Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

3 1 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA kulturCa cumhuriyet.com.tr 15 KULE CANBAZI SUNAYAKIN Yelken ve kelebekDenizciler yorgun bakışlanm yelkene konan beyaz kelebeğe çevirirler. Kimi, okyanusun or- tasında karşılanna çıkan bu davetsiz misafiri Nuh'un beyaz güvercinine benzetir. Kimi de ke- lebeğın rahat tavırlanyla içinde bulunduklan umutsuz durumla alay edildiğini sanır. Açlıktan gözü dönenler ise beyaz kelebeği midelerine in- dinneyi düşünürler!.. Hugues Duroy de Chaumarey, denizcilik okulunda öğrenciyken Fransız îhtilali'nin boy gostermesiyle ülkeden aynlır. Koyu bir kral ta- raftan olan Chaumarey, geri döndüğünde sada- katinden dolayı donanmaya kabul edilir ve ami- ralliğe kadar yükselir. 1816 yılının 17 Hazi- ran'ında Senegal'e doğru hareket eden "La Me- dusa" adlı amiral gemisinin güvertesinde görü- rüz, denizcilik eğitimi yanda kalan Chauma- rey'i. Tavuk kafesi üzerine çıkarak bulunduklan yeri belirlemeye çalışan nöbetçi Teğmen Ma- udet birden irkilir. Hesaplan dognıysa, okya- nus açıklannda, su yüzeyinden altı kulaç aşa- ğıda olan Arguin kayalıklannın çok yakınlann- daydılar. Medusa, gemiler için bir tuzak olan bu kayalıklara her an oturabilirdi. Rengi değişen suyun üstünde yosunlar yüzse ve bol miktarda balık tutulsa da teğmenin uyanlan kulak arka- sı edilir. Ta ki firkateyn büyük bir gürültüyle ka- yalıklara çarpıp yan yatana kadar. Azrall lle köse kapmaca Kayalıklara deniz yükselmek üzereyken bin- dirmeleri büyük talihsizlikti. Bu durum, Medu- sa'nın kurtanlmasuu olanaksız kılar. Gemide altı adet cankurtarma sandalırun bulunması bü- yük bir tedirginlik yaratır. Denizciler, böylesi bir durumda herkesin kurtulabileceği sayıda sandalın bulunmadığım çok iyi bilmekteydiler. Medusa'nın sökülecek tahtalanyla büyük bir sal yapılmasına ve altı sandalın denizcileri ta- şıyacak bu salı çekmelerine karar verilir. Yirmi metre uzunluğunda, yedi metre genişliğindeki salın tamamlanmasının ardından üstüne kimle- rin çıkacağı kararlaştınlır. Yüz elli kişiyi taşı- yacağı hesaplanan sala elli kişi çıktığında yak- laşık yetmiş santim suya gömülür. Un fiçılan- nın atılmasına karar verilir. Ama yüz yirmi as- ker, yirmi dokuz denizci ve bir kadının bindiği sal, bir metre suya gömülü olduğu halde san- dallar tarafindan çekilmeye başlanılır. Gemide kalmayı tercih eden on yedi kişi, be- line kadar sulara gömülü insanların uzaklaşışı- nı izlerken kendilerinin kurtulma olasıhğının daha büyük olduğunu düşünürler. Ama üstün- dekilerin " Yaşasın Kral" diye bağırdıklan sal, kayalıklara bindiren Medusa'dan on kilometre uzaklaşmca sandallar tarafindan terk edilir. Amiral Chaumarey'in üç muhafızı ve kürekçi- lerin dışında kimsenin binmesine izin vermedi- ği sandalı ilk önce kaybolur gözden!.. Kürekleri ve dümeni olmayan bir salın üs- tünde, kendilerini kurtaracak bir gemiyi gözle- yenlerin ellerinde ne bir pusula ne de bir harita vardır. Dalgalarla boğuşulan ilk gecenin ardın- dan, kurtulamayacaklanna inanan üç insan ve- dalaşarak suya atlarlar. îkinci gece ise daha kor- kunçtur. Salın ortasındaki direğin etrafinda top- lanan subaylar, devrilmemeleri için askerleri bir o yana bir bu yana gönderirler. Yaptıklan iş, Azrail ile köşe kapmaca oynamaktan başka bir şey değildir. Tutunacak gücü kalmayıp denize düşen ve is- yan ettikleri için öldürülenlerin ardından, üçün- cü gün, salın üstünde sadece altmış kişi kalır. Dalgalar yiyeceklerini de balıklara yem yap- mıştır. Bir fıçı şaraptan başka içecekleri yoktur. Açlığa dayanamayanlar, ölen arkadaşlannın ce- setlerini yemeye başladıklannda yükü azalan sal da su üstüne çıkar. Dördüncü gün, yemek için aynlan bir ceset dışında diğer ölüler denize atılır. 0 gün öğle- den sonra üstlerinden geçmeye çalışan bir uçan balık sürüsü sala takılır. Büyük bir ziyafet baş- lar böylelikle. Herkes o kadar açtır ki payına dü- şen balığa insan eti katmayı da ihmal etmez. Bu davramşı tiksindirici bulanlar bile insan eti ye- meye başlarlar. Beşinci ve altıncı günlerde, direge asılı tor- banın içindeki kıymetli eşyalan alarak yakında olduğunu düşündükleri karaya ulaşmayı plan- layan isyancılann öldürülmesiyle salda otuz ki- şi kalır. Aralannda yarası olmayan yoktur. Ya- ralara değen tuzlu su yüzünden iniltüer kaplar her yanu Yedinci gün, fıçının arkasına gizlene- rek açtıklan delikten saman çöpüyle şarap iç- meye çalışan iki askerin hilesi fark edilir. Ok- yanus sularına atılmalan karanna kimse itiraz etmez. Ardından alınacak en korkunç karara gelir sıra: Saydıklannda yirmi yedi kişi kaldık- lanm görürler. On beşi kendilerinin yaşama şan- sı olduğunu belirleyerek, gücü kalmayan, ağır yaralı arkadaşlannı son derece sınırlı olan yi- yecek ve içecekleri tüketmemeleri için saldan atarlar. On beş insan, et kesmek için kullanacak- lan bir kılıç dışında tüm silahlan da denize at- maya karar verirler. Güç kaybetmemek için sa- lın üstüne uzandıklannda beyaz bir kelebek ge- lir ve yelkene konar. Susuzluk o denli dayamlmaz olur ki hararet- lerini biraz olsun dindirmek için çişleriyle ısla- trrlar dudaklarım. Derken, suya tutup soğutmak işleminde kullandıklan kaplan çalınmaya baş- lar. Ama aralarından biri, çişini içmekte zorla- nır. Salm tahtalan arasuıda bulunan bir limon, otuz baş soğan ve alkollü su dolu iki şişe, serin- letici olarak kullanılır. Bir zamanlar gül esansı dolu olan boş bir şişeyi koklamak ise en büyük lüksleri olur!.. umutlar tükenlrken... Onuncu gün, paylanna düşen şarabı içen bir- kaç kazazede, salm etrafinda dolanan köpekba- lıklanna aldırmadan yüzmeye başlar. On üçün- cü günde ise beklenen an gelir. Ufukta bir gemi vardır. tçlerinden biri güçsüz kollanyla direğe tırmanmayı başanr ve küçük bayraklan sallama- ya başlar. Bağnşlar sürerken geminin yaklaş- makta ya da uzaklaşmakta olduğu tartışması ya- pılır. Geminin kendilerine doğru geldiğini id- dia edenler kaybederler. Umutlannın iyice tükenmesinin ardmdan, gü- neşe karşı korunmak için kurduklan tentenin al- tmda yatarlar. Başlanndan geçenleri yazıp altı- m imzaladıktan sonra direğe çivilemeye karar verirler. Birden "Kurtulduk" diye bir ses du- yulur. Topçu subayının eliyle gösterdiği yönde bir gemi sala doğru yaklaşmaktadrr!.. Fransız gemisi Argus, yaşamda kalmalan mucize olan on beş insanı ülkelerine geri götü- rür. Aralanndan beşi çok geçmeden ölür. Yüz- lerinde son nefeslerini karada vermenin tebes- sümü vardrr. Medusa'da kalan on yedi kişiye gelince: Ara- dan kırk iki gün geçmesine rağmen kimsenin kendilerini kurtarmak için geri dönmediğini gö- rünce on ikisi ikinci bir sal yapar. Ama kendi- lerinden bir daha haber alınamaz. Julian Bar- nes, "10 Bölümde Dünya Tarihi" adlı kitabın- da gemide kalan beş kişiden dördünün de yap- tıklan sal ile denize açüdığını yazar. Barnes, Medusa'da kalan kazazedenin ise Teğmen Ma- udet'in üstüne çıkıp hesap yaptığı tavuk küme- sine binerek gemiyi terk ettiğini anlatır. Yazara göre tavuk kafesi fazla uzağa gidemez ve sula- ra gömülür!.. Amiral Chaumarey'in cezalandınlması bek- lenirken kılrna bile zarar gelmez. Kraliyet hü- kümeti geçmişte yaptığı hizmetlerden dolayı kendisini bağışlar. 1 i Orfeon 'un sesi Uzakdoğu ulaştı Kültür Servisi - Orfeon Oda Korosu, Kyo- to'da üç yılda bir düzenlenen dünyamn en önem- li koro müziği etkinliği olarak adlandınlan "7. Uluslararası Koral Müzik Sempozyumu" kap- samında "Kyoto Konser Salonu"nJa bir konser verdi. 2000'den fazla izleyiciye Türk çoksesli ko- ral müziğinden örnekler sunan Orfeon, böylece Uzakdoğu'da konser veren ilk amatör Türk koro- su oldu. Konserde, ikinci albümleri 'lO'dan parçalann da içinde olduğu Türk ezgilerinin özel düzenleme- leri ile otantik uzun havalan, vurman sazlar eşli- ğinde seslendiren, Şef Elnara Kerimova yöneti- mindeki Orfeon, sempozyuma katılan besteci, şef, korist ve koro müziği sevenler tarafindan beğeniy- le karşılandı. Konseri Japonca yaptıklan anons ve ünlü Japon ezgisi Sakura'nm Takemitsu düzenle- mesiyle bitirerek ev sahibi ülkeye jest yapan ko- ronun albümleri de dinleyicilerin büyük ilgisini gördü. Dünya Koral Müzik Federasyonu (TPCM) ta- rafindan davet edilerek Kültür ve Turizm Ba- kanüğı, Nurol Holding ve AND TTS AŞ'nin des- tekleriyle Japonya'ya giden Orfeon, sempozyuma katılan ilk Türk korosu. 11 yıl önce kurulan ve bu- güne kadar 9 ülkede 100'ün üzerinde konser ve- ren, 15 ödül sahibi Orfeon, Japonya'daki son kon- serini ise, 2 Ağustos Salı günü, Aichi'de "Worid Expo 2005" kapsamında düzenlenen Türkiye Gü- nü'nde verecek. ESİNTİLER ZEYNEP ORAL lOOTemelEser... Ne zamandır Nâzım Hikmet'in oğluna yazdığı 'Memed'e Son Mektubumdur' şiirinin kimi bö- lümleri gelip gelip yakama yapışıyor, dilimde gön- lümde dolaşıp duruyor. "Dünyada kiracı gibi değil, /yazlığına gelmiş gi- bi de değil, I yaşa dünyada babanın eviymiş gi- bi... I Tohuma, toprağa, denize inan. I Insana hep- sinden önce. Bulutu, makinayı, kitabı sev, I insanı hepsinden önce. Kuruyan dalın I sönen yıldızın I sakat hayvanın I duy kederini, I hepsinden önce de insanın..." Her şeyden, hepsinden önce insana inanmanın; herşeyden, hepsinden önce insanı sevmenin; her şeyden, hepsinden önce insanın kederini içimde duymanın yolunu çocukluğumda bana açan bir yandan annem ve babam olduysa, bir yandan da okuduğum kitaplar oiduğuna hiç kuşkum yok... Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ilköğretim öğrencile- rine önerilmek üzere hazırladığı '100 Temel Eser 1 açıklandığından beri önümdeki listeye ba- kıp duruyorum. Ve baktıkça, 70'i Türk, 30'u ya- bancı yazarlann eserlerinden oluşan listedeki ki- mi kitaplartn, bir çocuğu, ömrü boyu kitaptan ve okumaktan nefret ettireceğini düşünmeden ede- miyorum... (Yazık ki burada listenin tümünü vermeme ola- nak yok. Ancak meraklılan, internette herhangi bir arama sitesine girip '100 İemel Eser' dediler mi, tüm listeye ulaşabilirler.) Bakanlığın listesi açıklandığından beri, tepkile- rin ardı kesilmiyor. 22 Temmuz tarihli Cumhuri- yet'te, bu tepkilere geniş yer ayrılmıştı. Niyetim bunları tekrarlamak değil. Ancak 'po/em/k çıkma- sın' diye, yalnız ölmüş yazariardan seçim yapmak bana da çok gülünç geliyor. O yüzden (Allah ge- cinden versin), örneğin Türkçe'nin büyük ustala- rı Dağlarca'nın , Yaşar Kemal'in kitapları ilköğ- retim çağındaki çocuklara önerilemiyor. Böyle ko- miklik olabilir mi! Hemen şunu da belirtmek istiyorum: Eğer bu- gün inandığınız, güvendiğiniz, saygı duyduğunuz, yüz ayn kişiye böyle bir liste hazırlamasını söyle- seniz, hiç kuşkunuz olmasın, birbirinden çokfark- lı yüz ayrı liste çıkar karşınıza. Diyeceğim böyle bir liste oluşturmak çok güç bir iş. Belki 10 temel eser, 20 Temel eser denseydi, derii toplu kimse- nin tepki gösteremeyeceği bir liste oluşturulabi- lirdi. Ama o bile zor... Bu arada önemli bir tepki Ali Nesin'den geldi. "Seçilen 100 temel eser arasında Azlz Nesln'/n eserlerine yer verilmemesini kınadığımı bildiririm " diyordu açıklamasında. "Yüz binlerce yetişkin, okumayı Aziz Nesin sayesinde ve çocukluğunda sevmiştir. Yüz binlerce insanın ilk okuduğu kitap Aziz Nesin 'in kitaplandır. Milli Eğitim Bakanlığı yet- kilileri bunu bilmezler mi? Bilmiyorlarsa orada ne işleri var? Biliyorlarsa amaçlan ne?" Ali Nesin çok haklı. Okuma alışkanlığı olmayan insanların ülkesinde okumayı sevdiren insandır Aziz Nesin, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ali Nesin kibarca bizleri de uyanyordu:" Basında bi- rilerinin bu konuya dokunacağını umdum ama ol- madı, herhalde ben göremedim" diyerek... (Geç oldu, özür dilerim Ali Nesin!) Aziz Nesin'in çocuklara yönelik kitaplannı "ilgl- siz ilgililere" anımsatmaktan da geri kalmıyordu Ali Nesin: 'Şimdiki Çocuklar Harika', 'Ben de Ço- cuktum', 'Bu Yurdu Blze Verenler', 'Borçlu 01- duklanmız', 'Pırtlatan Bal', 'Uyusana Tosu- num', 'Anıtı Dikilen Sinek 1 ... Yüzümde gülümseme bu kitapları anımsarken, birçok kitabın listeye neden girdiğine şaşıyor, Az- ra Erhat'ın 'Troya Masalları'ru okumayan çocuk nasıl da yoksul kalacak; yabancı eseıier neden hep Batı'dan seçilmiş, kimsenin aklına Samed Behrengi'nin 'Küçük Kara Balık', 'Bir Şeftali Bin Şeftali' kitapları; ya da Çin Masalları gelme- di mi düşünüp duruyordum... Dilerim bu liste, çocuklan okumaktan, kitaptan soğutmaz, korkutmaz... Dilerim gerek aileler ge- rek öğretmenler, liste karşısında bunalabilecek çocuğa kendi seçimini yapma hakkını ve olana- ğını tanır... Dilerim mecburiyetten değil, kendi öz- gür seçimleriyle okuriar... Çünkü o zaman kitabı, okumayı severier... Ve her şeyden, hepsinden ön- ce de insanı... www.zeyneoral.com faks: 0212.257 16 50 KULTUK • SANAT IILYâZ FİLM ŞENÜĞİ 3-11 AÖUSTOS 2005 EROS / EROS «u - THE MOTOflCYCLE DIARIES / MOTOSİKLET GÜNLÛ6Ü r l SB GENESIS / VARADİLIŞ BÛYÖK SIB KIKSEV / KMSEV OLD BOY / İHTİYAR DELİKANU ONLY HUMAN / İNSANLIK HAÜ LE COUKRET / ÖLÜMCÜL ÇÖZÛM BMDE & PREJUDICE / GELİNİM OLUR MUSUN7 LIFE tS A MİRACLE / BİR MUCtZEDİR YAŞAMAK FAHRENHEIT9/11 / FAHRENHEIT 9/11 STAGE BEAUTY / SAHNE GÜZEÜ SİNEMA KOLTORDÛR "5 AĞUSTOS'DAN İTİBAREN SİNEMALARDA, SİNEMALARIN GUNLÜK PROGRAMLARI VE SEANSLARIİCİN" www.umutsanat.com.tr YAZ KARMASI IŞIL ÖZIŞIK FUNDA GÜLAY GÜNAYDIN CEYLAN MUTLU NÜZHET KUTLUĞ GÜVEN ZEYREK SAİT GÜNEL HÜLYA GÜNEL CEYLAN İNSEL 1 Temmuz - 19 Ağustos'05 Gazetecıler Sıtesı Yazariar Sk No:26 Eserrtepe ' İSTANBUL Tel: 212 288 33 89 / Faks 0212 267 24 44 e-tnaıl. sanatgalensı@karsu com tr www karsu com tr/tr/gaierı/lndex trtml ÇACIN MOTEL felsefe devam ed/yor... en temiz denizi, her öğün balığı. kalabalıklardan ve kabalıklardan uzak sessiz tatili özlediyseniz... 1 kişi TR 45 YTL ASSOS Bektaş Köyü Sivrice mevkii Tel: (0 286) 723 44 60 / (0 286) 723 44 61 Ilçesi Çatalca Çatalca Çatalca Köyü Binkıhç Bınkılıç Binkıhç Parsel No 2130 2698 2701 Niteliği Tarla Tarla Tarla M2Mik. 5000 m2 6400 m2 4700 m2 ÇATALCA IZALE-t ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMAİLANI Dosya No: 2005/6 Satış tzale-i şüyu nedeniyle satılmasına karar verilen taştnmazın tapu kaydı, halihazır dunımu, ımar durumu, takdir edilen muhammen bedeli, satış sa- ati Mevkii Hissesi Tah.Ed.Bed. Satış Saati Anburnu Tam 11.250.00 YTL 13.30-13.40 KozanDeresi Ver. Işt. 22.400.00 YTL 13.50-14.00 KozanDeresi Tam 16.450.00 YTL 14.10-14.20 Taşınmazlann halihazır durumları: 1- 2130 parsel sayılı taşınmaz Binkıhç beldesi, Anburnu mevkünde bulunmaktadiT. Taşınmaz Binkıhç beldesi yerleşık alanı dışında kalmaktadır. Sınırlan şahıs parselleri ile çevrilidir. Tarla vasfındadır. Üzerinde bina, ağaç vs. yoktur. Taşınmaz hafıf meyılli, topografik açıdan mekanize tanma uygundur. Taşınmazuı toprak yapısı dikkate alındıgında ziraatın bütün dallan yapılabilir. Kuru tarla vasfındadır. 2- 2698 parsel sayıh taşınmaz Bınkılıç beldesi, Kozan Deresi mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmaz Binkıhç beldesi yerleşik alam dışında kalmak- tadır. Doğusu dere, batısı ve kuzeyi yol, güneyi şahıs parseli ile çevrilidir. Tarla vasfindadır. Üzerinde bina agaç vs. yoktur. Taşınmaz taban arazi olup, topografik açıdan mekanize tanma uygundur. Taşınmazın toprak yapısı ve yörenin iklim koşullan dikkate alındıgında üzerinde yörenin hakim ziraatı yapılabilir. Aynca dereden sulama yapılarak sulu tanm yapılması mümkündür. 3- 2701 parsel sayılı taşınmaz Binkıhç beldesi, Kozan Deresi mevkiinde bulunmaktadu. Taşınmaz Binkıhç beldesi yerleşik alam dışmda kaimaic- tadır. Doğusu dere, batısı ve kuzeyi yol, güneyi şahıs parseli ile çevrilidir. Tarla vasfındadır. Üzerinde bina, ağaç vs. yoktur. Taşınmazın taban arazi olup, topografik açıdan mekanize tanma uygundur. Taşınmazın toprak yapısı ve yörenin iklim koşullan dikkate alındığında yörenin zıraat dallan yapılabilir. Aynca dereden sulama yapılarak sulu tanm yapılması mümkündür. Imar durumu: Taşınmazlann imar dunımu ile ilgili dosyada mevut Binkıhç Belediye Başkanlığı'nın 15.07.2004 tarih ve 120 sayılı yazılannda, Binkıhç beldesi 2130. 2698 ve 2701 sayılı parsellerin ifrazlannın mümkün olmadığı, ISKl'nin Terkos Gölü'nü besleyen büyük derenin (Istranca Deresi) mutlak koruma alanında kaldığı, imar durumu ile ilgili herhangi bir yapı yapümasının mümkün olmadığı belirtihniştir. Satış şartları: 1- Gayrunenkullerin 1. açık artırması 16.09.2005 Cuma günü yukanda yazıh saatler arasında Özel İdare Iş Merkezi Kaf.2 Çatalca îcra Müdürlü- ğü'nde açık artmna açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artınnada taşınmaza tahmin edilen değerin %60'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan dığer alacaklılar varsa alacaklan toplamı aynca satış ve paylaştınna masraflanı geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü saklı kahnak kaydıyla gayrimenkullerin 2. açık artrrması 26.09.2005 Pazartesi günü yukanda yazılı saatler ara- sında yine Çatalca lcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Bu açık artırmada takdir edilen değerin %40'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala- caklar varsa bu alacaklar toplamını satış ve paylaştınna masraflannı geçmesi şartıyta en çok artırana ihale olunur. 2- Açık artırmaya katılmak ısteyenlerin takdir edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankaya ait kesin ve süresiz terrunat mektubu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. 3- Katma Değer Vergisi, ihale damga pulu alıcı adıîıa tahakkuk edecek tapu haıcı satuı alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçlan satış bedelinden ödenir. 4- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilılerin (irtifak hakkı sahipleri dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklanm hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialanm dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazundır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş- madan hanç bırakılacaklardır. 5- Satış bedeli verilen mühlet içinde ödenmediği takdirde ÜK'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedihr. Taşınmaz aym yasa hükmünce yeni- den satışa çıkanlarak llK'nun 192 2 maddesi hükmünce en çok fiyat verene ihale olunur. Var ise iki ihale arasındaki farktan diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden satışın bozulmasına neden olanlar ve kefılleri mesul tutulacak ve bu bedel yasal faizi ile birhkte hükme hacet kahnadan kendilerinden icra dairesince tahsil olunacaktır. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebihnesi için icra dairesinde açık olup masrafi verildiği takdirde isteyen alıcıya bir nüshası gön- derilebihr. 7- Satış ılanı ilgililerin tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderihniş olpu adreste tebligat yapılmaması halinde veya adresleri biünmeyen- ler ıçm de işbu satış ilanının ılanen tebligat yerine kaim olacağı ılan olunur. 8- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş, içenğıni ve münderecatuıı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin Çatalca Icra Müdürlüğü'ne başvurmalan ilan olunur. 27.07.2005 Basın: 36362
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog