Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

6 TEMMUZ 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER NASREDDİN HOCA ANILIYOR Sezer:Eleştiriden önceözeleştiri ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaş- kanı Ahmet Necdet Sezer, "Sevghi temel alan, bi- reylere eleştiriden önce özeleştiriyi öğütieyen, gül- meceyle yergiyiyumuşatan Nasreddin Hoca'nın, in- ce alay yeteneğiyle toplumu gülümseterek sorgula- mav-a ve düşünmeye yönelttiğinr belirtti. Cumhurbaşkanı Sezer, "46. AkşehirUluslarara- sı Nasreddin Hoca Şenfikleri" dolayısıyla dün me- saj yayımladı Sezer, fikralanyla ince, anlamlı, dü- şündürücü sözleriyle halkın güldürü anlayışının büyük sözcü ve temsilcilennden olan Nasreddin Hoca'nın, Türk kültür tarihindeki seçkin yerini al- dığını kaydetti. Sezer şunlan kaydetti: "Sevgiyi temel alan, bi- reylere eleştiriden önce özeleştiriyi öğütleyen, gül- meceyle yergiyi yumuşatan Nasreddin Hoca, ince alay yeteneğhie toplumu gülümseterek sorgulama- ya ve düşünmne yöneltmiştirf Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da yayımladı- ğı mesaj da, "Türk halkının engin sağduyusunu ta- şıyan, gerçek bir halk bilgini olan Nasreddin Hoca, verdiği mesajlarla insanoğlunun hâlâ en çok ihti- yaç duyduğu îyllik, sabır, cömertlik, dürüstlük ve hoşgörü gibi güzel degerlere dikkat çekmeyi başar- mışûr" dedı. Erdoğan mesajında şunlan kaydetti: "Günümüze kadar ulaşan fikralan, sadece güldür- mekle kalmayıp aynı zamanda insanlann bu fikra- lardan ibret alıp düşünmelerine deyol açmaktadır." SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk SATILIK.. Aüesine karnında kist olduğunu söyleyen çocuk bebeğini reddettL Öldürülmek istenen N.K taburcu oldu Iki gençkız,ikidmmDÎYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Mar- din'in Kızıltepe ilçesinde karnında kıst oldu- ğunu söyleyerek ailesini kandıran 15 yaşında- ki genç kadın, doğurduğu bebeğini reddetti. Bır süre önce başkalanyla ılişkisi olduğu için öldürülmek istenen N.K. ise bir aylık tedavisi- nın ardından taburcu oldu. Kızıltepe'de yaşayan 15 yaşmdaki ED'nin kar- nının büyümesi aılesının dikkatini çekti. Aile- sini "karnında kist olduğu" yalaruy la ikna eden E.D, öncekı gün akşam saatlerinde doğum san- cısı çekmeye başladı. Önce Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldı- nlan E.D, buradan Diyarbakır'dakı Dicle Üni- versitesı Tıp Fakültesı Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız doğuma alınırken, aile- si ise onun "kist ametiyan" olduğunu düşüne- rek kapıda bekledı. ÇOCUK KORUMAYA ALINDI Doğumun ardından E.D. aılesinin korkusuy- la bebeğini reddetti. Bir süre sonra ailenin be- beğe ve annesine zarar verebıleceğı göz önüne alınarak Sosyal Hızmetler tl Müdürlüğü ve Di- yarbakır Valilıği durumdan haberdar edildi. Va- lilik, genç kadının ve bebeğinin korunması içın E.D'nin bulunduğu odaya bir polis gönderdi. Gerçeği ögrenen aile de genç kadını terk etti. E.D'nin yanında yalnızca kız kardeşi kaldı. Sosyal Hizrnetler II Müdürlüğü de ilk etapta, E.D'nin dünyaya getirdiği erkek çocuğunu ko- rurnaya aldı. Öte yandan Diyarbakır'ın Bağıvar beldesine bağlı Kozan Köyü'nde başka bir erkekle iliş- kisi olduğu iddiasıyla kayınbiraderinin silahlı saldınsına ugrayarak yaralanan N.K. önceki gün gizlice taburcu edildi. CiZLİCE ÇIKARILDI Aşın kankaybı nedenıyle karnındaki 1 aylık bebegi sezaryenle alınan N.K, yaklaşık 20 gün- dür Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Sosyal Hizmetler II Müdürü Haydar Ipek, N.K'yi koruma altına aldıklarını belirterek •NJCnmjakmlanrunoraıntiHircuohnasınıbek- ledüderini ve müdahale edeceklerini öğrendik. Bunun üzerine emniyet müdürlüğü ile de işbir- liği yaparak. dün gece polis konımasuıda has- taneden gizlice çıkardık. Şu anda kendisi güven- dedir. Can güvenliğiacısından negerekhorsa ya- pacağız. Başka kentlerdeki koruma evlerine göndereceğiz'' dedi. N.K, yasak ilişkide olduğu belirtilen 21 ya- şındaki Ferit Demir ile birlikte öldürülmek is- tenmişti. Kayınbiraderi A-Tnin silahlı saldı- nsı sonucu N.K. yaralanmış. Demir ise yaşa- mını yitırmişti. Mitolojik aşk canlandı Ingiltere'den gelen 10 amatör yüzücü, mitolojideyer alan Leand- ros ve Hero 'nun aşhnı canlandırmak için Çanakkale Boğa- 3 'nıyüzerekgeçtL Çanakkale'de,NaraBurnu 'ndan denize giren 5 V kadın 10 amatör yüzücü, 3 mii- lik Nara Burnu-Bigalı Kalesiparkurunu yakla- şık 2 saatte yüzdii Bigah Kalesi önünde toplu fittoğrafçektirenyüzMCÜkr, müolojidekiLeand- ros-UemaşkmıcanlanaaTnamnmulMuğunuya- şadıklanm söyie&ler. (Fbtoğtirf: AA) 'KOBAY OLARAK KULLAMLDDvl' Kök hücre ameliyatına suç duyurusu GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te geçen yıl ameliyatla kök hücre nakli yapılan Hüseyin Sökrnen, ameliyattan sonra sağ- lığının bozulduğunu, "kobay olarak kul- landdtğuu" iddia ederek, suç duyurusun- da bulundu. Sökmen, yaptığı açıklama- da, şeker hastası olduğunu, geçen yıl Aralık ayında Gaziantep 25 Araük Dev- let Hastanesi'nde (eski SSK bölge hasta- nesi) ameliyat olduğunu, ancak bu tedavi sırasında "kobay olarak kuDanıküğun" öne sürdü. Ameliyat öncesınde yürüye- büdiğini ifade eden Sökmen, ameliyatın ardından durumunun kötüleştiğini, şu an- da yürüyemediğini söyledi. "Kobay ola- rak kuSanıkuğnn için amelrvaü gerçekkş- tiren 25 Arahk Devlet Hastanesi'nde gö- re\1i doktor hakkuıda suç duyurusunda bulundum" dıyen Sökmen, konunun araştınlması için Sağlık Bakanlıgı'na da başvuruda bulunduğunu bildirdı. Gazian- tep'te, Sökmen'e, yapılan ameliyatla kök hücre nakledilmiş ve bu ameliyatın Tür- kiye'de ilk defa uygulandığı belirtilmiştı. Batman'da 450, Yatağan'da ise 80 çocuk hastaneye kaldınldı. 2 çocuğun durumu ağır Çocuklan ishal vurdu ÖZCANÖZGÜR MUĞLA - Sık sık ilçedeki termik santralın ya- rattığı kırlilikle gündeme gelen Yatağan'da 80 ço- cuk ishal, ateş, bulantı ve kusma şikâyetleriyle hastaneye kaldınldı. Batman'da ise son 24 saatte 450 çocuğun ishal olduğu bildirildi. Yatağan'da içme suyunun ıshale neden olabile- ceği şüphesiyle 11 değişik noktadan su numune- si alınırken santrahn kül dağlanndan yeraltı sula- nna radyoaktif madde ve ağır metallenn sızdıgı iddialan yeniden gündeme geldi Yatağan Devlet Hastanesi Başheküni Süreyya Kokuoğiu. çocuklann yanı sıra birkaç yetişkinin de aynı şikâyetlerle hastaneye başvurduğunu kay- detti. Hastaneye gelenlerin büyük bölümünün ta- burcu edıldiğini, 11 çocuğun ise kontrol altında tutulduğunu söyledi. Muğla Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Has- talıklan Uzmanı Dr Yaşar Topal da çocuklann dı- zanteri olduklannın belırlendığıni dile getirerek "Bu mikrop, yiyecek ve içeceklerden bulaşır. Top- lu olarak görüktügü için şehir suyundan bulaşmış olabikceğini düşünüyoruz. Çocuklann hayati teh- Mkesayok, ancaktedaviferi sürüyor* dıye konuştu.Ya- tağan'dakı olay. Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelesi Prof. Dr. Ahmet Bal- a'nrn iki yıl önce bölgede yeraltı sulanna iüşkın yaptığı araştırmayı da gündeme getirdi Balcı, "Santralda kullanılan kömürde uranyum bulunu- yor. Kül dağlannm yakmmdaki yeraltı sulanndan aldığımız örnekleri analiz ettiğimizde orta>-a Yata- ğan'ın v^raltı sularmın ağır metaDer icerdiği çıkü." Batman Sağlık II Müdürü Dr Hasan Demir ise AA muhabirine yaptığı açıklamada şıkâyetlerin sı- caklardan kaynaklandığını düşündüklerini söyle- di. İçme suyundan alınan örneklerin tahlil edile- ceğını ifade eden Demir, çocuklardan 2'smin du- rumunun ağır olduğunu bildirdı. Titreyengöl kıyısında orman içinde Mavi Bayrak özel plajlı bir rüya • Eşsiz doğa, temiz sahil • 6o dönüm alanda 54*ü villa toplam 383 klimalı oda • Sabah, öğle, akşam açık büfe yiyecekler, yerli alkollü ve alkolsüz içecekler • Anne-babalara ve çocuklara özgürtük! "ÇOCUK KULUBÜ" • Disko ve animasyontar • Evcil hayvan kabul edilir • Resepsiyona bildirin Cumhuriyet gazetesi odanızda • Cumhuriyet ailesinin buluşma noktası A 65 yaş üzerı konuklarımıza, 0/ AA \nA t r î m Balayı çiftlerine /OlU l l i a i l i m Rezervasyon Tel: +90(242) 756 96 00 rezervasyon@magicsevenresort.com GENİŞ AÇI HİKMET BİLA İki Demeç Fransız Büyükelçisi, Diyarbakır'da beş demiryolu görevlisinin şehit olduğu saldınyı kınadı. Ertesi gün Türk gazetelerinde bir bayram havası. Üstelik, bü- yükelçinin 'Cellatlar cezalandınlsın' sözleri büyük alkış aldı. Türkiye'yi yirmi yıldır tehdit eden terör konusun- da çoğu Avrupa ülkesinin sicili bozuk. Bu terör sal- dırısı çoluk-çocuk, yaşlı-genç, asker-sivil demeden 30 binden fazla insanın canına mal oldu; altından kolay kalkılamayacak maddi zarara yol açtı. Sonra- dan anlaşıldı ki bazı komşularla bazı dost ve müt- tefîk(!) Avrupa ülkeleri de bu işin içindedirler. Daha doğrusu bu saldırının arkasındadırlar. Silah, araç- gereç, para, yardım, yataklık, hukuksal koruma, aklınıza ne geliyorsa terör örgütüne cömertçe ver- mişlerdir. Türk halkı ve Türk medyası da bunu bilmektedir. 0 nedenle de bir Avrupalı büyükelçi Diyabakır'da teröre karşı konuşunca bayram etmektedir. Büyükelçinin sözlerini ben de tekrar tekrar oku- dum. 0 kadar bayram edilecek bir şey bulamadım. Büyükelçi diyor ki 'öldürmek çok kötü bir şeydir'. Herhalde bu tespit büyükelçinin buluşu olamaz. Diyor ki 'ölenlerfe öldürülenleri aynı kefeye koya- mayız. öldürenlerin, cellatlann mutlaka cezalandı- nlması gerekir'. Herhalde bu yargı da büyükelçinin keşfı degildir. Devam edıyor: "Bingöl'de meydana gelen olay, AB ve demok- ratikleşmenin bu sürecinde çok kötü bir imaj oldu. Masumlara, sivillere karşı yapılanlar çok kötü olay- lardır. Terorizm faaliyetlerinin Türkiye'nin demok- ratikleşme ve AB sürecinde bitihlmesi gerekir." Burada biraz duralım. Ve bir iki soru soralım: öncelikle bu sözlerin muhatabı kimdir? Devlet mi, terör örgütü mü? Ikincisi büyükelçi neden sadece Bingöl olayını kınamaktadır? 0 olaydan önce de birçok mayınlı saldırı olmuş ve bu saldınlarda büyük çoğunluğu asker, yüzden fazla kişi hayatını kaybetmiştir. Bu yaklaşımdan, sivillere ve masumlara yapılan saldı- nlann 'çok kötü', askeriere yapılan saldınlann 'ka- bul edilebilir' olduğu sonucunu mu çıkarmak ge- rekir? Kimi, nasıl hedef aldığına bakmaksızın terörün her türlüsünü kınamak Fransa için bu kadar zor mudur? Türkiye, demokratikleşme yolunda önemli adım- lar atmıştır ki bu yüzden AB adayı olmuş ve 3 Ekim'de müzakerelere başlama kararı verilmiştir. Bu adımlar atılırken terör örgütü 1 Haziran 2004'te kendi ilan ettiği ateşkesi kendi bozarak saldınya geçmiş, 0 günden bugüne birçok köy yoluna ma- yıniar döşenmiş, araçlar, trenler havaya uçurulmuş- tur. Türkiye'nin AB yoluna döşenen tüm bu mayınları kınamak, AB adayı, dost, müttefık ülke Türkiye'ye açık destek vermek yerine, birtakım lastikli sözlerle imaj yaratmak, alkış için yeterii midir? Gazetelerde büyükelçinin haberini okurken yan- da bir haber daha gözüme ilişti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt söyle konuş- muş: "Maalesef bu girişimler (terör eylemleri), ge- rek yurtiçinde bazı kesimlerden, gerekse AB üyesi bazı ülkelerden hak ettiği tepkileri almamakta, bu- na mukabil adeta desteklenmektedir." Kimse kusura bakmasın, ben, büyükelçinin de- ğil, Büyükanıt'ın sözlerine değer veriyorum. hikmet.bila " ntv.com.tr Bingöfde şarbon vakası • BtVGÖL (AA) - Bıngol'de, 8 kişıye şarbon teşhisi konulan Çukurca köyü karantına altına alındı. Bin- göl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, Çukurca kö- yünden bır şarbon vakası gelmesı üzerine, Bingöl Tanm Mudürlüp ve Sağlık Müdürlüğü ekiplen köyde araştırma başlattı. Araştırmada, aynı köyde 7 kışıde daha şarbon olduğu anlaşıldı. Tedavi altına alınan şarbon hastalannın 2'si Elazığ Fu^t Üniversi- tesi Fırat Tıp Merkezı'ne sevk edildi. Köyde bulu- nan etler ımha edılırken karantınanın çalışmalar tamamlanıncaya kadar süreceği kaydedildi Şanlıupfa'da silahh bastan • ŞAMJURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir eve düzenle- nen silahlı baskında anne üe oğlu öldürüldü, 6 kişi yaralandı. Ejyüp Nebi Mahallesı'ndeki bir eve, dün gece geç saatîerde silahh kişilerce baskın düzenlen- di Saldu^anlar, Emıne Taş ve çocuklan Erdal, Erol Taş ile Kemal Taş, Kemal Polat, Mehmet Aktaşoğlu, Ismail Kıhç ve Ahmet Karaderüz'i silahla taradı. Anne ile oğlu Erdal Taş, olay yerinde öldü. Ağır ya- ralanan Erol Taş ve Kemal Polat, hastaneye kakhn- lırken diğer yaralılann durumlannın ıyi olduğu bildi- rildi. Saldırganlardan Orhan E. yaralı olarak yakala- nırken dığer saldırganlar kaçtı Olayın. kadın mese- lesi \iizunden meydana geldiği iddia edildi I ANTALYA (AA) - Antalya'da kapağı ohnadığı be- lirtilen fosseptığe düşen 9 yaşındaki kız çocuğu, yaşamını yitirdi Özgürlük Mahallesi 2659 Sokak Gültekın Âpartmanı'nın önünde oynayan Merve Al- demiı, apartman gınşindeki kapağı ohnadığı belirti- len fosseptiğe düştü. îhbar üzerine olay yerine gelen itfaıye ekiplen. çukurun gırışınin dar ohiıası nede- niyle uzun süre kız çocuğuna ulaşamadı. Çukurdaki suyun boşaltılmasından sonra baygın halde ulaşılan Mene Aldemir, hastaneye kaldınlırken yolda öldü. öl'ün büyülü ortamında "Keyifli Tatil" F A M I L Y R E S O t T Manavgat- Side/Titreyen Göl mevkii www.magicsevenresort.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog