Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

6 TEMMUZ 2005 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 F.Bahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bir ilke daha imza atacaklannı söyledi: Yıldızlan biz yetiştireceğizSpor Servisi -Fenerbahçe Ku- lubu Başkanı AzizYıkhnm, "Ada- ma gore yer duşuncesi, takımda mutlaka yıldız bir oyuncu olmah duşuncesi arük Fenerbahçe'de ye- rını. ihtıyacımı/ın olduğu >ere adam alnıak düşuncesiyle değiş- tirmiştir. Zaten alacağımız oyun- cu Fenerbahçe içinde bir yıldız olacaknr" dedı Aziz Yıldınm, San - Lacıvertlı kulubun aylık resmı yayın organı Fenerbahçe Dergısı'nın Temmuz say ısında yer alan yazısında, gen- de kalan bır a> lık sure ıçersınde > azılı basının çoğunda Fenerbah- • Fenerbahçe Başkanı Yıldınm, Fenerbahçe Dergısı'nın temmuz sayısındakı yazısında taknna dahıl edeceklen oyunculann kendı ıçlennde yıldız olacaklarını soyledı Yıldınm, "Adama gore yer duşuncesi, takımda mutlaka yıldız bır oyuncu olmalı duşuncesi artık Fenerbahçe'de yennı, ıhtıyacımızın olduğu yere adam almak düşuncesiyle değıştırmıştır" şeklınde konuştu çe'nın dunya çapındakı oyuncular- la yaptığı transfer goruşmelen, on anlaşmalar ya da anlaşmak uzere olduğu hayalı haberlenn gundeme geldığıru belırterek, "Ban haberier- de ıse transfen bıtnuş oyuncular bi- leFeoerbahçeadına ahnch,södeşme- leri yapüdL Hatta basınımızm bir bölûmü verdikleri bu haberlerde mahreç olarakyabana medya gnıp- lannın isimlerini kullandı" dedı Fenerbahçe Kulubu'nun sadece Turkıye'de değıl, dunyanın dığer ul- kelennde yayımlanan gazetelerde- kı spor haberlennde de gundemı ış- gal edıyor olmasının hıç şuphesız camıalan ıçın gurur vencı olduğu- nu kaydeden Yıldınm, "Ancak biz Fenerbahçe Kulübü olarak bugü- ne kadar olduğu gibi bundan son- radabaşarüanmızlagundemioluş- turmalryız. Çünkü iziediğimiz eko- notnik büyüme ve gefişme savesin- deyeni döoemde hep bir adım daha önde olmamn hesaplanm yapmak zorundayTz" şeklınde konuştu Havuz gelırlennın dağılunı ko- nusundakı taleplennı, oyunculan- nın AB statusunde oynatılması ıçın başlattıklan gınşrmlen, kazandık- lan 100 lıranın 60 lırasını devlete veren bır sporkulubunun ısteğı ola- raknıtelendıren Kulup Başkanı Yıl- dınm,şunlanka>dettı "tşte,trans- fer potitikamız da bu duşıincenin ürünüdür. Adama gore yer düşün- cesi, takımda mutlaka yüdız bir oyuncu ohnah duşuncesi arnk Fe- nerbahçe'de yerini, ihtiyacunızın olduğu yere adam almakdüşunce- siyle değiştirmiştir. Zaten alacağı- mız oyuncu Fenerbahçe içinde bir yıknz olacaknr. Spor Haftası\KI K k l / l l . Y \l I \ G.Saraylı Gözüyle Galatasaray'da ışlenn lyı gıtmedığı kesın 100 yılda yıtnlen şampıyonluk, çozu- lemeyen stat knzı, yıkılıp yenıst yapı lamayan sosyal tesısler, gece kuluplenne kıralanan Kuruçeşmeada- sı, kume duşen amator branşiar Bat'yaaçt- lan pencerenın aya- nnı bozan gelışme- ler Transfer ba- lonlannı hesaba katmıyoruz bıle PekıiOOyıllıkko- caçınarnıçındıbe du? Geçenlerde bu soru- yu San-Kırmızılı kulubun duayenlennden btnne sor- dum Kendısı Özhan Ca- rtaydm'ın sınrf, hatta stra ar- kadaşı Daldandalabırçok olumsuzluğu paylaştj Us- telık ıletışım çağı olduğu ıçın, "Galatasarayterbıye- s/ gereğı kol kınlıryen ıçın- svur- de ka!ır" gıbı bır saplantısı dayoKtu Dakıkalarca ko- nuştu ve 3 temel noktaya dıkkat çektı, "Vefasızlık, sevgısızlık ve sabırsızlık " Galatasaray'da artık bu 3 unsurun kaybolduğunu soyledı uzulerek "Vefa duygusu yok, çünkü Sa- yın Başkan yola çıktığı herkesı harcadı ", "Sev- gı yok, çünku ınsanlar bır araya gelıp sevgı ortamını oluşturacak bır çadır bıle bula- mıyor Işte Kalamış, \tşte Ada, ışte Flor- ya "."Sabnmzkal- rriadı, çünkü heryıl ko- tûye gıdıyoruz "Galıbabu Galatasaraylıuyehaklı öz- han Canaydın, "Tekbaşı- na yonetme", "Eleştınyı kabul edememe" gıbı huy- lan yuzunden koskoca ca- mıayı uçurumun kenanna surukledı Akdeniz, Akdeniz.. Ispanya'dakı Akdeniz Oyunlan'nı keyıfle ızledıK Madalyalar peşı sıra geldı. Güreşte, halterde, boks- ta, salon sporlannın nere- deysetumunde Ustelık, rakıpler de bayraklarına bakarsak hıç de zayıf de- ğıl Ispanya, Italya, Hırva- tıstan, Yunanıstan De- rnek kı, sporumuz çağ at- lamış Keşke boyle olsay- dı da sevıncımız bırkaç kat artsaydı Ne yazık kı, yukanda saydığımız ulkelerin -ev sahıbı dahıl- C takımlanna ve (B) klasman sporcula- nna karşı mucadele edı- yor bızım, 'tam kadro' ulu- sal takımlarımız Eh, bu açıdan bakınca bardağın yansı galıba boş Umanz, hâlâ yonetımlerını oluştu- ramayan federasyonlar, Almreıa 2005'e bakıp 2008 Pekın Olırnpıyatı oncesı rehavete kapılmazlar Didin: Hedef Avrupalı Beşiktaş'ı yaratmak Opel'den ayrılıp Siyah-Beyazhlarla anlaşan başarılı çalıştırıcı Cumhuriyet 'in sorularını yanıtladı T Tedefimız, Beşıktaş 'ı davranış bıçımıvle, ±± basketboluvla, ekoluyle, altyapısıyla Avrupa da ımrenılecek sevıveye getırebılmek Kısacası hedef geleceğın Beşıktaş 'ını Avrupah Beşıktaş 'ı yaratmak katlar 'a geldığınız zaman coşkuyu, başarnı, çalışmayı, her maçı kazanmaya ınanmış sa\aşan bır takımı, daha da otesı 5000 kışılık taraftann desteğıyle 5012 kışıhk savunma vapan bır grubu goreceksımz SAMİGÜREL Vah Benim Ülkem Malum, tunzm mevsımı- nın ortasındayız, tatıl bel- delen yerlı-yabancı gez- gınlerle dolup taşıyor ama beledıyelerın çoğu sınıfta kalmışdurumda orneğın Yalova-Bursa uzenrt- den Antalya'ya gıt- mek ısteyenın vay halıne Ne tek bır tabela ne de uyan ışaretı Hava bıraz da karanlıksa doğu Mar- mara'da kaybolursunuz Ya da Antalya tarafına yolunuzduşer, Manavgat'ı gezmek ıstersenız başı- nızagelmedıkkalmaz Bu- tun çevre beledıyelenn ak- lı başına temmuzda gel- mış, yollan yapıyorlar Tra- fikarapsaçı Araso- kaklar, yan yollar derken on kez gıdıp geldığınız yolda kayboluyorsu- nuz Arabakıra- layıp sağı solu gezmek ısteyen yapabancı tu- nstın ıse hıç şansı yok' Sahı bu beledıyelenn han- gı partıden olduğunu me- rak edıyorsanız hıç ara- mayın sormayın çoğun- luğu AKP bazısı da MHP Turkı>e'dekı başanlı kanye- nnden sonra Itarv a yı tercflı eden Murat Didin geçen sezon Al- manyal lıgıekıplenndenOpel Skylıners'e transfer oldu Kısa zamanda taraftarlann sevgılısı halıne gelen Dıdın geçırdığı ba- şanh sezon sonunda takımına fınaloynattı Beşıktaşh olduğu- nu her firsatta dıle genren Dıdın tuttuğu takımı çahsnrmanm mut- luluk vencı olduğunu belırttı Cumhunyet'ın sorulannı yanıt- layan başanlı teknık adam "He- def geleceğin Avrupah Beşık- taş'ını yaratmak" dedı Turkiye'yı ve Beşiktaş'ı ter- cih etmenizin sebebi nedir? - Turkiye'yı tercıh etmemım tek nedenı teklıfın Beşıktaş ta- rafindan gelmesı Beşıktaş spo- ra, ozellıkle basketbola çok bu- yuk yatınmlar yapan bır kulup Turkıye'de kendı salonu olan tek kulup Beşıktaş Tabukı Be- şıktaş 'h olmam da tercıhımde buyuk rol oynadı Almanya'da çok sevilen bir antrenordünuz. Takımınız Opel Skyliners'a fînal oynat- Geçen sezon Atananya 1. ng eldplerinden Opel Skyüners'ı finale taşrv-an tecrüben çahşnna Murat Didin, aynı başamı Beşiktaş'la yakalamak istiyor. tınız. A\nlırken herhangi bir tepki aldınız mı? -Opel'le başanlı bır sezon ge- çırdık Fınal maçında senyı 2- 2 getırmemıze ragmen son kar- şıiaşmada deplasmanda şans- sız bu" şekılde yenılerek ıkıncı olduk Sezon sonundabana 5 yıl- lık bır anlaşma teklıf etöler An- cakben daha once Beşıktaş'a soz vermışnm Taraftarlann kulu- be aynlmamdan dolayı bır tep- kısı oldu Gelecek sezon ULEB'te, ayrılan oyunculann mutlaka J. Beşıktaş 'a katkısı olmuştur Bıreysel yeteneklerden çok takım olarak başanyı yakalamak gerekır Beşıktaş 'ta biz bunu başarmaya çalışacağız mek Kısacası hedef geleceğın Beşıktaş'ını Avrupa'lı Beşik- taş'ı yaratmak Beşıktaş bu po- tansıyele sahıp Onemholanbu potansıyeh ortaya çıkanp ışle- mek Akatlar Spor Salonu tum kuluplenn sahıp olmak ıstedığı bır yapı Akatlar'a geldığınız za- man coşkuyu, başanyı, çalışma- yı, her maçı kazanmaya ınan- mış savaşan bır takımı. daha da otesı 5000 hşüık taraftann des- teğıyle 5012 kışıhk savunma ya- pan bır grubu goreceksınız Bu- nu mutlaka gerçekleşnreceğız Beşıktaş bu sezon tum kupala- ra adaydır Sadece adımızı de- ğıl gucumuzu de gosterecegız Varda, El Amin ve Haluk 'un gidişi takuna nasıl yansı- >acaktır? -Takımdan aynlan oyuncula- nn mutlaka Beşıktaş'a katkısı ol- muştur Bıreysel yeteneklerden çok takım olarak başanyı ya- kalamak gerekır Kadromuza yenı katılan Umut ve Erdem genç ve yeteneklı ojııncular Transfere aynlan bellı bır but- çemız var Bubutçeyı en ıyı şek- lıde kullanıp en doğru adımı atacağız ligde ve kupada mucadele \e- receksiniz. Hedefleriniz ne- ler? - Hedefımız, Beşiktaş'ı dav- ranış bıçımıyle, basketboluyla, ekoluyle, altyapısıyla Avrupa'da ımrenılecek sevıyeye genrebü- İstanbul ÜniversitesVnin başansı Spor Servisi-2004-2005 sezonunda 3 şampıyonluk ve 1 ıkıncüık kazanan İstan- bul Unıversıtesı genç, yıldız \ e kuçuk ba- yan basketbol takımlanna odullennı İstan- bul Unıversıtesı Rektoru Prof Dr Mesut Parlakverdı İstanbul Unıversıtesı Rektor- luğunde gerçekleşen odul torenmde ko- nuşma yapan Mesut Parlak İstanbul Unı- versıtesı'nın Turkıye'nın en eskı ve koklu eğıtmı yuvası olmasınuı yanı sıra, spora yaptığı yatınmlarla da oncu olduğunu be- lırterek "2004-2005 basketbol sezonunda bayan basketbol takımlarımız tiglere dam- gasmı vurmuştur. Bu buyıik başanlann- dan dola\ı kendüerine çok teşekkur ederim" dedı İstanbul Unıversıtesı bayan basketbol takımlan, genç bayanlarda, kuçuk bayan- larda ve Umversıteler Turkıye Şampıyona- smda 1 'lık Kuçuk Bayanlar Turkıye şam- pıyonasmda ıse ıkıncüık elde etmıştı Okuriar büir, O hep vardı...VıUarca süregelen dınlence alışkanhğı... 'ARTEMlS ÖREN TATÎL KÖYÜ' •••• ]Vtavi Bayraklı Özel Wemıs Tatıl Kovu, 30 000 nrlik bıralandadauzmberoenknısunjakunılrauştıır H i s sıtesı pe\7aj duzenlemesıvle ıffllu,rengarenkçıçeklerm kokulannı vavdıö tatıl kovumuzde tum odaiarda halkon. dmekt telefon. î kanal muzık\avıııı.mımbat TS \e kljmameMaıttm 'ıvnca 120kışıhkloplantı salomraıiE öa hızmenıu2de<iır \li5\enş\ıpmakı<tevenlermmıı^rşımi2danvararlaııabılırler Mınıçımfutbol basketbol plajvolevbolusahalan.masatenısı tenıs \ e bılardo ıdeal bır olanak sumıw Çocukiar \rtemıs Tatıl Ko\ıı nde o\™a ve e|lence\e öovacaklar Çocuk ha\Tizu. çunle kaplı ovim parkı mmı Clob ve çocuk anımasvonlan onlara guvenlı ve neşeb ortam sumrvor Kahvaln ve alt^am vemeklennde tatıl kovTirmızun a;ık bufesı herzevkeuvgun TarkvedunvamuBaŞındanzenguiieçeneklerlekarşıııızaçılüvor \ la Carte Restaurant Kafeterra,ŞarkKahv5M SnatkBar Memis Pub ve Havuz Bargımun her saalı hızmetmızdedır Gundûz anımasvonlan ıle canlı müzık. lyı vç mutlu bır tatıl geçırmenız dıleğıyle REZERYASYON M BİLGÎ İÇİ> Artemıs ören Holıdav Resort, Ören - Burhanıve Tei 02664163"' "6 ipM Faks 0 266 416 32 26 *-»-» artemıs gen tr mfo<5 artenus gen tr HOTEL MAVf DDİZ TtİRKÎYO*! C8WFT KÖfESl, HUVt BAYRAK ÖOİLİÛ, W««tenJWMÇI(0Y1J»A0eİZÎSI«Yt^H«UÇ , , HMIZ BM, SHHGK BM, SttMt, «ŞAM ZBttK AÇK BÜR. ODMJUU; MBSUUdL BBm*Ü ŞOfflOI, niu, Müzk, -msm, n, SAÇ KUMrrM*. f Yanm Panayor Mayis-Bam Hazran-Eytül Temmuz-Ağustos Bungiov »XYTl+KDV 40MYTL+KDV MMYTltKDV Otelodas! 400OYTL+KDV 55.00 YTL+KDV 7000m+KDV MMPNNYA(01-16TBİIWZ) 7 aece kal 6 gece öde REZERVASYON 1*02524787190-91 F * r 0252 478 70 07 wwMüıot8fen3vktanizxonı • MANASTIRHAN BOUTIOUE OTEL "KAZDAĞI ETEKLERİNİN BİNPINARLI İDA'sında DOĞA SEVİNCİ, DENİZ TUTKUSU ile FARKLI YAŞAM için MANASTIRHAN'da konaklamak ayncalıktır. Yanm Pansiyon Iki Kişilik Oda 120.00 YTL 0266 388 45 20 www. manastirhan. com ACIÎTtRAF Gerets: Şampiyon olmamızzor AMSTERDAM (Cumhuriyet) -Yenı sezon hazırlıklannı Hollan- da'da surduren Galatasaray'da tek- nık dırektor Eric Gerets, dun du- zenledığı basın toplantısında çar- pıcı açıklamalarda bulundu Bel- çıkalı teknık adam, mevcut kad- royla şampiyon olmalarmm çok zor olduğunu behrterek, "Birananön- ce' 10' numaranm transfer edflme- sini de istiyorunT dedı Kolombıyah kalecı Mondra- gon'un gen donup donmeyece- ğıyle ıgılı olarak da Gerets, "Mondragon kesin olarak geri ge- lecekrir. Pakrmo'\a gitmevecek- tir. Kendjsrvie daha önceden görûş- mem gerekmezdL Onun kulüpie bir sözleşmesi var" dıye konuştu Gerets, O Marsılya'ya gıden Rfibery'nın kendısı ve oyun sıste- mı açısından çok onemlı bır fut- bolcu olduğunu da sozlenne ek- ledı Mondragon Palermo'da Gerets'ın takımda kalacağuu soyledığı Kolombıyah kalecı Mondragon ıçın Itaryan basını dun, "Mondragon Palermo'da" başlı- ğını attı Cornere dello Sport gazetesı, dunku sayısmda Mondragon'un Palermo'yla kesın olarak anlaştı- ğııuyazdı "Palermo, işte Mond- ragon" şeklınde 8 sutunluk başlık- la sunulan haberde ıse şu ıfadele- re yer venldı "Bu iş tamam. G.Saray'm Ko- lombryuh kalecisi Pembe - Siyahh PaJermo'nun kalesini koruv^cak." R a k i p F C U d i l 9 G Saray, ılk hazırlık maçını bu- gun FC UDI19 Beter Bed Uden'le oynayacak Lıg TV'den naklen yayımlana- cak karşılaşma saat 20 00'de baş- layacak FIKRET DASLIOfiLU 1 KOŞL.F-Seldanur(5) P Uğur Barbar (2), PP- Mıtos (4) S- Tomson (8) 2 KO- ŞU-F:Huma(3) P TokEzgı(15) PP Ro- yalLıfe(14) S Memleketım (4) 3 KOŞL F. Okbay(9) P Gökhan(14) PP Sullan- dağh(tl) S:tbışhan(8) 4. KOŞU: F Be- aut\ Angel (8) P Precıous (5) PP Emely (9) S. Gazıpaşa (3) 5 KOŞU: F: Dayıbe \ım (1) P. Negresco (5) PP- Aykut Efe (10) S: Perfect Stranger (6) 6. KOŞU- F- VasmuıSultanfS) P Edes(2) PP:Cannu- gen(6l S Cılfe(l) 7 KOŞl.F-Onon(4), P- Stona (14) PP- Mıss Işıdan (11) S: So- bek (5) 8. KOŞU: F- Dağdelen (5) P- Çıft- çıağa (7) PP. Taraftar (1) S- Yasoş (3) 9 KOŞU. F. Hırat (5) P. Dılberağa (2) PP: Gökhantay (3) S. Kurtbaş (6) 10. KOŞU F-Albruz(3) P \hmetcan(2) PP-Golden Pıpe (16) S. Eagle Dance (4) Günün Ikıli- sı 10 Koşu 3 2 Çıfte Bahıs 7 Çıfte 5 3 ALTIUGANYAN 1 5 5 2 6 1-13 T 4 14 11 5-8 5 5 7 1 3-2 IİPLESE 8 8 1 5 4 5 5 5 2 14 7 8-3 8-1 11-5 5 3 BUTİKOTEL Sıra dışı tatılınızde, kent yorgımluğunuzu atmak ıçin öncelıklı tercıh edebıleceğımz; Tanh, Dağ ve Denızın, Kaz Dağı eteklennde sızı karşüadığı otantık mekân 1 Oda ( H Mfi) 150 YTL. Y/P \datepe Kö>ü - Küçükkuvu Ç \\AKKALE/TÜRKİYE Rez Tel +90 286 752 65 81 Faks +90 286 752 20 66 Çanakkale trtıbat Tel&Faks +90 286 217 47 07 mfı>âhunnaphıııcoaı MERSÎN 2. tCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK AKITIRMAİLANI 2004 2920 Tal Satılmasına karar venlen gavnmenkulun cınsı kıymetı adedı evsafı Mersın ılı Mersın ılçesı 4 Bolge Mezıtlı köyû. 23 pafta 891 parselde kavıtlı 90 25000 arsa paylı 2 kat E Blok 5 nolu bağımsız bölümûn satışı yapılacaktır Imar durumu Mezıtlı Beledıvesı nce \enlen ımar dunımuna göre konut alanı olup emsal 2 ımar \enlmıştır Satılacak taşmmaz Mersın ılı Mezıtlı kövu 23 pafta 891 parselde ka>ıtlı 90 25000 arsa pavlı Fatıh Mahallesı Babıl Tatıl Sıtesı nın E 2 blok 5 nolu bağımsız bölümün satışı vapılacaktır 100 m2 olan bağımsız bölum 3 oda 1 salon ve müştemılatından ıbarettır Dogu \e batı cephelıdır Zemını kalebodur kaplıdır Du\arlan plastık badanadır Kapı doğramalan ahşaptır Pencerelen alumınvum doğramadır Islak rnekanlar seramık kaplıdır Elektnk \e sıhhı tesısatı vardır Her rurlu beledı>e hızmetınden yararlanmaktadır Daırenın 1 adet balkonu \ardır Muhammen bedelı 35 000 YTL (35 000 000 000 TL ) dır Satış şartlı- n 1 Satış 16 08 2005 Sah gunubaat 10 00 dan 10 1^ e kadar Mersın 2 tcra Daıresı nde açık arttırma suretıvle vapılacaktır Bu arttırmada tahmm edılen kı>Tnetm \-uzde 60 ını \e ruçhanh alacaklılaı\arsaalacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Bö>le bır bedelle alıcı çıkmazsa. ençokart- tıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 26 08 2005 Cuma gunu avnı ver \ e saatlerde ıkıncı arttırmava çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse ga\Timenkul en çok arttıranm taahhüdü saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen müddet sonunda en çok arturana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma be- delının malın tahmın edılen kıymetının vüzde 40 ını bulması \e satış ıstevenm alacagına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecekür 2 Arttırmaya ıştırak edeceklenn tahmm edı- len kıvmetuı vuzde 20 sı nıspetınde pev akçesı \e\a bu mıktar kadar mıllı bır bankanm temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 10 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır KD\ ıhale pulu tapu harç ve masraflan alıcıva aıttır Tellalıye resmı, bınkmış vergıler satış bedelınden ddenır 3 Ipotek sahıbı alacaklılarla dıger ılgılılenn (*) bu gavnmenkul uzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gun içinde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 4 thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelmı vatırmamak ^uretıyle ıhalerun feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zarariardan ve aynca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrût faızı avnca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark, varsa oncelıkle temınat bedelınden ödenecektır 5 Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesm görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteven alıcıya bır omeğı göndenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmuş ve mûnderecatını kabul etmış sayılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2004 2920 Tal sayılı dosva numarasıvla mudurluğumüze başvurmalan ılan olunur Taşınmazda daha sonra meydana gelecek değışıklıkler ıhale alıcısı tarafından kabul edılmış sajılacaktır Işbu ılan teblığ yapılamavan dığer ılgılıler ıçm tebıg hukmundedır (') tlgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 31936
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog