Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

3 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Topuz: TBMOTde IMF mesaisi var •ANKARA (Cumhuriyet) - CHP Grup Başkanvekili Ali Topuz başkanlığındaki CHP milletvekilleri, dün açlık grevine başlayan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikalan Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Resul Akay ve BASK'a bağlı 8 sendikanın genel başkanını ziyaret etti. Topuz, kamu çalışanlanna destek vermek üzere ziyarette bulunduklannı belirterek BASK'ın eyleminin başanlı olması dileğinde bulundu. Topuz, hükümetin Meclis'te "IMF fazla mesaisi'" yaptığını belirterek halka rağmen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasansı'yla yeni düzenJemeler yapılmaya çalışıldığını, IMF talimatlanyla halkın karanlığa sürüklendiğini söyledi. 'ABD ile stratejik müttefikiz' • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Türkiye ile ABD'nin stratejik müttefık oldukJannı söyledi. AKP'nin yayın organı olan "Türkiye Bülteni"ne demeç veren Gül, Türkiye'de Amerikan düşmanlığı olduğuna inanmadığını belirterek, Amerikan politikalanna karşı fikirleri bulananlar olduğunu, bu tür görüşlerin dünyanın her yerinde bulunabileceğini kaydettı. Aygüıfden özel af uyarısı • ANKARA (AA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, "Tunceli'de güvenlik güçleriyle giriştikleri çatışmada öldürülen iki teröristin Cumhurbaşkanı'nca Adli Tıp Kurumu raporlanna dayanılarak affedildiğinin ortaya çıktığıru" belirterek " Cumhurbaşkanı' nı yanıltan doktorlann" cezalandınlmasını istedi. Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, 225 civanndaki yasadışı örgüt mensubu ile ilgili sağlık raporlannın "şaibeli" olduğunu öne sürdü. 1çki yasagf mahkemelik • MANİSA(AA)-CHP Manisa Milletvekili Nuri Çilingir, Manisa'nın Salihli Ilçesi'nde, ilgili kanun dışında kalan bazı yerlerde içki yasağı getirildiği gerekçesiyle Bölge Idare Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi. Salihli Kaymakamı Ismail Hakkı Develi, alkollü içki tüketimine geürilen düzenlemenin alkol yasağı olmadığını, düzenlemeye ilişkin yapı- lan değerlendirmelerde yorum yanlışlığı yapıldığını söylemişti. Şarkışla'da Temel kazandı • SIVAS (Cumhuriyet) - Sıvas'ın Şarkışla ilçesinde yapılan CHP ilçe kongresinde, kurultayda Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü desteklediği için CHP Parti Meclisi tarafindan görevden alınan Ayfer Temel kazandı. Kongrede Temel 50 oy, Osman Özdemir ise 49 oy aldı. Cumhurbaşkanı Sezer'den Bakan Gönül'ü yalanlayan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi açıklaması 'Ertelemeyi ben istemedim'ANKARA(CumhuriyetBü- rosu) - Cumhurbaşkanlığı, 21 Haziran'da yapılan Milli Gü- venlik Kurulu (MGK) toplan- tısının "gündemindebuhınan" Milli Güvenlik Siyaset Belge- si (MGSB) üzerindeki görüş- melerin. Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan \ e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Öz- kök'ün isteğiyle ertelendigini bildirdi. Milli Savunma Baka- nı Vecdi Gönül, görüşmenin ertelenmesine Cumhurbaşka- nı Ahmet Necdet Sezer'in ka- rar verdiğini ileri sürmüştü. Cumhurbaşkanlığı, MGSB'nin MGK gündemin- de yer alıp almadığı ve belge üzerindeki görüşmelerin ki- min isteğiyle ertelendiğine iliş- • Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, MGSB'nin sonraki MGK toplantılanna ertelenmesini Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök'ün istediğini açıkladı. Sezer, "yeterince hazırlık yapılamadığı" gerekçesiyle bu istemin dile getirildiğini bildirdi. kin tartışmalara dün noktayı koydu. Çankaya Köşkü'nden yapılan yazılı açıklamada, 21 Haziran'da yapılan MGK top- lantısının gündeminde yer alan MGSB'nin görüşülmesinin, Başbakan Erdoğan ve Genel- kurmay Başkanı Orgeneral Öz- kök'ün isteğiyle ertelendiği belirtildi. 'Özkök ve Erdoğan istedi' Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "MflKGüvenKkKuru- lu toplanüsında, toplanüdan önce Başbakan Recep Tayyip ErdoğanfleGenelkurmay Baş- kanı Sayın Orgeneral Hilmi Özkök'ün, gündemde bulu- nan \IiIK GüvenlikSiyaset Bel- gesi hakkuda yeterli haarlığı yapamadıklan için görüşme- nin ertelenmesini biriikte iste- meleri üzerine, durum Milli GüvenUk Kurulu üyelerinin de bilgisine sunularak görüş- me ertelenmiştir. Bu konuda basmda ver alan farkb beyan veyorumlara açık- hkgetinnek üzere kamuoyunun bilgisine sunulur." GönüTe yalanlama Cumhurbaşkanhğı'nın açık- lamasıyla biriikte Milli Sa- vunma Bakanı Vecdi Gö- nül'ün, "MGSB'nin görüşül- memesine Reisicumhur karar verdi" yönündeki sözleri de yalanlanmış oldu. Gönül, TBMM Plan ve Bütçe Komis- yonu'nda, dövizli askerlik ya- ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART Hâkim atamalarının, bakanbk tarafindan yapümasına tepki gösteren Yargıtay'a göre, önümüzdeki 30-40 yıllık dönem şekülendirÛmek isteniyor. Arm bahçemizin ürünleri,yakında piyasaya hakim olacak!.. musakart@yahoo.com pılmasına ilişkin yasa tasan- sı görüşülürken CHP'li Bir- genKeleş'in konuyla ilgili so- rusu üzerine, "MĞK'de gün- demi Genel Sekreter ile hanr- layarak ve Başbakan'a danı- şarak Reisicumhur tayin eder. Gündeme ahnan maddeler- den hangUerinin görüşülmeye- ceğine de Reisicumhur karar verir. O gün Reisicumhur gö- rüşülmemesine karar verdi" demişti. tki farkh belge Cumhuriyet, hükümet ve TSK'nin MGSB konusunda- ki görüş farklılıklannı geçen pazartesi günü haberleştirmiş- ti. Haberde, MGK toplantı- sında hükümet kanadının, bel- genin tüm hedeflerin or- taya konulduğu bir metin obnası yerine genel çer- çevenin ortaya konuldu- ğu bir özet olması yönün- de görüş bildirdiği, TSK'nin ise daha önce hazırlanan ve 300 sayfa- yı bulan taslak üzerinde uzlaşılmasmdan yana ol- duğu belirtilmişti. Atatûrk millhetçiüği taslaktayok Haberde TSK'nin irti- cai unsurlara ve bölücü açüımlara dış tehdit kadar önemli iç tehdit unsurla- n gözüyle baktığı, hükü- metin ise bu konulara da- ha yumuşak yaklaştıgı di- le getirilmişti. Hükümetin taslağında kritik önem ta- şıyan tümce ve tanımlann çıkanldığına işaret edilen haberde, "Atatürk milti- yetçiKği'' bölümüne tas- lakta yer verümedigi kay- dedilmişti. Haberde, hükümetle TSK arasında uzlaşma sağlanamayınca belge üzerindeki görüşmelerin sonraki toplantılara erte- lendiği belirtilmişti. Belge üzerindeki tartış- malara açıklık getiren ha- ber, hükümetin devletin geleneksel yaklaşrmına ters düşen yaklaşımlannı da ortaya koydu. Genel kurulu boykot eden CHP, plan-bütçe komisyonundaki çalışmayı engelledi Komîsyonda IMF gerflimi ANKARA (CumhuriyetBü- rosu)-CHP mületvekülen, Sos- yal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasansı'nın gö- rüşüldüğü TBMM Plan-Bütçe Komisyonu'ndaki çalışmayı tı- kadı. "1968 kuşağma uzanan muhalefet anlayışı, IMF dayat- ması, Başbakan'm üshıbu" gı- bi konularda sert tartışmalarla gerginlik tırmandı. Bunun üze- rine Komisyon Başkanı Sait Açba CHP milletvekıllenyle anlaşarak tasannın geneli üze- rindeki görüşmeyi tamamla- makla yetindi. Sosyal güvenlik tasansının olağan çalışma döneminde Meclis'ten çıkanlamayacağı kesinleşti. Komisyon sıralarını dolduran CHP milletvekilleri- ni engelleme girişimleri ve tar- üşmalar üzerine, komisyon dün 2 saat çalışabildi. Komisyon Başkanı Sait Açba, tasannm görüşülmesine bugün devam edilip edümeyeceğine daha son- ra karar verileceğini bildirdi. Komisyonda ilginç tarhşma- lar yaşandı. CHP Antalya Mil- letvekili Atila Emek, seçim meydanlannda "IMF'yi Tür- kiye'den kovacağız" diyen AKP'nin IMF dayatması olan tiye " Yetri artık, kabak tadı ver- diniz" deme haddi de yoktur, hakkıda yoktur. Bu kabağı, pat- hcanı bırakıp ryi siyaset kav- ramlan kuDanmaklazun. Böy- le argoiaria Kasmıpaşahhksiya- sete yalaşmıyor" görüşünü di- le getirdi. AKP Nevşehir Milletvekili fı, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın gençlik dönemine at- fed'ilen tartışmaya gönderme yaparak "Bu yaptiğmız, Kız> lay'da Menderes'in yakasına yapışıp 'Ben hürriyet istiyo- rum' demek gibi bir şey" dıye konuştu. Bunun üzerine CHP mülervekıllen, "Sen68kuşagm- • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Tasansı'nın olağan çalışma döneminde Meclis'ten çıkanlamayacağı kesinleşti. Çok sayıda CHP milletvekilinin katıldığı plan-bütçe komisyonundaki çalışmalar tıkandı. Komisyon başkanı, CHP ile anlaşarak tasarının geneli üzerindeki görüşmeyi tamamlamakla yetindi. yasalan Meclis'te gümrükten mal kaçınr gibi çıkarmak iste- diğini söyledi. Başbakan'm muhalefete dö- nük eleştirilerini anımsatan CHP îzmir Millerveküi BulentBara- tah da "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nm, anayasal kurum olarakçoğulcu sistenıde birpar- Osman Seyfi'nin CHP'nin mu- halefet yaklaşımını 1968 dö- nemiyle karşüaştırması tartış- maya neden oldu. "Biz 68 kıı- şağmdaruz" diyen Seyfi, üniver- sitede okuduğu dönemde 6. Fi- lo, NATO bahane edüerek ey- lemler yapıldığrnı, okulda eği- tim verilemediğini söyledi. Sey- dan değilsin. Öyte bir şey ya- şanmaffl" dıye itiraz etti. CHP'li Emek, Başbakan'm, Hizb-i Islami adh örgütün lide- ri GulbeddinHDanetyar'ın diz- leri önünde çektirdiği fotoğra- fi kastederek "Hikmetyar'dan da bahsedenm" diye bağırdı. CHP Muğla Millerveküi Gü- rolErgin, AKP'li Seyfi'ye tep- ki gösterirken "Menderes'in yakasına yaptşma olavının ger- çekle uzaktan >akmdan ilgjsi yoktur" diye konuştu. Ergin, "6. FOo. Türkiye Cumhuriye- tinin harem-i ismerine gjrmek için gebnişti. Bunu ogünün genç- leri çok m anh\ ordu. Ama an- lamayanlar varmtş onu da bu- rada gördüm" dedi. Seyfi'nin "Bu milletin ha- rem-i ismetini oradaki 3-4 tane genç mi korumuş? Benim cebime şimdiye kadar bir Amerikan Dolangirmedi, ama oradakigençlerşimdi Amerikan şirketkrinde çahşrvor. Onlann devamuu dün Adalet Bakan- hğı'na bombayla girerken gör- dük" sözleri gerilimı yeniden tırmandırdı. CHP millervekil- leri, "Tarih bümiyorsun. Ne ü- gisi var" diyerek AKP miUet- vekiline tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu'nda Bankacılık Yasa Tasansı 1 saat 15 dakikada kabul edildi Hükümetten Öılas Holding'e koruma YASALARA JET HIZI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP hükümeti, CHP'nin içtüzük değişüdiği nedeniyle TBMM Genel Kurulu çalışmalannı protesto etme- sini fırsat bilerek 3'ü uluslararası sözleşme olmak üzere 13 yasa tasa- nsını jet hızıyla Meclis'ten geçirdi. Genel Kurul'da, 7 saatte "dövizli as- kernk, sözteşmeii başhekimlik,öğret- men atamalan. depolanamajan re- çeteler, rekabetin korunması, il özel idarekri. büviikşehir belediyeieri, kız çocuklanna a>hk ka>ıt dışı telefon- larla" ilgili düzenlemeler yasalaştı. ANKARA(CumhuriyetBürosu)-Ban- kacılüc Yasa Tasansı'nda, thlas Hol- ding'in istediği oldu. AKP hükümeti, TBMM Genel Kurulu'nda tasan üzerin- de yaptığı değişiklikle Ihlas Holding'üı TMSF tarafindan tasfıye edümesine iliş- kin düzenlemeyi değiştirdi. Buna göre hol- dingin tasfiyesi kendi görevlilerinden oluşan tasfıye kurulu tarafindan gerçek- leştirilecek. IMF'nin yasalaşması için ısrar ettiği Bankacılüc Yasa Tasansı, CHP'nin ge- nel kurul çalışmalannı protesto etmesi ne- deniyle "temel yasa" kapsamında 1 sa- at 15 dakikada kabul edildi. CHP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasan metnine eklettiği thlas Holding'üı TMSF tarafindan tasfıye edilmesine ilişkin dü- zenleme, Başbakan Tayjip Erdoğan'ın taümatıyla değiştüildi. tîüas Holdüıg'üı kendi personelinden oluşan tasfiye ku- rulunca tasfıye işlemlerüün devam etri- rilmesi benimsenirken, diğer füıans ku- ruluşlannın tasfiyesüün TMSF tarafin- dan yapümasına ilişkin hüküm ise korun- du. Tasan, şu düzenlemeleri öngörüyor: • Para ve senetlen kendisi veya baş- kasının zimmetüıe geçüen banka yöne- rün kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensuplan için 6-12 yıl hapis, beş bin güne kadar adli para cezası verüecek. Suç hileli davramşlarla işlenirse en az 12 yıl hapis ve zarann üç katı kadar gün para cezası verilecek. • BDDK ve TMSF Başkanı'na Baş- bakarüık Müsteşan için belirlenen her tür- lü ödemeler dahil mali ve sosyal haklar tutannda aylüc ücret ödenecek. Kurul başkan ve üyelerine bu ücretlerin yansı tutannda her ay tazminat ödenecek. • Bankalarca, bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bü risk grubuna kullandın- labilecek kredüerin toplamı özkaynak- lannın yüzde 25'ün aşamayacak. • Bankalar için düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı olmak üzere üç aşamalı önlemler sistemi geftriliyor. • Özel finans kuruluşlan, bankacılüc sistemi içine alınacak. Ancak bu kuru- luşlar, katılım bankalan bü-liğine üye olabilecek. POLİTİKA GLHNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Avni'nin Atları... Dört yıl önce bir Izmir akşamında tam karşım- da oturuyordu Avni Arbaş... llhan Selçuk la yan yanaydılar... Alev Coşkun, Günay Çapan da aynı masa- daydılar... Yaşamını resim yaparak sürdüren bir insandı Avni Arbaş... "Avni'nin Atlan" şiirini yazmıştı Nâzım Hikmet... Yaşar Yılmaz'ın "Başkaldıran Atlann Ressa- mı" adli kitabı {e Yayınları) beni, önsözü okurken oldukça duygulandırdı... Sevgili Mehmet Atay şöyle diyordu: "Vatandaşlıktan çıkanlması nedeniyle uzun yıl- lar Fransa'da yurt ve sevdiklehnin, özellikle de küçücük kızının özlemiyle yaşamak zorunda ka- lan Avni Arbaş, kolaylıkla Fransız yurttaştığına geçebilecekken bunu kabul etmemiş, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlık haklannı geri alıncaya ka- dar sabırla beklemiştir. Ama hep atlan gibi Kuva- yı Millryeci, aydınlanmacı, devrimci olarak ya- şamış, bütün gerici-faşist zihniyete inat vatanına dönmüş ve vatan toprağında ölmüştür." Avni Arbaş'ı okurken uzun bir yolculuğa çıkmış gibiyim... Azra Erhat'la buluşuyorum. Can Yücel'le bir lyonyasabahındaCenap'ın M/coKafe'sindetar- tışıyorum... Şiirler okuyor Can Baba!.. Azra Erhat'la Halikarnas Balıkçısı'nın Bodrum sa- bahlannda denizin mavisine göz kırpıyorum... Yaşar Yılmaz keyifli bir iş yapmış, yazmayıp re- sim yapan adamı konuşturmuş... Avni Arbaş, "Ben kendimi Türk olarak bilirim" diyor ve ekliyor: "öyle hissederim. Kökenin önemiyok. önem- li olan insan olmak. Babam Ibıh, anam Abaza. Ba- bam, insan olmak önemli, ırk değil derdi." • • • Avni Arbaş yıllar önce Los Angeles'ta kızı Zer- rin Arbaş'ın evindeyken kapı çalınıyor... Kapıyı açıyor Avni Arbaş... Karşısında güzel bir zenci genç... Gelen genç Zerrin Arbaş'ın erkek arkadaşı. Otu- rup sohbet ederlerken zenci genç şöyle diyor: "Kızınıza âşığım, evlenmekistiyorum..." Arbaş: "Evlenecek olan kızım, ona sor..." Zenci genç: "Ama nasıl olur, ben zenciyim." Arbaş: "Ben de beyazım. Güzel de çocuklanna olur." Avni Arbaş Çerkez, kansı ise Tatar... Anlatıyor "Torunumun babası Kızılderiliydi. Ne güzel bir kanşım. Irkçılık doğru değil. Zaten hiçbir ırk saf kalmıyor." Avni Arbaş, anılar denizinde dolaşıyor... Sait Faik'le biriikte Parmakkapı'da meyhane- de şarap içiyoriar ayakta. Midyeci giriyor içeriye. Sait Faik, bir tane midye alıp yiyor. Avni Arbaş daha sonralan midyeyi çok seviyor... Avni Arbaş'ın ismet Inönü'yle ilgili bir anısı da var: "Akademi'de hoş günlergeçiriyorduk. Atatürk öleli bir yıl kadar olmuştu. Bizler Levy'nin seçil- miş öğrencileri idik. Akademi Müdürü Burhan Toprak bir gün, Avni, yann öğleden sonra hepi- niz Cours de Soir'da bulunun, Inönü geliyor de- di. Cours de Soir, akşam kursu demek. Orada de- senlerçiziyorduk. Çocuklara söyledim, hepimizora- dayız. Inönü de sağır olduğu için ona bağırarak anlatan sesi uzaktan duyduk, geldiklerini anladık. - Paşam, buradan Cours de Soir'a gidilir. Model de Türkan isminde çok güzel bir kız. Anadan doğma! Heyetin ayak sesleriyle kapı açıl- dı. Inönü modeli karşısında gördü, irkildi ve bize yönelerek modele sırtını döndü, merhaba arka- daşlar, dedi ve çıktı. Ertesi gün müdürü koridor- da gördüm. - Avni biliyor musun, Inönü, çıplak kadının ne- den böyle durduğunu sordu. Efendim, bütün dün- yada akademilerde çıplak modellereğitimin birpar- çasıdır dedim. Yaa, bir yaşıma daha girdim, de- di." * • • Her şeyi dolu dolu yaşamıştı Avni Arbaş... Abidin Dino, Sabahattin Eyüboğlu, Nâzım Hikmet, Fikret Mualla, Pab- lo Picasso, Tristan Tzara gi- bi pek çok dostu vardı... Ne diyordu Arbaş: "Dinlemek önemli, bir şey- ler öğrenirsin!" Dört yıl önce masada otu- rurken sadece dinliyordu Avni Arbaş... hikmet.cetinkaya(5 cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 AKPeğtönıde kdıvhısıpr Eğmm-Sen üyeleri dün, Miffi Eğmm Bakanb- ğı önünde "Eğhim-Sen üyelerine yönetik hu- kuk dışı uygulamalarT protesto etti. Eğitim- Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, burada yapnğı açıklamada, "Eğitim alanmda siyasal kadrolaşmanuı yoğunlaşüğmı" dile getirerek üyelerine yönenk hukuk dışı uygulamalarm tüm hızrvla sürdüğünü savundu. "Basküar bi- n \Tİdıramaz", "Sürgün ve cezalar durdurul- sun" sloganlan atan grup, basm açıkiamasnun ardmdan Kızılay Postanesi'ne yürüyerek bu- rada sürgünlerle ilgili olarak Vİilli Eğirim Ba- kanhğı'na protesto faksıçekti. (Fotoğraf: AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog