Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

31 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Içirden siyasi linç' yorumu • IZMtR(AA)-DSP Genel Sekreteri Tayfun Içli, eski Başbakan Bülent Ecevit'in, son Osmanlı padişahı Vahdettın hakkındakı açıklamalannın ardından partiden istıfa edenlerle ilgili olarak, "Istifa eden arkadaşlar, Sayın Ecevit'i linç kampanyasına bir açıdan alet oldular" dedi. tçli, DSP îzmir II Başkanlığı'nda düzenlediğı basın toplantısında, tartışmalann çok seviyesiz ve basit bir noktaya getirildiğini savundu. SeM'den AKP'ye sert eleştiri • ZONGULDAK(AA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, "Özellikle emeği ile geçinen geniş halk kitleleri geleceğe umutla bakamaz duruma gelmiş, sağlıgından olmuştur" dedi. Zonguldak'ta CHP II Başkanlığı Olağan Genel Kurulu'na katılan Selvi, Türkiye'de son 3 yılda işsizlığin arttığını, yolsuzluk ve yoksulluğun yaygınJaşarak derinleştiğini savundu. Selvi, "Cumhuriyete ve değerlerine ters düşen, devletin tüm kurumlanyla kavgah olan hükümetten herkes kaygı duymaya başladı" dedi. hirden hgiliz polisine protesto • İSTANBUL (AA)- tnsan Haklan Deraeği Istanbul Şubesi üyeleri, Brezilyalı Jean Charles de Menezes'i terörist sanarak öldüren Ingiliz polisini protesto etti. Ingiltere'nin Istanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan ÎHD tstanbul Şube Başkaru Eren Keskın, "Insan haklannı hıçe sayan bu tür uygulamalarm ve yeni ölümlerin olmasından endişeliyiz" dedi. TiUay Tuğcu hgiliz basınında • LONDRA(AA)- Ingiltere'de yayımlanan The Times gazetesi, Tülay Tuğcu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilmesini, Türkiye'nin AB'ye katılmaya layık olduğunun bir başka göstergesi olarak yorunüadı. The Times, 63 yaşındakı yüksek yargıcın böylesıne önemli bir göreve getirilmesinin, Türkiye'nin kadın haklanna duyduğu saygının ve laiklik ilkesıne bağlıhğının iyi bir örneği olarak görüldüğünü kaydetti. Sujama kavgası: 3 ölü, 4 yaralı • PERVARİ(AA)- Siirt'in Pervari ilçesinde Kartal ve Özay aileleri arasında, "hayvan sulama sırası" nedeniyle çıkan çatışmada, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Uzun namlulu silahlann kullanıldığı çatışmada, Yapraktepe köyü muhtan Mehmet Ali Kartal ve kardeşi Abdulgaffar Kartal ile Lalehan Özay, olay yerinde yaşamıru yitirdi. Olayda ağır yaralanan Sait, Hasan ve Mehmet Sait Özay ile Şeriban tlter, Van Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Danıştay: Vakıflar Genel Müdürlüğü gayrimüslim vakfın yönetimine el koyamaz Azınlık vakıfları sevindiANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Danıştay 10. Dairesı, Va- kıflar Genel Müdürlüğü'nün, kesintisiz olarak faalıyetine de- vam eden gayrimüslim cemaat vakıflannın (azınlık vakıflan) yönetimine el koyamayacağına karar verdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi, Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimihanesı Vak- fi 'nı "kanunen ve fülen hayri bir hizmetikalmadığf gerekçesıy- le 22 Ocak 1997'de mazbut (yö- netimi devlet tarafindan ele ahn- mış) vakıflar arasına aldı. Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu karannın iptali istemiyle da- va açtı. Ankara 10. Idare Mah- kemesi, vakfın hayri hizmeti kalmadığı için Vakıflar Kanu- • Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı'na "kanunen ve fiilen hayri bir hizmeti kalmadığı" gerekçesiyle devlet tarafindan el konulması, Ankara 10. îdare Mahkemesi ve Danıştay arasında fikir aynlığı yarattı. Danıştay, azınlık vakıflannın mallanna el konulamayacağmı belirterek mahkemenin kararını bozdu. nu'nun 1/D maddesinin emre- dici hükmünün bütün vakıflar için uygulanmasında hukuka ay- kınlık bulunmadığı gerekçesiy- le, davayı reddetti. Davacı vakıf, temyiz isteminde, söz konusu kanunun cemaat vakıflan için uygulanamayacağmı, vakfın hayri hizmetinin devam ettiği- ni belirtti. Temyiz istemini gö- rüşen Danıştay 10. Dairesi, 19 Kasım 2003 'te yerel mahkeme- nin karannı onadı. Davacı vakıf, bu karann düzeltilmesini istedi. Danıştay 10. Dairesi, karar düzeltme istemini kabul ederek daha önce verdıği onama kara- nnı kaldırdı ve temyiz istemini esastangörüştü. lO.Daıre'ninka- rannda, 2762 sayılı Yasa'nın 1. maddesinin Medeni Kanun ön- cesi, mevcut vakıflann o tarih- teki durumlan itibanyla tasnifi- ni öngördüğü kaydedildi. Ka- rarda, yasanın cemaatlere ve es- nafa mahsus vakıflann bunlar ta- rafindan seçilen kişi veya ku- rullarca yönetileceğini düzen- lediği anımsatıldı Kararda, şöy- ledenildi: "Buitibarla2762sa- yıh Yasa'nın Medeni Kanun ön- cesi mevcut vakıflardan hangi- lerinin mazbut vakıfsayılıp, Va- knlarGendMüdürlüğü'nceida- re edileceğine iüşkin 1. madde- sinin birincifikrasının,5404 sa- yıb Yasa'nın yürüıiüğe girdiği 1949'dan sonra ayn vakıf türü olaraktanımlanıp, yönetim şek- MbeBrfcnen cemaatvakman hak- kında uygulanmasına olanak buhınamamaktadır. Esasen2762 ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART Bu yıl hacca gitmek için 307 bin kişi başvurdu. Yetküüere göre bu son 26 yınn rekoru. YAHU BI DUR KARDEŞfM... DÎNLE BÎRAZ...HIRSIZ MÜTEAHHİTLER^ATTK BANKACILAR,AHLAKSIZ IDARECİLER...BAK,NE ÇOK ŞEYTANINrZ VAR...BURA- LARA KAhAR ÖELİNİR Mİ ? musakart@yahoo.com sayıh Yasa'nın 1. maddesi, Me- deniKanun öncesimevcutvakrf- lann, o tarihteki durumlan iti- banyla tasnifini ve beş bentte belirtilen haller saptandığmda mazbut vakıf sayıhp, Vakıflar Genel Müdürtüğü'nce yönetil- mesiniöngörmekte; Medeni Ka- nun öncesi mevcut vakıflann, 2762 sayıh Yasa'nın yürüriüğe girdiği tarihten sonrald dunım- laruun değerlendirmesiııe ola- nak vermemektedir. Dolayısryla Medeni Kanun öncesi mevcut vakıflann,2762 sayıhYasa'nmyü- rüriüğe girdiği tarihten sonrald durumlannın anılan yasanın bi- rinci maddesine göre değil,diğer maddelerine göre değeıiendirfl- mesi gerekmektedir.r> Kararda, "Bu itibarla, 1936 yıhnda verdiği beyannameden sonra kesintisiz olarak faahye- tine devam eden davacı vakfin, 2762 sayılı Vakıflar Kanu- nu'nun 1-D maddesi kapsa- mında, mazbut vakıflar arası- na ahnmasına olanak bulun- mamaktadır" denildi. Cemaat vakıflannın fiilen hay- ri bir hizmetinin kalmadığındân söz edebilmek için vakfın mal varhğı ve gelir durumunun ama- cına hizmet edemeyecek bir de- receye düşmüş olması gerekti- ği \ r urgulanan kararda, davacı vakfın, Istanbul "da bırçok taşın- mazı bulunduğu, vakfa ait yetim- hanenin 1980'li yıllann başında kapanlmakla birlikte, bazı öğren- cilere burs adı altında çeşıtlı yar- dımlar yapüğının anlaşıldığı kay- dedildi. Damştay 10. Dairesi'nin ka- rannda, birçok taşınmazı bulu- nan ve bazı öğrencilere burs verdiği anlaşılan davacı vakfin yetimhanesinin kapatılması ne- deniyle, fiilen hayn bir hizme- tinin kalmadığını kabul etmeye olanak bulunmadığı anlatıldı. Kararda, dava konusu ışlemde bu yönden de hukuka uyarlılık bulunmadığı vurgulandı. Da- ire, bu gerekçelerle Ankara 10. îdare Mahkemesi'nin karannı bozdu. Yerel mahkeme, ilk ka- rannda direnirse, dosya Damş- tay Idare Dava Daireleri Kuru- lu'na gelecek. Erbakan'ın ev hapsinden yararlanabilmesi için Hazine zararını ödemesi gerekecek TCY'de lehine hüküm yok Necmettin Erbakan. ANKARA(CumhuriyetBüro- su) - Ankara 9. Ağır Ceza Mah- kemesi, "Kayıp Triryon" dava- sında "özel evrakta sahtecilik" suçundan mahkûm ettiği Nec- mettinErbakan içinyeni Türk Ce- za Yasası'nda (TCY) lehe hüküm bulunmadığına karar verdi. Mah- keme karannda, Infaz Yasası uya- nnca Erbakan'ın ev hapsinden yararlanabilmesi için Hazine za- rannı ödemesi zorunluluğuna ışa- ret edildi. Kapanlan RP'nin 1997 yıh Ha- zine yardımının usulsüz harcan- masıyla ilgili olarak "özelevrak- ta sahtecilik" suçundan eskı TCY'nin 345. maddesine göre 2 yıl 3 ay hapıs cezası alan ve hak- • "Kayıp Trilyon" davasında "özel evrakta sahtecilik" suçundan mahkûm olan Necmettin Erbakan için yeni Türk Ceza Yasası'nda lehe hüküm bulunmadığına karar verildi. kındaki karar kesinleşen Erba- kan için yeni TCY'de lehe hü- küm olup olmadığına ilişkin in- celeme tamamlandı. Olumsuz sağlık koşullan nedeniyle Erba- kan'ın cezasının ınfazını ertele- yen Ankara Cumhuriyet Başsav- cıhğı'nın başvurusu üzerine, dos- ya üzerinden inceleme yapan An- kara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, ye- ni TCY'de Erbakan'ın lehine hü- küm bulunmadığına karar verdi. Karar, Erbakan'ın avukatlanna tebliğ edildi. Mahkeme karann- da, Ceza ve Güvenlik Tedbirle- rinin Infazı Hakkında Kanun'un "Özd tnfaz UsuBeri" başhkh 110. maddesinin 3. fıkrasına göre Ha- zine zaranmn tazminı halinde mahkemenin infazın evde çekil- mesıne karar vermeye yetkili ol- duğunu kaydetti. Mahkeme, ce- zanın bu şekilde infaz edilebüme- si için dava konusu Hazine zara- nnın ödenmesi ve makbuzunun mahkemeye sunulmasının zorun- luluğuna işaret etti. Yeni TCY'de özel evrakta sah- tecilik suçu, önceki kanunda ol- duğu gibi 1 yıldan 3 yıla kadar ha- pis cezasını öngörüyor. Yeni In- faz Kanunu'nun 110. maddesinin 3. fikrası, "75 yaşını bitirmiş olup da 3 yıl ve daha az süreti hapis ce- zasına mahkûm olanlann, bu ce- zalaruun ceza infaz kurumlann- da çektirilmesi sağtık durumlan itibanyla erverişü ounadıgL tam teşekküüü devlet veya üniversite hastanelerince verüecek raporla tespit edflenler hakkında cezanın konuüannda çektiriunesine hü- küm veren mahkemece veya hü- kümlü başkabir yerde buhınuyor- sa o yerde bulunan a>ıu derece- deki mahkemece karar verilebi- lir" hükmunü ıçeriyor. AĞAR'DAN YIKIMLARA TEPKİ 'Kentsel dönüşüm halkla yapılmalı' tstanbul Haber Servisi - DYP Genel Başkanı Meh- met Ağar, Okmeydanfnda Büyükşehir Belediyesi' nce gerçekleştirilen yıkrmlan eleştirerek "Eğer Okmey- dam'nda bir kentsel dönü- şüm projesi yapıyorsanız, onu buramn halkıyla bir- ükteyapmakwonlann hak- lannı da gözetmek duru- mundasımz" dedi. Ağar, Okmeydanı Kulak- sız'da gerçekleştinlen yı- kımlara karşı semt sakinle- rince oluşturulan platfor- mun davetı üzenne, bura- daki esnaf ve vatandaşlan zıyaret ederek şikâyetleri- ni dinledi. Semt sakinleri, 50-60 yıldan beri Okmey- dam'nda oturduklannı ve ellerinde tapu ya da tapu tahsis belgesi bulunduğunu ve işgalci obnadıklanm be- lirterek Büyükşehır Beledi- yesi'nin gerçekleştirdiği yı- kımlarm hukuk dışı oldu- ğunu söyledi. Tapusu olan bir yurttaş, 100 metrekarelik dairesi- ne Büyükşehir Belediye- si'nin 20 bin YTL, kendi- lerine verilen dairelere ise 44 bin YTL değer biçildi- gini behrtti. Şikâyetleri din- leyen Ağar, fukaralann, iş- sizlerin, kimsesizlerin ik- tidara taşıdığı hükümetin Türkiye'nin her yerinde on- lan terk ettiğini savTjndu. Ağar, "Madem buralar yıküacaktı, neden elektrik, doğalgaz ve diğer hizmet- leri getirdiniz? Madem oturnıa haklanna sahipde- ğflierdi,neden vergi akhnız" diye sordu. CHP istanbul örgiitü Oktem le Oymen yarışacak tstanbul Haber Servisi - Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde bugün saat 10.00'da gerçekleştirilecek CHP Istanbul II Kongresi'nde halen il başkarüığı yapan Şinasi Öktem ve Altan Öjmen yanşacak. "Değişim tstanbul'dan başhyor'' slogamyla yola çıkan Öymen'e, genel merkeze muhalif olanlar da destek vermeye başladı. Delegelere mektup gönderen Öymen şunlan kaydetti: "Bugünkü yönetim halk iradesine sutmı dönmüş durumdadır. Parti içi demokrasivi ve hukuku hiçe sa>an. partimize gönül vermiş ve sabuia çaüşmış üyelerinin kaydının süinmesini doğal bulan, naylon üye yazılması utancmı partimize yaşatan. hukuksuzhığu meşnüaşüran bu yönetim, Istanbul'u ve Türkiye'yi yönetmeye aday olabilir mi?" Kongrede yaklaşık 600 delegenin oy kullanması bekleniyor. BAKANDAN AÇIKLAMA İSTEDİ İnce, kitaplardaki gizli yazarlan sordu FARUKKIKrAY YALOVA - CHP Yalova Millerveküi ve TBMM Mil- li Eğitim Komisyonu üyesi Muharremtnce, Millı Eği- tim Bakanı Hüseyin Çefik' in ilk ve ortaöğretimde oku- tulacak ders kıtaplannın üze- rinde adı yazan kişilerin, ki- tabm gerçek yazan olma- dığı iddialanna açıklık ge- tirmesini istedi. İnce, Celik'inyanıtlama- sı istemiyle verdiği soru önergesinde Ders Kitapla- n ve Eğitim Araçlan Yö- netmeliği'nin AKP hükü- meti döneminde "değişii- rilme rekonı" kırdığmı sa- vundu. Yönetmelikte ders kitaplannın yazarlannda aranan niteliklerin belirlen- diğine dikkat çeken İnce, "Buna karşm ldta- bını yazdığı dersle hiçbir ü- gjsi, iKşkisi ounayan, hatta eğhımk ilgili olmayan mes- lek gruplanndan kişüere ki- tap yazma imkânnun sağbn- mış olmasım doğnı buhıyor musunuz" diye sordu. Mılli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nca behrlenen ilk ve ortaöğretim- de okutulacak ders kitapla- nnın yazarlannın geTçekten bu kitaplan yazan kişiler ol- madığı yönünde iddialar ol- duğunu anrmsatan İnce, bir yazann birden fazla alanda ders kitabı yazdığına dikkat çekerek "Uzmanhkalanı bir branşla snurholduğu halde, farkh branşlarla Ugiti de ld- tap yazmayıgerçekçive doğ- nı buhıyor musunuz?" so- rusunu yöneltti. ÜĞÜPOLTrtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET CETtNKAYA UnutkanBirÜlke... Sonsuz ve isirn^2 ^'r ı r m a k zamanın sulannı ça- lar kimi zaman Kmi z a m a n b i r ?a i r i n dizeleri çıl- gın bir büyücünü1 k a n ırmağından akan gelece- ğin şarabı gibidir. Onat Kutlar'ın3y|ül mezartıklanndan her gece fenerlerle geçen a^adaşlarımızı düşündüm. Son- ra unutkan bir ülh^V'. ° ülkenin insanlannı. Dilim dilim kes b i r !Ş|k d i l i y| e kabaran de- nizleri seyreden azınlık biryeryüzünü işaret eden yüreklerin nasıl al?v a l e v yandığına tanık oldum. Avukat Ceyhar Mumcu'nun "Adalet bu mu?" başhkh açıklamas masamın üzerinde duruyor... Birkaç kez oku^m bir sayfalık açıklamayı... Açıklamanın so^^mda şöyle diyordu Uğur Mumcu'nun ağaPeyi Ceyhan Mumcu: "Giden gitti ka'an sağlan koruyabilecek mi- Başımı gökyüzüne çevırdım... Uçsuz bir denii bulanır gibiydi kuş gölgelerin- de. Terk edilmişliem o gizli duvannda bir yürek tel örgülere takılmış"Kanıyordu. Onat Kutlar'ın ptoğrafına baktım bir süre... Gözlerinde hüzün!.. Yan tarafta Uğur Mumcu gülümsüyor miyop gözleriyle... Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Ta- ner Kışlalı... Uğur'la bir Gökovayolundaydımsanki.. Ahmet Taner'le bir seçim öncesi.. Izmir'de CHP'yi konu- şuyoruz Özer Orfl'la birlikte... Ve Onat'ın dizeleri: "Durmadan düşünüyonım, ne kadar öldükya- şamakiçin?" • • • Eylül mezarlıklan... Ellerinde fenerlerle geçen ar- kadaşlanmız... Ceyhan Mumcu'nun açıklamasını bir kez daha okuyorum: "ölenler mezarlarında ebedi uykulannı sürdü- rüyoriar. Yaralı ve sakatlar ise iyileşip yaşama uyum sağlayabiliyortar mı? Şu bir gerçek ki, ya- şamlart boyunca saldın anını hiç unutmayacak- lar. ölenlerin ve yaralılann yakınlan da uğradıkla- n haksız saldınnın etkisiyle, benim hissettiğim gi- bi 'Adalet bu mu?' diye hep yakınacaklar. Ger- çekten Aksoy, Üçok, Mumcu, Kışlalı cinayetleri ger- çek failleriyle ve nedenleriyle bulunup çözüm- lendi mi diye hep soracaklar. Terörü bu yasalaıia mı, yoksa bu yasaları uygu- lamakla sorumlu ve görevli olanlann çabasry- la mı önleyeceğiz? Bu davayı medya ve müda- hiller çok ciddi bir biçimde kanrtlar sunarak iz- ledi. Bu olanağa sahip olmayan diğer terör kur- banlan haklannı nasıl arayacak!" içimde bir yangın alevi... Kopuk kopuk anılar... Bilmem ay ışığının geceye dokunuşuna hiç ta- nık oldunuz mu? Bilmem içiniz ürperdi mi yıldız- laria konuşurken? Yürüdünüz mü bir gece yansı san yaz çiçeklerinin kokusunu içinize çekerek? Karatapınaklann içinden yükselen yakanlaryok- sul bir sadeliğin içine gömülürken ölümleri anım- sadım... Mayın döşenen yollan!.. Hain pusulan!.. Adalet Ağaoğlu'nun açıklaması... Ve İHD'den ayrılması... İHD, PKK terörüne karşı ilk kez mi tavır almıyordu? • • • Elbet annelerin Kürtlüğü, Türklüğü olmaz!.. Elbet Kürt analan da ağhyor, Türk analan da... Adalet Ağaoğlu'nun açıklamasını okuyorum: "PKK terörü karşısında tavıralmayan insan hak- lan derneği olur mu ?" Elbet olmaz!.. Ama burası Türkiye... PKK İHD'ye göre terör orgütü değil, "gerilla", "mi- lis" neyazık ki... Emil Galip Sandalcı yıllar önce düşürüldü İHD istanbul Şubesi Başkanlığı'ndan... Tek tek ayrıldı kurucu üyeler... Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı... Ve Ceyhan Mumcu'nun açıklaması... Kudüs Savaşçıları, Selam ve Tevhid terör ör- gütünün eli kanlı katilleri geride sekiz maktul, on dört yaralı bırakarak tahlıye oldular... özgürlüklerini AKP ve CHP milletvekillerinin oy- larıyla çıkan "yasa "ya borçlu- lar... Bu yüzden Ceyhan Mumcu kamuoyuna soruyor: "Adalet yerini buldu mu?" Peki Onat Kutlar'ın katilleri ne oldu? Bunca faili meçhul cinayet aydınlatılabildi mi? hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 SDP Milletvekill Araç: .J 6 Türkiye'nin sorunu yanlış anlaşılmak' ÇORUM (AA) - Danımarka Sosyal Demokrat Parti (SDP) Millervekili Hüseyin Araç, "Türkiye'nii) Avrupa'daki sonınu, imajınuı yanhş anlaşumasıdır" dedi. Araç, AKP'nin daveti üzerine, yabancı ülkelerdeki Türk milletvekilleriyle yapılacak toplanttya katılmak üzere geldiği Türkiye'de, memleketi Çorum'u ziyaret etti. Araç, Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 33 nl önce Çorum'dan aynlarak Danimarka'\a gittiğini ve bu ülkede şubat ayında yapılm seçimlerde SDP millervekili seçildiğini khrrri. Türkiye'de bulunduğu süre içerisinie Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abduüah Gül, Devlet Bakam ve Başmüzakereci AB Babacan ile Türkiye'dn AB ilişkileri, Kıbns meselesi ve terör konılannda görüş alışverişinde bulunduklarm ifade eden Araç, şunlan kaydetti: "Dınimarka'da yaşamama rağmen Türkiye'dek gelişmeleri yakuıdan takip edivt)nım. lıirldye'nin Avrupa'daki sonınu, imajının varb4 anlaşümasıdır. Tûrkler, Avnıpa'da unm sonınu yaşrvor. Bir Müslüman neja bir Türk Avrupa'da suç işleyince, bu tüm Türk toplumuna mal edüiyor."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog