ise bu iddia\ı ortaya atanlar da a\ıu yöntemlerle hâ- kim ve sa% cı olmuşlar- dır. Buradan bu açık- lama sahipkrinin de si- yasal bir reflekste bu be- yanlarda bulundukla- n sö>1enebüir mi? Biz bu değerlendirmenin doğru olmadığuu dü- şünüyoruz." ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART Yüzde 55'i özelleştirilen Türk Telekom'da 25 bin çalışan 180 gün ücretsiz izinli sayüacak. ABARTMAYIN, YAPTIĞIMIZIN VAHŞİ KAPtTALİZMLE NE İLGİSİ VAR ? musakart@yahoo.com Bakan Şahin, kabine revizyonunda bakanlann görevden alındığını açıkladı: îstifa yok 'görüş alma' var • Erdoğan'ın istifa ettiğini söylediği üç bakanın görevden alındığı ortaya çıktı. Bakan Şahin, kabinedeki değişikliğin bakanlann da görüşleri alınarak yapıldığını açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tayyip Erdoğan. "istifa ettiler" demesine karşın kabine re- vizyonu sırasında üç bakanın göre\'- den alındığı ortaya çıkn. Başbakan Yardımcısı MehmetAB Şahin, "Görevden ahnan bakanla- rmiradderi\tdüşünceleriberzaman göz önünde bulundurulmuşrur" de- di. Şahin, kabine üyelerinden göre- ve başlarken istifa dilekçesi alma gi- bi bir uygulamalannın olmadığuu belirtirken bakan değişikliğinin "onurlu ve kisilikü shaset ükderi" çerçe\esinde yapıldığını bildirdi. Şa- hin"ın, CHP Antalya Millerveküi Fe- ridun Baloğlu'nun soru önergesine verdiği yanıt, kabine revizyonunun perde arkasını ortaya çıkardı. Başba- kan Erdoğan, kabine revizyonunu açıklarken Sami Güçlü'nün Tanm ve Köyişleri Bakanbğı'ndan. ZddEr- gezen'in Bayındu-lık ve îskân Ba- kanhğı'ndan, GûMalAkşft'in de De\- let Bakanlığı "ndan istifa ettiğini, bu- nun üzerine kabinede değişiklik ya- pıldığını açıklamıştı. Bakan Şahin, "Bugün bu değişik- Bkoldu, vann başka bir değişiklikde olabiür. Hükümetm icraat profüige- rekgösterirse değiştirüen şu anki ba- kanlar hükümet ü> eliğinetekrar da- vet edilebüirier. Parti anlayışunız ta- mamen ekip ruhunaveflkelerineda- yahdır. Birimizin hatası hepimizin hatasıdır" dedi. Iktidar, yaz Kuran kurslannda 12 yaş sınınnı kaldıran düzenleme için düğmeye bastı Hükümetten yargıya çahmANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - îktidar, yaz Kuran kurs- lannda yaş sınınnı kaldıran ya- sa taslağı ile yeni bir tartışma- ya kapı arahyor. 8 yılhk temel eğitim uygula- masına geçüdiği yıldan beri tar- tışmah yönetmeük değişiklikle- rini gündeme getiren Diyanet Işleri Başkanlığı, Danıştay en- gehni aşmak için bu kez yasa de- ğişikliği planlıyor. Diyanet'in genişletilmesini istediğı düzen- leme bile, "laik eğitimi kesinti- ye uğratuğT gerekçesiyle iptal ıstemiyle Anayasa Mahkeme- si'ne götürüldü. Diyanet Işleri Başkanlığı, te- mel eğitim yasası çıktığından beri üköğretim çağındaki öğ- rencilere Kuran kursu yolunu açabilmek gerçekleştirdiği mev- zuat değişikliklerine bir yenisi- ni ekliyor. Ağustos 1997 tari- hinde 8 yıllık temel eğitim ya- sası yapıhrken çocuklann ilköğ- retimin 5. suııfından sonra haf- ta sonlan ve yaz aylannda Ku- ran kurslanna gitmesine olanak sağlayan madde Meclis'te red- dedilmişti. Buna karşın yasa- dan iki gün sonra çıkarılan yö- netmelikte, 5. sınıftan sonra Ku- ran kurslanna gitmeye olanak sağlandı. Danıştay yönetmeliği 27 Ocakl998'de iptal etti. 18 Nisan 1999 seçüninin ar- dından Diyanet'in istediği yönet- mehk değişikliği için DSP- MHP-ANAP koaüsyonunca ya- sa değişikliği gerçekleştinldi ve 5. sının bitiren üköğretim çocuk- lannın yaz Kuran kurslanna git- mesine olanak sağlandı. Diyanet Işleri Başkanlığı, AKP iktidan döneminde ise da- ha kapsamlı bir düzenlemeyi uygulamaya çahştı. Kuran Kurs- lan ile Öğrenci Yurt ve Pansi- yonlan Yönetmeüği'nde yapı- lan değişiklikle, akşam Kuran kurslan düzenlenmesi ve yaz kurslannın sürelerinin arttınl- ması öngörüldü. Cumhurbaşkanı'nın uyanla- n üzerine bu yönetmelik deği- şikliği de iptal edildi. Hükümet, yasa hükmüyle il- gili yargı sürecini beklemeden Diyanet İşleri Başkanlığı Teşki- lat Yasası'nı değiştirmeyi he- defliyor. Başbakanhk'a sunulan yasa taslağı, ek 3. maddedeki 12 yaş sınınnın kaldınlmasını düzenliyor. Böylece Danıştay'ın anayasaya aykın gördüğü dü- zenlemedeki suurlar bile aşıla- rak, ilköğretimin her aşamasın- da öğrencilerin yaz kurslanna ka- tılmasuıa olanak sağlanacak. POLİTİKA GÜNLÜGÜ HÎKMET ÇETİNKAYA Tehlike TanmdafaturaTanm Bakanı Sami Güçlü'ye ke- sildikten sonra üretici kesim mutlu olabildi mi? Sami Güçlü belediyeciydi, şimdi yerine getiri- len Mehmet Mehdi Eker de belediyeci... İki adı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çok iyi tanıyor... AKP iktidan, Türkiye'de tanm sektörüne IMF gözlüğüyle baktığı sürece üretici belini dogrulta- mayacak. Tarımdaki ulusal çıkarlar bir kenara iti- lecek!.. AKP tanm bakanını değiştirdi ancak tanma ya- ni üretici kesime bakışını değiştirmedi... Başbakan Erdoğan 24 Mayıs'ta AKP grup top- lantısında buğday üreticisine kilo başına 30 bin lira prim verileceğini açıklamıştı. Peki prim ne zaman verilecek, kaynak nereden aktanlacak belli mi? Belli değil!.. Bunun yanı sıra önemli bir gelişme oldu. 30 bin liralık prim açıklandıktan hemen sonra Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıla oranla düşük bir değer açıkladı. 2004 yılında kilosu 370 bin 500 lira olan buğday fiyatı 350 bin lira olarak sapta- dı. Oysa girdiler bir yıl içinde yüzde 25 artmıştı. Bu nedenle de zam yüzde altı düşük oldu... Toprak Mahsulleri Ofısi, alımları 30 tonla sınır- landırdı. 30 ton ürün teslim eden üreticiye 10 to- nun parası ödendi... • • • Konya'da büyük bir sıkıntı yaşanıyor, Bakırçay Ovası'ndaki gibi... Zeytin bölgesi Marmara ve Ege'de de durum aynı... Bu arada çaba gösteren, TARlŞ'in destekleme alımlannı kestiği için devreye giren zeytinyağı üre- ticileri dikkati çekiyor... Nature Gıda Ürünleri Eceabat'ta büyük bir te- sis kurdu. Tesisin sahibi Günay Çapan ve Genel Kcordinatör Birsen Pehlrvan üreticilere büyük des- tek veriyorlar... Günay Çapan, "TARlŞ'in bıraktığı boşluğu dol- durup, ülke ekonomisine destek veriyoruz" der- ken, Birsen Pehlivan önemli bir konuya değini- yor: "Türkiye'de binlerce ton yağ yeni teknolojiye geçilmediği için prina içerisinde kalmaktadır. Bu, üretici için büyük kayıptır. Biz laboratuvarianmız- da meyvenin yağ durumunu ölçüp erken ürün top- lanmasını önlüyoruz. Çünkü üreticinin yağ kay- bı çok fazla." Eceabat'taki Nature Gıda Ürünleri Tesisleri çağ- daş birteknoloji... ÇED raporu var... Günay Çapan anlatıyor "Laboratuvanmız tam teşekküllü. Fabrikamız sahası granit kaplamalı, hijyenik, izolasyonlu ve doğal klimalı. Geliştirilmiş sistemle üreticiye yüz- de üç daha fazla yağ veriyoruz. Yeni geliştirilen bu sistem Avrupa'da 2003 yılında yaygınlaştı. Ispanya'daki Çiftçiler Kooperatifi hemen eski teknolojiyiyeniledi. Böylece fazlayağ üretimi Is- panya 'da başladı. Biz de aynı sistemi Eceabatta- ki tesislerimizde kurduk." • • • AB ülkelerinde tanmda yenileşmeyi devlet des- tekliyor... Ispanya, Italya ve Yunanistan'da da tanm dev- letin koruması altında... Çanakkale'den Edremit'e doğru yol alırken ken- di kendime soruyorum: "Başbakan tanm bakanını değiştiriyor ama ta- nma bakışını neden değiştirmiyor?" Ida Dağı üzerinden kara bulutlar Edremrt Kör- fezi'ne doğru sarkıyor... O da ne? Yağmur olanca hızıyla yağıyor, gök gürüldü- yor... Ege'de pamuk üretimi durmuş, zeytincilik can çekişiyor... Üretici pamuk ekiminden vazgeçip narenciye ve mısır ürününe yönelmiş... Pamukta ithalat 650 bin to- naulaşmış... Tekstil ve konfeksiyon sek- töriJnü büyük bir tehlike bek- liyor!.. hikmet.cetinkaya(g cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 02127 513 90 98 CEMİL ÇİCEKTEN SAVUNMA 'Hâldm cılunınchı yöntem değişmedV ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Cemil Çiçek, hâkim ve savcı alımında şimdiye ka- dar yöntem neyse bu- gün de aynı olduğunu, son yapılan yasal dü- zenleme ile bu konuda bir değişiklik yapılma- dığını söyledi. Çiçek, CNNTürk'te Yargıtay Başkanlar Ku- rulu'nun bildirisinin ar- dmdan "yargıda siya- saDaşma" tartışmalan- na ilişkin sorulan yanıt- ladı. Yüksek mahkemeler de dahil bugün yargıda 8 bin 800 civannda hâ- kim ve savcının görev yaptığını anlatan Çiçek, bu sayının nüfusa göre 30 bin olması gerekti- ğini söyledi. Çiçek, "Hâkim ab- mında şimdiye kadar yöntem neyse bugün de odur. Bu ahnanlar üs- telik adaydır. 2 yılhk staj sonunda Hâkim- ler ve Savcüar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) mesleğe kabuDerine ka- rar verildikten sonra görevebaşlarlar" diye konuştu. "Bugüne kadar aynı yöntemle ahnmış. Geç- mişte ohnanuş da şim- di mi siyasallaşma ola- cak" diyen Çiçek, şun- lankaydetti: "Herdö- nemde aym usulle ya- pılmış. Hâkimleri, şu dönemde bu dönemde ahnmış diyerek ayrun yapmak doğru olmaz. Bu, \argmm üstüne göl- gedüşürür. CHP döneminde ah- nanlara CHP'H, Ada- let Partisi döneminde ahnanlara AP'K, ANAP döneminde ahnanlara ANAP'h hâkim mide- nilecek? Bu, yargıya haksızhk, bühtan ol- maz mı?" Çiçek, yargının siya- sallaştığı tartışmalan- nın kendi döneminde yapılmasına çok üzül- düğünü ifade etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog