Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

TâT' Cumhuriyet L^KİTAPLAR I BÜTÜN0YUNLARI1-2 Necati Cumalı ÇagPazarlanıaAŞ T&kocagı Cad So 39 41 (212ı 51401 96 Cumhuriyet fi^Cumhuplyet L^.K I TA P L A R I KURTULUŞ KURULUŞ Bülent Tanör 8 2 . YIL SAYI: 29125 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KÜRUCUSU. Y U N U S NADİ {1924-1B45) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (1945-1991) Başı dumanlı ülke... Kıbrıs... Saklı kent... Kapalı Maraş... Erenköy 3fX>y -^»v Ç Magosa O hepımızın ezbere bıldiğı marştakı gıbi dağın başını gerçekten duman aiır, alır da sakiar mı bır yerlere? O d a ğ , Kıbrıs'ta ıse e ğ e r , e ğ e r a d ı B e ş p a r m a k ' s a ve testere dışlerını a n d ı r a n keskın sırtları ıle Yeşılyurt'tan b a ş l a y ı p K a r p a z ' a k a d a r bır duvar g i b i uzanıyorsa evet "alır". Ercan ÇİTLİOGLU'nun yazı dizisi yarın Cumhuriyet 'te. Hükümet Mecbur mu? AKP Hükümeti yargı erkine dört bin hâkim ve savcı alıvor; bu işlem için yasa değiştirildi, yeniden diLzenlendi. Yeni yasa, dört bin kişi- lik yeni hâkim ve savcı kadrosunun saptanması- nı AKP iktidarına bağla- dı. Bunun üzerine 'Yargı- tay Başkanlar Kurulu' bir bildiri yayımlamak zo- runda kaldı. Sıradan bir siyasal ol- guyla karşı karşıya deği- liz; bir 'ıktıdar-muhalefet' çelişkisinden söz edile- mez. Olayın anlanıı bu kap- samın dışındadır ve ağır- dır. • Bir devlette üç erk bu- lunur: Yasama. yürütme. yargı. Bu olayda yargı erki harekete geçmiştir; yü- rütmeye -öteki adıyla Hükümet'e- adaletin ve devletin anayasal temel ilkelerini çiğnememesi için uyarıda bulunuyor. Ancak devlet kadrola- rına kendi yandaşlarını yerleşrirmek seferberliği yolunda gözii kararmış bulunan AKP Hüküme- ti'nin bu uyarıyı dikkate alabileceğini sanmıyoruz. AKP iktidara geçtiği zaman toplumda bir te- dirginlik doğmuştu; iki yıllık bir maziye sahip bu yeni partinin dinci ya da ıslamcı olduğu yolundaki iddialar ağır basıyor, 'ta- kıyyeci' bir kimlik taşıdı- ğı ileri sürülüyordu. Bu alandaki tartışma- lar sıcaklığını yitirmiş de- ğildir; tersine, AKP'nin tutum ve davranışları kuşkuları ağırlaştırmak- tadır. AKP iktidarı adeta Meclis'teki muhalefetle değil, Cumhuriyet devle- tinin laik kurum ve kuru- luşlarıyla mücadele süre- cini yürütmektedir. • Değişim evrenin temel yasasıdır; bir siyasal par- ti seçimde yeterli çoğun- luğu sağladığı zaman anayasayı da değiştirebi- lir; kendi ideolojisini dev- letin temel ilkelerine dö- nüştürebilir. Ancak laik Türkiye Cumhuriyeti'nin anaya- sasında değiştirilemeye- cek ilkeler bulunmakta- dır; AKP'nin bunu dü- şünmesinde saymakla bitmez faydalar vardır. Seçmenlerin dörtte bi- rinin oyuyla Meclis'in üç- te ikisini ele geçirmiş bir parti (hele takıyyeci oldu- ğuna ilişkin kuşkuyu sır- tında taşıyorsa) 'dıncı sı- yasal ıktıdar-laık devlet' çatışmasını gündeme ge- tirmekten kaçınmalıdır. Ama bir ihtimal daha var... Yoksa AKP Hükümeti ardındaki karanlık İs- lamcı güçlere mecbur mudur? Kendisini dönii- şü olmayan bir yola gir- mek ve yürümek zorun- da mı hissediyor? Cumhuriyet Iskendepun Avrasya'dan Akdeniz'e açılan kapı, Avrasya'nın kilidi: Iskenderun Siyasi parti liderleri ve YÖK Başkanı hükümetin uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi AKP'ye ağır ııyarılar AĞAR: TÜRKİYE'Yİ TAŞIYAMIYORLAR BAYKAL: PARLAMENTO KARARTILIYOR TEZİÇ: YARGISAL DENETİM UYGULANIR AKP hükümetinin seçimde dayandığı bütün kesimleri unuttuğuna dikkat çe- ken DYP Genel Başkanı Ağar, 2006'nın seçim yılı olduğunu söyledi. Ağar, dev- let kurumlanyla ahengin hükümetlerin temel görevi olduğunu, ancak AKP'nin başta türban olmak üzere temel sorunla- rı çözme iradesini yitirdiğini belirtti. Ağar, AKP iktidannm artık Türkiye'yi "taşıyamadığını" vurguladı. MUSTAFA BALBAY'm söyleşisi • 6. Sayfada CHP lideri Baykal, AKP'nin son uygu- laması olan içtüzük değişikliğiyle parla- mentonun "müzakere zemini" olmaktan çıkanlıp hükümetten gelenleri onayla- yan "noter" konumuna sokulduğunu be- lirtti. îktidann uygulamalannın Cumhu- riyetin kazanımlannı tehdit ettiğini söy- leyen Baykal, "îktidann maskesini indi- receğiz" dedi. CHP lideri, Başbakan Erdoğan'ı "devletle toplumu karşı karşıya getirmekle" suçladı. • 4. Sayfada YÖK Başkanı Prof. Teziç, yasama orga- nının işlemlerinin yargısal denetime ta- bi olduğuna işaret etti. AİHM'den türba- nm serbest bırakılmasına yönelik karar çıkmadığını anımsatan Teziç, "Türban- la ilgili karar değiştirilmek istenirse AİHM'nin karan anayasanın 90. mad- desi çerçevesinde dikkate alınmak zo- runda" dedi. Teziç, YÖK'ün türban için yeni düzenleme yapmasınm söz konusu olmadığını vurguladı. • 5. Sayfada • ÎKTlDAR, YASALARI JET HIZIYLA GEÇÎRDİ ms.sayfada • AKP'Lİ VEKÎLDEN 'İÇTÜZÜK' ELEŞTİRÎSİ ms.Sayfada Şehidere lıaziıı tören Demiryoluna yerleştirilen bombanın patlatlması sonucu ölen 5 TCDD güvenlik personeli için Bingöl ve Elazığ'da düzenlenen törenlere siyasiler, bürokratlar, askerler ve halk katıldı BİNGÖL / ELAZIĞ (Cumhuri- yet) - Bıngöl'de Elazığ-Tatvan sefen- nı yaparken demiryoluna konulan bombanın uzaktan kumandayla patla- tılması sonucu şehıt olan 5 TCDD gü- venlik personeli ıçın tören düzenlen- dı. Bingöl Devlet Hastanesi'nin mor- gundan alınan Mehmet Şimşek, Meh- metAygün, SaffetAlbaş, Celal Kork- maz ve Özcan Türkler'ın cenazelen, Genç Caddesı üzennde bulunan Şe- hıtler Anıtı önüne getmldı. Burada saygı duruşu ve Istiklal Marşfnın okunmasının ardından saygı atışı ya- pıldı. Bingöl Vali Vekili Fikret Za- man, Tuncelı Jandarma Bölge Komu- tanı Tümgeneral Osman Eker, 49. îç Güvenlik Pıyade Tugay Komutanı Tuggeneral Orhan Akbaş ve Bingöl Beledıye Başkanı Hacı Ketenalp ile çok sayıda yurttaşın katıldığı törende konuşan Bingöl Şehit Aileleri Malul- len ve Insan Haklan Derneği Başkanı Ziya Sözen, "Mayını döşeyen ve in- sanların ölmelerini zevkle izleyen hastahklı beyinlerin özgürlük, barış ve insanlık gibi tertemiz duyguları kalplerinde yeşertmeleri mümkün değildir" dedi. Daha sonra Şehitler Anıtı önünden yaklaşık 500 metre MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Futbolda gümüş madalya Ulusal Olimpık Futbol Takımı, Akdenız Oyun- lan'nda gümüş madal- ya kazandı. Final ma- çında Ispanya ile karşı- laşan Ulusal Takım, ra- kibine 1-0 yenilınce al- tın madalyayı kaçırdı. Ispanya'nrn Almeria kentinde düzenlenen 15. Akdeniz Oyunlan dün düzenlenen kapa- nış töreniyle son buldu. 10 gün süren oyunlar- da 20 altın, 24 gümüş, 29 da bronz olmak üzere toplam 73 madal- yaya ulaşan Türkiye; îtalya, Fransa ve îspan- ya'nın ardından 4. sıra- da yer aldı. • Spor'da İspanyol ekibe yenilerek altın madalyayı kaçıran l lusal Olimpik Futbol Takunı'nın genç oyunculan üzüntü yaşadı. (Fotoğraf AİP) Ukrayna'da sanat festivali Gılgarneş 'e ödül İstanbul Büyükşehır Beledıyesı ŞehırTıyatrolan'nın2004-2005 sezonu oyunlarından '"Gılga- meş", Ukrayna turnesınden ödül- le döndü. Bospor 7. Antik Sanat- lar Festivah'nde sahnelenen Gılgameş, en ıyi prodüksıyon ödülü alırken oyunda rol alan Erol Keskın'e "en ıyı erkek oyuncu", oyunun yönetmenı Ragıp Savaş'a da "en iyi yönetmen" ödülü venldı. • 15. Sayfada Devlet 39 yolla soyuluyor Sağhkta acı gerçek Maliye Bakanlığı'nın yaptığı de- netımler, devletin, sağlık hızmet- lerinde 39 değışık yolla dolandı- nldığını ortaya koydu. Bunlar arasmda sahte ılaç. KDV mükelle- fı olmayan sağlık kuruluşlanna KDV eklen- mesı, trafık kazası nedenıyle tedavi olan ye- şıl kartlı hastalann tedavı gıderlerinın sıgor- ta şirketlen yenne devletten tahsıl edılmesı gıbı yöntemler bulunuyor. 113. Sayfada ATO'dan yaz tatili uyansı: Karta güvenmeyin Ankara Tıcaret Odası Başkanı Aygün, tüketicileri uyararak kredi kartıyla tatil planı yapmamalarını önerdı. Bir haftalık tatil programı- nın bir aile için 2 milyar lirayı bul- duğunu belirten Aygün, ödeme gücünün ol- maması halinde bu rakamın katlanacağma işaret ettı. Tatil planından önce ödeme planı yapılmasını öneren Aygün, "Kazanılmamış parayı harcamayın" dedi. • 12. Sayfada Bakanhkta gizli merkez IrakHa işkence vahşeti Irak'ta, tçışleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin de dahil olduğu çok sa- yıda gizli sorgu merkezinde ölüm- le sonuçlanan işkencelenn siste- matik hale geldiği öne sürüldü. Ingiliz Observer gazetesi, ülkenin dört bir yanına yayılmış bu mer- kezlerin paramiliter polis birlikleri tarafından yönetildiğini yazdı. Ha- bere göre merkezlerde, sorgu yön- temi olarak askıya almak, dizka- paklannı matkapla delmek, üze- rinde sigara söndürmek gibi ışken- celer uygulanıyor. • 11. Sayfada 2006yılında da ezilecek Memura zam yüzde 7.4! Toplusözleşme görüşmeleri için 15 Ağustos'ta memur konfederas- yonlan ile masaya oturacak olan hükümet, eğilimini şimdiden orta- ya koydu. Maliye Bakanlığı'nın ödenek tavanlarına göre, memur maaşlanna 2006'da yüzde 7.4, 2007'de yüzde 6.4, 2008'de yüzde 3.5 oramnda zam yapılması plan- lanıyor. 2008 için öngörülen zam oranı, enflasyon hedefinin yanm puan altında kalıyor. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Meclis'in Parmak Kadar HükmüVar! IMF'yi arkasına alıp topluma, AB'yi arkasına alıp devlete yüklenen AKP, sonunda Meclis'ı de parmak büyüklüğüne indirdi! Artık yasa yapmak parmak oynatmak kadar ko- lay bır şey. Zaten AKP yönetimi mitletvekillerini par- MArkasıSa.8,Sü. S'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog