Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

31 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURlYET SAYFA MUZIK ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK lî A&ALET, \\Lü-Kij Ni M APAM -^^r»- Kardeş Türküler'in 'Bahar' albümünde aşk, göç, hüzün şarkılanbanşumudunadönüşüyor TürkülerinkardeşliğiHATİCETUNCER K ardeş Türküler'den yine türkülerle ba- n ş çağnsı var. Emeklerını birleştırmiş- ler, yardımlaşmanın güzellığını yaşa- mışlar, türkülenn dılini öğrenmişler. NeşetErtaş'ı, Erkan Oğur'u konuk et- mişler, bilgilerini zengınleştırmışler. "Kanum aç olsun ne çıkar" dıyerek ayak- ta durmaya çalışan Istanbul'dan bir Çinge- nenın şarkısı, "HemOkudumHem Yazdnn" diyen Çorumlu bir ananın ağıtı, Yörük kı- zı Gülsüm'ün evliliğe uğurlama havası, nevruz türküleri, hıdrellez havaları, hep birlikteydi, kardeşti zaten. UMUTLARA. Kardeş Türküler, yeni albümlen "Ba- har"ı yeni umutlann doğduğu mevsıme yetiştirmek istemişler. Albüm, ancak hazi- ran ayı başına yetişebılirken Kardeş Tür- küler 'le buluşmamızı bazı sorunlar nede- niyle ertelemek zorunda kaldık. Gruptaki yorumlanyla Türkiye'nin en iyi solistlennden bın olduğu bıluıen Fer- yal Öney ve solistliğinin yanı sıra vurma- lı çalgılardaki başansıyla Kardeş Türküler takıpçilerinin yakından tanıdığı Selda Öz- türk'le yazın en sıcak günlennde bahar sohbeti ettik: "YOzyüiardan beri halklar bahann geti- şini şenÛklerie, ateşlerle kutluyorlar. İnsan- lar bahann geüşiyle yeni umutlann doğu- şunu bir görüyorlar. Bahar kıştan sonra umutlann tazelenişi anlamına geüyor. Hem Ortadoğu hem de Türkiye, çok kötü gün- leryaşadı,ya- / şryor. Ashnda t *# "D elirli Bahar albü- X3dÖnemlerde mümüzdeher değil, SÜreklİ zamanld gibi eğitim çahşmalanmız var. Halk danslarında Bahar 'Kar- bölgelerin ayaklan deş Türküler' öğreniliyor. Solistler albümümü- belirli bölgelerde zünbiruzan- __ , 0 1 1 tjsısayılabıur. yoğunlaşıyor. Şarkılan H a l k Ja r b i r dinlemenin yanı sıra aradakardeş- bilenlerle dil ve çeyaşamakis- telafruz çalışıyoruz. tiyor,di\eses- Bütün albümlerimiz fc ^Jg" ve konserlerimizde üniversitesı müziğin kolektif FolklorKulü- olmasını hedefliyoruz. bü bünyesın- Bu albüm de birçok d e . ,™rel , çeşıtlılığı mu- insanın emek zıkaltemelde harcadığı ele alan bir yardımlaştığı bir proje olarak çalışma oldu. „„m 1 9 9 3 Yû ™da 'f « oluşturulan "Kardeş Tür- küler'', çalışmalarmı 1995 'ten itibaren Bo- ğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun (BGST) müzik biriminde sürdürdü. Grup, hem birikimleri hem de solist Feryal Öney'in Azeri müziğinı seslendırmede gelışımi ne- deniyle 1996 yılında Azeri şarkılardan "Hardasan" albümünü çıkardı. DoĞU'DAN HEMAVAZA Anadolu, Kafkasya ve Mezopotamya iz- lerini taşıyan 1997yıluıdaki "Kardeş Tür- küler" albümüyle Boğaziçi Üniversite- si'nin dışma taştılar. Günlük yaşamın mü- zikal yansıması olarak bır bölgede yoğun- laşan 1999'daki "Doğu" albümünü 2003 'te- ki Hemavaz ızledı: "Kardeş Türküler ilk konserini 1993'te verdikten sonra bu şarkılan 3-4 yılda pişir- dik. Seyirci karşısında sınandı, albüme dö- nüştü. Mezopotamya ağjriıkh Doğu albü- münde çok kültürlülüğü vermekistemişrik. Müziğin çeşitühğini gösteren, kardeşök ve banş çağnsı yapan, döneme ih'şkin sözü- müzü söylediğimiz bir albümdü. Albümlerimizdegüncel temalan ele abna- Neşet Ertaş'tan 'Yanıyorum' Geçen yıl Harbıye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatro- su'ndakı konserlennde Aynur Doğan ve Hakkânlı yerel sanatçılarla sahneyı paylaşan Kardeş Türküler'in Ba- har albümünde Neşet Ertaş, kendi eseri olan "Yanryorum" türküsünü söylüyor: "Neşet Ertaş 'Ben bunu 40 yıl önce seslendırmiştim. Nereden buldunuz' dedL Celal Güzel- ses'in 'Bahçada Yeşil Çınar' şarkısını Erkan Oğur'Ia bir- Hkte hazırladık. Düzenkmesini > ı apü, enstriimanlannı çal- dı, güzel bir gazeDe de bitirdi. Enstrüman çalan arkadaşlar için çok öğretici oldu. Düzenlemeye ilişkin çok bilgi verdi bi- ze. Herkesten bir şe\ öğrenmeye çahşıyoruz. Erkan Oğur'un da o anlamda bize çok büyük katlası oldu. Sanatçüann bir- likte sahne ahnası, dayaıuşma içinde olması, biriikte sözü- müzü sö\ lemekde hedeflerimizden biriydL En azmdan şim- dilik Kalan Müzik'te, a\ nı şirkette çalışan sanatçüar olarak aynı sahnede yer aldıkve bunu albümde de gerçekkştirdik." Tfokalleri ve vurmalı çalgılann ağırlık ka- V zandığı düzenlemeleriyle farklı bir mü- zikal çizgiye ulaşan Kardeş Türküler, Bahar al- bümünde, enstrümanlarda küçük yeniliklere gitmiş. Bazıparçalarda "elektro"seslereyer vermiş. Grup müzisyenleri, halk müziğiya da etnik müzik yapmak gibi bir söylem kullanmı- yor: "Geleneksel müzikle bağları koparmıyoruz ama bir yandan da şehirde yaşıyoruz. Biz caz, rock yapmıyoruz. Şehirde yaşayan insanlar olarak eskiden söylenmiş bir şarkımn mekâ- nını, zamamnı bugüne taşımaya çahşıyoruz. Köydeki insan, coğrafyasından dolayı farklı olabilir ama aynı şeyleriyaşıyo- ruz. Aşkı, sevdayı, ayrıhğı, hüznü, gö- çü, bugünün insanı olarak nasıl dile getirebiliriz? Geleneksel tür- küleri önce anlamaya çalışıyoruz, sonra, kendi his- f\ settiğimizi dile getirmeye '"P çalışıyoruz." ya dikkat ediyoruz. Birçok temayı bir ara- da işledigimiz Hemavaz'da ilk kez Rumca ve Çingene şarküan söyledik. Enstrüman- tal müzikle bir şey anlatma, uzun doğaç bö- lümler gibi Vlzontele fılminin müziklerini çahştığınıız dönemin etkisi vardır." BAHAR Vlzontele Tuuba filminin müziklerine de imza atan Kardeş Türküler Ridle Scott'un haçlı seferlerini ve SelahattiniEyvubi'yı ko- nu edinen "Cennet'in Krallığı" filminin müzıklerınde kısa da olsa bir bölümde yer aldı. Kardeş Türküler, yoğun çalışma dö- nemınden sonra çıkardığı Bahar albümün- de bahar şarkılanndan kadın hallerine, sev- da şarkılanndan ilahıye kadar farklı tema- larda şarkılar söylüyor. Geleneksel ezgilerle grubun sözleri ve bestelerinden oluşan bölümler, nerede başladığı anlaşılmayacak biçımde iç içe geçiyor: "Geleneksel şarkıyı baştan sona söylüyo- ruz ama yapısuu, doğasuıı bozmadan ken- di sözümüzü de katmak isriyoruz. Örneğin Ege'nin güneyinde yörüklerin yaşadığı böl- gelerde teke formunda bir Burdur rürkü- sü olan Gülsüm'de bir baba. kızma sesleni- yor. SözJerinden kran gefin gittiğini. ama ada- mın işleri kim yapacak diye dertlendiğini anhyoruz. Biz de 'Kendımız söz yazalım, güle eğ- lene gönderelim' dedik. Girtiğin yerde de aynıişleriekarşılaşacaksın, 'Öfbe dıyelım' gibi sözler yazdık. Yani kadının görünnıe- yen emeğhıe dair bir sesleniş oldu. Bu rür- küyü Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kadın şen- nklerindesöylüyorduk.Gülsüm, BGST'de- ki kadm müzisyenJerin, kadm ağzı türkü- ler üzerine başlatüklan ve geüştirmeyi plan- ladıklan çahşmanm bir örneğL" Setim Sesler'den duyduklan geleneksel bır şarkının nakaratından esınlenerek yaptık- lan Anaka şarkısı, Çingenelerin yokluk ve zorluklara alaycı karşı koyuşlannuı bir ör- neğini veriyor. Anadolu turnelerinde gittikleri yöreye özgü bır türkü söylemeye özen gösteren grup, geçen yıl Çorum'da söyledikleri "Hem Okudum Hem Yazdım" türküsünü de ye- ni albümlerine almış. TuRKÇE, ERMENICE, ZAZACA Vedat Yüdınm'ın Kürtçe sözlerini yazıp bestelediğı Nevruz, Dıyarbakır yöresınden Türkçe ve Ermenice sözlerle söylenen "Bu- gün Bayram Günüdür" şarkılan albümün ana teması olan "bahanbirükte karşüama çağnsı"nı ıfade ediyor. ErkinKoray'ın Şaşkm adıyla 1960'lar- da söyledıği geleneksel "Aleyn Mulajya- ti" şarkısında Arapça özgün sözlenne yı- ne kendi sözlenni eklemışler. Yunus Emre'nin bir şiiriyle İran kaynak- lı anonim bir ilahiyi birleştu-dikleri "Me- det" şarkısının, Mazhar Fuat Özkan'ın "MecburenMecburiyetten" şarkısıyla ben- zerlıği dikkat çekiyor Yazar CemalTaş'ın Zazaca sözleriyle "BoğuhıyorduMunzur" şarkısı Munzur Vadisı'ne baraj projesım önleme umudu taşıyor. SETENEY... Kardeş Türküler'in kültürlerın geçışken- liğini ortaya çücarma çabasının bir örneği- ni oluşturan Çerkez düındekı "Seteney" adh şarkı, nasıl çalıştıklan merakını uyan- dmyor: "Bü- dildeki şarkıyı öğrenmek, kra ede- bilmek için alan çahşması yaprvonız, top- luluklarla ilişki kuruyoruz. Beürli dönem- lerde değil, sürekli eğitim çahşmalanmız var. Halkdanslarmda bölgelerin ayaklan öğ- reniliyor. Bebrti solistler de benrĞ bölgeler- de yoğunlaşıyor. Şarküan dinkmenin yanı sıra bilenlerie dil ve telaffuz çahşıyoruz. Yahuzca müzikle değil, o kültürün edebi- yatmı, hayatm başka alanlannı da öğrenmek için araştırma yapıyoruz. Bütün albümle- rimiz ve konserlerimizde müziğin kolektif ohnasını hedefhyoruz. Bu albüm de birçok insanın emek harcadığı, çeşitli topluluklar- la kültürel alanlarda \ardımlaştığımız bir çalışma oldu." g y lOesenneyer veren Emrah ** m 'Amerika Yine Katil' Oğul Mahzuni'den yeni albüm X şık Mahzuni ŞeriTin oğlu halk müziği /"Vsanatçısı Emrah Mahzuni'nin yeni albümü "Amerika Yine Katil'' Arda Müzik etikehyle yayımlandı. Albüm adını Âşık Mahzuni'nin 1970'lerde yazdığı ünlü "Amerika Katil" bestesuıe Emrah Mahzuni'nin yeni yazdığı sözlerle "Amerika YıneKatiT esennden alıyor. Albümünde "Dün Kara GözMim", "Gider Oldun Demek Öyle" ^ • y * » E M R A H MAHZUNİ Mahzuni'nin "Giderim" türküsünü yeniden yorumluyor. Babasının ezgılennin üzerine sözlerini kendısınnı yazdığı "Aşk Katma" adlı esen de seslendıren Emrah Mahzuni, "Babanım yohuıda yürüyorum ama müzik dünyasmda da kendi yerimi anvorumM dıyor. Emrah Mahzuni'nin bugüne kadar "Ah Aynhk", "Kıbleyi Sevgi'', "Vay Dünya", "Yannlar BizmKnr", "Sormuyor Beni", "Özledim Babam" adh albümlen yayımlandı. Turk Gunu Mişada Londra'daydı Kültür Bakanlığı, Türkiye Iş Bankası ve Garantı Bankası sponsorluğunda Ingıltere Türk Derneği (Turkısh Forum UK) tarafından Londra'da düzenlenen "Türk Günü"nde özgün müziğin yeni ısımlerinden Mişa konser verdi. Londra'nın merkez bölgelennden South Bank'ta Thames Nehri'nin kenannda 16-17 Temmuz tarihlenndekı konsen bınlerce kişi izledi. Londra'da bombalı saldınlann üzerinden yahuzca üç gün geçmesine karşuı Türklerin yanı sıra Ingılizlenn de yoğun ilgi gösterdıği konserde Mişa bombalama saldınlannda ölenlerin anısına kolunda sıyah bantla sahne aldı. 2 gün boyunca 4 konser veren Mişa, izleyicileri banşa ve özgürlüğe davet etti. 'East2West' Doğu'dan Batı'ya köprü Tstanbul'un Imüzıkal renklerinden esinlenilerek hazırlanan derleme "EastlVVest" 5 albümü önceki akşam Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere taşuıdı. Sabahat Akkiraz, Mercan Dede, İlhan Erşahin, Ceza Hüsnü Şenlendhici, Baba Zula, Mehmet GüreB, Orient Espressions, Aynur Doğan ve Adile Yadn*gı aynı sahnede buluşurken Alman basgıtanst Alexander Hacke de geceye konuk oldu. Sanatçılar gecede saksofondan klarnete, türküden caza, bağlamadan elektronik seslere, Doğu'dan Batı'ya müzıkal bir köprü kurdular. (Fotoğraflar: VEDAT ARTK) Ajda Pekkan-Yaşar düeti • Türk pop müziğinin yıldızı Ajda Pekkan ve Yaşar Efes Pilsen Yaz Konserleri kapsamında bu-lıkte sahne alacak.. Beşıktaş Kültür Merkezi'nın (BKM) organizasyonunu üstlendığı konserler dızısınde Pekkan ve Yaşar ilk olarak 4 Ağustos'ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda aynı sahnede buluşacak. Mercan Dede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog