Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 TEMMUZ 2005 PAZAR HABERLER TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanhk Divanı, bir an önce yeni bir yasal düzenleme yapılmasını istedi İslami holdinglerdenetimsizANKARA (ANKA) - TBMM Dilek- çe Komisyonu Başkanlık Divanı, özel- lıkle yurtdışında yaşayan yurttaşlara fa- ızsiz kazanç vaadiyle hisse senedi sa- tan islami holdinglerde denetim zaafi- yeti bulunduğunu belırterek bu konuda bir an önce yasal düzenleme yapılma- sını istedi. TBMM Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu, yurtiçi ve yurtdı- şında faaliyet gösteren is- lami holdinglerin faaliyetle- rinden mağdur olan yurttaş- lann başvurulan üzenne bır karar aldı. Kararda bu şirket- lerde yaşanan denetim sı- kınüsı ifade edildi. Kararda, "Türk Ticaret Yasası'nda bu tür şirketierin denetim kurullannda denetim göre- vini etkin bir şekilde yerine getirecek nitetikü üye çahş- ürmazorunluluğu öngörüj- mediğinden. uygulamada şirketierindenetim kunılla- nnınyeterinceetkin çalıynarfıgı anlaşıl- mışör" denildi. Mevcut yasalara karşın islami hol- dinglerle ilgili fiili bir durumun oluştu- ğu belirtilen kararda, "Söz konusu hol- dingierin faatiyederinin vehissedarlann durumlarmınyasalbirzemineoturtuhıp, şirketierin tüm kayıtiannın tescil edile- • islami holdinglerin faaliyetlerinden mağdur olan yurttaşlann başvurulan üzerine komisyon, "şirketierin tüm kayıtlannın tescil edilebilmesi için bır an önce yeni bir yasal düzenleme yapılması" gerektiğini bildirdi. bflmesi için yasal bir düzenlemeye ihti- yaç olduğu anlaşılmış olup, bir an önce bu alanda kanuni bir düzenleme yapU- masma karar verikfi" denildi. Kararda, islami holdinglerin izinsiz halka arz yo- luyla yarattığı magdunyet de şöyle ifa- de edildi: "SennayePiyasasıKanunuve TürkTicaretKanunu'nun maddelerin- dekiflgfliviikümlülüklere uymadanizin- siz halka arz yoluyla his- se senedi saüp, sermaye artünmına giden şirket- ierin, bu faaliyetierinin mevcut yasalardaki dü- zenlemelere uvmadığı, merimevzuataa>1anola- rak faaliyetierini sürdü- ren bu şirketierin, ticari bacimleri ve ohışturdıık- lan istihdamm da azun- sanmayacakdurumdaol- duğuveyüzbinlerceinsa- nın söz konusu şirkedere hissedarotmalanndan do- layı ciddi mağduriyetie- rin yaşandığı göriUmüştür." Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet göste- ren Islamı holding sayısının 74 olduğu belirtilırken bu holdinglerin faaliyetle- rinden 300 bın vatandaşın etkilendiği ve islami holdinglerin topladığı para- nın ise 15 milyar Avro'yu buldugu tah- min ediliyor. Atdan işçiler destek anyor 20 Mayısta, DİSK'e bağh NakHyat-tş sendikasına üye olduklan için işten ÇJ- karülan Coca Cola işçileri, yaşanan olaylan kamuoyuna duyunnak amacryla basın açıklaması düzenkdi. AOeleri De birükte eyleme katüan işçiler, açıklamamn arduıdan yurttaşlardan destek istedfler. BalarköyOzgürlük Meydanı'nda düzenlenen e>1emde ko- nuşan Nakliyat-lş sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Recep Vurmuş, "13 Mayıs'ta NakKyat-lş sendikası- na üye olan 113 işçi bir hafta sonra işlerinden çıkankü. ABD'nin simgesi olan Coca Cola şirketinin, işçflerimizi tekrar işe almasıru istiyoruz, aksi halde eylemlerimizi sürdüreceğiz n dedL (Fotoğraf: ClHAN ORUÇOGLU) Bu yıl da ülkemizin dört bir yanında yaşadık başan coşkusunu! OSS 2005 SAYISAL • SÖZEL • EŞİT AGIRLIK TÜRKİYEİ.Sİ Serkan SAKAR ÖSS 2005 ilk 1000'de D ö r t p u a n t ü r ü n d e 970 SarkanSakar Şeflka Nurdan Esklci Ç«Un Koca SazalBazlrcf Çmar YOncötor Engin Odndlkan Nurcan Aydın Sadaözkan Abduisamet Sandal Murat Bozkurt SûmayraDsmlr Cangbe Subutay Zınnba MsrtKalfa i*rm Barkiten Muhan^rn Boztspa Ksslmllari Ertan Ertangûn Irfnn llfim Nes«Çakmak Kezban Arüjrrtas Aslıözbek Haluk Can Yasan M#hm#t Tan#r Dsnıit Mahmat Basdar* özgOr Yigit Batkan Aycan Paksoy Ismall Anlan EsraSu Ipek Bezirhan Umut Gaitepe Ayyuc* Salman BarfcÇamlı Saırad Otaeltas özdwiP*köz özgaSaraçar Gizsfn Kılınç Orkun Gedtk Mustafa Rıza Akdaniz Umutcan Batı Ulya Bayrvn Tüğba Yridınm Alper Akbal Burcu Özgül 1. Melth Kuzu özcan Dlnler Çağn Kahraman ĞöKnur Seien Gökbuhrt Armagan Günor Esma Bendez Ümmügülsüm Aö Bûnyamin Kır Doğan Çörüş ömer Can KüçOkdere Gökçe Argun Murat Kıltçoglu Bursk Gövem Tuflba Ertürk Fufya YOksel Ersoy Nihan Yıldız Erd«m Can Irmak Havva Kasap NavzatKoca Ümtt Rusen Akta» Mehmet Dönertas Erkan Slrac Yûmer Rıdvan Salih Kuzu EsrsGönbe Yunus Durmazkeaar OkanSayan«r DilakAvct EIH Özdemir SAY SAY SAY DİL SAY SÖZ DİL SÖZ SAY SAY EA SAY EA EA EA DİL SÖZ SÖZ SÖZ DİL DİL SÖZ SAY SAY SAY DİL SÖZ SAY SÖZ SAY DİL EA EA EA DİL SÖZ SAY SAY EA SAY DİL EA DİL SAY SAY EA SAY SÖZ DİL DİL EA SÖZ SAY SÖZ SAY SAY DİL EA DİL SAY EA SAY EA SÖZ SAY SÖZ DİL EA SAY SÖZ SÖZ 1.ai &•! 6 J I 6M 7.«l &al &al B.al 9.M 9M 10.MI 11^1 11^1 W*l 13.su 14^0 18^1 f M u 19.»u 23.su 24..Ü 24.aO 29.wı 31 Ai 31 .«1 324i 33.su 37.Sİ 38.»l 4O.sı 41 .»I 43^0 43.SÛ 44.»ü 4«.« 4&ai 49.1U 50.SJ 50.8i 52-ai 53^0 54^0 5S.8İ 56.»l 5&ai 59.su 59.au 60.SI 6Osı 61.8i 62.Sİ 63.su S3.8Ü 64.SÛ 99.su 70.8i 72ji 76.» 77^1 783i 78.8i 78.8i 79.su 84.8ü 87.Sİ 88.Sİ 91JU 94.su 963i 99.su 100.su OKS 2005 ilk 1000'de i k i p u a n t ü r ü n d e 417Derece!.. Sınavlara fînal'le hazırlandılar., " fînal'le Siz de KAZANACAKSINIZ! OKS 2005 Arda Küçûkgûvon MF 2.Sİ Yağız Doğan Küsmez TM 2.Sİ E. Irem incesoy TM 5.si Ahmet Kınmgeray Kınmlı MF 17.sl Murat Sevim TM 18.Sİ ömer Keskın MF 24.su Talha Furkan Canan MF 25.Sİ Azat Özdemir MF 27.Sİ Cenk Özdemir TM 30.su Csnsu Akyel MF 32.Sİ Emine Gökçe MF 4OM Çağatay GOIeç MF 42.8i Emre Erdoğan TM 43.su Umut Aykut Çellk MF 49.su Berk Sarıöz MF 52.Sİ F. Hakan Özçelik TM 54.su Alperen Kayacan TM 57.Sİ Burak Morgen TM 57.Sİ EttfAksoy TM 61 .sl Gökçe Yavaş MF 64.su Sercan Boz TM 65.Sİ M. Emın Öztûrk TM 68.Sİ Burçin Çamcı TM 7O.»J Yunus Ozden TM 70.Sİ Yagmur Köksal MF 74.SÖ A. Ali Yıldınm TM 75Jİ Cüneyt Satıroğlu MF 83.su Yunus Esen MF 843ü Zshra Burcu Yılmaz MF 843ü K. AJİ Dalkır TM 85.9i Zeynep Yılmaz MF 89.su Yasin Tuzün TM 94.su Büşra Olpak TM 98.Sİ KAÇIRILMIŞTI Akyürek için ÎHDUen çağn DtYARBAKnVTUN- CELİ(Cumhuriyet)- Bingöl'de PKK'lılerce kaçuılan Yayladere Belediye Başkanı Ha- şim Akyürek'ın karde- şi iHD'den yardım is- tedi. Haşim Akyü- rek'in bulunması için bölgede çalışmalar de- vam ederken Çalıkağıl Köyü Muhtan ve IHD Şube Yöneticisi AB- şan Borah'nın da as- keri operasyona götü- rüldügü iddialannm gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Borah'nın köy muhtan olması nedeniyle bölge hak- kmda bilgisine başvu- rulduğu, ancak askeri alan dışuıa çıkanhna- dığı belirtıldi. Haşim Akyürek'in kardeşi Mehmet Akyürek de İHD Bingöl Şubesi'ne baş\ıırarak ağabeyinın yaşam hakkınm ko- runması amacıyla her türlü uygun ortamm oluşturulması için gi- rişimlerde bulunuhna- sını istedi. Başvuru- sunda ağabeyinin kım- ler tarafindan kaçınl- dığı hakkında hıçbir bügilerinın oknadığım belirten Akyürek, can güvenlığinden endişe duyduklanm anlattı. Tunceli'de kaçuılan er Coşkun Kırandi için IHD Genel Başkam Yusuf Alataş başkanlı- ğında oluşrurulan he- yet, Akyürek'in de serbest bırakılması çağnsında bulundu. Eski IHD Genel Baş- kanı Akuı BirdaL Ber- gamalı çe\Teci Oktay Konyar. sanatçılar Ferhat Tunç, Metin Kahraman, Tuncelili- ler Derneği Başkam NimetTannkulu, Tun- celi Barosu Başkanı Bülent Taş, Tunceli Sendıkalar Platformu Başkam Hasan Çi- çek'in de ıçmde bu- lunduğu heyet adma basm toplantısı düzen- leyen Yusuf Alataş, yaşam hakkınm kut- sallığım vurguladı. Alataş, Akyürek'in kaçınlmasıyla ilgili olarak "Halk iradesiy- le seçüen bir Idşinin bu şekilde kaçınlmasmı kabul etmiyoruz, doğ- ru bulmuvoruz" dedi. PAZAR ORHAN BURSALI Yavpu Martıların Denize İniş Zamanı Tam 23 Temmuz'du; sabah erken yürüyüşümü- zü yapmıştık, denize girmiştik ve iskeleye gazete almaya yürüyorduk. Ancak sahilde her zamankin- den farklı, dikkat çekici bir durum vardı. Martılar, adanın sahile yakın bütün evlerinin üzerine sıra halinde dizilmişlerdi, ki bu pek görülesi manzara değildi. Birçok martı da sahilde kayalann üzerinde üçlü guruplar halinde kümelenmişti. Adada martılaria ortak hayatımızdan çıkardığımız bir sonuç, bir olağanüs- tülüğe işaret ediyordu... Durduk, olayı izlemeye ve anlamaya çalıştık. Ça- tılarda sıralanmış martılar sessizdiler; deniz kena- rındaki üçlü kümeler anne-baba ve yavrudan olu- şuyordu ve bağnş-çağrış halindeydiler.. Deniz ke- nannda taşlar üzerinde martı çığlıklanna o güne dek pek tanık olmamıştık... Müthiş birtabloyla karşı karşıyaydık: Yavru mar- tı ana-babanın ortasındaydı. "Anne" martı denize yakın duruyor, yüzü yavrusuna dönük, tatlı sert çığ- lıklanyla onu denize çağrıyordu. Arkadaki "baba" martı yavruyu denize kovalıyordu. Yavru ise deniz- den kaçma ve kendini karaya atma çabası içindey- di.. denize girmeyi reddediyordu.. Ama kıskaç al- tındaydı ve kendisine bu olanak tanınmıyordu. Anne, denize doğru kılavuzluk yapıyor ve yav- rusuna yol gösteriyordu. Baba, arkadan kovalayı- cı rolündeydi; çığlıkları sert, kanat vuruşlan ve dar- beleri kesin ve aman tanımaz, yavruya denize gir- mekten başka bir seçenek bırakrnayacak kadar ka- rariıydı. Beş dakika kadar, aralanndaki bu mücadeleyi iz- ledik... Yavru martı karaya doğru son bir hamle yaptı; bu defa kanat çırparak karaya doğru havalanma girişimınde bulundu... Ama "baba" bu atağı, havada anında karşıladı. Koca kanatlanyla yavruya geçit vermedi.. Yavru martı yeniden taşlar üzerine kondu.. Anne bağnşını şıddetlendirdi.. Baba bu defa daha sertti, çığlığı dövergibiydi ve üstelik gagasını devreye soktu, iki darbeyle onu de- nize itti... Yavru, çaresiz kanatlannı çırptı ve kendini suyun üzerinde konar buldu. • • • Birden karada çığlıklar kesildi, ana-baba sustu, denize konan yavrulannı izlemeye koyuldu. Yavru martı su üzerinde şaşkındı, batargibi olu- yor ve iki hareketle su üzerine çıkıyordu.. Su üze- rindeki bu kısa anda, gagasını suya sokuyor ve çı- kartıyordu. Sonra yine suya yan gömülüyor, derken yukan- ya bir hamle ile deniz üzerinde tutunuyordu. Bir martı bata-çıka denizi, yüzmeyı öğrenıyordu.. Deniz.. onun yaşam ve ana besin kaynağı.. Yüzmeyi bilmeyen, denize dalıp avlanamayan martı olurmuydu... Denizle hiç tanışmamış, karalarda çöplerden beslenen binlerce martının varlığınarağmen, mar- tılar doğuştan sahip olduklan "denize doğru" iç- güdülerini koruyorlardı. • • • Yavru martının yüzme çabalannı, bir süre ana- babasıyla biriikte izledik.. Uzaklaşmıştı, henüz acemiliğini üzerinden ata- mamıştı.. Ama deniz üzerinde kalmayı becereceği belliydi. Hareketleri giderek ustalaşıyor, gagasını ve ba- şını sık sık denize daldırarak su ile oynuyordu.. Anne baba sessizlik içinde, haftalardırdamlar üze- rinde koruduklan, besledikleri, büyüttükleri ve ilk uçma derslerini verdikleri yavrulannı doğaya sal- mışlar ve görevlerini tamamlamışlardı. Artık yaşama ve hayatta kalma sorumluluğunu tamamen yavrularına devretmişler, nesillerini sür- dürmenin kaçınılmaz evrimsel-genetik görevlerini yerine getirmişlerdi. Mutluluklannı ve başanlannı yüzlerinden oku- mamız mümkün değildi.. önce anne havalandı.. kayalara paraiel uçtu.. sonra gözden kayboldu.. Baba martı, sahilde bir süre daha kaldı, sanki ara- da sırada yavruyu gözlüyordu.. Sonra o da anne- nin istikametinde havalandı. • • • Denizin üzeri neredeyse silme yavru martılarla do- luydu.. Damların üzeri ise sahile inmeyi bekleyen, anne ve yavru martılaria.. O gün martılann özgürieşme günüydü.. obursaliCg cumhuriyet.com.tr. Helikopter düştü: 2 kayıp • ANTALYA (AA) - Antalya'mn Kumluca ilçesi yakmlarmda denıze düşen hir Sahil Güvenlik helikoptennin 4 personehnden 2'si kurtanlırken 2 kışı de kayboldu. Antalya'da saat 21.00 sıralannda havalandığı bildrrilen Sahıl Güvenlık Komutanlığı'na ait bir heükopter, Kumluca ilçesi yakmlarmda Markiz Adası ile Suluada arasındaki bir bölgede belirlenemeyen bır nedenle düştü. Mürettebattan 2 kişi kurtarılırken gece geç saatlere kadar aranan dığer 2 bşınm izine ise rastlanmadı. Irkçılara ortak tavıp • Dış Haberler Servisi - Almanya'nın Duısburg kentmde, Türk ve Alman yurttaşlan, aşın sağcılann kent merkezınde yapmak ıstedikleri yürüyüşü engelledi. Aşın sağcılann "Çok kültürlülüğe hayır - Cami mşaatlan durdurulsun" slogamyla bir yürüyüş yapacaklanm haber alan Türkler ve çok sayıda AJÎnan, yürüyüş yennde toplanarak aşın sağcılann gösten yapmasına engel oldu. Yaklaşık 300 aşın sağcı göstencıyı engellemek için bir araya gelen 500 Türk ve Ahnan'dan bazılan, polise direniş gösterdıkleri için gözaltına ahndı. 1 milyon YTL devretti • ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftakı çekilişinde kazanan numaralar, "06, 23, 29, 37, 38, 48" olarak belirlenirken, 6 bılen çıkmadığı ıçm 1 milyon 13 bin 497 YTL 88 YKr ıkramıye gelecek haftaya devTetti. Çekılişte, 5 bılenler 2 bm 435 YTL 55'er YKr, 4 bılenler 18 YTL 55'er YKr, 3 bilenler ise 2 YTL 70'er YKr ıkramiye alacaklar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog