Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

^Cumhuriyet .^» M I T A D I A D I^ K İ T A P L A R I İSKELE SANCAK İlhan Selçuk Ça| Pazariaraa A-Ş Tütocafc Cad No 39 41 C12I 5140196 Cumhuriyet K I T VEDAT GÜNYÖL'AÂRMAĞAN 1OO'E5%RDI AH.EkberAtaş 5 TEMMUZ 2005 SALI8 2 . YIL SAYI: 29126 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) AKP'li Yalçınbayır, partisinin demokrasi ve saydamlık sözlerini yerine getirmediğini vurgulayarak vekillerin mal beyanında bulunmamasına isyan etti: Yüreğimizi sızlatan işleri kime şikâyet edeyim? 'Kayıt dışı siyaset Prof. Soysal: Frekans tahsisi iptal nedeni Telekom ihalesinin iptali için Danıştay'da dava açmaya hazırlanan BCP Genel Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Türk Telekom'a ihaleden bir gün önce frekans tahsis edilmesini katı- lımcılann çok farklı değerlendirebilecekleri- ni belirterek "Eğer frekans tahsisi olmuş ve bu durum katılımcılara açıklanmamışsa, bu başlı başına bir iptal nedenidir" dedi. Soysal, ihalenin anayasaya aykınlıktan kurumun 21 yıl sonra durumunun ne olacağına kadar ipta- line konu olabilecek yönleri olduğunu söyle- di. MURAT KIŞLALI'nın haberi • 5. Sayfada Ertuğrul Yalçınbayır, AKP'nin parti adaylannın tespitinde tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçim vaat ettiğini, ancak bunu gerçekleştirmediğini vurgulayarak genel başkanın belirlediği lis- tenin halkm isteğini yansıtmadığını söyledi. Yalçınbayır, "Mil- letvekili adaylarının yaptığı büyük masraflan sorguladık. 50 milyar, 100 milyar masraflar yapılmış... Daha sonra, birilerinin belli yerlerde çok büyük ihaleler aldığını gördüm" dedi. Demokratik katıhmm olmadığını kaydeden Yalçınbayır, "Ka- nunlar geliyor önümüze, hiç haberimiz yok" diye konuştu. AKP'de aykın oy verenlerin "yukanya çağnlıp fırçalandığını" kaydeden Yalçınbayır, dokunulmazlık sözünün de tutulmadığını anımsat- tı. Yalçınbayır, 5 grup başkanvekilinin 5'inin de imam-hatip kökenli olmasının demokrasi kültürüyle bağdaşmadığını VurgUİadl. BÜLENT SARIOĞLU'nun haberi • 4. Sayfada Yargıtay'dan sonra barolar da AKP'nin demokrasi kültürü ve kuvvetler aynlığını yok ettiğini açıkladı Barolar: Kaygdıyız Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ile 60 baro başkanının bir araya geldiği toplantının sonuç bildiri- sinden hükümete, "Yargıyı siyasallaştırmayın" uyarı- sı çıktı. Barolar, Cumhurbaşkanı'nın uyanlarına ku- lak tıkayan iktidann, çoğunluğa güvenerek yasalan geçirme dayatmasında bulunduğunu ve yasama ile yürütmenin tek organ gibi çalıştınldığmı vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun ardından Baro Başkanlan Toplantısı Sonuç Bıldi- nsı'nden de hükümete, "Yargıyı siyasal- laştırmayın" uyansı çıktı. Bıldınde, "Son dönemde kolay yetişilemeyecek bir hızla gerçekleştirilen yasa değişik- likJeri arasında yargının siyasallaşma- sı sonucunu doğuracak düzenlemeler kaygı verici boyuttadır" denıldı Türki- ye Barolar Bırlığı Yönetim Kurulu ile 60 baro başkanının Ankara'da 2 Temmuz Cu- martesı günü yaptığı toplantının sonuç bıldırısı açıklandı. Sonuç bıldirisinde, tüm avukatlar, yeni adh $hn açılacağı 6 Eylül 2005 tarihinde Ankara'da toplana- rak "Eksiksiz demokrasi, gerçek hukuk devleti, bağımsız yargı ve bağımsız sa- vunma" ıstek ve hedefını en yüksek ses- le haykırmaya çağnldı. Baro başkanlan- nın bildırısınde, toplumsal uzlaşmayı ge- liştirecek polıtıkalar yerine aynşmalan DÜNYA MÎMARLARI BULUŞTU 'Yasadışı yapılaşma intihardır'Ouslararası Mimarlar Bırlığı'nin Kongresı'nde konu- şan mimar Cengiz Bektaş, herkesın katılımıyla Türki- ye'de kültür devrimınin gerçekleşmesı gerektiğını be- lirterek "Türkiye'de bırtakım şehırler dolarken bırta- kım şehirler de boşahyor. Boşalan kentlenn sorunlan çözülürse kentler arasında denge sağlanır" dedi. Mimar Oron: Istanbul kadınsı kent İsrailli kadın mimar Joyce Oron'un, Levent Yüksel'in îstanbul'u kadın olarak be- tımlediğı şarkıdan haben olmadığı kesın. Ama Oron, "Su ve tepelenn buluşru- ğu yer" olarak tanımladığı kentı kadınsı buluyor. ÖZLEMYÜZAK'ın söyleşisi • 75. Sayfada 'Eutopian Kent" ilke- lerini açıklayan ,\me- rikalı ünlü mimar Sor- kin, kentlenn yaşadığı krizın reforme edılerek değıl yenı kentler ku- rularak çözülebılece- ğme ınandığını dıle ge- tirdı. Mimarlar Odası Genel Başkaru Ekinci. mimarlık kurallanna karşı çıkmanın ınti- har olacağmı söyledi. ÖZLEM GÜVEMLİ / GÖKÇE UYGUN ve ÖZLEMALTUNOK'un haberi M 15. Sayfada Yazyağmuru Marmara yı vurdu Sağanak yağış yurt genelinde yaşamı felç etti. Sakarya Devlet Hastanesi'ni su basarken acil servisteki hastalar sedyelerle tahli- ye edildi. İstanbul'da dereler taştı, bine yakın ev ve işyerini su bastı. Çok sayıda araç sele kapılarak sürüklenirken Pendik'te Plev- ne Caddesi'nin 20 metrelik bölümü çöktü. Tavukçu Deresi'nin taşması sonucu Basın Ekspres ve E-5 Karayolu'nda trafik aksa- dı. Yağışlı havanın bu akşanı İstanbul'u terk edeceği açıklandı. Bursada ise dolu, kiraz bahçelerine en az 2 trilyon liralık zarar verdi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde de enerji sağlayan Malkara-Şarköy hattındaki 8 direk fırtınadan devrildi. • 3. Sayfada Yüzlerce gösterici, zirveyi ve savaş en- düstrisini protesto etti. (REUTERS) G-8 zirvesi yarın Zenginlere 8 km 'lik çelikten barîyer Zirvenin yapılacağı Iskoçya'nın Gleneagles kentinde on bınlerce protestocuya karşı Ingıltere tari- hinin en büyük polis sevkıyatı yapıldı. Kentte 10 bınden fazla polıs görevlendınlırken öfke seh- ne karşı 8 kilometrelık çelık bari- yer oluşruruldu. Zirve öncesinde yüzlerce gösterici, zıneyi protes- to ıçin Ingıltere'ye aıt nükleer denızaltı üssüne gıriş çıkışlan kapattı. Eylemcıler savaş endüst- risinın yoksulluğu körükledığmi \-urguladtlar. • 11. Sayfada Iskoçya Zirvesi Bush: Kyoto 'yu imzalamam Bush, G-8 zirvesine her şeyden önce ülkesinin çıkarlannı korumak içm gıttığını söyledi. Küresel ısınma ve Afrika'dakı sorunlann ana gündem maddesı olması beklenen toplantıda Bush, Kyoto Protoko- lü'nü ımzalamasının söz konusu olmadığını kesin bir dille vurgu- ladı. Bush, küresel ısınma konu- sunun "'sera gazlan sahnımmın smırlanması" zeminınde değil de yeni teknolojilerin kullanılması çerçevesinde tartışılması gerekti- ğmı öne sürdü. • 11. Sayfada Vaat değil, yardım Afiika 'dan G-8'eçağrı G-8 doruğu öncesinde gözler yok- sul ülkelere yapılacak yardımlara çevnhnışken Afhka Birlığı, dün- yanm en zengın ülkelenne "kıta- ya yardım vaatlerinı yerine getir- melen" çağnsı yaptı. Afrika Bir- liğı'nın beşınci toplantısının gün- demini, zengin ülkelerin Afri- ka'ya yapacağı yardımlar belırle- di. Zirve alanında "Sadakaya ha- yır" yazılı afışler dikkat çekerken Kaddafi de Afrika ülkelerinin "dilenmeyi bırakmalan gerekti- ğini" söyledi. • 11. Sayfada KADINA ŞİDDET DÎNMÎYOR • 3. Sayfada MEMURA ÎKIGÜNDE EMEKLILİK • 12. Sayfada ALFATURKCELL'E YATIRIM • 13. Savfada Kuyrukluyıldıza 'derin darbe' NASA'nm fırlattığı "Deep Impact" uzay ara- cının bıraktıgı 372 kılog- ram ağırhğında dev bir mermıye benzeyen son- da, Tempel-1 kuyruklu- yıldızında planlanan nok- taya başanyla çarptı. Projeyle Güneş Sıs- temi'nin nasıl oluştuğuna daır ıpuçlarının elde edilmesı planlanıyor. • 8. Sayfada Ceylan ve Demirel'e hapis TMSF tarafından el konulan Bankkapıtal davasında bankanın eskı Yönetim Kuru- lu Başkanı Mahmut Ceylan, "nıtelıklı dolandıncıhk" ve "BDDK uyarılanna uymamak"' suçlanndan 12 yıl 3 ay 23 gün hapis cezasına çarptınldı. Dava- nın dığer sanıklanndan Yahya Murat Demirel'e de "dolandırıcıhk" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası venldı. HİLAL KÖSE'nin haberi • 8. Sayfada Diyarbakır'da 'kaliteli' petrol TPAO, Dıyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, kalıteli petrol bulun- duğunu açıkladı. Batman'daki kuyulardan çıkanlan petrolün 28 gravıtelı olduğuna işaret eden yetkililer, "Yenıköy-39 kuyusundan çıkan petrol, 32 graviteli kalitelı petroldür. Kule tamamlama çahşma- lannın arduıdan petrolün çıkanlmasına başlanılacak" dedıler. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Parm-AK Parti! AKP, tek kale maç yapar gibi çıkardığı yasaların ar- dından Meclis'i tatile soktu. Şımdi gözler Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer'de. Sezer, bu yasalarda hukuk dışı şeyler sezerse, IMF MMF tanımaz, geri gönderir. Meclis'ten iki günde hız sınırını da aşarak geçen 24 yasada öyle maddeler var ki, AKP'liler bunları nasıl hukukla bağdaştırdılar, MArkasıSa.S,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog