Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN KÖKENİ ETKİSİVEGÜNCELLIĞÎ Menter Şahinler Çaj Pazaıtana A.Ş Tüıiocagı Cai No:39,41 (34334) Cagaloglu-tsanhılTd (212) 514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet K İ T A P L A R I PORTRELER Oral Çahşlar Çag Pazartaıa A.$. Törkocagı Cad No:39.41 (34334) CagaloSlu-lstanbulTel: 1212) 514 01 96 82. YIL SAYI: 29152 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 31 TEMMUZ 2005 PAZAR BENİM MARILYN MONROE'M Tam 43 yıldır erkekler dünyası onun hummalı bakışlarıyla avunuyor. Elbette Marilyn Monroe hayranı kadmlar da var. Acaba daha kaç kuşağın idolü olacak? BUGÜNBeni Ne Kadar Cumhuriyeİ 'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayınız. • Suriye'nin PKK serüveni. • ABD-Hindistan nükleer işbirliği. Çn ve ABD'nin güç denemesi. YARIN Cumhuriyet'Ie b i r l i k t e Yurttaşlann büyük bölümü yıl boyunca hiç tatile çıkmıyor. Çıkanlar konaklamak için akrabalarına gidiyor. Tatü tercihleri arasında 'evde kalmak' önemli yer tutuyor Tatili lıilıııhorıız CADDEBOSTAN VE MENEKŞE İstanbuVdaplajkeyfi İstanbul'da yeniden düzenlenen Caddebostan Plajı'ndan sonra Büyükçekmece'deki Menekşe Plajı da bugün hizmete açılacak. Bakırköy'deki Florya Plajı'nın ise 2006 yılında yurttaşlann kullanımma sunulması planlanıyor. Kadıköy Belediye Başkanı Öztürk, ilçedeki diğer plajlan da hizmete açacaklarmı söyledi. • 8. Sayfada Detilz ve kumsal lle Sinırll Türk insanının tatil alışkanlıklannı belirlemek için yapılan bir araş- tırma, yurttaşlann tatil anlayışının "deniz ve kumsal" ile sınırlı olduğunu ortaya koydu. Araş- tırmaya göre, yurttaşlann yüzde 48'i ancak yazm tatile çıkıyor. Kış tatili yapanlann oranı bin- de 7'de kalıyor. Yurttaşlann yüzde 90'ı yurtdışına çıkmadığını belirtirken tatil için yurtdışına gi- denlerin oranı yüzde 5.2. Yurttaşlann yalnızca 7.6'sı tatilde seyahat acentelerini tercih ediyor. ANKARA (AA) - GfK Türkiye, Türk insanının tatil alışkanhklanm araştırdı. Araştırma sonuçlanna göre, Türklerin yüzde 44.4'ü hiç tatil .*. «**& yapmıyor, yüzde 62'sinin ak- _ ö İına tatil denince deniz kıyısı 4% 1 1 geliyor. Türklerin yüzde 90'ı ise yurtdışına hiç çıkmamış. GfK Tür- kiye'nin 7 bölge ve 20 ilde kadın-er- kek 1355 kişi arasında yaptırdığı araş- tırmada ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Buna göre Türklerin yüzde 62 'sinin ak- lına tatil deyince "deniz kıyısı ve kumsal" geliyor. Bu oranı yüzde 8 ile "sayfiye yerleri" ve "evde kalmak", yüzde 6 ile "dağ", yüzde 4 ile de "göl kıyısı" takip ediyor. Hiç yaz ve kış ta- tili yapmayanlann oranı yüzde 44.4 iken sadece yaz tatili yapanlar yüzde 48 • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te SSKZARARETTÎRÎLDl Haçta ikinci skandalRoche'dan SSK'ye fahiş fıyatla i- laç ahmına ilişkin dava sürerken "ye- ni ilaç alımlannda SSK'yi zarara uğ- ratan uygulamanın devam ettiği" or- taya çıktı. Teftiş Kurulu raporunda za- rann l .9 trilyon olduğu vurgulandı. Müfertişlerin raporuna göre, alınan ilaçlar sipariş tarihindeki fiyatlar ye- rine daha sonraki dönemde zamlı fi- yattan fatura edıldi. Raporun ardın- dan fazladan ödenen yaklaşık 180 milyar lira tahsil edildi. • 3. Sayfada 10. GEZEGEN BULUNDU Dünya'ya yeni komşu Güneş Sistemi'nde yeni bir gezegenın keşfedildiği bildiril- di. Pasedena kentin- deki, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde görevli gök- bilimci Michael Brown tarafindan bu- lunduktan sonra 2OO3UB313 olarak adlandırılan gezegenin, Güneş'ten 14.5 milyar km. uzakta ve Plüton ge- zegeninin 1.5 katı bü>üklüğünde ol- duğu açıklandı. 1 8 . Sayfada KARDEŞ TÜRKÜLER i J-J/y\ YI/7v//'7 ' J~)ir\)iil?~ Kanada'nın Montreal kentinde devam eden Dünya Su Sporları Şampiyonasrndaki yarışlarda büyük heyecan yaşanıyor. Önceki gün gerçek- -/T* VLı£LtU> LJVty^vtıy, leştirilen 200 metre kurbağalama yarışında Japon yiizücü Genki Imamura (so!da),ÂBD'li Brendan Hansen (ortada) ve Kanadalı yüzücü Mi- Vi/zn mr'nvı i >/rc/iMn i/~%v ^ e ^ r o w n a r a s ı n da son saniyeye kadar süren nıücadele, adeta izleyenlerin nefeslerini tutturacak nitelikteydi. Kıran kırana geçen yarışı AB- rl^y^C-Clıi y(XŞ(AjTiy(Jı D'U yüzücü Brendan Hansen birinci olarak tamamladı. Mike Brown gümüş, Genki Imamura ise bronz madalya kazandı. (Fotoğraf: AP) Kretschmer, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği önündeki engel olarak yine TSK'yi gösterdi Avrupa'nın sorunu ordu EK PROTOKOLE TEPKİ YAĞDI: Hükümetin acizliği Türkiye'nin ek protokolü hiçbir rezerv eklemeden imzalamasuıa tepki yağdı. Muhalefet partileri, atı- lan imzanın Rum Kesimi'ni fiili tannna anlamına geldiğini voırgularken DSP lideri Sezer, "Ek proto- kol ve deklarasyon, hükümetin acizlik belgesi ola- rak tarihteki yerini almıştır" dedi. • 11. Sayfada AKP'LtLER tMZAYI SAVUNDU Gül: Rezerv koyduk Hükümet, Ankara Anlaşması'nı 10 yeni üyeyi kap- sayacak şekilde genişleten ek protokolün imzalan- masma yönelik tepkileri yatıştırmaya çahşıyor. Dı- şişleri Bakanı Gül, protokole bir nevi rezer\' koy- duklannı söylerken Başbakan Erdoğan, "Kimsenin endişe etmesine gerek yok" dedi. • 11. Sayfada Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjörg Kretschmer, Adana'da katıldığı bir toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke yönetiminde 'hâlâ çok etkin olduğunu' öne sürdü. Avrupa Birliği'ndeki sivil-asker ilişkilerinin Türkiye'de- kinden farklı olduğunu belirten Kretschmer, "bu durumun uyum sürecindeki engeller arasında yer aldığını" savundu. Türkiye'nin çıkardığı uyum yasalarma karşın uygulamada cid- di sıkıntılar yaşandığuu belirten Kretschmer, "AB direktifle- rini ahp Türkçeye çevirmek üyelik yolunda atılmış adım ol- maz" dedi. Türkiye'de AB kriterlerinden uzak, yaşam savaşı verilen bölgeler olduğunu ifade eden Kretschmer, tam üyeli- ğin 2014'ten önce gerçekleşmeyeceğini açıkladı. • 8. Sayfada Insanlığa baharçağrısı Neşet Ertaş'ı, Erkan Oğur'u konuk et- mişler, bilgilerini zenginleştirmişler "Karnım aç olsun ne çıkar" diyerek ayakta duran Çingenenin şartası, "Hem Okudum Hem Yazdım" diyen Çorum- lu ana, Yörük kızını evliliğe uğurlama havası, nevruz türküleri, hıdrellez hava- lan hep kardeşti zaten. HATİCE TUN- CER'in söyleşisi I 7. Sayfada KULÜP KURULACAK Golfsporuna askerdesteği Samandıra'daki 2. ZırhlıTugay Ko- mutanlığı arazisinin içinde yer alan golf sahası. önümüzdeki yıllarda şam- piyonlann yetiştiği adres olacak. Açı- lış töreninde Orgeneral Tolon bir müj- de verdi. O da Birinci Ordu Golf Ku- lübü'nün kuruluşuydu. I Spor'da IŞIL ÖZGENTÜRK'ÜN YAZISI U 8. Savfada SEYDÎŞEHÎR'DE DEVİRTAMAM U 13. Savfada F. BAHÇE EVERTON'A GOL YAĞDIRDI: 5-0 USoor'da 300-093400 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ne Söylersen Söyle AB Bildiğini Okuyacak! Günlerdir süregelen tartışmalara yeni bir ivme ka- zandıran dört heceli haber, gece yarısına doğru gel- di: Im-za-lan-dı! önümüzdeki günlerde -elbette yeni gelişmelerin ışığında- Türk kamuoyu iki soruya yanıt arayacak: U Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Yelken ve kelebek Denizciler bakışlarmı yel- kene konan beyaz kelebeğe çevirirler. Kimi, okyanusun ortasında karşılarına çucan bu misafiri NıuYun güver- cinine benzetir. Açlıktan gözü dönenler ise kelebeği midelerine indirmeyi düşü- nürler!.. SUNAY AKIN'm yazısı I 75. Sayfada Martıların zamanı Sabah yürüyüşümü- zü yapmıştık ve iske- leye gazete almaya yürüyorduk. Sahilde farklı, dikkat çekici bir durum var- dı. Martılar, adanın sahile yakın bütün evlerinin üzeri- ne sıra halinde dizilmişlerdi. ORHAN BURSALrnın yazısı I 6. Sayfada Türkler serbest Londra'daki saldınlann ardından gözaltma alman 4 Türk'ten 3'ü serbest bıra- kıldı. Terör soruşturması kapsamında sorgulandıktan sonra salıverilen diğer Türk'ün ise göçmen büro- su tarafindan yeniden gö- zaltma alınmış olabileceği bildirildi. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sağlıkta Kul-Tıme! Ankara Dışkapı Hastanesi'nde yaşanan "yönetim olayları" Sağlık Bakanlığı'nın ne ölçüde sağlıklı ka- rarlar almakta olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Eskiden Ingilizce tanımla devlet kurumlarındaki doktorlara "full-time", "part- time" hizmet sınıflan- dırması vardı. Gidişi.tıpkı günlükyaşamdaki konuş- malar gibi Ingilizce-Türkçe tanımlamak ve bu köşe- M Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog