Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 TEMMUZ 2005 PAZAR HABERLER öıgürlük mücadelesl sUrecek' Türk-İşHe 53. yaş gururu • Türk-îş yönetimi kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, dışa bağımlı ve çokuluslu tekellerin etkinliğine dayanan, onlara alan yaratarak ülkemizin ulusal değerlerinin ortadan kaldınlmasına yol açan politikalara karşı olduğunu bildirdi. ANKARA (Cumhuri- yet Bûrosu) - Türk-lş Yö- netim Kurulu, Türk-lş ve Türk işçisinin, işçi hakla- n, sendikal hak ve özgür- lüklerini Türkiye Cum- huriyeti'nin varlığına borçlu olduğunu bildirdi. Türk-îş Yönetim Ku- rulu'nca konfederasyo- nun 53. kuruluş yıldönü- mü nedeniyle yapılan açıklamada, 53 yıl önce bugün kurulan Türk-tş'üı kuruculanna ve emek ve- renlerine şükran duygula- n ifade edildi. Açıklama- da, "Türk-lş ve Türk iş- çisi başta Mustafa Kemal Atatürk olnıak üzere biz- lericumhuriyete,özgürlü- ğevebağunsızhğakavuş- turanlan da minnet ve şükranla anmaktadır" de- nıldi. Türk-îş'in53yıllıkta- rihinde sadece temsil et- tiği kitle değil, ülkenin birlik bütünlüğü, halkın refahı, çalışanlann hak ve çıkarlannın korunması için mücadele verdiği kay- dedilen açıklamada, kon- federasyonun siyasi par- tilerden, hükümetlerden ve işverenlerden bağım- sızlığını daima korudu- ğu, farklı görüş ve düşün- ceden işçileri aynı çatı al- tında ortak hedefte bir- leştirdiği, böylece Türk- Iş'in halkın da umudu ol- duğu belirtildi. Konfederasyonun her dönemde ülkede huzuru, barışı ve kardeşliği ön planda tuttuğu, ülkenin ve çalışanlann hak ve çı- karlannın korunması yo- lunda mücadeleden geri kalmadığı, yasal ve de- mokratik tepkilerini or- taya koymaktan hiçbir za- man çekinmediği dile ge- tirilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Türk-tş dışa bağımlı ve çokuhıshı tekeDerin et- IrinKgme dayanan, onla- ra alan yaratarak ülkemi- zin ulusal değerlerinin or- tadan kaldınlmasına yol açan politikalara karşıdır ve karşı obcaknr. Türk-tş her rürlü zorluğa ve bas- laya rağmen, bundan böy- le de demokrasi, ekmek, banş ve özgürhik için mü- cadele edecek, uhısumuza sahip çıkacakür." AKP Grup Başkanvekili Fatsa'nın resmi araçla silahlı şovu Meclis'i harekete geçirdi 'Kırmızıplaka' tartışmasıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Grup Başkanvekili Eyüp Fat- sa'nın, seçim bölgesinde Meclis'e ait araçtan havaya kurşun yağdırması, kırmızı plakalı araçlann kullanımıy- la ilgili tartışmayı yeniden gündeme getirdi. TBMM Başkanı BülentAnnç, kır- mızı plakalı araç kullanımı konusu- nu, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasa- ma yılının Başkanlık Divanı toplan- tılanndan birirun gündemine getire- ceğinı açıkladı. Annç, "Belkibirya- sal değişiktiği gündemegetirebüiriz. Bu araçlann kullammı ile ilgili olarak Başkanhk Divanımızda bazı prensip kararlan alabüiriz" dedi. Ordu'daki olaydan fevkalade üzün- • TBMM Başkanı Bülent Annç, devletten alınan sınırsız benzinle emrinde 24 saat resmi şoför bulundurmanm 'belki kanuna uygun olabileceğini, ancak hukuka ve vicdana uygun olmadığını' vurguladı. tü duyduğunu ifade eden Annç, "Mfl- letvekfli arkadaşlanmızın bir düğün- de vevı kına gecesinde sorumsuzca tabancalannı ateşlemesi. bir tehüke meydana getirmesi hiçbir zanıan sa- vunulamaz. Gelenek de olsa yapılan yanhş bir harekettir. Hiçbir zaman savunulamaz, doğru değildir. Toplu- ma örnek olması gereken milletveki- li arkadaşlanmızın böyle bir sorum- suzluğu yapmış oünalannın hiçbir şe- kflde savunulacak bir yanı yoktur" dedi. Annç, sanıldığı gibi TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, grup baş- kanvekilleri ve ihtisas komisyonu baş- kanlannın kırmızı plaka kullanımı konusunda Içtüzük'te herhangi bir hüküm bulunmadığını belirtn. "Bubir kanun nıeseiesidir" diyen Annç, söz- lerini şöyle sürdürdü: "237 sayüı Ta- şıt Kanunu. bu konudaki hükümleri içinde taşımaktadır. 1996 yıhnda bu Taşrt Kanunu'nun 4. maddesine bir ila- ve yapıldL 10 ydlık bir uygulama söz konusudur. 10 yüdan bu yana Baş- kanhk Divanı ile grup başkanveküle- ri ve ihtisas komisyonlan başkanlan kmnm plakayı kullanmaktadır. Ta- şrtKanunu1 ndakiibare,Emırvezat- lanna araç tahsis edılenler' ibaresidir. Makama tahsis edilmiş araçtan bah- setmiyoruz. Emir ve zatlanna araç tahsis edildiği için bunlan ne şekilde kuDanacaklan sadece kendflerine araç tahsis edilen kişilerin davranışlanna bağh ounaktadır. Vani onlarm takdir ve sorumluluklan, bu konuda önem- li rol oynamaktadır." Annç, bu durumda "emirvezaûa- nna araç tahsis edilen Idşilerin" kar- deşlennın kına gecelenne olduğu gi- bı akla gelebilecek her yere de gide- bıleceklerini belirtti. Annç, "Sorum- luluklannı bilenler için bir şey demi- yorum. Ama zaman zaman buna ben- zer yerler oünakla birtikte bunun dı- şında pek çok yeıiere de gidebilecek- ler demektir. Emir ve zatlanna araç tahsis edildikten sonra, niçin oraya gitti şeklinde soru sormak, en azutdan kanuna uygun değüdir" dedi. Annç, Ordu'daki olayın ardından iki milletvekilini arayarak yaptıklannın yanhş olduğunu kendilerine ilettiği- ni bildirdi. Annç, milletvekilleri için veya siyasi partiler için bir siyasi etik yasası çıkanldığında, milletvekilleri- nin görevlerini ifa sırasında uymak zo- runda olduklan etik kurallan da be- lirlemek gerektiğini vurguladı. Uyuşturucu zanhlannıgö- zalüna almak isteyen poKse yaklaşık300 kişihkgrup taşh, sopah, si- lahh sakhnda bulundu. Polis otolannın camlannında kınldığıolav da bir polis motosikteü de yakıldı. (FotoğrafAA) Mahalleli narkotikamiriniyaraladı ANTALYÂ (Cumhuriyet Bürosu) - Antarya'nın Yeşildere Mahallesi'nde, uyuşturucu bulundurulduğu şüphesiyle bır eve düzenlenen baskmda gözaltına alınan 3 kişiyi polisin elinden almak isteyen yaklaşık 300 kişilik grup polise taşh, sopah, silahlı saldında bulundu. Saldında, Narkotik Ekipler Amiri Volkan Güneş bacağından kurşunla, 2 polis ise atılan taşla yaralandı. Grubun silah kullanması üzerine polis telsizlerinden bölgeye tüm ekiplerin acilen gönderihnesi talimatı verildi. Yaklaşık 1.5 saat süren olayda bu- polis motosikleti de yakıldı. Saldında bulunanlan dağıtmakta zorlanan polis, panzerle grubun üzerine tazyikli su sıkarak havaya uyan ateşi açü. Üst düzey polis müdürlerinin mahalleye gelerek yönettiği operasyon sırasında grup dağınlırken uyuşturucu satıcısı olduklan bıldınlen 3 zanlı gözaltına ahndı. DANIŞTAY'DAN YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA Okul müdürleriııin rotasyonuna engel ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay, okul müdürlerinin "rotasyona" tabi tutulmasını öngören yönetmeliğin yürürlüğünü durdurdu. Eğitim-Sen Genel Başkam Alaaddin Dinçer, 4 bine yakmokul müdürünün bu kararla büyük bir haksızlıktan kurtulduğunu söyledi. Eğitim-Sen Başkanı Alaaddin Dmçer, başvurulan üzerine Danıştay 2. Dairesi'nin, okul müdürlerinin yerlennin değiştirihnesine ilişkin yönetmeliğin yürürlüğünü • Danıştay, Eğitim- Sen'in açtığı dava üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yönetici Atama Yönetmeliği'ndeki bazı hükümlerin yürütmesini durdurdu. durdurduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Danıştay'm aldığı karara uyması gerektiğini belirten Dinçer, "Bakanhğm bugüne kadar yapüğı işlemleri durdurması gerekiyor" dedi. Alaaddin Dinçer, Damştay'm verdiği karar ile 4 bin okul müdürünün büyük bir haksızlıktan kurtanlmış olduğunu ifade etti. Alaaddin Dinçer, görev yerleri değiştirilen okul müdürlerini de idare mahkemesinde dava açmaya çağırdı. DEP'li milletvekilleri birbirine düştü, arkadaşlan Leyla Zana'ya tavır aldı Partileşme süreci ertelendi YATILI OKUMAK BİR AYRICALIKTIR ! İSTEK (ACIBADEM, ATANUR OĞUZ, BELDE, BİLGE KAĞAN, KAŞGARLI MAHMUT, KEMAL ATATÜRK, SEMİHA ŞAKİR, ULUĞBEY) ANADOLU VE FEN LİSELERİNDE BURSLU VE BURSSUZ YATILI ÖĞRENCİ KAYITLARINA BAŞLANMIŞTIR. BURSLAR BAŞARIYA BAĞLIDIR. ANADOLU LİSESİ STATÜSÜNDEKİ OKULLARIMIZIN İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI VARDIR. Bilgi Almak İçin, Tel: (0216) 326 34 15 (7 hat) Faks: (0216) 326 34 31 - 326 34 29 istek@istek.org.tr İSTEK OKULLARI ÖĞRETİM SİSTEMİ, YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLE ABD'NİN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTELERİNİN EĞİTİM FAKÜLTELERİ VE DENEME OKULLARININ STRATEJİK PLANLAMA, ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE İŞBİRLİĞİNDE YENİDEN YAPILANDIRILMAKTADIR. ANKARA (ANKA) - DEP milletvekilleri- nin arası açıldı. Demokratik Toplum Hare- keti'nin (DTH) partileşmesi sonbahara kal- dı. Temmuz aymda partileşme sürecine gir- mesi beklenen Demokratik Toplum Hareke- ti'ne "küslük'' gölge düşürdü. Eski DEP mil- letvekilleri, Orhan Doğan ile Leyla Zana arasına kara kedi gırince Demokratik Toplum Hareketi'nin (DTH) partileş- me süreci sonbahara kaldı. DEP milletvekilleri Leyla Zana, Or- han Doğan, Hatip Dkle ve SeHm Sa- dak'ın arası bozuldu. Ahnan bilgiye gö- re, DEP'liler arasmdaki küslük, henüz cezaevindeyken başladı. "Küslük", Zana, Doğan, Dicle ve Sadak'ın cezaevinde kaldığı 10 yıl içinde Kürt hareketinde yaşa- nan ideolojik değişimden ve yaşanan geliş- melere nasıl tavır koyacaklan konusundakı fıkir aynlıklanndan kaynaklandı. Millervekilleri, 2004 Haziran'ında tahliye edildi. Hep beraber cezaevinden çıkan mil- letvekillerinin arasmdaki soğukluk, dışanda da devam etti, ancak gizli tutuldu. Zana, Do- ğan, Dicle ve Sadak, dışandaki toplantı ve davetlere hep beraber katüdılar. Ancak 4 es- ki milletvekıli, toplantılann dışmda hiç özel görüşme yapmadılar. Bu tartışmalann hemen ardından Leyla • Leyla Zana'nın, "partide sorunlar yaşayan" eşi Mehdi Zana ile görüşmesine Orhan Doğan tepki gösterdi. Cezaevinde başlayan fikir aynlıklanna 'küslük' de eklenince partileşme süreci sonbahara kaldı. Zana, arkadaşlanmn karşı çıkmasma rağ- men eşi Mehdi Zana ile görüştü. Mehdı Za- na'mn "partide sorun yaşama$ı"na rağmen Leyla Zana'nın görüşmeyi kabul etmesi tep- kilere yol açtı. Orhan Doğan bu nedenle Ley- la Zana ile görüşmeme karan aldı. Milletve- killeri daha sonra Demokratik Toplum Ha- reketi'ni başlattılar. Ancak büyük umutlar- la kurulan DTH de milletvekillerinin arasm- daki soğukluğu gidermedi. Leyla Zana, her ne kadar ismi geçse de, bu partide yer alma- yacağmı arkadaşlanna ilan etti. DEHAP, siyasal yaşamma Anayasa Mah- kemesi'nden önce Demokratik Toplum Ha- reketi'nin ortaya çıkmasıyla fiilen son verdi. Ancak yaşanılan bu olumsuz- luklar DEHAP'ta da şaşkınlığa yol aç- tı. Parti, fiilen faaliyetlerine ara verdi. Milletvekillerinin küslüğü, DTH'nin de partileşme sürecinin aksamasma ne- den oldu. DTH, 24 Aralık 2004 tarihmde, ıller- de delege seçimine başlamıştı. Delege seçim- leri en son bu yılın temmuz ayma kadar er- telenmişti. Ancak şu ana kadar 58 ilde dele- ge seçimi tamamlanabildi. DTH'nin temsil- cileri, delege seçiminin ancak sonbaharda bitirileceğini ve partileşme sürecinin kış aym- da başlayacağını kaydetti. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR Kıbns Konusunda Hangi Noktadayız? Hükümetin, Kıbns Rum Kesi- mi'ni de kapsayacak şekilde (3ümrük Biriiği Ek Protokolü'nü imzalaması, Kıbrıs'ı yeniden gündemimizin ön sıralarına oturttu. Türkiye'de bir kesim "Ek Protokorün imzalanmasına kar- şı çıktı. Bu yapılanın da bir tesli- miyet olduğunu söyledi. Kıbns, Türkiye'deki iç aynşma noktalanndan birisini teşkil et- meye devam ediyor. Kıbns'ta bir görüş, başından itibaren, Rum- larta hiçbir uzlaşmanın mümkün olmadığına inanıyor. Bu kesim, 2002 Aralık ayında, Kopen- hag'da Kıbrıslı Türklere de Avru- pa Biıiiği üyeljği olanağı yarata- cak görüşmenin kilitlenmesine neden oldu. • • • O zamanlar Dışişleri Bakanı olan DSP'Iİ Şükrü Sina Gürel, Avrupa Birliği'nin Kıbns'ı tek ba- şına, bölünmüş haliyle üyeliğe alamayacağını iddia etmişti. Işte bu gerekçe, 2002 Kopenhag toplantısına egemen olunca, Kıbrıslı Türklerin AB sürecinde devre dışı kalmasına neden ol- du. Halbuki o görüşmede Türk- ler de ortak bir protokolün par- çası olsaydı, Annan Planı için yapılan referandum aynı zaman- da iki tarafın da AB üyeliği için bir "evet-hayır"a. dönüşecekti. Kıbrıslı Rumlann Annan Planı'na "hayır" demeleri onlann AB üye- liğinin engellenmesini de bera- berinde getirecekti. Şükrü Sina Gürel gibi düşü- nenlerin beklediği olmadı. Kıbns Rum Kesimi tek başına AB üye- liğini elde etti. Böyle olacağını bu köşede defalarca dile getir- dik. Kıbns Rum Kesimi'nin tek başına üye olabileceğini ve bu- nun da Türkiye'nin AB üyelik sü- recini çok olumsuz yönde etkile- yeceğini tekrar tekrar yazdık. • • • Gümrük Birliği Ek Protokolü sırasında yaşanan kriz işte bu sürecin bir sonucu. Karşınızda AB üyesi bir Kıbns duruyor. Siz onlann üye olduğu bir birliğe üye olmak için uğraşıyorsunuz. Sıkmtı buradan kaynaklanıyor. Gümrük Birliği Ek Protoko- lü'nün imzalanmasını istemeyen kesimler, zaten başından itiba- ren Türkiye'nin AB üyeliğine olumlu yaklaşmıyorlar. Türkiye açısından oldukça sıkıntılı ve zor bir durum söz konusu. Imzala- masa, çok yaklaşan 3 Ekim mü- zakere tarihinin tehlikeye girece- ği kesin gibi. Zaten AB içinde Türkiye'nin üyeliğini istemeyen- lerin sayısı bu dönemde giderek artıyor. Böyle bir çıkış karşı ta- raftaki istemeyenlerin işlerini ko- laylaştınr. Aslında bizde de iste- meyenlerin işini kolaylaştınr, bu da ayn bir nokta. • • • Kıbrıs'ta işler zor. Ancak bir- çok bakımdan Kıbrıslı Rumlann çözümsüzlük isteyen tavrını teş- hir edebilmek açısından elverişli bir durumun oluştuğunu da gör- memiz gerekiyor. Papadopulos önderliğindeki Rum Kesimi'nin çözüm karşıtlan, ellerindeki AB kozuna rağmen, eski üstünlük- lerini giderek yitiriyorlar. Kıbns Türklerinin çözüm iste- yen ısrarlı çizgisi dünyada etkisi- ni gösteriyor. Azerbaycan resmi heyetinin KKTC'ye gelmesi, Rus Devlet Başkanı Pırtin'in yaklaşı- mının değişmesi, AB içinde Kıb- ns Rumlarına eleştirel yaklaşan ülkelerin sayısının artması hep olumlu işaretler. • • • Kıbrıs'ta ve AB üyelik müza- kerelerinde zor bir süreçten ge- çildiği kesin. Zorlu dönemeçlerin eşiğindeyiz. Avrupa'da yapılan referandumlar, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler, Türki- ye konusundaki havayı olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumdan yılgınlığa düşül- memeli. Sonuç olarak Türki- ye'nin üye olması için önümüz- de uzun yıllar var. O zamana ka- dar Avrupa'da neler olacağını şimdiden kim kestirebilir? Türki- ye, AB sürecinde üzerine dü- şenleri yaptıkça, birçok şeyin de zaman içinde değiştiğine tanık olacağız. • • • Aynı şey Kıbns için de söz ko- nusu. Çözüm istemeyen taraf olarak Kıbns Rum Kesimi her geçen gün dünyanın gözünde puan kaybediyor. Zaman onlann aleyhine, Kıbrıslı Türklerin lehine çalışıyor. Gümrük Birliği Ek Protoko- lü'nün imzalanması Türkiye'nin önüne yeni sorunlar getirebilir. Bu nedenle çeşitli sıkıntılar do- ğabilir. Ancak, 3 Ekim müzake- relerine bu şekilde sorunlarla gi- dileceği de biliniyordu. Umarız, 3 Ekim müzakerelerinde Tür- kiye, aşamayacağı yeni sorun- larta karşı karşrya gelmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog