Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

3TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER EAŞHEKİMİN İLK İCRAATI Hastanede Itadrolaşma FTRATKOZOK ANKARA - Ankara Dışkapı Eğitım ve Araştırma Hastanesi Başhekımlığı'ne ge- tinlen Prof. Dr. Metin Aydm'ın ılk uygu- laması. hastanedeki 12'si kadrolu toplam 32 başhekim yardımcısının istifasını iste- mek oldu. Başhekim yardımcılanna isti- fa dilekçelerini sunmalan için 1 ay süre tanıyan Prof. Dr. Aydın, dilekçeyi imza- lamayanlarla çalışmayacagını bildirdi. BoluAbant Izzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevlı Prof. Dr. Aydın, 1 yıllığına Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlığı'ne getirildi. Ay- dın, kendisiyîe konuşan başhekim yar- dımcılannı, istifa dilekçelerini ıstemesi- nin bunlan hemen yürürîüğe koyacağı an- lamına gelmediğini söyleyerek ikna et- meyeçalıştı. Prof. Dr. Metın Aydın, "Zatensizsora- caklannızısormuşsunuz,alacaJdanmaal- mışsınız. Bence başka bir şey sormaya ge- rek yok" diye konuştu. Sağlık Emekçileri Sendikası Genel Baş- karu Köksal Aydın, bu tür kadrolaşma gi- nşimlerıne karşı mücadelelerini sürdüre- ceklenni vurguladı. Aydın, "Bu tür teh- ditkâr tutumlaria iş banşının korunması mümkün değfl" dedi. İSTANBUL'DA KONGRE Mimarlar buhışuyor tstanbul Haber Servisi - Yerli ve ya- bancı yaklaşık on bin miman Istanbul'da buluşturacak olan Dünya Mimarlar Bir- liği'nin (UIA) 22. Dünya Mimarhk Kong- resi, bugün başlayacak. Türkiye Mimar- lar Odası'nın ev sahipliğinde, 3-7 Tem- muz 2005 tarihleri arasında gerçekleş- tirilecek olan kongrede, bu sene mimar- hğın küresel gündemi, "KENTLER: Mimarbkiann Pazaryeri" teması altın- da tartışılacak. Dünya Mtmarlık Kongresi'ne, bu yıl Istanbul ev sahipliği yapacak. Lütfi Kır- dar Uluslararası Kongre ve Sergi Sara- yı, ITÜ Taşkışla Binası, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Muhsin Ertuğnıl Tiyatrosu'nu kapsayan Kongre Vadi- si'nde gerçekJeşecek olan kongre etkin- likleri, halka açık etkileşim ortamlanna olanak tanıyacak şekilde planlandı. KIRIM-KONGO HASTALIĞI Halka aüşle bilgi veriüyor KASTAMONU(Cumhuriyet) -Kınm- Kongo kanamalı ateşı hastahğından do- layı 1 kişınin öldüğü, 6 kişinin de teda- vi altına alındığı Kastamonu'da, halkı bilgilendirmek için çalışma başlatıldı. Tanm Ö Müdürlüğü Hayvan Sağhğı Şu- be Müdürü tlhan Uzun, yaptığı açıkla- mada, hastalığa karşı halkı bilgilendir- mek amacıyla çeşitli afiş ve broşürler bastırarak kırsal kesimlerde dağıtmaya başladıklannı söyledi. Hastalığın tespit edildiği 10 köyde 4 bin büyükbaş hayvanla 400'e yakın ahı- nn ilaçlanması için de başlatılan çalış- malann devam ettiğini ifade eden Uzun, kontrolsüz hayvan hareketlerine karşı vatandaşlann duyarlı olmalarını istedi. Uzun, aynca hayvancılıkla uğraşan va- tandaşlann kendi imkânlanyla da kene- lere karşı hayvanlannı ilaçlayabilecek- lerini kaydetti. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yabancı uzmaııa günde 1.3 milyar ANKARA (ANKA) - Milli Eğitım Ba- kanlığı'nın (MEB) uluslararası kuruluş- larla yürüttüğü projelerde çalıştırdığı ya- bancı uzmanlaragünlük 1 milyar 280 rnil- yon, yerli uzmanlara ise 500 milyon lira ödediği büdirildi. Edinılen bilgıye göre, Dünya Bankası ve AB, MEB ile hibe ya da krediye da- yah yürüttüğü ortak projelerde kendı uz- manlanna Türkiye standartlannın çok üzerinde ücretler bağlattınyor. Buna göre, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği Ue temel üç proje yürüten MEB Projeler Koordinasyon Merkezı, Dünya Bankası ve AB ile yapılan anlaşmalar uyannca çalıştırdığı yabancı uzmanlara günlük 1 milyar 280 milyon lira ödüyor. Yabancı uzmanlarla bırlikte çalıştırılan yerli eş uzmanlann günlük kazancı da or- talama 480 milyon liraya denk geliyor. Aziz Nesin'in onımcu ölüm yıldönümünde türküler söylendi, çocuklar dabahçede oyunlar oynadı Ustayazarpiknikte anıldıtstanbul Haber Servisi - Usta yazar Aziz Nesin, ölümünün onuncu yıldönümünde Ça- talca'da bulunan Nesin Vakfi'nm bahçesin- de düzenlenen piknikte anıldı. Yurtdışında olması nedeniyle pıknığe katılamayan Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, kaülımcüara gön- derdiği mesajda "Hiçbir zaman yas tutma- dık, gözyaşlanmızı ele güne göstennedik, onun eksikHğinden sadece yamızken yakm- dık. Kendisi de öyle isterdL Ölümü doğal bir siireç olarak kabullenip sürekü ileri bakük. Babam da böyle eğJenceB anıhnakisterdi" de- dı. Mesajında son günlerde bazı basuı yayın organlannda kendisi hakkında çıkan haber- lere değinen Nesin, şöyle devam etti: "Ya- züanlann her sanrına kanldığımı bilnıenizi isterim, 'gülmekten' elbet" Nesin Vakfi Müdürü Fevzi Örnek, vakfin statüsü ve dünya görüşünde bir değişiklik ol- madığmı ifade ederek "Oğrenciler, özgür düşünce ortamında güvenü, sağhkh, üretki eğitim ahyor" dedı. Örnek, basmda çıkan "Afi Nesin Tayyipçi" gıbi haberlerin doğru ol- madığını vurgulayarak bu tür gerçek olma- yan haberlerin vakfı olumsuz etkilediğini belirtti. Ömek, kişilerin görüşlerinin vakfi bağ- lamayacağını, vakfin ilkelerinin Aziz Nesin tarafından konulduğunu ifade ederek "Ne- sin Vakfi 43 çocuğa ev sahipliği yapıyor. 30 öğ- renci ilköğretim ve Bsede, 13 kişi de üniversi- tedefisansveyükseklisans öğrenimi görüyor" diye konuştu. Aziz Nesin'in oğlu Ateş Nesin, 68'liler Vakfi Başkanı Sönmez Targan ve çok sayı- da Aziz Nesin dostunun katıldığı piknikte, "Rubi Su Dostlar Korosu" da bir dınleri sun- du. Nesuı'i anma etkinliğinde Nesin Vakfi çocuklarının ürünlerinin sergilendiği bir ker- mes düzenlendi. TABİPLER BİRLİĞİ Hükümet sağlıkta plansız • Hükümetin sağlık politikalannı eleştiren Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Bakkalcı, "Uygulamalan, hükümetin sağkk konusunda ne kadar bilgisiz olduğunu gösteriyor" dedi. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Türk Tabip- leri Birliği (TTB) 2. Baş- kanı Metin Bakkalcı, "AKP hükümetinin sağhk alanındav-apt^sağhğpnpi- vasalaşanlması ve değer- İerin tahribatıdır" dedi. Bakkalcı, AKP'nin sağlık politikalanyla, sağhğı ka- musal hizmet olmaktan çı- kardığını söyledi. TTB 2. Başkanı Bak- kalcı, AKP hükümetinin sağlık alanında arüğı adım- ların, sağlık alanında ne kadar "hazırhksız, bilgisiz, birikünsiz" ve "öngörü- süz" olduğunu ortaya koy- duğunu belirri. Doktorla- ra zorunlu hizmet uygu- lamasuıın yeniden günde- me geldığını anımsattı. Bakkalcı, *Bu hükümet daha ild yıl önce bu uygu- lamayı kendi kaknrdL Ne kadar plansEveprogram- sıdar id büyük bir heves- tekakhrdridanııygulaına- yıbugün geri getirrvDrlar" diye konuştu. Hükümetin "Acüeylem planT adıyla hıçbır altya- pı oluşturmadan Genel Sağhk Sigortası ve aüe he- kimlığıne daır çahşmalar yaptığını vurgulayan Bak- kalcı şöyle konuştu: "Ama busüreçte,gerekgenel sağ- bk sigortası, gerek aüe he- Idmliği olsun sağhğın fi- nansmanmızaten dezavan- tajh durumdaki insanlar- dan sağlamaya çakşıyor." ALİ NESİN ALMANYA'DA Aziz Nesin Vakfi'na destek turu • Vakıf Başkanı Ali Nesin, hedefinin vakfi bağış ve kitap gelirlerinden bağımsız kılmak olduğunu belirtti. Nesin, babasının vasiyetine uygun olarak "vakfa 5 kuruş haram para"run giremeyeceğine dikkat çekti. İRFANERGİ Antalya'da sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı ruristier soluğu havuzlarda ve denizde aldL (Fotoğraf: AA) Ani ısı değişimiyaşlıları, bebekleri ve kalp hastalarını tehdit ediyor Sıcakçarpmasına dikkat HİCRAN ÖZDAMAR tZMİR-Türkiye'yiet kisi altına alan sıcak- lar nedeniyle uz- manlar, yurttaşla- n "sıcakçarpma- sı" konusunda uyardı. Dünyada her yıl ortalama 4 bin kişinın sıcak hava dalgası nede- niyle yaşamını yitir- diğini anımsatan Avru- pa Acil Tıp Birliği Başkan Vekili Uz. Dr. Ülkümen Rodop- lu, başta yaşlılar, bebekler ve kalp hastalan ohnak üzere bir- çok kişınin daha dikkatlı olma- sı gerektiğini söyledi. Hava sıcaklığının ani yükseli- şi ve mevsim koşullannın üzeri- ne çıkmasıyla, sıcak çarpmaları konusu da yeniden gündeme gel- dı. Ishal, kusma gıbı sıvı kaybına neden olan rahatsızlıklann bu mevsimde çok önemli olduğunu belirten Ülkümen Rodoplu, bu- günlerde bol sıvı tüketilmesi ge- rektiğini kaydetti. Sıcaklıklar nedeniyle çocuklar, tzmir meydanlanndaki sağiıksız süs haMizlanna giriyor. (Fotoğraf: MESUDE BÛLBÜL) Rodoplu, vücut sıcaklığının kay- bedilen ya da alınan ısı dengesı- ne bağlı olduğunu anımsatarak, terlemenin en iyi serinleme yolu plduğunu vurguladı. Sıvı kaybı- nın sıcak çarpmasmı hızlandu-dı- ğma değinen Rodoplu, "Sıvıkay- bına bağhvücudun kuruması, şiş- manhk, kahn giyecekler, fıziksel performans düşüklüğü, kalp ve damar hastahkbın, cilt hastalık- lan, ileri ve küçük yaş gru- buhareket5İdik,alkDİzm, ilaçlar, uzun süre ısrya maruz kalma sıcak çarpması riskini yüİaeltir'' dedi. Vücut ısısının 41 dereceyi aşmasının ve santral sinir sis- temi bozukluğunun sıcak çarpması olarak nitelendirilebileceğini belirten Rodoplu, bu du- rumda yapılacak ilk müdahale- run kişinin ortamdan uzaklaştı- nlması ve dinlendinlmesı olduğu- nu söyledi. Rodoplu, şu bilgileri verdi: "Hastavı sıcak ortamdan uzaklaşünn, yaürarak veya otur- tarakdinlendirm.Üzerindekifaz- la ghsileri çıkann. Lzanmasını sağlayın. Bitinci yerinde değttse kesinİikle ağzmdan srvı venmeyin. Gövdesini, kolve bacaklannı buz- lu suya, banyo küveti içine koyıın. 30daldkaiçindehleşnıegörülrııez- se, biünci bularuklaşırsa ve vücut ısısı düşmezse, hasta>ı en kısa sürede hastaneye ulaşûruır FRANKFURT - Aziz Nesin Vakfi Baş- kanı Prof. Dr. AB Nesin, babası Aziz Ne- sin'in ölümünün 10. yıldönümü nedeniy- le Almanya'da bir dizi etkinliğe katıhyor. Almanya'daki Aziz Nesin Vakfi'nı Destek- leme Demeğı'nin (FöNeS) organizasyonuy- la, Türk medya mensuplanyla buluşan Ali Nesin, babasının sorurnluluk yukleyen ka- lıtı nedeniyle, başarıh olmak dışmda baş- ka bir şansının bulunmadığını ifade etti. Avrupa Türk Gazetecileri Birliği ATGB'nin ev sahipliğinde Frankfurt Türk Halkevi salonlannda düzenlenen söyleşi- de Çatalca'daki vakıf çalışmalannı anlatan Prof. Dr. Nesin, 1981'den beri çocuk ka- bul eden vakıflannda, 45 kadar çocuğa 22 ücretli ve 5 ila 10 kadar gönüllü personel ile bakım sağladıklaruıı belirtti. 'BACISSIZ OLMUYOR' Vakfin artık kendi yayınevi ile Aziz Nesin'in kıtaplanru doğrudan pazarlamasına kar- şın, gelirlerinin önemli bölü- münü gayrimenkullerın kira geürleri ile sağladıklanna dik- kat çeken Ali Nesin, halen ba- ğışlara gereksinim duydukla- nnı ifade etti. Ali Nesin, babasının vasiye- tine uygun olarak hangi yol- AB Nesin. la olursa olsun "vakfa 5 kuruş haram para gjremeyeceğuü" vurguladı. Bir soru üzerine vakıf işletme ve yöne- timine devletin el koyma girişimini, "ba- kıma değil, eğhime muhtaç çocuk" kavra- mı ile engellediklennı ve mahkemeyi ka- zandıklannı anımsatan Ali Nesin, Danış- tay aşamasında da başanlı olacaklaruıa inandığını belirtti. Aziz NESİN ADI Başta vakfin yıllardır etkinlik gösterdi- ği Çatalca olmak üzere Türkiye'nin hiçbir yerleşim biriminde. herhangi bir kamusal alana Aziz Nesin'in adının verilmediğine dikkat çeken Ali Nesin, vakıf ve yetiştir- diği çocuklar dışında Aziz Nesin'e kadir- şinaslıkla sahip çıkıhnadığım ima etti. Vakıf yönetimi, üniversitede hocalık, Matematik Dünyası adlı 12 bin tirajlı der- gi yayımı nedeniyle yoğun bir tempoda ça- lışan Ali Nesin, hedefinin vakfı bağış ve kitap gelirlerinden bağımsız kılmak ol- duğunu söyledi. Zehir; Türkiye, Suriye, Suudi Arabistanüzerinden Avrupa'yaulaşıyor Basra uyuşturucu üssü Zeki, 24 saat açık T TnlümayomarkasıZektEgeninincisiBodrum'daikinci V_J mağazasını açti. Ünlü mUzisyen ve şair Neyzen Tevfik'in Bodrum'da yaşadıgı tarihi bina bundan böyle Zeki'nin koleksh onuna ev sahipBği yapacak. Ashna sadık kalarak restore edilen mağaza, koleksh onun açık mekânda sergilenmesi, terastaki ban ve 24 saat ahşveriş olanağryla dikkat çeki\or. Firmanın katalog çekunlerinde bulunan Lisa CazzuBno ve Şebnem Scheffer da açıhşa kaüku. VVASHINGTON (ANKA) - Washington Times gazetesinde yer alan bir haberde, Irak kaynaklı uyuşturucunun Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan'a gönderildığı. son durağrn ise Avrupa olduğu iddıa edildi. Haberde Irak'ta yönetimin başının isyancılardan sonra şimdi de uyuşturucu kaçakçılan ile derde girdiği belirtildi. Kıdemli bir istihbarat yetkilisinin gazeteye yaptığı açıklamaya yer veren Washington Times, uyuşturucu tacirlerinın, Irak'ta Afganistan'da yetiştirilen afyon ve eroin kaçakçılığı için yeni yollar bulduklannı belirtti. Uyuşturucu kaçakçılan Basra Körfezi'ndeki Basra kentini başlangıç noktası olarak kullanıyor. Basra'da el değiştiren uyuşturucu kuzeye, Türkiye ve Suriye ile batıdaki Suudi Arabistan'a taşınıyor. Bu uyuşturucu trafiğinde son durak multi milyon dolarlık uyuşturucu trafiğine çok sayıda bağımlısıyla destek sağlayan Avrupa oluyor. T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULUR Sabah, Hurrıyet, Vatan, Mıllıyet, Zaman, Akşam, Turkıye Star, Dunya, Cumhurıyet Gazetelennde 24 Mayıs-02 Hazıran 2005 tanhlen arasında aynca 26 Mayis 2005 tanhlı Resmı Gazete'de yayımlanan Ereğlı Demir ve Çelık Fabnkaları T.A Ş. sermayesının % 46,12'sıne tekabul eden herbırı 500.- TL (Beşyuz Turk Lırası) nomınal değerde 449.985.479.096 (Dortyuzkırkdokuzmılyardokuzyuzseksenbeş mılyondortyuzyetmışdokuzbındoksanaltı) adet Idare hıssesının "satış" yöntemi ile blok olarak satılmak suretıyle ozelleştınlmesıne ılışkın Ihale llan metnının 4'uncü maddesı aşağıdakı şekilde duzenlenmıştır 4- On yetertılık başvurusunda bulunmak ısteyen tuzel kışı ve Ortak Gınşım Gruplannın en geç 14 Temmuz 2005 gunü saat 16.00'ya kadar Idare'ye başvurmalan gerekmektedır Başvuruda bulunan tuzel kışı veya Ortak Gınşım Grubunun aşagıda yer alan on yeterlılık knterlennın tamamını karşılamalan gerekmektedır. i) On yeterlılık başvurusunda bulunan tuzel kışı ise tuzel kişinin veya onun doğrudan kontrol ettığı ve %50'den fazla hıssesıne sahıp olduğu grup şırketının, Ortak Gınşım Grubu ise, Ortak Gınşım Grubunun lıder ortağının veya onun doğrudan kontrol ettığı ve %50'den fazla hıssesıne sahıp olduğu grup şırketının en az ıkı yıl aktıf olarak 5174 sayılı Turkıye Odalar ve Borsalar Bırlığı ve Borsalar Kanunu'nun 5 maddesınde yer alan sanayıcı tanımına uygun faalıyette bulunmuş olması gerekmektedır. Ortak Gınşım Grubu'nun lıder ortağının Ortak Gınşım Grubunda en az %30 (yuzde otuz) paya sahıp olması gerekmektedır. ii) Tuzel kışılerın 2004 yılı konsolıde grup cırosunun ve/veya 2002, 2003 ve 2004 yıllan konsolıde grup cirolan ortalamasının veya Ortak Gınşim Grubu uyelennın 2004 yılı konsolide grup cıroları toplamının ve/veya 2002, 2003 ve 2004 yıllan konsolıde grup cıroları ortalamasının toplamının, 1.000.000.000 ABD$ (Bir milyar Amerikan Dolan)'ndan aşağı olmaması gerekmektedır. Ortak Gınşım Grubu üyelerınden bınnın ozel yatırım fonu olması halinde, yukanda (iı) bendınde yer alan cıro şartı açısından, soz konusu ozel yatınm fonunun yonetımı altındakı fonlar tutannın toplamının ozel yatınm fonunun Ortak Gınşım Grubu' ndakı katılım yüzdesı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar dıkkate alınacaktır Komısyon, on yeterlılik başvurulannı, ön yeterlılık başvurulan ıçın belırtılen son tarıh olan 14 Temmuz 2005 tanhını takıp eden 5 ış günü ıçensinde değerlendırecek ve on yetertilik krrteriennı karşılayıp karşılamadığını başvuru sahiplennın yetkılı temsılcılennden bınsıne durumu yazılı olarak bıldırecektır. Ön yeterlılık knterlennı karşıladığı yazılı olarak bildınlen başvuru sahıplen, Ihale Şartları Belgesı'nde belırtılen esaslar çerçevesınde Idare'ye teklıflerını sunabıleceklerdır. Kamuoyuna duyurulur. T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI Ziya Gokalp Caddesı No 80 Kurtuluş 06600 ANKARA Tel 90 312 435 66 35 ve 435 06 23 Fax . 90 312 435 36 23 www.oib.gov.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog