Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 TEMMUZ 2005 PA2AR OLAYLAR VE GORUŞLER EVET / HAYIR OKTAY AKBÂL Bir Öykücük Beybabanın Balıkları"N'oldu bu Boğaz'daki baiığa, n'ol- du?" Dikti şarap bardağını. Sonra bir ça- tal turşu aldı. "Köprünün üstü altı ba- lık" dedi bir başkası. "Hamsi, hamsi, hamsi, o kadar. Nerede uskumru? Git- miş sulanmızdan. Nereye? Canının is- tBdiği yere..." Pencere önündeki bey- baba rakısını yudumladı. "Yeni köprü- nün üstünde de balık tutacaklarmı ha?" "Ona en az üç yüz metrelik olta gerek." "Vapuriargeçecek alttan. Sen balık tu- tacaksm üstten. Bakarsın koca bir va- pur tutulur oltana." Birsüre susuldu. Süzüle süzüle geç- t i bir Rus şilebi. Kimse yok ortalıkta. Sanki insansız yönetilen bir gemi. öyle gidiyorişte, kendiliğinden. Derken birRu- m e n vapuru. Bir ufak Denizyollan vapu- r u yaklaştı. "öldü be Boğaz öldü!" de- d i balıkçı kazaklıgenç. "Saatlerdir de- nizdeyim. Balık yok arkadaş. Nerede bu balıklar. Torikler..." "Gityüz elli lira- ya bir torik al, hey babam gel de ye o toriği." "Sizin ağa düşmez mi o torik?" dedi köşedeki beybaba. "Şimdi torik aJtın!" dedi genç adam. Altı masalı bir meyhanedeydik. Üç rnasa pencere önünde, üçü kenarda. Ü ç genç balıkçı yemiyor, içiyor! Beyba- b a pencere dibinde. Ben de öbür uçta- ki pencereden dalmış seyrediyorum dı- şansını. Kulağım onlarda, gözüm de- nizdeki gemilerde olsa da... Hep ko- nuşmuyoriar. Düşler kuracak vakit bıra- kıyorlar. Kırmızı şarap dokunuyor ba- zen. Olsun, canım kırmızı şarap istediy- se kırmızı şarap içmeli. Niyeyoksun bı- rakmalı kişi kendini özlemlerinden. Eli- nin yettiğince, gücünün erdiğince... ". ..Rusya 'da olan uskumru hiçbiryer- de yokmuş beybaba, duydun mu sen bunu?" "Haydi yahu. Boğaz'ın uskumrusu gibi var mı, daha doğrusu var mıydı? Rusya'daki balık gelir, buraya sarkar. Biz yakalardık orada olsa..." Genç balıkçı: "Kalkanı Rusya 'da tut- muyoriar, buraya geliyor." Başka bir ba- lıkçı söze kanştı: "Kefali yakalayıp yu- murtasını alıp atıyoriar gene denize." Beybaba başladı anlatmaya: "Bizde Yu- murtalık'ta, orada da böyle yapariar. Ayvalık'ta biryer var, orada herzaman balık bulunur." Yağmur düşmeye baş- ladı denize. Deniz su, yağmur da su. Iki su birbirine kanşınca niye denizin yüzü- ne bir canlılık gelir? Kıpırkıpıroynar de- niz. Hep şaşanm, bazen saatlerce ya- ğar yağmur da niye taşmaz şu deniz? Balıklar ne yapar bu yağmurda? Nerden geliyor bu garip damlacıklar demez mi? Gazetede balıklar konusunda ilginç bir yazı var. Yetkili biri, "Palamut, torik, kol- yoz, sardalye türierinde azalma vardır" demiş. Denizlerimizde 470 tür balık var- mış. Bazı tür balıklar niye mi azalıyor- muş? Avlanma usullerimiz bozukmuş, bir. Kıyılarda kurulan fabrikalar denize ze- hirii maddeler akıtıyor, balık neslini ku- rutuyormuş, iki. Balık yuvalannı dağıta- cak şekilde kum çekiliyormuş, üç. Mar- mara'da köpekbalıklan görünmeye baş- lamış, dört. Halk et pahalı olduğu için baiığa saldınyormuş, beş. Herkes balık- çı kesilmiş, aitı. Gözle görülen birşey bu, herkesin balık avcısı kesildiği. Kıyılar boyu, köprüler boyu insanlardizi dizi. At- mışlar oltayı denize, bekliyorlar kısmet- lerini. Bol bol da geliyor bu kısmet! Hep aynı tür de olsa balık balıktır! Karanlık indi Boğaz'a. Beybaba sus- tu kaldı köşesinde. Genç balıkçılar çok- tan gittiler. Masalartemizlendi. Lamba- lar yandı. Birazdan akşamcılargelecek, öğle içkicilerinin yerini alacak. Beyba- ba kalkıp gidecek. Evine mi, kahveye mi, iskele yanındaki kanepenin üstüne mi? Içinden konuşacak kendi kendine. Anı- lannda bir insanı diriltip arkadaş yapa- cak kendine. Yarım kalmış ya da hiç başlatılmamış bir konuşmayı bitirecek ya da başlatacak. Yann öğleye gene balık, gene şarap, gene rakı... Yaşam ge- çecek farkına bile vanlmadan... 2. Dünya Savaşı ve Türkiye Nurer UGURLU Türkiye, 2. Dünya Savaşı öncesin- de, bir savaş çıkarsa tarafsız kalma- ya çahşıyordu. Ama savaşagirmek is- temese de bir saldın karşısında kala- bilirdi. Çünkü Türkiye, coğrafî konu- muyla savaşın en önemli bir yerinde bulunuyordu. Onun için her yönden hazırlıklı ve dikkatli olması gereki- yordu. Bu arada Türkiye Cumhuriye- tı"run kunıcusu Mustafa Kemal Ata- türkölmüş, yerine yakın dostu ve si- lah arkadaşı tsmet Inönü Cumhur- başkanı seçümişti. Türkiye, Ikinci Dünya Savaşı'nın başında Abnanya-Sovyet Rusya ant- laşması üzerine, Ingiltere ve Fransa ile karşılıkh yardım antlaşması imza- ladı (1939). Bu antlaşmayla Türk or- dusunun yeni silahlarla güçlendiril- mesine çalışıldı. Bah ve doğu sınır- lanna asker yığdı. Savunmasına bü- yük önem verdi. Alman kuvvetleri- nin Balkanlar'da hızla ilerlemesi üze- rine, savaş hazırlıklanna başladı. Me- riç Irmağı üzerindeki köprülerini at- tı. SilahJı kuvvetlerinin büyük bir kısmını Trakya bölgesine getirdi. AlmanJar, Birinci Dünya Sava- şı'nda Türklerle birlikte savaşmışlar- dı. Türklerin savunma güçlerini, üs- tün savaş yeteneklerini çok yakından görmüşlerdi. AlmanJar, Türklere sal- dırmakla çetin bir savunma ıle karşı- laşacaklannı biliyorlardı. Onun için Meriç Irmağı'na kadar gelen Alman- lar, ülkemize gırmedıler. Balkanlar'da- ki bütünkuvvetlerini lopladılar. bir sü- re sonra Sovyet Rusya'ya saldırdılar (1941). Türklerle Almanlar arasında bir saldırmazlık antlaşması imzalan- dı. Hem Almanya (Mihver devletler) hem de Ingiltere (Müttefik devlet- ler), Türkiye'yi kendileriyle birlikte savaşa girmek için zorluyorlardı Al- manya Dışişleri Bakanı Ribbentrop, Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Vbn Papen e gönderdiği bir telgraf- ta (17 Mayıs 1941) bu konuda şun- lan yazmıştır. "Tûrldye, Ingiltere ve Fransa'yla, faerhangibirtefalikedunıınundakar- şınkh yardım yükümlülüğü temeJme davanan bir anlaşma imzalamıştır. Fransa yenilmiştir. Ingiltere, bütün olarakfürkiye' yeyardım edecek du- rumda değfldir. Aynca taraflardan biri,yaniFransa,bizedoğru zaten bü- yük bir adun atmıştir. Böylece yasal ve pratik olarak Türk-İngüiz-Fran- sız anlaşması tam olarak anlamını kaybetmiştir. Görüşmelerimiz sıra- sında buözeüiği Türklere anlatmanj- n rica ederim. Türkrye'nin kendi gü- venliğiııi sağiaması için tngiltere'nin yardnn etini uzatacak durumda bu- lunmaması dolayısıyla ha>aö Alman ve gerçek Rus tehlikesine karşı tat- mİD edilmesi gerekir_ Size sözfö ola- rak verflen direktifkre uygun ve yu- kandaki UkeJeri temel alarak Türk hükümetiyle hemen bir anlaşmaya varmakamacn lagörüşmelere basla- manızı rica ederim. tşin bir an önce sonuçlandınlnıasmda çıkannıız var- ch." (2. Dünya Savaşı'nda Türkiye Üzerine Gizli Pazarüklar, 1939-1944, Örgün Yayınevi, Istanbul 2003) Ama Türkiye, Atatürk'ün "Yurtta banş, dünyada banş" ilkesıne bağlı kalmak karannda idı. Çünkü o gün- kü Türk yöneticilerinin büyük bir bö- lümü, Birinci Dünya Savaşf nın as- ker ve komutanlan idi. Savaşın bütün acılannı, yükünü, ağırlığını ve acı- masızlığınj yaşamışlardı. Türkhalkı- na bir daha bu acılan yaşatmak iste- miyorlardı. Onun için bu savaşa ke- sinlikle girmemek karannda idiler. Bununla birlikte Ingiltere Başbaka- ru Wînston S. Churchill. Adana'ya kadar geldi. Burada Cumhurbaşkanı Ismet înönü ile görüşerek Türkiye'yi savaşa girmeye zorladı. Ama Türki- ye, tngiltere'nin bu isteğini kabul et- medi. Bu konuda Alman araştırma- cı Edward Weisband şunlan ya2mış- tır: "ChurchiD. Almanya'nın yenflgisi- ni çabuklaşürmak için Adana'ya gel- mişti. Türkiye'nin Mihver'e karşı bu konuda oynayacağı rolü çabuklaştır- makiçinfürkryeCumhurbaşkanı ts- met tnönü'ye baskı yapmaktan çe- löımeyecektL.Adana'da, ikiaskeri ka- raralmnuştLMüttefıkk.'r. Türkiye'nin savunma güçkrmin bir yılbk gerek- sinimini karşılayacak olan silahlan hemen gönderecekti: bir de Türkiye savaşa kaührsa, İngiltere, baa bölge- lerinkonınmasiiçinhava sa\ımma gû- cüne katkıda bulunacakü. Ingiltere aynca baa kara birlikleri gönderme- ye de söz verdL Türkler savaşa başla- dıktan sonra Ingiltere, tanksavar ve uçaksavar birliği de gönderecekti." (Bk. 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Ör- gün Yayınevi. Istanbul 2002). Bir süre sonra Türkiye Cumhur- başkanı Ismet înönü, Ingiltere Baş- bakanı Churchill, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt arasın- da Kahire'de bir toplantı yapıldı (1943). Türkiye, bu toplantıda da sa- vaşa girmemek karannda olduğunu bildirdi. Bu konuda Edvvard Weis- band şunlan söylemiştir: ^inöoiRoosevEttveChurchflnegö- riişmek üzere Kahire'ye çağnnnca, verilecek karşıhk konusunda Bakan- br Kurulu'nda bir tarüşma oldu. En sonunda çagnya ohunhı karşıhk ver- menin "serbestçe görüş alışverişin- den öteye geçmeme' ve görüşmenin 'Tahran'da, Ingilizler. Amerikalılar ve Ruslarca önceden alınmış karar- lann bildirilmesi nitehğinde...' ohna- ması koşuluyla Türkiye'nin çıkanna olduğu görüşü ağır basü. İnönü'nün çağnyı kabulederkenieri sürdüğü ko- şultan Roosevelt boşnuthıkla kabul etti." (Bk. agy) Ama savaşın sonlanna doğru Tür- kiye, Ingiltere'nin isteği üzerine Al- manlarla olan ilişkilerini kesti (1944). Almanya'run bütün cephelerde geri- lemesi üzerine Türkiye, Müttefik dev- letlerin büyük baskısıyla Ahnanya ile Japonya'ya savaş açtı (2 Şubat 1945). Türkiye'nin bu devletlere sa- vaş açmasından üç ay sonra Alman- ya ve Japonya teslim oldu. Böylece Türkiye, ızlediği banşçı dış politika ile XX. yy.'ın en büyük sa- vaşlarından biri olan Ikinci Dünya Savaşı'nın dışında kaldı. PENCERE Türkler Aptal mı?..Dışarda ve içerde malum eski tartışma yine günde- me girdi; medyada pazarlanıyor Türkler akıllı mı, aptal mı?.." Peki tartşmaya gerek var mı?.. Zeki bir kişi "Ben akllıyım" diye piyasaya çıkar mı?.. Hanımından illallah deyip yaka silken Bektaşi'ye sor- muşlar - En akıllı kişi kimdir?.. - Bizim mahalledeki Katolik kilisesinin papazıdır... - Neden?.. - Hiç evienmez de ondan... • Kim akıllıdır, kim aptaldır, bilinemez; Türklerin aptal- lığı öteden beri Batı'nın tevatürüdür, tarihsel palavrası- dır; bu nedenle kitaplar dolusu laf üretmişlerdir... Türkçede ünlü bir özdeyiş var İnsanlann akıllan pazara çıkanlsa, herkes yine ak- lını satın alır!.." Evet, herkes kendi aklını beğenir; ama, birterazinin kendi kendisini tartabildiği görülmüş şey midir?.. • Geçenlerde bir dosta sordum: - Einstein'ın aklına sahip olmak ister miydin?.. - Elbette!.. - Ama, bil ki Einstein sosyalistti... - Jean Paul Sartre'a ne dersin?.. - Elbette... - Peki, Sartre dinsiz değil mi?.. Insanlıga hizmet etmiş nice ünlü kişinin aklı fikri bi- zimkine pek uymaz... Herkes bu nedenle kendi aklını beğenir!.. • Son günlerde çok konuşulduğu ya da tarüşıldığı gi- bi Türkler aptal mı?.. "Aptal" dersen kıyamet koparL "Bizneaptalız"ded\n mi, herkes onaylar ama Türk- leraptaldır" demeye gör, ortalık birbirine girer... "Biztembeliz' dedin mi, herkesonaylar Türkler tem- beldir" diyenin canına okuriar... "Bizgerizekâlıyız" dedin mi kimse aldırmaz; Türk- ler geri zekâlıdır" diye konuştun mu anandan doğdu- ğuna pişman ederler... Demek ki "bizler" ile Türkler" iki ayn topluluk oluş- turuyoruz. • Bektaşi'ye sordum: -Türkleraptal mı?.. - Aptal otsalar Bektaşiliği icat edebilirier miydi?.. Yine sordum: - Peki, Bektaşi'nin aklı nerde?.. Baba Erenler göz kırpıp yanıtfadı: - Enelhak'taL v Sonsuz teknoloji şimdi aya varan vadelerle!Kişiye özel Notebook seçenekleri, en uygun fiyatlar ve 24 aya varan VVorldcard, Maximum Kart, Anadolu Cetelem tüketici kredileriyle sonsuz teknolojiye ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! 15'Centrino KN1741 Intel® Pertftum® M Iştemcı 735 2 Nesıl MBromımansı Işlemcı Hra 1 7 GHz 2 MB 12 Cache. 400MH2 FSB irrtel® 855G Ctııpset. Intel® PRO VV/LAN 2200BG (802 11tVg) MS Windows XP HE TR Işlebm Sıstemı 256 MB SODIMM RAM 40 GB HDD Bütûnleşık EJoan Kartı (64 MB Maxl DVD-Rom i C0-RW Combo 56 K Fax Modem / Ettwnwt 2x USB 2 0 Port 3 ay Koç.net Intemet 2 Yıl Yennde Garantı $1079 15"Centrino KN1881 lntH®P«ntıum«M!ştemd745 . 2.NesüMJkromımansı, iştBma Hoı 1 8 GHz 2 MB L2 Cach*. 400MHZ FSB InteKS 855G Chıpset. Intel® PRO WIAN 220OBG (802 11 b/g) MS Wırx)ows XP HE TR Işlebm Sıstemı 512 MB S0-DIMM RAM 60 68HD0 Bütûnleşık Ekran Kartı (64 MB Max) DVO-Rom & CD-RW Combo 56 K Fax Modem / Eftemet 15" XGA Ekran 2x USB 2 0 Port 3 ay Koç.net Intemet 2 Yıl Yennde Garantı $1229* Wor1dcard 24AYX91YTL MiMmum Kart 24AYX89YTL 12.1 * Centrino KNlŞS20/G«iifEkrM InteHS'Pemıunı® M Iştemcı 745 2 Nesıl M*romımansı, Işlemcı Hıa 1 8 GHz 2 MB L2 Cache. 400MHZ FSB Intel® 855G Chıpset In t e » PRO W/LAN 2200BG (802 11 b/g) MS Wtndows XP HE TR IşieUm Sıstemı 512 MB SO-DIMM RAM 60 GB HDO Bütûnleşık Ekran Kara (64 MB Max) DVD-RVV 56 K Fax Modem / Ethemet 121 WXGA Ekran 3xUSB20Port 3 ay Koç.net Intemet 2 1 İ Yennde Garaı* Woridcard 24AYX10Sm. 15.4* Centrino KM860WA/G«niş tkran/Ati «kran lurttı Intel® Pencum® M Işlemcı 745 2 Nesıl Mıkromımansı. Işlemcı Hm 1 8 GHz 2 MB L2 Cache. 400MH; FSB Intel® 855G Ctiipset Intel® PRO W/UN 22O0BG (80211b/g) MS Wndows XP HE TR Işletım Sıstemı 512 MB SO-DIMM RAM 60 G6 HDD 128 MB Atı DVD-Rom & CD-RW Combo 56 K F « Modem / Etnemet Bluetooth 15 4"WXGAEkran 3x USB 2 0 Port 3 ay Koç net Intemet 2 Yıl Yennde Garantı Anadolu Cetelem ile anında kefiisiz 24 aya varan tüketictkrecisi **, $1555* TabletPC KT1760C ima®Pentium®Mlştemcı725 2 Nesil Mıtoranrnıansi, Işlemcı Hızı 16 GHz 2 MBL2 Cache 400MHZ FSB Intel® 855G Ctııpset. Intel® PRO W/LAN 22008G (80211 b/g) MS Wtndows Tablet PC Edı Eng. Işletm Sıstemı 256 MB SO-DIMM RAM 40 GB HDO Bütünles* Ekran Karb (64 MB Max) Ejdemal DVD-Rom S, CD-RW Combo 56 K Fax Modem / Ethemet Camera 14.1" XGA Touch Panei Ekran 2x USB 2 0 Port 3 ay Koç.net Intemet 2 Yıl Yennde Garant Centrino KeysmEirt, Microsoft® Windows® XP Professiofial ürünûnü önerir. Keysmart Intek» Centrino® Mobil Teknolojili Notebooklar NOTEBOOK • OESKTOP PC • DİJJTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ • ADSL MODEH • FUSH DISK KESİNTİSİZ 6ÜÇ KAYNAKLARI • 5+1SURROUND SES SİSTEMİ • MP3 PLAYER • BLUETOOTH DONGLE 14.1 KN1740 Intel® Penlum® M Işlemcı 735 2 Nesıl Mıkromımansı. Işlema Hıa 1 7 GHz 2 MB L2 Cache 400MHZ FSB lnte(® 855G Chıpset. InteKB PRO W/LAN 220OBG (80211 b/g) MS Wındows XP HE TR Işletim SBtemı 256 MB SO-DIMM RAM 40 GB HDO Bütûnleşık Ekran Kart (64 MB Max) DVD-Rom & CO-RVV Combo 56 K Fax Modem < Ethemet 14 VXGA Ekran 2x USB 2.0 Port 3 ay Koç.net Intemet 2 Yıl Yennde Garantı Pe?in$999* ' VVorldcard 24AYX85YTL Maximum Kart 24AYX83YTL ! lntetS> Intel® togosu. Ha*ft lns*(3e, Irftel* lrwd« togosu, intet® Cen&mo 'nte** Cantrtno logosu, Catoron, Intet® Xeon. InteKS Speed Step, rtar^urn Pooöum I» Xeon lnte« CofporaOoo'tr ABD'de ve cfiğer OJkelertle tıcan martcatan veya tesciHlı martaiarxhr. MOBILE TECHNOLOGY keysmartMsonsuz teknoloji, herkese ÇOniOMaM*DOSTUU!ra>KT(3«4|61l 4514 *TB ELBCmoMK 222 230 29 39 W 2 M n & KILJN >SCT«PM168a56 3 l l ^ N I 1DEMO BlâSAYAO (312) 419 21 23 DO6UŞ BLGl SLEM (312) 430 25 95 SSTEM SEM ELEKTROMK 3V 325 25 02 A T M EFECOM BLIŞM (256) 212 93 73 I t e f l ZfflER aBCTROMK (256) 313 13 03 Dtdtol STAR ELEKTRONİK '256 811 22 28 S&m KALENOEfl ELK. 1256; 518 49 09 MUKEE» 8ELK0M BİLGISAYAR 066) 241 2202 H m S*EN ÖZCAN12661 762 58 42 • - - - - ^ H314 70 03imjSAKDe«»ASYC»i 434 827 17 81 «OUI GÛRa BOZO&İJ (374)356 10 95 ÇASûAS BtOSAYAR (374) 218 22 09 SURDU» MET8İG 12481 212 45 95 BUBSA 6»llll> BtYHAM MOLLA İ224) 514 73 77 OHMHMİ F7M «LGtSAYAB (224) 573 »29OMKXALt YHS£R ELBrfflOMC (286) 212 49 91 _ , *. -. « MAM*W 8t-G ,424 218 20 12 EKZUMM TAVUÎŞOĞLU I442j 234 87 87 ERZttCM YUPJPA<446) 224 40 77 B K t t B * KUHAT BtGJSAYAB C22I 221 19 56 DENGE TSARET'222) 234 38 20 _ . . -r CaMMİ ARSTO BİLG (216) 386 21 21 Gbhpi ŞBİSOY GHJP (216) 467 45 30 IpranMy GLOBAl TELEKOM (216) 410 83 58 . _ r ,._.-, ,--... ^.., ... ._ . , ,_.^... , ..^ ^._, .__ .__ , .... K (212) 584 42 00 l l t — ALTB Bt- (212) 470 75 89 KfcMt Ç l l i l C t 7UNABOYIU 212ı A26 7~ 2 1 LjMflt EAG (2121 269 10 24 » 011(212)266 26 59 SMBntoSÖNMEZlB1(2l2)451 5505 <İ|İ4KBL6ISAYARI212)24I 31 32 BMfe « y M l MIKOM BtS S I 3 I (232)445 4997 İnmt AlMRA MIHBIOİSÜK B32) 374 57 77Cnkan AYBEY BIGBAYAR (232) 445 41 45 K « r r * I ŞAfAK aBCTBO* (232) 381 42 43 AMnk RECEP ÇALJ((232) 543 17 93Tk* ABBAS KDTOeÜ (232)512 30 75 Itmmm BULUTaDCmONK(2321 832 17 54 O*« MAHMUT *»»L 1232) 6328844 ' • EMIItE ASUKTAŞ (344) 511 96 50 BM»ta> HB«ET EBDOİAN (344) 413 70 26 UMtO* IRFAH YAŞAR 1370) 412 42 81 HJJS SB£N OBCTR0MK (474) 223 22 34 O00MBİ StSTEM BIGKAYAR (2881 214 90 24 » m H 0SHAN BtflOL I28S1 512 13 97 KOCABJ YLSEfl aEKTR (262) 331 34 14 KO»YA E I T R K 3IİGİİSLBHI33ZI 322 70 00 IU1ATYA ASISTAN BİLG 1422) 325 45 25 MAMİSA TunmM AYBEY BILEİSAYAR (236) 313 60 80 BO0flUMTB^MA»0IT(252)3Sa»04 0ılKal(USUFBAYIflMYAI252)282 7411Tll|gtlkS8VkB^I252)38222 (372)252 55 11 K n M M T rtTldÜ SAnOUAHt A D M A OZAYFOTO (322) 459 93 48 AfYW ABS 2 ' a 215 95 45 AMAÎYA Wn)M<l I K BJLGBAYAR OS«I 513 07 90 imtKA ITCMNOUVE BIG StS 1312i 435 25 50 PERSI (312) 42S 63 95 MAVI BLGISAYAA 012) 230 10 15 AirTALYA MICBOSSI (242) 344 37 88 AKDCNIZ 6ILSSAVW (242) 243 24 67 SBCTÖR BlLâSAYAR (242) 241 02 62 Atam SIKU ABM BILS (242) 511 90 93 KorioUİ 8İRUK EIBQ 1242) 653 43 80 ~~Af242)74313 68MU(BIIALTMTAŞHraYAR(ra}24J82 4 5 G * m K 5 M ! t t Z A f ^ ^ M R M MEGABYTC (224) 221 17 99 MB (224) 271 70 71 PEHTACOM BU.C (224ı 220 48 66 S£B ELEKTONk ,2241 251 50 40 GtKÇUKBIL (224)252 50 58 *•!« MU»T S Ö Î 3 S T & »LCBAYAfi (224) 711 47 67 C0MM«AMKSAHMAŞ 1364) 213 12 10 OBÎÇ»IB1 1380)611 S3 14 HKWiUZUNtSJ«AİLiV; (284ı 213 63 16 E 3 Ö S 8 * KnAÇBUSM (222) 233 16 85 SKStM ŞStfRAFET KUBU (454i 711 29 04flOTABtG (454) 216 98 46 l O a l BOTA BILGSOAS '45-1,318 38 12 MUOMMC 0HHM U3Sf^ 14561 ;• 3 42 ' 6 H>TAY MeOTOlSLJ 326ı 213 75 27 kkmimm OZAYFOTO (326) 614 68 44 HMItTA AMDAY MAVİ DONANM (248) 218 67 67 BİSAM SIĞİSAYAB (246) 223 60 12 Ja>l»4«tlMlliilAJBIt^YAflgl6)410 9 1 4 0 S P < > C M a ^ f i 1 6 ) 4 6 4 » 7 İ « ı a U T m » ^ ^ KÜçtty.* EV-BA BİL ı2"6l 489 78 15 MlltaHTOHCB(216) 45» 70 60 NnOk StİStM BLdSAYAH (216) 491 87 07 BtS MLBM 1216)379 99 37 O m r i p ÖZBUUrT 1216) 412 54 03 TDKBtG (-216) 523 34 53 TBO«X0jl BİLG 216ı 540 92 92 M d d ı r BİGİ TBO* (216) 391 31 39 trnmt Uam PLATIN ML (212) 491 13 14 AraUr «28 BILG (212)593 21 44 aatobr PRESTİJ (212) 434 15 57 BİL-KON |212) 447 41 61 t H M t r MU0M SH.GISAYAR |212> 571 36 97 TOTI f2'2) 660 34 78 TEKMOtCTA BİL 1212) 466 16 55 »HriHUMI GBJCB» (212) 544 54 54 İMtttt» BBOMYA '2121 227 15 10 PROG-RES (2121 236 62 23 54 " ~ "" I TOKAY (212) 853 60 06 UtfOk CMOIKC» ATAMAJI 8İ6İSAYAB (212) »83 17 82 Umtn TBMOSAYAH (212) 610 91 91 Frth MS0 (212) 491 21 81 GÜNES BİL (212)631 74 32 BILSİS (212ı 621 81 43 S B t a n a v a p ATA (212) 615 30 15 NETHOUSE ML (212) 545 64 64 IdMU DtGtTALUUM BtG ,212)671 62 62 IkcMlrMdy OKS* BLŞlH (212) 347 70 90 EBK (212) 216 91 05 MBSAN BtG ,212,, 213 67 11 SON NE0& (212J 213 86 57 ' 15611 l2SS^B0RÜ(212i2l2 38l5l*XOMelLC212)2669990llırteTOT1|212)543 88 8 a M M | ^ A f l l Zq«traDSTONOASTCAIET (212)416 58 10 İZMR BMcon DEDEOGLU (232) 277 10 13 K BtGBAYAR 1232) 425 00 37 UMtMHmUUf OURAM GEZERTAŞAR (344) 223 81 81 M M M M I BARÇ BİL |33B> 214 33 » «ZHftTES (338) 213 49 86 MSTAtlMU TKKNOUVf |36e 2'4 70 44 H K U f l a J IMtbmVI GOLDNF 288ı 417 85 50 KATSBIİ VİP (352) 221 22 54 KOCAtU ASYA BlLGISAYAfl (262) 325 02 19 M a ASYA BtGlSAYAR (262) 642 21 41 GÜNAY (262| 744 44 00 KOKYA BAO€L rTHŞAT 13321 320 66 99 ttturrA nJM*r EJ^ re 15 I5/WSIYO«(274)224 22 9 MJSTAFAAYHMIKOCEFI3621933 46 19 DKTIBIMAYOH(484) 223 1906 WNFICOM(432)21002 14MUWAÇmot MTAHAYAT(226)245 7084 ~ BJL (324)712 06 68 M *aSAYAR3«8)260: BİISEFKOb (482) 213 34 00 MÜtLA KALE BL (252 213 11 34 ERCANLAR (252) 214 43 40 MÛS CASTEK 14-361 212 82 29 SMCMTA ASYA 1264 274 52 76 EKıCGAN ONEH (264) 273 30 06 ItadM ENTIK 1264) 614 55 91 SMBUN KAYR BBJHOMK (362) 234 42 34 HtTT BL (362) 435 55 34 PROTÖRJ( 1362) 230 16 24 IDMS GÛVBI (362) 876 23 73 , . .. BAM>KARMO*2,36S) 261 75 82 OtU SpAS GLOBAL (346) 221 51 88 ELAGO^İ ELASĞ2 |346| 224 46 46SMUIRH00NYA81GISAYAn 1414ı 315 61 77TB0MOAİTEBIM BlLGtSAVAR (282) 262 90 50 TOM CANOAŞ (372) 252 05 88 D m k GÛflB. ELEKTBOt* (374) 35610 95 K E n t l Bt-COM BtGBAYAfl (372) 322 76 17 'USOflyalbn<0V (Wıl ft$Mlr T Msıtl!flyaeanKDV dtfı4dlr Ryaüar Olura tarihirdflM TCM6 dAvtz s*$ kunjndar- YTL' ,1US01J4Yn.danMsapafii7)ısl]rı Tıvsiyvedllerptniurele'rvadafrnm 1 5Afusos2005!luda'^sçsriıofuc unfmwsr<^ ~ Unin ludy rtık gârjnun ve Cryadavda oeğışudılı naiücınız suütdır DlaN» e< Qa5!>ı •« .l^r- 'j-3 5 7 5TIwvww.keysmart.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog