Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

3 TEMMUZ 2005 RAZAR CUMHURİYET SAYFA SIVAS KATLIAMEVEV YILDONUMU Istanbul'da ilk defa miting düzenlendi, saldınnın lanetlendiği gösterilerde Madımak Oteli'nin müze yapılması istendi GömillerdekiyangmsöınnediALPERİZBUL/GÖKÇELYGUN Sıvas katlıamının 12. yılın- da, Madımak Oteli'nde yana- rak can veren sanatçı, yazar, düşünür ve aydınlar Kadıköy Meydanı'nda bınlerce yurtta- şın katıldığı mitıngle anıldı Mitingde katliama lanet yağ- dınlırken olayın gerçekleştiği Madımak Oteli'nin müzeye dönüştüriilmesı ısteğı bır kez daha dile getirildı. Miting öncesinde yazar Asnn Bezirci ve ozan Nesimi Çimen ıle olayda yaşamını yıtırenler Istanbul'da Zıncirlikuyu ve Ka- racaahmet mezarlıklannda dü- zenlenen törenlerle anıldı. Kadıköy Iskele Meyda- nı'ndakı mıhng ıçm Pır Sultan Abdal Kültür Derneğı, Alevi- • Kadıköy Iskele Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı mitingde katliam lanetlendi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi Metin Aslandoğmuş, Sıvas olaylanm hiç kimsenin unutmadığını ifade ederek " 12 yıl önce Sıvas'ta gerici, şeriatçı ve faşist bir katliam yapıldı" dedi. Bektaşı Federasyonlan, SHP, EMEP, DEHAP, TKP, Halkev- leri, Sosyalist Dayanışma Plat- formu (SODAP), Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC), Proleter Devrimci Duruş, Par- tizan, BEKSAV, Ezılenlenn Sosyalist Platformu (ESP), çe- şitlı sendika ve si\il toplum ör- gütlerinın oluşturduğu kortej Haydarpaşa Numune Hasta- nesi'nın önûnden yürüyüşe geç- ti. "Sıvasşehit)eriötümsüzdürn , "Srvas'ı unutma unurrunna". "Srvas'm hesabı sorulacak", " Yaşasın halklann kardeştiğT sloganlan atan ve katliamda yaşamını yıtırenlenn fotoğraf- lannı taşıyan yaklaşık 3 bın ki- şilik topluluk polıs tarafindan yapılan üst aramasmın ardın- dan Iskele Meydanı'na girdi. Kurulan platformdan toplulu- ğa seslenen Pır Sultan Abdal Denıeği Yönetim Kurulu üye- sı Metin Aslandoğmuş, 12 yıl önce yapılan katlıamın devle- tın ve polisin gözetiminde ger- çekleşhrildiğini söyledi. *Bu- gün Sıvas katfiamınıyapan güç- ler iktidardadır ve iktidar kıb- lesini ABD'ye çevirmiştir. Bü- yük Ortadoğu Projesi ile kom- şulannın işgaline yardım et- mekte, SEKA, TÜPRAŞ, TE- LEKOM gibi kamu maJlannı da yabancı sermayeye peşkeş çekmektedir'' dıyen Aslandoğ- muş, toplumun muhalıf kesım- leruıin smdınlmesı ıçuı ınsan haklanna aykın ırkçı, faşist sal- dınlar düzenlendiğını belirtti. Madımak katlıamında yaşa- mını yitıren yazar Asım Be- zirci'nin eşi Refika Bezirci Sı- vas saldınsmuı tarıh sayfasına kara bir damga olarak vuruldu- ğunu söyledi Bezirci, bu kat- liamı, aydınlık korkusu taşı- yanlann yaphrdığının belli ol- duğunu behrterek "Bu kişile- rin geteceğeyöneKkarzulan da şeriat düzenini hâkim kılmak. Tarihteki bu tür \ok edişleri, eylemlerk kamuoyuna duyur- mak bepimizin görevi" dedi. Pır Sultan Abdal Derneği ve Emeğm Partisı (EMEP) üye- sı bır grup, miting öncesinde, Madımak Oteli'nde yanarak hayatını kaybeden yazar-eleş- tırmen-çevrrmen Asım Bezir- cı'yı Zıncirlikuyu, halk ozam Nesımı Çünen'ı de Karacaah- met'tekı mezarlan başında an- dı. Saygı duruşunda bulunulan anma etkinhklennde mezar- lara karanfiller bırakan yurt- taşlar daha sonra Kadıköy'de- kı mıtınge katıldılar. Madımak Oteli'nde katledilen yazar-eleşrirmen-çoirmen Asım Bezirci ve ozan Nesimi Çimen tstanbul'da düzenlenen törenlerie anıku. Anma törenlerinde kattianu yapanlar lanetlendi (Fotoğraflar: KAAN S A G A N A K - VEDAT ARIK) 'Devletsorumluluğunu kabul etmeli'ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Madımak Oteli'nin yakılması sonucunda hayatını kaybeden 37 kişı dün Ankara'da düzenlenen çeşıtlı etkınlıklerle anıldı. Ankara Toros Sokağı'nda toplanan ve aralannda Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneğı, Hacıbektaş Derneği, CHP, SHP, DEHAP, EMEP, TKP, DtSK, KESK, Halkevleri, ESP, HÖC, TAYAD'ın da yer aldığı 72 sivil toplum kuruluşu buradan yürüyüşe geçtı. Yol boyunca "Srvas şehitleri ömmsüzdür", "Katil devlet hesap verecek" sloganlan atan eylemcıler, ellennde olayda hayatını kaybedenlerin resımlennı taşıdı. Yürüyüşün ardından Abdı Ipekçı Parkı'nda yaklaşık 4 bin kişi toplandı. Anma töreninde Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden 37 kişi için saygı duruşunda bulunuldu. Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Sekreten tbrahim Karakaya, kathamın yahıızca Türkiye için değıl, tüm uısanlık ıçın bir utanç olduğunu belirterek devlehn yaşananlara seyirci kaldığını söyledi. Madımak Oteli'nin altında kebapçı bulunmasının utanç vericı olduğunu söyleyen Karakaya, otelın kamulaştınlıp müze yapılmasını talep ettiklenni ifade etti. KESK Genel Başkanı lsmail Hakkı Tombul da Sıvas katliamı sanıklarınuı bır an önce gereken cezayı alması gerektiğınin altrnı çızdı. Tombul, toplumsal vıcdanda açılan yaralann ancak bu şekılde düzelebüeceğını kaydettı. ZMİR'DE YÜRÜYÜŞ YAPILDI 'Gerçek sorumlular yakalansın' İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Sıvas katlı- amının yıldönümünde, yaşamını yıtirenler bır kez daha anılırken katlıamın gerçek sorumlulannın yakalanması ıstendı. Alevı Bektaşı Federasyonu tzmır deraeklen, demokratık kıtle örgütlen ve sı- yası partılenn kaülunıyla Cumhunyet Alanı'ndan Gündoğdu Alanı'na dek yürüyüş yapıldı. Sık sık, "Sıvas'm hesabı sorulacak", "Sıvas'ı unutmak iha- nettir", "Zorunlu din dersine ha>ır", "Katil ABD, işbüükçi AKP" sloganlannın atıldığı yurüyuşte. bir grup da "Eyüp Be\^z ölümsüzdür" sloganı kullandı. Yürüyüşün ardından, Gündoğdu Ala- nı'na konulan ve üzennde "Otel Madımak Kebap Köfte Salonu" yazıh maket ateşe venldı. Katliam- da yaşamını yıtırenleri anma etkinlıklen kapsa- mında Selda Bağcan dün Çiğli Beledıyesi'nın kat- kılanyla Güzeltepe Spor Tesıslen'nde bır konser verdi. Etkınlıkler kapsamında Mılas'ta da Pir Sul- tan Abdal Derneği bınasından Atatürk Anıtı'na dek yürüyüş yapıldı Burada çelenk koyulmasının ardından Beledıye Düğün Salonu'nda Atatürkçü Düşünce Derneğı Milas Şubesı ve Cumhunyet gazetesı okurlannın ortaklaşa düzenledığı ve Ya- zar Öner Yağcı'nın katıldığı konferans gerçekleş- tirildı. Mılas Atatürk Kültür Merkezi'nde de katli- amda yaşamını yitirenler türküler, şiirler ve semah gösterileriyle anıldı. Aydın'da izin tartışması Öte yandan Aydın'da, Hacı Bektaşi Veh Kültür ve Tanıtma Demeğı Aydın şubesının anma etkınlik- len kapsamında Atatürk Parkı önünde yapmak ıs- tediği sinevızyon göstensine, belediyenin gerekçe göstermeksizın izin vermedığı savlandı. Dernek Başkanı Sümran ÜnaL "Olaya yorum getiremiyo- rum. Hayrefle ve nefreüe karşılıyorum. Kapısında 'önce ınsan' yazısı bulunan Aydın Belediyesi yöne- riminin insanbğa karşı işlenmiş böyle önemli bir vanşete duy^rsız kalması düşündürücüdür" dedi. Konuşmalann ardından Grup Kızılırmak sahne alarak çoğunluğu Pir Sultan Abdal türkülerinden oluşan bır konser verdi. Konsenn ardından anma, Yiiksel Caddesı'ne yapılan meşaleli yürüyüşle sona erdi. tHD Genel Başkanı Yİısuf Alataş yaptığı açıklamada, "Dönemin hükümetlerinin idari ve siyasi sorumluluklan, bu olayın toplumsal banşta yapügı tahribaüar tam olarak araşüninuş ve tespit edilmiş değjT dedi Atatürkçü Düşünce Derneğı Genel Sekreten Hüseyin Emre Alûmşık da yaptığı yazılı açıklamada, Sıvas'ta yakılan 37 aydının her şeyden önce laık Türkiye Cumhunyetı'ne yönelık brr başkaldın olduğunu kaydettı. Yıldönümü nedenıyle Ankara Barosu da brr söyleşı programı düzenledi. URTTAKİETKİNLİKLER Otelin önünde karanfilli anma 'KatiUer Madımak Oteli'nin önündeki anmada duygusal anlar yaşandı. (Fotoğraf: AA) SIVAS (AA) - Sıvas'ta 2 Temmuz 1993'te şenatçılar tarafından yakılarak katledılen 37 kişı ölümlerinın 12. yıldönümünde Madımak Otelı önünde düzenlenen tö- renle anıldı. CHP Sıvas Mılletvekıllen Nurettm Sözen ve AB Rıza Gülçiçek'ın de aralannda bulunduğu bır grup CHP üye- si. anma törenı öncesı Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Burada konuşan Sözen, "Devletimizin, tophımumuzun bütünlü- ğüne, varhğına, laik demokratik cumhuri- yetin bürünlüğüne vönelik anla\işın ürü- nüydü bunu yapanlar. Bu olayi gerçekleş- tirenlerie sonuna kadar mücadele edece- ğiz. Sadece insani duygularla sevdiğimiz için değil, laik demokratik cumhuriyete ihti>"acmuz dola>ısrvla onları unutmayaca- ğc" dedi Daha sonra Madrmak Otelı'ne yürüyen Sözen ve berabenndekıler saygı duruşunda bulunduktan sonra otel önüne karanfil bıraktılar. CHP'lı grubun ardın- dan olayda yaşamını yıtırenlenn yalanla- n, bazı sıyası partiler ıle sıvıl toplum ör- gütlerinin temsılcilen, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Daha sonra kortej eşlığınde Ma- dımak Oteh önüne kadar çeşitli sloganlar atarak yürüyen grup, otelin önüne karan- fil bıraktı. Olaylarda yaşamını yıtirenle- rın adlannın tek tek okunmasının ardnı- dan tertip komitesı adına konuşan KESK Dönem Sözcüsü VeliHasgül, Madımak Oteh yangınının ınsanhk tarihine kara bir leke olarak geçtığını vurguladı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneğı Genel Başkanı Kazun Genç ıse Madımak Oteli'nin gin- şinin kebap salonu halıne getınhnesıne tepkı gösterdı Anma törenine katılan Şışlı Belediye Başkanı Mustafa Sangül, Sıvas'ın "Cumhuriyet Tarihi"nın başla- dığı bır şehır olduğunu anımsatarak "Eğer bugün başımızı öne eğerek, utana- rak, üzükrek ve hatta kızararak böyle bir olayı anmak zorunda kahyorsak, Cumhu- rtveti kuranlann ardından bu ülkeyi yö- neten herkes, dönüp geriye bakmah ve özeteştirisini yapmalıdır" dedi. halka hesap verecek9 Yurt Haberleri Servisi - Sıvas'ta şeriatçılar tara- findan katledilenler yurt genelinde düzenlenen törenlerle amldılar. MERSİN. ÎHD Şubesi önünde toplanan De- mokrasi Platformu üyeleri sık sık "Gün gele- cek devran dönecek, katiDer halka hesap vere- cek" slogamnı attı. Platform adma konuşan EMEP tl Başkanı Mehmet Taşçı, "Olaylar baş- ladığnıda 7-8 saat ortahkta gözükmeven hükü- met ve emniyet güçleri, kattiamı 3-5 dinci faşis- tin üstüne yıkarak, kendi sorumluluklannı unutturmaya cahşarak kamuo>ıınun vicdanuu sızlattılar" dedi. SHP Mersm îl Örgütü üyeleri de Atatürk Evı önünde toplandı. İSKENDERUN: Emek ve Demokrası Platfor- mu Boyacılar Parkı'nda, Hacı Bektaşı Veli Kültür Derneği ve Vakfı da Karaağaç Beledi- yesi yanındakı parkta basm açıklaması yaptı. CHP İlçe Yönetim Kurulu üyesi Nursel Gez- gin, "Gericiler, sadece aydınlan yakmadılar, cumhuri>etimizi de yakmaya çahşnlar" dedi. TUNCELİ: Cumhunyet Meydanı'nda topla- nan Temel Haklar Derneği, Dersim Kültür Derneği, Haklar ve Özgürlükler Cephesi, Ezi- lenlerin Sosyalist Platformu, Demokratik Hak- lar Platformu üyeleri Sıvas'ta 37 kişiyi katle- denleri lanetlediler. ZONGULDAK: Madenci Anıtı önünde topla- nan Demokrasi Platformu üyeleri basın açıkla- ması yaptılar. Açıklamada kathamm sorumlu- lanna halen hesap sorulmadığı belirtildi. Ayn- ca Pir Sultan Abdal Kültür ve Eğitım Vakfı Genel Sekreteri Emel Sungur da Zonguldak Maden Mühendıslen Odası'nda "Srvas Yam- yor Hâlâ" başlıklı bir söyleşiye katıldı. ESKİŞEHİR: Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Demokrası Platformu üyeleri adına bir konuş- ma yapan Ergün Uzun, "Olaylann ardmdaki gerçekkr tamamen aydnüanmadan insanok ayıbı ortadan kalkmayacaktn*" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog