Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CYFA CUMHURİYET 3 TEMMUZ 2005 PAZAR KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr .005 Yunus Nadi Şiir Ödülü'nü İsmail Uyaroğlu ile paylaşan Ali Püsküllüoğlu'nun son kitabının adı 'Zamansız' Şürlebeslenen55 yıl...TZOMANKARAHUN Ali PüskülJüoğlu. "Södük çahşmalanm tHayısıyla ozanlığımı elimden almıştaıth, I» ödül onu bana geri getirdi" diyor. (Cum- hıriyet Kitap, 23.06.2005) Neden söylü- y>r bunlan? "2005 Yunus Nadi Şür Odü- Ifnü bir ozanla paylaşmış, o nedenle. Ama hıksız. Onun şaırliği, 1950yılmdanbuya- ru Kadirlı'deki Savrun Çayı gıbı akıyor, şirdekı söz ve duygu ustalığı sürüyor, az yı da çok yazsın, hatta bir süre hiç yazma- sn, yine de gerçek şiir okuru ıçin, usta bir şâr olarak, edebiyat dünyasında ayakta du- rvyor. Hem de yeni bazı türediler ve onla- rn ticaret pıyasasındaki destekçilerine kar- şn. AB'nin gerisinde 55 yıllıkbir geçmiş var. Ş irle beslenmiş, Çukurova güneşiyle ge- li>miş, o toprakta boy atmış ve sürekli ye- nJenmiş, eskimemiş. Onunla ilk tanışıklığırruz, o Kadirli'de, ben Mersin'deyken Dökmeci kardeşlerin Ankara'da yayımladıklan Kaynak dergi- sındekı şıirlerımizle uzaktan başlamış. 1948-49. îlk karşılaşmamız da, 1952 yılın- da Mersin Lisesi'nde (şımdıki Tevfik Gür Lısesi) olmuş. Kadirli'den okumak içın ko- pup gelmiş, buluşmuşuz. 1951-1952 yılla- nnda Varlık dergisinde şhrlerimiz yayım- lanmaya başlamış. (Sonradan edebıyat çevrelerinde öyle savlar ileri sürüldü ki, şiirlerimizin Var- lık'ta çok sık çıkmasının nedeni, şu anda saygı ve rahmetle andığımız dergı sahibi Yaşar Nabi Nayır'la akrabahğımıza kadar götürüldü. Oysa biz Nayır'la hıç yüz yüze gelmemıştik.) öğretmen ve öğrencllerl aynı dergllerde Püsküllüoğlu, Mersin Lisesi'ndeki ede- bıyat öğretmenimiz Cahit ÖzteDi'nin -ki öğrencilerine şiiri, edebiyatı, sanatı sevdir- miş; Varlık ve öteki dergileri tanıtmıştı- evinin hemen arkasında bir oda buldu. Li- se 1 'de. Zayıf yapılı, hoşgörülü, sakin, efen- di, nazik, 17 yaşında bir genç. Öğretmeni- mızin yazılan ve bizim şiirlenmiz Varlık, Türk Dili, Kaynak, Yeditepe ve öteki bazı dergilerde, aynı sayılarda birlikte yer alma- ya başladı. Öğretmen ve öğrencileri. Büyük kıvanç duyuyorduk. Ve Tûrk Dili dergisi, her şiırimiz için, bize 10 TL veriyordu. Bü- yük para. Özellikle 1950-1960 dönemi, Mersin Li- seli ve Tarsus Amerikan Kolejlı şaırlerin, O Çukurova'dan şiirlerini, yurdun dört bir ya- nına, çılgın, korkusuz, bazen hırçın akıttık- lan bir ırmak oldu. Ataç'la bir anımız: Ali, Mersin'den ay- nlmadan, bız iki öğrenci, okulu asmışız, ün- lü şampiyon güreşçimiz Mersinli Ahmet'in kahvesınde tavla oynamışız, oradan "To- roslar'dan Geçerken Meşhur Kebapçı Ah- mefe uğramışız. Girdik içeri. Aaaa! Bak- bir şair, dil ustası, Türk dili uzmanı. Dört antolojisi, iki anlatısı, yedi çocuk kitabı, bir de oyun çevirisi var. Onun şairliği, 1950 yılmdan bu yana Kadirli'deki Savrun Çayı gibi akıyor, şiirdeki söz ve duygu ustalığı sürüyor, az ya da çok yazsın, hatta bir süre hiç yazmasın, yine de gerçek şiir okuru için, usta bir şair olarak, edebiyat dünyasında ayakta duruyor. Hem de bazı yeni türediler ve onlann ticaret piyasasındaki destekçilerine karşın. tık Nurullah Ataç'la edebiyat öğretmeni- miz Ziya Ankan karşımızda. Donduk kal- dık. Rahmetli edebiyat öğretmenimiz Zi- ya Ankan bizi yanına çağırdı, Ataç'la ta- nıştırdı, "Liseye geldi, ikinizi de sordu, yok- tunuz" dedi. Ataç'la Adana ve Mersin'de iki gün geçirdik. (CHP'nin yayın organı Ulus gazetesin- de çahşırken Ataç, 1955 sonrası haftada iki kez, Ataç ve Kavafoğlu ımzalarıyla ya- zıyordu. Tanışıklık orada ılerledı.) Türk Dll Kurumu'nun vefası Ali, bir süre sonra Ankarab oldu, dostluğumuz sürdü. 1963 yıbnda Türk Dil Kurumu'nda çalış- maya başladı. Türk dıline, edebıyata emek verdi, ahn teri döktü. Ta ki, 1980 askeri darbesine ka- dar. Ne zaman ki TDK ve TTK, Atatürk'ün va- siyetine karşın birer devlet daıresıne dönüştürül- dü, Ali de 1983'te bastı istifayı. Ne var kı boş durmadı. Şiir yazdı, yazılan ya- yımlandı ve çok önemli bir ışe, uğraşa, amacayö- neldı, sözlük hazırlamaya başladı. Türkdilinin çe- şitli dallannda sözlük üretti. Önemli, geniş, ay- nntılı, değerlı ve aranan. Ali'nin TDK'deki çabşması 20 yılı aşkın sür- müştü. Ama, ne yazık kı, TDK'nin atamayla ge- len yöneticilen, bıle bile ve göz göre göre, Alı'yi adeta yok saydüar. Onun Türk dılıne önemli hiz- metlerini unuttular. Türk Dih dergısınuı 1992 yı- lında yayunlanan "Türk Şiir Özd Sayısı-Çağdaş Türk ŞnrTne ondan tek bir dıze almadılar. Oysa kımler yoktu ki! Arkadaşım güldü geçtı. Ali ile ilk şiir kitaplanmız 1955 yılında yayım- landı. Benımkı Varlık Şiir Yanşması'nda aldığım ödül sonucu edebiyatdünyasındaboy gösterdi: "Aa su". Ali'ninki, Türk Sanatı Yayınlan'ndan "Bem- be Beyaz". Bugüne kadar 10 şıır kitabı yayımla- mış Ali. Toplu Şiirlen "Babadat", 1998'de Arka- daş Yayınjan arasında yer almış. "2005 Yunus Nadi Şör ÖdiUü"nü tsmail Uyaroğlu ile paylaşan Püsküllüoğlu'nun son kitabının adı, "ZamansE" olacak. Aynca, 19 önemli sözlük hazırlamış. O bir şair. dü ustası, Türk dili uzmanı. Dört antolo- jisi, ıkı anlatısı, yedi çocuk kitabı, bir de oyun çe- virisi var. Şu anda Ankara'da, evinde, solunum sı- kınnsı dolayısıyla bağlandığı aygıüyla, gününbü- yük bölümunü şür yazarak, yakın arkadaşı bilgi- sayannın başında yeni sözlukler hazırlayarak ve sözlüklerinı genişleterek geçiriyor. Sürekli görü- şüyoruz. Geride 55 ydımız var. Ben bu geçmiş- ten onur duyuyorum. Hopa 'da festival zamanı... Kültür Servisi - Hopa Belediyesi tarafindan bu yıl altıncısı düzenlenen '6. Kültür ve Sanat Festivali' 7- 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Karadeniz kültürünün tanıtılması, sanatın halkla bütünleşmesi amacıyla düzenlenen festival programında konser, panel ve halk danslannın yanı sıra Hopa'da gösteril- memiş son dönem Türk filmlenne de yer verihyor. Festival kapsamında AûfYılmazın 'EğretiGeBn', UğurYüceTın 'YaaTura'. YeşimUstaoğhı'nun 'Bu- luÜanBeklerken". ReisÇeuk ın'tnatHikâyeteri', Se- nûh Kapianoğlu'nun 'Meteğin Düşüşü' filmleri Ho- pa Sıneması'nda gösterilecek. Festival kapsamında 'Koçerler' ve 'Bağdat, Babü, Kerbda' başlıklı iki fotoğraf sergisı ve Ozcan Yurdalan'ın öncülüğünde gençlere dönük bir de 'Temd FotoğrafAtöryesi açı- lacak. Festivalde aynca 'Bir thtimal Daha Var: Sol\ 'Na- sl Bir Eğitiın İstiyonız' ve 'Türidye'de Tarun Soru- nu ve Çay ÜreticUerinin Sorunlan' başlıklı üç panel yer alıyor. Festival kapsamında, Eğitim-Sen'in des- teğiyle çocuklar için şür ve öykü yanşması düzen- lenecek. Festival buyıl ilk defa www.hopam.com in- ternet adresinden izlenebilecek. (0222 335 79 23) AKBANK KÜLTÜR SANAT MERKEZİ SUNAR TEMMUZ Konserleri BESTE TIKNAZ MELIN MOLLA 20.00 SILVIA OCOUGNE 20.00 MEHMET ÖZKANOĞLU 20.00 GOLDENHORN BRASS OUARTET 20.00 aULETU TAM ıo.oo.-m. ÖĞRENCÎ 5.00.-YTL Akben< Kult-ır Sanat Merkezı Ist tla' Cad No 14-18 34435 BeyoğU is^noul > Bilgı ıçın > 0212 252 35 00 01 BILET SAT1Ş NOKTAüUa www bflçtıx com Çagr MtrK3Z :2:o4 = 4 15 55 EÜctnlılder >Ç'n -jcr«sz davetyeier Akbank Küttûr Sanat Merttczı nöen tentn edılrtı \r Çok Amaçl Salon da yer a an konset- filn, bale veopera gosterıler uaser Dısc DVD v«ya V d«Q dan b^uk ekranda stetrofonlk o a'ak sunulma«.taüır Çok Arrail Salon dain goste-ier* proçfarrı başi*ö ktan sonra gıri~wmes rcaolunu' E'AniiKİern ^erçekleştın eceğı salo^laragırttxlrîi«k ptı da'.etıye veya o letlenn 6rtce<Jen alınmış olmas gerekmelfîedi' Sergi> 24. Günümüz Sanatçıları istanbul Sergisi 18Haziran>28TemmıızO5 AKBANKKOLTURİ SANATI MERKEZİ I Ferhan $ensoy YENİ YERİNDE 16 Hazıran - 16 Temmuz Karma Resım Sergisı ve Bedri Rahmi Eyuboğlu Yazmalan tıergur 12 0C-15 30 a Sangul Sk Arzu Apt No 2 K 1 CADDEBOSTAN T»h (0218) 383 12 80 İlanlannız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonline com www perareklam com tr ENKA KÜLTÜR VE SANAT 17.YIL YAZ ETKİNÜKLERİ 24 HAZİRAN - 25 AĞUSTOS 2005 ENKA AÇIKHAVA TİYATROSU ahmet Özden ve lüleburgaz kumpanyası 6 Temmuz 2005 21.15 "ikinin biri' tiyatro istanbul 8 Temmuz 2005 21.15 ENKA VAKFI 5ADI GULÇELIK SPOR SITESI. ISTINYE-ISTANBUL T 0212 F6 2214-15 / 209 F 0212 276 22 98 L etıka»ultur^enka.com w wwv> et«asanatj)rg SİYAD [SİNEMA YAZARLARI DERNEĞİI YILIN FILMİNI SEÇTİ: DÖNUŞ Sınemanın eğlendırıcı vasıftarıyla one çıktığı şu sıralar, bu sanatı ılerıye doğru adım attıran boyle ust duzey bir başyapıtı ıskaladığınızı duşunmek bıle ıstemem." Ali Ulvi Uyanık-Milliyet Sanat Hakıkı bır başyapıt1 Donuş' yonetmenın ıLk fıLmı ama bır ustanın oLgunluk donemıne yakıçır yetkınlıkte AUn Tascıyan-MİUıyet "Bu fılm, başarısını oya gıbı ışlenmış bır senaryodan ve onun ıçınden fışkıran guçlu karakterlerden atıyor Atilla Dorsay-Sabah 'Bızdekı Uzak'ı anımsatan tadıyla gerçek bır başyapıtla karşı karşıyayız " Fatih Selvi-Zaman Venedık Fılm Festıvalı nde Altın Aslan ı kazanan Rus Fılmı, bır ilk fılm olmasına karşın, ınsana lyı kı sınema var dedırten gerçek bır basyapıt' Murat Erşahm-sinema.com "Yonetmenın yansız, abartısız ve gerçekçı anlatımıyla meraklısına kaçınlmayaçak bır fılm " Sungu Çapan- Cumhunyet 'Kolay kolay unutulmayacak bır yapım ' Şenay Aydemır-Evrensel ' Son zamantarda salonlara ugrayan en muhteşem fılm ' Uğur Vardan-Radıkal İlanlannız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com www. perareklam.com .tr ^ Zorba The Greek (Zorba), Yön: Michael Cacoyannis / Oyn: Ant- hony Quinn, Alan Ba- tes, Irene Papas /1964, siyah-beyaz, 137 daki- ka / 20th Century Fox- Tiglon. Nikos Kazancakisın 'The Adventurous Life of Alesis Zorba' (Aleksıs Zorba'nın Serüven Dolu Yaşamı) ro- manından uyarlanan ça- hşma, yarı Yunanlı yan tngiüzyazar Basü'ın ba- basından miras kalan maden oca- ğmı işlet- mek için Girit adası- na gelme- sini, burada değışık bir yaşam felsefesı olan özgür ruhluköylü Aleksis Zorba ile etkileşimlerinı, Basü'ın değışimini anla- tıyor. Yaşamın tadını çı- karmayı bilen, "însanın biraz çüguılığa gereksini- mi var, yoksa özgür ola- maz" diyen Zorba rolün- de A. Quinn'ın yanı sıra öteki oyuncular da güçlü yorumlar sunuyorlar. Özellikle hafıfçe bunamış, düşlennde yaşayan Madame Horten- se'dakı Li- la Kedrova ise şaşırtıcı. Yardımcı kadın oyun- cu(L. Ked- rova), görün- tü (W. Las- saü\-), sanat yönetimi (V. Fotopulos) Oscar'larını kazanan, gü- lümsemenın ve hüznün iç içe olduğu fılmin Özel Bö- lümler'inde A. Quinn'ın iş ve özel yaşamındaki sü- reçleri anlatan ilgınç bir belgesel, Girit adası çe- kimlerinden görüntüler, set fotoğraflan, alternatif başlangıç sahnesi, filmın galasıvar Sinema klasik- leri içinde yerini almış bu çalışmayı yaratıcı ekibin yorumlanyla izleme seçe- neğinız de bulunuyor. Equilibrium (Isyan) / Yön: Kurt Wimmer / Oyn: Christian Ba- le, EmilyVVatson, An- gus MacFayden / 2005, renkli, 102 da- kika/ Film Pop -Paler- mo. K. VVTmmer'in yazıp yönettiği filmde, 21. yüzyılın ilk yıllannda patlak veren 3. Dünya Sava- şı'ndan kurtulan- lar, dör- düncüsü- nün dün- yanın ke- sinlikle so- nu olacağı- nı öngöre- rek 'Tet- ragram- maton Ra- hipleri' ad- lı yeni bir güvenlik gücü kurarlar. Totaliter rejimin başka- nı Yüce Peder'e bağlı bu rahipler eski uygar- lıklarla ilgili ne varsa her şeyi, sanat yapıtla- nnı da yok ederler, du- yularını yitirmemiş in- sanlan da öldürürler. Bi- reyselliğın, duygulann suç sayıldığı, "fmansalt varhğmı sürdürmekiçin vardır" dü- şüncesinin egemen oldu- ğu bu baskı- cı toplumda, eşi duyarlıh- ğmdan ötü- rütutuklanıp yaküan üst düzey ajan- rahıp John Preston, duygularını uyuşturan ılacı almayı bir gün kesince değiş- meye başlar. Duygulan belirmeye başlamıştır; duygularsa kaostur, öde- necek acımasız bedel- leri vardır savunusunu konu alan bu ilginç, dü- şündürücü aksiyon- bi- limkurgunun Özel Bö- lümler'inde yapım bel- geseli, yaratıcı ekibin yorumlan, filmin ileti- si, set görüntüleri, baş karakterin tanımı, dö- vüş koreografıleri, frag- manlar yer alıyor. Karikatür yanşması sonuçtandı • Kültür Servisi - 5. Kapadokya Ürgüp Karikatür Yanşması sonuçlandı 'Hayvan Sevgisi' konulu karikatür yanşmasının seçici kurulu Doğan Hızlan, Bekir Coşkun, Erdoğan Bozok, Tonguç Yaşar, Muhitrin Köroğlu, Orhan Doğu, Bekir Ödemış'ten oluşuyor. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, KKTC ve Azerbaycan gibi ülkelerden 134 kişinin toplam 355 yapıtla kahldığı yanşmada binnciliğe Almanya'dan Selma Emiroğlu Aykan, ikinciliğe KKTC'den Alper Susuzlu değer görüldü. Semih Balcıoğlu Özel Ödülü'nü ise Istanbul'dan Tan Oral'ın aldığı yanşmanın ödül töreni 13 Ağustos'ta Ürgüp'te yapılacak. Müakten tiyatroya... • tSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi'nce 12'ncisı düzenlenen Tantavi Kültür- Sanat Festivali, 9 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Festival kapsamında, 9 Temmuz Cumartesi günü Haluk Levent, 16 Temmuz'da Muazzez Ersoy, 23 Temmuz'da Murat Kekilli, 30 Temmuz'da Yeni Türkü, 6 Ağustos'ta da Volkan Konak konser verecek. Tiyatro etkinliklerinde ise îstanbul Tiyatro Topluluğu 'Getnilerde Talim Var', Tiyatro Oyunevi 'Binbir Gece Masallan', Yersiz Oyuncular da 'Sevgili Doktor' adlı oyunlan sahneleyecek. BUGÜN : • AKBANK KÜLTÜR SANAT MERKEZİ'nde 15 .OO'te Fehmi İçyer'in 'Bej'az Yaşam' konulu dia gösterisi. (0 212 252 35 00) KÜLTUH • S A H H Ü.KTAŞ1 GÜNAHSIZ 01MNIZATSIN. Nışantaşı MOV1EPLEX 2190960 12 1 5 - 1 4 0 0 - 1 5 4 5 - 1 7 3 0 - 1 9 - 3 0 - 2 1 1 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog