Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

6 TEMMUZ 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA H AtıriKI i dishabiacumhuriyet.com.tr 11 Kadınhakları savumıcusu öldürüldü • Dış Haberier Servisi - PaJdstanın aşın muhafazakâr kuzeybatı kesıminde lcadın iakian savunucusu .Zübeyde Begüm ve lazı Şumıla öldürüldü. Saldınnın Peşaver'in kuzeydoğusımdaki Dır kasabasında geçen cuma günü gerçekJeştirildiği, Zübeyde Begüm'ün olay yerinde öldüğü, 17 yaşındakı kızı Şumila'nın kaldınldığı hastanede yaşamını yitirdiğı bıldırildi. Köktendınciler tarafindan öldürüldüğü sanılan Zübeyde Begüm, kadın haklannı sa\aınan A\Tat adlı bir vakıfta çalışıyordu. Saldınyı üstlenen olmadı, ancak dinci örgütlenn sivil toplum kuruluşlarının varlığından rahatsızlık duyduğu biliıuyor. Dağıstan'da patiamalar • MOHAÇKALE (AA) - Rusya Federasyonu'na bağh Dagıstan'ın başkentı Mohaçkale'de, dün bir karakolda meydana gelen patlamada 2 polıs öldü, 3 kışı yaralandı. Yerel polis. patlamada yaralananlar arasında, yoldan geçenlerin de bulunduğunu söyledi. Mohaçkale'de dün erken saatlerde bir tıyatronun yakırunda patlayıcı bulunarak etkısız hale getınlmıştı. Dağıstanın batısında da öncekı gün bir bölge mılletvekıli otomobilınde vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Hamas silah tarakmayacak • GAZZE(AA)- Filistin'de faaliyet gösteren Hamas örgütü, Israirin Gazze Şeridi'nden çekilmesinden sonra silahsızlanmayacağını bildirdı. Hamas liderlennden Mahmud Zahar, " Hamas 'ın, kımsenın kendısinı silahsızlandırmasına ızın vermeyeceğini" söyledi. Hamas'uı olası îsrail saldınlarına sılahla karşılık vermekten çekinmeyeceğini belirten Zahar. "Hamas, Batı Şeria'ya saldın düzenlenmesi halinde, Gazze'de eli kolu bağh kalmayacak" diye konuştu. En az kazanan başbakan: Blair • LONDRA(AA)- Ingiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçlan, Ingiltere Başbakanı Tony Blair'in kendi ülkesüıin koşullanna göre en az kazanan başbakan olduğunu ortaya koydu. Blair'in esasen 183.932 sterlinlik maaşıyla Ahnanya Başbakanı Gerhard Schröder'ın ardından en çok para kazanan politikacısı olduğuna dıkkat çeken uzmanlar, ancak ülke şartlan göz önüne alındığında Blair'in rnaaşuıın kendi ülkesinde "en ıyilerin çok gerisinde kaldığını" vurguladılar. Endonezya'da salgın büyüyor • CENEVRE(AA)- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Endonezya'da 34 yeni çocuk felci vakasının daha saptandığım ve toplam hasta sayısının 100'ü bulduğunu açıkJadı. DSO sözcüsü Oliver Rosenbauer, yeni vakalardan birinin, geçen haftaya kadar çocuk felci hastalığının görülmediği Sumatra adasında, diğerlerininse Banten ve Batı Java'da olduğunu söyledi. Rosenbauer, bu durumun, hastalığın diğer adalara da sıçradığını göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Dünyanın en zengin 8 ülkesinin liderleri bugün Iskoçya'da bir araya geliyor... Gündemlerinde yardım da var G-8 'lerinAfiıka gösterisi• G-8 üyesi ülkeler, tngiltere Başbakanı Blair'in belirlediği iki gündem maddesini tartışacak: Afrika'ya yardım ve küresel ısınma. Özellikle küresel ısınmada, Bush'un itirazlarının aşılması zor görünüyor. Dış Haberier Servisi - Dünyanın en zen- gin ülkelerinin lıderleri bugün seyrek rast- lanan bır bıçimde Afrika için yardım gün- demiyle toplanıyor. Iskoçya'da bugün baş- layan ve 2 gün sürecek G-8 toplantısında Afrika kıtasına milyonlarca dolarlık des- teğin karara bağlanması bekJenıyor. Gleneagles kasabasında bir araya gelen Ahnanya, Kanada, ABD, Fransa, Italya, Japonya, Ingiltere ve Rusya'nın oluştur- duğu G-8 liderleri, Afhka'ya yardımla- nn yaru sıra küresel ısuıma konusunu da ele alacakJar. Gündemı oluşturan ıki konu, zirveye ev sahiplıği yapan hıgıltere'nin Başbaka- nı Tony Blair tarafindan belirlendi. Afri- ka 'daki durumu "dünyanınvicdanındaki yara" olarak tarif eden Blair, zengin ül- kelerden Afrika'ya yaptıklan yardımlan iki katına çıkarmalannı istedi. Yardım 50 milyon dolara çıkacak Bu durumda halen 25 miryon dolar olan yıllık yardımlann 50 milyon dolara çıka- nhnası hedefleniyor. ABD Başkanı Ge- orge Bush. başlangıçta ıtiraz ettiği bu öne- riyi daha sonra Kongre'ye götüreceğini Merkezi Almany-a ve Iskandinavya'da bulunan anarşist Siyah Blok üyeleri onccki gün poiisle çaüşü. (Fotoğraf: AFP) açıkJamıştı. ABD'nın Afrika'ya yardımı- nrn yıllık 4.3 milyon dolardan 8.6 milyon dolara çıkması gündeme gelecek. G-8 ülkelen geçen ay 14'ü Afiika'da olan 18 en yoksul ülkenin 40 milyon dolarlık borcunu silme konusunda anlaşmaya var- mışlardı. Ancak, Kyoto Protokolü'yle karara bağ- lanan gaz sahnımının düşürühnesı vaat- leri ile ilgili tartışmalann zorlu geçeceğı belirtıhyor. Protokolü imzalamayan tek G- 8 ülkesi olan ABD'nın Başkanı Bush, an- laşma hedeflerinin ABD ekonomisini yı- kıma sürükleyeceğını açıklamıştı. Bush, Ingilız televızyonuna yaptığı bir açıkla- mada da bu konuda asla anlaşmaya yanaş- mayacağını net olarak söyledi. Zirvede Afrika'ya yardım ve küresel ısınma gündemlerinin dışında Irak, îran, Kuzey Kore ve Îsrail-Filistin banş süre- ci üzerine de tartışmalar yapılacak. j Davullu, dansh gösterüer Zirve hazırhklan sürerken protestocular- la polis arasındaki çatışmalar toplantılar- dan iki gün önce başladı. îskoçya'mn baş- kenti Edinburgh'da anarşist gruplarla po- lis arasında öncekı gece çıkan çatışmada üd polis yaralandı, birkaç kişı baygınlık ge- çirdi ve göstericilerden bazıları tutuklan- dı. Pohs Edinburgh'un mah merkezini kor- don altına alırken göstericiler davul çala- rak, zil sallayarak ve dans ederek gösteri- lerine banşçıl bir havada başladı. Merkezi Almanya ve Iskandanivya'da bulunan anarşist "Siyah Blok" grubunun maskeli ve siyah giysili üyeleri, peri ve palyaço elbiseleri giymiş göstericilerin arasına kanştı. Çatışma, polislerin ara- sında sıkışan 200 kişilik grup arasındakı 30 kadar anarşıstin polısle ıtiş kakışa gir- mesı üzerine başladı. 450 kadar gösterici ise, Îskoçya'mn batısında Clyde Deniz Cssü'nde Trident nükleer denizaltı üssüne giden yolu ka- pattı. Işyeri sahiplerine işyerlerini kapat- ması ve çahşanlann açık pencerelerden uzak durarak içende kalması önensinde bulunan polis, birkaç yüz göstericinin toplumda kargaşa yaratmaya çalıştığını belirtti. Itarya'da 2001 yıhnda ve Fransa'da 2003 yıhnda düzenlenen G-8 zirvelerinde de po- lis göstencilerle çatışmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı'nın îngiltere konusundaki sözlerine basın tepki gösterdi Oıirac hıgüizleri kızdırdıDış Haberier Servisi -Fran- sa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın Ingiliz yemekle- riyle ilgili "esprileri" tngiüz basınını kızdırdı. Ingıltere Başbakanı Tony Blair ise, ko- nuyla ilgili sorulan yanıtsız bıraktı. Chirac, Rusya Devlet Baş- kam VTadimir Putin ve Al- manya Cumhurbaşkanı Ger- hard Schröder ıle bir araya geldıği pazar günü, Ingilte- re'nin Finlandiya'dan sonra en kötü yemeklere sahip ülke ol- duğunu ve bu denli kötü mut- fağı olan bir halka güvenıle- meyeceğini belirtmişti. Ay- rıca Ingiltere'nin Avrupa ta- nmına tek katkısının da delı dana hastalığı olduğunu ek- lemişti. Irkçıblda suçlandı tngiltere Başbakanı Blair, bu konuda kendisine yönel- tılen sorulan cevapsız bırak- mayı tercih etti. Şu anda ön- celiğinin Afrika"da yoksul- luk ve küresel ısınmanın ko- nuşulacağı G-8 toplantısı ol- duğunu vurgulayan Blair, her- hangi bir diplomatik tartış- ma içine girmek istemediği- ni ve kimseyi küçük düşür- mek istemediğini kaydetti. Blair'in soruları yanıtsız bırakmasına karşm, "espri- lere" oldukça sert karşılık ve- ren îngıliz basını Chirac 'ı ırk- çılıkla suçladı. The Daily Telegraphe ga- zetesi söz konusu açıklama- lann, Chirac'ın AB anayasa- sının reddiyle zor bir duruma düştüğü ve AB bütçe görüş- melerinde Ingiltere ile çatış- tığı bir zamanda geldiğine dikkat çekti. Gazete, tanma tek katkılanmn deli dana has- talığı olduğu iddiasına kar- şılık, Chirac'ın tarihi unuttu- ğunu, modern tanmı ilk ola- rak Ingiltere'nin gelıştırdiği- ni vurguladı. The Daily Express gazete- si de Jacques Chirac' m açık- lamalannı bir taraftan Ingil- tere ile Fransa arasındaki AB uyuşmazhğına bağlarken bir taraftan da Chirac'ın 2012 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak konusun- daki hırsını neden olarak gösterdi. GözJer KraKçe'de Gazete, G-8 zirvesi için Chirac'ın da aralannda bu- lunduğu 8 ülkenin liderleri- ni ağırlayacak olan Kraliçe EKzabeth'in Fransa Cumhur- başkanı'nın açıklamalanna nasıl tepki vereceğinin merak edildiğini yazdı. The Sun gazetesi ise Chi- rac'ın Ingiltere'ye yaptığı sal- dınlann ırkçı tutumunu or- taya koyduğunun altını çizdi. Iskoçya'da maskeli eylem ğ Karşı Küresel Eylem Çağnsı" ı üyeleri İskoçya'nın Edinburgh ken- e, G-8 üyesi ülkelerin nderierinin mas- kelerini takarak değişik bir protesto gösterisi düzenledi Eylemciler, zaman zaman elkrinde gazetelerie de basına poz verdi G-8 liderleri Gleneagles'ta yüksek güvenUk önkmkri ahında toplanırken polis bugünden itibaren artması beklenen protes- to gösterilerine haarlanryor.Protestocular,poütikacılaraolmasabiledünyavasesleriniduyurmayıhedefliyor. (Fotoğraf: AP) An Hareketi'nin 'Türk Kamuoyunun ABD'ye ve Amerikalılara Bakışı' araştırması c Kötü ilişkinin sorumlusu Bush'tstanbul Haber Servisi - An Hare- keti'nın 1244 kışıyle yaptığı araştır- maya katılanlann yüzde 47'si "Tür- kiye-ABD Uişkilerinin kötü olduğu- nu" ıfade ederek bunun ana sorum- lusu olarak büyük oranda ABD hü- kümetı ve Başkan Bush'u gösterdi. Koç Holding sponsorlıığunda Infak- to araştırma şirketince gerçekleştiri- len "Türk Kamuoyunun ABD'ye ve Amerikalılara Bakışı" araştırması, Marmara Pera Otel'de düzenJenen ba- sın toplantısı ile açıklandı. Araştırma, aralannda tstanbul, Ankara, tzmir, Trabzon, Samsun, Adana, Manisa, Diyarbakır ve Erzurum'un da bulun- duğu 15 ilde, haziran ayında 18 yaş üstü 1244 kişiyle gerçekleştirildi. Araştırmada, katılımcılann yüzde 16'sınm "Amerikan karşıö". yüzde 44'ünün de "ABD ve Bush'a negatif, Amerikahlar ve Amerikan popüler kültürüne pozitif yaklaşan şüpheci- ler" olduğu tespit edildi. "Amerikan karşıü" olanlann yüz- de 25 'ınin, son genel seçımlerde AKP, yüzde 16.3'ünün CHP'ye oy verdiği belirlendi. "Amerikan karşıdan" ara- sında yüzde 60 ile ilk sırayı ise erkek- ler aldı. Araştırmada, katılımcılann yüzde 28'i "Amerikalılar", yüzde 50'si "ABD", yüzde 71'i ise "George W. Bush" hakkuıda "kesin olumsuz gö- rüşe sahip olduğunu" bildirdı. An- cak buna rağmen yüzde 32'si, "yaşa- mmm bir döneminde Amerika'da ya- şama\iKted@ni" kaydetti. Araşnrma- ya katılanlann yüzde 47'si "Türidye- ABDifişküerinin kötü olduğunu" ifa- de ederken bunun ana sorumlusu ola- rak da büyük oranda ABD hüküme- ti ve ABD Başkanı Bush'u gösterdi. Katılımcılann yüzde 42.1 'i, "hükü- metin ABD potttikalannı onayladığı- nı" da bildirdı. Her 3 katılımcıdan yaklaşık 2 si "ABD'nin son yüiarda Türidye'ye büyük haksızhk ettiğmi" söylerken yüzde 32'si de "iki ülke uiş- kilerinin kötüye gideceğini" sa\Tindu. Katılımcılar, iki ülke arasındaki iliş- kilere olumlu katkı yapan gelışmeler arasında ilk sırada terör örgütü eleba- şısı Abduüah Öcalan'ın yakalanma- sını gösterirken TBMM'nin tezkere- yi onaylamamasmı ise ilişkiye nega- tif etki eden en önemli gelişme ola- rak ifade ettıler. Basın toplantısında konuşan, An Hareketi Direktörü Özgür Ünlühisar- cıkh, "Tezkere oylamasından sonra Türk-Ajnerikan iüşkilerinde ilk defa çok bo\Titlu bir kırüma yaşandığmı" belirtti. BD BÖLGEDEN ÇEKİLSİN' Orta takvimDış Haberier Servisi - Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan "Şang- hay İşbüiiği Örgütü" (ŞIÖ) zirvesinin sonuç bildirisinde, ABD öncü- lüğündeki koalisyon bu"- liklerinin Afganıstan ve dığer Orta Asya ülkele- nnden çekilme tatvımi belirlemesi istendi. Kazakistan Devlet Baş- kanı NursultanNazarba- yev, Astana Protoko- lü'nün imza töreninden sonra, devlet başkanlan zirvesinin "kapah" oldu- ğunu belirterek imzala- nan belgerun içeriği hak- kında bılgı vermedi. An- cak Amerikan AP ajansı belgeyı ele geçirdi. "ABD'nin Afganıstan da teröriesavaşımdestekliyo- ruz. Bölgede durumun is- tikrarkazanmasıicingös- terilen aşamalar dikkate ahnnuşnr" denilen bildi- nde, Afganistan'da terö- re karşı etkin savaş azal- dıkça çekilme takvimi- nin de açıklanması iste- niyor. Kırgızistan ve Öz- bekistan, kendi toprakla- nnda ABD'ye askeri üs- lertahsis etmiş buhmuyor. Zirvede, Iran, Pakıstan ve Hindistan'ın örgüte gözlemci statüsüyle ka- tıhnasına ilişkin belge de imzalandı. Moğolistan ıle bilikte gözlemci ülke- lerin sayısı 4 oldu. Asya• , * ıstıyorZirveye, Rusya Devlet Başkanı VTadimir Putin, Çin Devlet Başkanı Hu Cintao, Özbekistan Dev- let Başkanı tslam Keri- mov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamah' Rah- manov, Kırgızistan'ın ge- çici Devlet Başkanı Kur- manbek Bakiyev, göz- lemci statüsünde Moğo- listan Devlet Başkanı Nambann Enhbav-ard ve ev sahıbi ülkenin Devlet Başkanı Nursultan Na- zarbayev katıldı. 200rdekuruldu Şanghay Işbirlıği Ör- gütü, Çin'in girişimiyle 15 Haziran 200 l'de Şang- hay kentinde Çın, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan devlet başkanlan tarafin- dan kuruldu. Örgüte üye ülkelerin toplam alanı, 30 milyon 189binkilo- metreyle Avrasya kıtası- nm beşte üçünü kapsı- yor, nüfus bakımından ise 1 milyar 455 bin ki- şiyle dünya nüfusunun dörtte birini oluşturuyor. Son zamanlarda örgü- tün özellikle Orta As- ya'da ABD ve Ban'nın et- kisini engellemeye çahş- tığı savunuluyor. Buna, Andican olaylannda Ke- rimov'a en açık desteğin Çin'den geknesi örnek gösteriliyor. AŞBAKAN ERDOĞAN ABD ile ilişkiler eskisi gibi... ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yakın müttefik ılışkilerin sürdüğünü söy- ledi. Kahlacağı bir konfe- rans için ABD'ye gerçek- leştireceği gezi öncesinde Esenboğa Havaalaru'nda gazetecilerin sonılannı yanıtlayan Erdoğan, ana konuşmacı olarak katıla- cağı etkinlikte, "Türld- ye'nin demokrasi tecrü- besi ve ekonomik gelişi- mi" başhklı bir sunuş ya- pacağını vurguladı. Türkiye'ye yatınm fir- satıyla ilgili bilgiler ve- receğini anlatan Erdoğan, şunlan söyledi: "Ortak değerler pay- laşoğımız ABD ile yakın müttefik iSşldlerimiz ay- nen devam etmektedir. ÖzeOikle demokrasi, öz- güıiükler ve hukukun üs- tünlüğü ve liberal ekono- mi gibi evrensel değerieri paylaşan ülkelerimiz ara- sında. köklü ve tarihe da- yanan ilişkilerimiz esasen soğuk savaşuı sona erme- si Oe bnükte daha güçlü ve çokbüyük boyutlu bir ni- teük kazanmışör."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog