Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

31 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Firmayla ilgili dava sürerken SSK'yi zarara uğratan benzer uygulamanın devam ettiği ortaya çıktı Gümüş'ten edebiyat söyteşisi Roche'daikinciskandalİstanbulHaber Servisi - Roc- he Mustahzarları Sanayu AŞ'den SSK'ye fahış fıyatla ılaç alımuıa ılışkın da\ a surer- ken "yeni ilaç ahmlannda SSK'yi zarara uğratan benzer u> gulamanın devam etüğT or- taya çıktı Başbakanlık Teftış Kurulu Başkanlığı mufettışle- nnın raporuna gore "ilaçlann sipanş tarihi \erine daha son- raki zanüı donemden fatura edfldiği''belırlendı Mufettışlenn rapo- ru sonrası fazladan odenen yaklaşık 180mılyarhratah- sıl edıldı İstanbul 10 Ceza Mahkemesf nde ha- len gorulmekte olan SSK yonetıcılen- nın yargılandığı da- vaya konu olan SSK'ye fahış fıyatla ılaç alımı ıddıalannı ın- celemekle gorevlendınlen Baş- bakanlık Başmufettışı Meh- met Kıhnçer' ın başkanhğında- kı Başbakanlık Teftış Kurulu Komısyonu, raporunu tamam- ladı Komısyon raporunda, kurum zarannın İstanbul Cumhunyet Başsavcılığı'nın ıddıaname- sınde belırlenen 1 8 tnlyon lı- ra değıl, 1 9 tnlyon lıra oldu- ğuna dıkkat çektı Raporda, SSK sağlık tesıslennın ılaç ıh- tıyacı ıçın 22 Aralık 2003'te gerçekleştınlen ıhaleye esas ılaç lıstesını "Kamu thale Ka- nunu"na aykın olarak hazır- ladıklan \e "ilacın kutu mik- tarlannda keyfî degişiklikler vaptıklan". "ihalede kurum yaranna oncetikleridikkate al- • Başbakanlık Teftış Kurulu Başkanlığı mufettışlennın raporuna gore, Roche fırmasına aıt ılaçlann, sipanş tarıhı yenne daha sonrakı zamlı donemden fatura edıldığı belırlendı Mufettışlenn raporu sonrası fazladan odenen yaklaşık 180 mılyar lıra tahsıl edıldı madıklan" savunularak SSK yonetıcılen hakkında aylık kes- me şeklınde dısıplın cezası uy- gulanması ıstendı Sağlık Işlen Genel Muduru Servet Rüştü Karahan. SSK Ilaç ve Eczacılık Daıre Başka- nı Hülya Özdemir, eskı SSK Sağlık Işlen Genel Muduru Prof Dr Orhan Canpolat ve da\ada adı geçen SSK burok- ratlannın kurumu zarara uğ- rattığının belırlendığı savunul- du Lıstede belırlı ılaçlann ta- nımlanma bıçımıyle bazı firma- lann ıhaleye katılmalannın en- gellendığı kaydedüen raporda, Sıgorta Satınalma Muduru Az- mi Arslan' ın malıyetı hatalı be- lırledığı \e dısıplın cezası ve- nlmesı gerektığı savunuldu Mufettışlenn soruşturması sırasında, ıhale so- nucunda SSK'nın bazı unıtelennm verdığı ılaç sıpanş- len ıçın fırmalann duzenledığı fatura- ların sipanş tanhın- dekı fıyatlanndan duzenlenmesı ge- rekırken daha son- rakı zamlı fıyatlar uzennden fatura edıldığı anla- şıldı Teftış Kurulu mufettışlen so- ruşturmayı surdururken kan- ser tedavısınde kullanılan, Roc- he fırmasına aıt ılaçlann zam- lı donemden fatura edıldığını tespıt edınce Beşer Ecza Depo- su'ndan 76 mılyar 449 mıryon, Gurel Ilaç AŞ'den 108 mılyar 461 mılyon lrra tahsıl edıldı Görevli memur izne çıkınca sağlık memuru oldu Doktorıınyerine veterinerbakıyor MURATUYGUN SAKARYA - Pamukova ılçesınde be- ledıyeye aıt sağlık kabınınde gojev lı m& mur ızne aynhnca yenne beledıyenın mezbahasında gore\ lı \ etenner bakma- yabaşladı VetennerBahadnr Akgul, has- talan muayene etmedığını sadece tansı- yon olçtugunu belırtırken Sakarya Tabıp Odası Başkanı Dursun Bostancı olayı ta- hhsızhk olarak nıtelendırdı AKP'lı Pamukova Beledıyesı'ne aıt sağlık kabının- de gorev h sağ- lık memuru Ünal Çetin yıl- hk ızne aynhnca yenne bır yıldır beledıyenın mezbahanesın- de çalışan v ete- nner Bahadır Akgul gorevlen- dınldı Uygulamaya yurttaşlar tepkı gostenrken Akgul, sade- ce hastalann tansıyonunu olçtugunu, pan- sumanlannı yaptığını soyledı Hıç kım- seyı muayene etmedığını vurgulayan Ak- gul, "Burada görevli arkadaş izne çıkın- caBetediyeBaşkammız Fendun Turan'm emri Ue buraya geldim. Burasmı boş bı- rakıp kapatacağımıza insanlara hızmet ediyorum. Sagjıkkunüuşlannm boigemtz- de yetersiz olması nedenivle burasının kapaülmaması gerekiyordu. Tansiyonla- Hastalar, veteriner Bahar Akgül'e emanet almayageknfakir fukaraya etimizde bu- 1<man Baçtan vertyonBn" dıye konuştu • Akgül'un sadece bır günsağhkmemu- ru olarak çalıştığını savunan Pamukova Beledıve Başkanı Fendun Turan, "Di- ğer gunler bir emekU hemşire görevyap- nuşor. SağbkkabiniboşkalmasDi (fiyeyap- bgımız bu girişimde gorev yapan veteri- ner gelen hastalan sağlık ocaklannayön- lendirmiştir. Tansiyonötçmesiise normal- dir. Çunkiı sokaklarda eflerinde tansh on aleti yüzlerce in- san dolaşıyor" dedı Sakarya Tabıp Odası Başkanı Dursun Bostancı, olayı talıhsızlık olarak nıtelendı- rerek şunlan soy- ledı "Eğer mu- ayene varsa bu yanlıştır. \ncak orada sağlık kabı- ninde bir \eterineryerine,sıradan bir in- san, gelen reçetelere bakıp bulunan ilaç- lan vermekiçin gorevlendirUmiş obaydu bu kadar sansas\on yaratmazdL'' Adapazan'nda çeşıtlı torenlere katı- lan Sağlık Bakanı Recep \kdağ ıse ga- zetecılenn konuyla ılgılı sorulan uzen- ne -Konunun ne olduğunu net olarak bilmhorum. \ncakincektecegim.Orta- da bir suç varsa sorumlular hakkmda ge- reken yapıhr'' dıye konuştu Aksu'yu dinlemeye gelenlerhastanelikoldu Konserde çıkankavgaya biber gazayla müdahale riyet Bürosu) - Antal- ya'da Sezen Aksu'nun bır gece kulubunde ver- dığı konserde gu\ enlık gorevlılen Je yurttaşlar arasında çıkan ka\ gaya pohs bıber gazıyla mu- dahale ettı Ruzgânn etkısıyle yayılan gaz, onlarca kışının fenalaş- tnasına yol açtı Bır gece kulubunde saat 24 00 sıralannda sahne alan Sezen Aksu, kendısını goruntulemek ısteyen gazetecılere 3 dakıkalık çekım ıznı verdı Sahneye yaklaş- Gazdan etküenen izk>icüerambu- ianstatedaviedfldL(Fotoğraf AA) nnlmayan gazetecıler bır sure sonra, he- nuz Sezen Aksu sahneye gelmeden kon- ser alanından çıkanldı Gazetecüer olaya tepkı gostenrken, bu kez kapıda dav etıyelen olmasına kar- şın ıçen alınmadığını savunan yurttaş- larla gu\ enlık gorev lı- len arasında ka\ ga çık- tı Tekme-tokat ka\ ga- ya, pohs bıber gazıyla müdahale ettı Ruzgânn da etkısıy- le konser alanına ka- dar yayılan bıber gazı nedenıyle dınleyıcıler oksuruk ve gozyaşlan- na boğuldu Izleyıcı- lenn bır kısmı konser alanındakı ambulansta tedavı edıkrken, bır kıs- mı da eğlence merke- zını terk ettı Bu da yenı bırtartış- mayı daha berabenn- de getırdı Bu kez ız- leyıcılerle pohs arasuıda gergınlık baş- ladı Çıkan tartışmadayaralananÖîgûr Kamakh, Fırat \lutlu \ e Raşit Akbulut hastanedetedavıaltuıaalındı Olaya ka- nştığı belırlenen 15 kışı de gozaltında tutuluyor LÖSEV'in bovvling turnuvası "BowBng'Rırnuvası'' düzenkdL Moral gucunuyuksektutmakamacıya RoolHouseBovvling Salonu'nda yapılan rurnuvava, 29 losemili çocuk kaüldL Özel salon avakkabılan giyen çocuklar, ilk kez bov>hng oynamanuı heyecanını yaşadılar. Turnuvada ovıınu ilk bitirenİere çeşitli bediyekr verildL Etkinlik, vemeğin ardmdan sona erdL (Fotoğraf AA) Haber Merkezi - Eleştuınen Serruh Gumuş, Beyoğlu'ndakı Akşam Sefası Restoran'da okurlanyla buluşuyor Yann saat 19 30'da başlayacak oturumun kolaylaşnncılığını çızer Semıh Poroy ustlenecek Yakın donemın dıkkat çekıcı edebiyat dergısı Adam Oyku'nun yonetıcılığını de yapmış olan Semıh Gumuş, eleşhnyı yaratıcı yazarlığa, denemeye yaklaştıran yazılanyla tanınıyor Akşam Sefasfnın Istıklal Caddesı, Buyukparmakkapı Sokak, AfnkaHanK 2'dekı salonunda yapılacak oturumun sonunda yazar, "Karşılıksız Yazılar", "öykunun Bahçesı", "Kara Anlatı Yazan", "Puslu Ada", "Yazann Yalnızlık Burcu" gıbı kıtaplannı ımzalayacak (0 212 243 28 26) 'Denize sıfır kamp' hayal oldu • tZMİR (Cumhurijet Ege Burosu) - Dıyanet Işlen Başkanlığı'na suresız ve bedelsız olarak tahsıs edılen Tanm ve Koyışlen Bakanlığı'na aıt Gumuldur'dekı dınlenme kampı, Mahye Bakanı Kemal Unakıtan'uı talımatıyla yenı- den ıhaleye çücanldı Dıyanet Işlen Başkanh- ğı'na bedelsız olarak venlen kamp alanının en kısa surede ıhaleye çıkanlacağı ve hak ettı- ğı değen veren kuruluşa ışletme hakkının ve- nleceğı bıldınldı TUS için son gün yarm • ANK4RA (Cumhumet Burosu) - Tıpta Uzmanhk Sınavı (TUS) başvurulan yann sonaenyor 10-11 Eylul 2005'te Ankara'da yapılacak sınava 1 Ağustos 2005'e dek mezun olabılecek adaylar başvurabılecek Adaylann mesaı bıtımıne dek Sağlık Bakanlığı ıl mudurlüklennden aldığı başvuru evrakını, sınav ucretı dekonruyla yıne Sağlık Bakanlığı ıl mudurluklenne teslım etmesı gerekıyor ratel Fiat Palio'nun 1.3 16V 70 hp Multijet dîzel motoru, 26 ülkeden 6 uzmanın oluşturduğu jüri tarafın^n sınıfında '2005 Yıhryı En İyi Motoru" seçildi. 1.0 -1.4 ftsırufındakı tum benzinli ve dizel motorlar arasında bınncilığe deger gbrülen Multijet Common Raıl teknolojısıyle üretılıyor. Şehir dışında 100 km'de sadece 3.9 l'rtre yakıt tüketen motor, ekonomı ile tnrlıkte yüksek performans da sunuyor. Fıat Palıo'da aynca benzinli mot3or seçeneğı de bulunuyor. Yeni Fıat Palıo'nun genç ve modern çızgılen, "20. yüzyılın en büyük tasanmcısı" seçılen halyan Gıugıaro'nun eseri.. Yenı tasarım, yenı farlar, yenı on panjur, gövde rengı tamponlar... Dç yüzdekı bu değişım, otomobılın içınde de devam edıyor. Yol bilgisayan vc yeni göstergeler. Çok fonksiyonlu yol bilgisayarından dısartnın ısısT, ntılık ve ortalama yakıt tüketirrıi, depodaki yakıt nıiktarına gore ne kadar yol alınabilecegi gorülebiliyor. lc» Fol P}*o ıl" ılg* <bK) <vb bfej «n w.w«1iat vm.tr Mcanı jiyorH cdefaıir «rn <U4 22 SS nunvjrj* furt C^n McıkcJi m snrfibbrsno
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog