Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

3 TEMMUZ2005PAZAR CUMHURİYET EKONOMİ / YATIRIMCIREHBERİ Cumhuriyet Aitını (YTL.) 129.00 128.50 128.00 127.00 125.50 23Haz. 29Haz. 30Haz. 01 Tem. 02T«n. D o l a r (serbest pjyasa satış) 1.3520 1.3530 1.3460 1.3400 1.3390 _J 1 28Haz. 29Haz. 3OHaz 01 Tem. Q2T«m. E l l f O (serbest piyasa sabş) 1.6360 1.6330 1.6247 1.6160 1J6170 28Haz. 29Haz. 30Haz. 01 Tem. 02Tem. 24 Ayar Altın (YTUg 16.18 16.00 O 1&91 28Haz. 29Haz. 3 0 t a . 01 Tem. 02Tem. Borsa HD 27.033 26.811 26.957 2 8 t e . 29Haz. 30Haz. 01 Tem. 02Tem. BORSADA GEÇEN HâFTA FİYATI tyem Eı En Hattalık Ayhk Yılhk reiterı Dûşûk Yitaık Kıpaıtı; \ % N 06336 544 688 452-7 387554 19* J£2 448247 •54495 ı » 5J5 VI 246 131 29.*5 288 4 32 530 284 282 087 3'75 338 138 525 281 280 085 3-00 296 92" 6*00 «9000 680» İ46BJ08 011 131 190 224895 152 131 460 562248 265708 342C40S 302461 2.196.484 452348 •396358 812T 3,B*1OS2 •6*583 '581685 493929 11585*6 51434 972X61 •245.725 177840 240-96- 4200 1320 M a E M BârtarTaacı 22ı S 536 '42 639*5 *30C 3887320 086 •4660" 990 725ASS 187 1675*8 132 80299 S8C 680,596 101 17 8*9 '5.00 255 -64 121 4561310 248 •967-18 188 457155 258 660943 45» •64214 3.06 88' 02* 6.0C 2061*8 820 155*6* '6.50 26T2 840 »8009 '430 1-106613 430 9497083 094 81906 314 69911531 5.00 305.456 188 385387 157 2136375 0.96 6.839202 1*5 4'*«392 426 113,865 *0-5C 2.447612 230 661885 '36 271573 182 •089376 281 100331523 320 48*2048 6.54 r 902.045 322 3341042 ' 6 8 •86,740 172 11438.495 1'8 586*3İ 10B 3.196.689 3S2 7-73*5 186 15*690 3» 41651 IX 1483J98? 136 378354 8.'0 •»437 2140 1.589.610 'J£ 3-55.164 0*2 475.411 240 1145.452 14 60 99-8*5 545 S-4324 070 133944-2 565 20996248 11' "11 263=*" 24900 231315 432.318 625-11 94303 Konlsa Sacano Dupcffl l 765X60 1 20J0D 00 20 9O0J0 20800.00 18 '14000 -TOJ0 18-COO 3166-4S 715 810 l ' O 1838.980 290 318 3Ü2 428.535 274 312 301 - 6 2 1 " ' 2 ' 1 2.24 221 1 8 90C 00 • 1370 0C 13.370-00 32~ 58OO0 "50 M *2i00 3,951865 266 2-86 280 &S&İ384 2.1) 286 2^2 477577 4 U • « İ6S 82962 6 S ".20 5.75 14592* -nm 153.00 ı « u » 42'"4S 156 4 S 478 268484 2.52 292 2J4 58C 605 5X 2475 3-T 2575 2725 2 7 » 1.36 ' 2 9 384 168 207 ' 9 5 46.75 45.75 Krt» Krartvtö KrancıtJ l»n*»»te*. »ı*Çnentt s OvsaÇnerto PârtGMYO 1 IUıÇn»« OTl 2.421230 2-^9858 16OSB 5^1533 3*i22J)74 '2*85356 907957 134' 517 126*14 1340T 66*397 4*56J29 1*84893 9*5*575 ' B23.315 57 653 •359 346 58260* 36864* 53* " 2 391*91 439-0175 2194-ffi" 1X0855 204 00" i »njea 556.911 GarrrGMYO 9326182 Ooor 826*55, FoflOtosan 955432 OÎ r nare Fac 23ı '53 Prar 231625 BSHEv««r '46355 FW9»ıG<Ja 2J8C53* Psnr '2525245 PTarEUeLr 13*94*9 Preş 3B6J392 »rafSu 552,342 1 PraSSI 2'95S20 ' ftrtB» Mattro» 13453349 ÇBSftlfOî 275*58 PgtroOiis 9'8S828 TeksüHVi-Kir 8*7509 1 fftySgcria 2054322 | Saranohodrç 212*1253 S â o ; TSKBYf 3rt TacYa.Cn. TstKcnsavç 596 **0 3.4*6654 1367'32 903 C99 "3644 17717-60 1,042'2' 7434689 223 000 2.-S 248 5*3 382 ooo 535 6si 4*2 627 '28 23000 27750 24100 2.1!**8l ' 8 * ' 9 1 192 BCOO **5C ' 1 0 Iffi •519 •564 1194 758 211 508 •556 1129 •250 285 1020 4052 1431 2055 1732 1033 1945 2059 •636 0*2 2129 •cıa ••30 12*6 3C56 -690 1308 25 4Î 150 25 00 1156 1523 1038 582 10*' '069 625 2389 300 i » 1'6 6104 •019 835 8.1' 48.07 297 -18.75 4583 2X0 9S67 1000 2.46 -2138 636 4130 47 89 '34 •7345 2245 '4*93 1007 ' 4 1 8 30- -9.87 7 96 '6.43 1143 3732 577 3 " S52 ' * 1 8 0.00 -265- •CTS - 4 İ 0 5X 536 -099 3236 3082 '1242 23.75 4433 -035 5.08 «35 631 1745 1925 13.68 -451 1100 -1129 ylra/? sermayeli Oger Telecom 'un ortağından Türk Telekom 'ayatirım sözü geldiTelecomItalia'dan 200 milyondolarlıkyatınm• Türk mobil sektöründeki yatınmlannı koruyacağını duyuran Telecom Italia, özelleştirme tamamlandığında, kendilerinin ve Oger Telecom'un Avea ile dört yıllık teknik destek anlaşması imzalayacağını da duyurdu. ANKARA(AA)- Telekom'un yüz- de 55'lik bölümünün blok olarak özelleştirilmesinde en yüksek teklifi Suudi sermayeli Oger Telecom'un vermesinin ardından, Telekom Italia 200 milyon dolarlık yatınm yapaca- ğını ve Türk mobil sektöründeki ya- tınmlannı koruyacağını açıkladı. Telecom Italia adına yapılan yazı- lı açıklamada, Oger Telecom ve Te- lecom Italia ortaklığımn, mobil fa- aliyetlere yogunlaşırken, Oger Tele- com ve BT Telconsult ile sabıt hat konusundaki işbirliğini de devam et- tireceği \ f urgulandı. Açıklamada, özelleştirme tamam- IMF VE DÜNYA BANKASIMEMNUN WASHINGTON/ANKARA (AA) - Dünya Bankası Türkiye Direktörü Andrew Vorkink. Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesinin özelleştirilmesiiçinteklifedilen6milyar550 milyon dolarlık fîyaün, sadece Türk Telekom'a değil, Türkiye ekonomisine olan büyük güvenin bir yansıması olduğunu söyledi. Andrew Vorkink, Türk Telekom ihalesine ilişkin sorulara Türkiye'nin en büyük özelleştirmelerinden biri olduğunu belirtti. Vorkink, Türk Telekom'un sanşından elde edilecek olan gelirin, cari işlemler açığının ve borçlann azalrümasında da etkisinin olacağını ifade etti. Bu arada, IMF yetküileri de, Türk Telekom ihalesinde verilen teklifın piyasa beklentilerinin üstünde olmasının, Türkiye'nin ilerideld özelleştirme sürecini verdiği yanıtta, ihaledekı fiyat teklıfı inbanyla, olumlu etkileyecek bir unsur olduğunu vurguladılar. landığında, Telecom Italia ve Oger Telecom'un, hisselennın yaklaşık yüzde 40'ı Telecom Italia'ya, yakla- şık yüzde 4O'ı Türk Telekom'a ve yaklaşık yüzde 20'si Iş Bankası'na ait olan Avea ile 4 yıllık teknik des- tek anlaşması imzalayacağı duyurul- du. Anlaşma uyannca TIM Interna- tional'ın Avea'daki hisselerinin Türk Telekom'a devredilebileceği ve TIM Internationarın satıştan elde ettiği gelirin bir kısmının Oger Telecom'a sermaye katkısı olarak konulacağı veya hisselerin doğrudan Oger Tele- com'a devredilebileceği kaydedildi. Açıklamada, TIM International'ın sahip olduğu Avea hisselerinin top- lam değerinin, daha önceden tanım- lanmış hisse-takas parametrelerine göre 400-600 milyon ABD Dolan arasında olduğu ifade edildi. Oger Telecom'un 3 yıl içinde, TIM International'ın da hisseleri oranında potansıyel katılımı ile birlikte, Dubai Menkul Kıymetler Borsasf na kote olmasının beklendiği vurgulanarak, şöyle denildi: "Eğer Oger Telecom beörlenen şarüar alûnda DIFX'e ko- te olmazsa, TIM International sahip olduğu, Avea'ıun saûşından elde edi- lecek ve buna ek olarak başlangıç iş- leminde taahhüt edilen 50 milyon ABD Dolan değerindeki Oger fefc- com hisseleri için Saudi-Oger limi- ted'e saüş çağnsında bulunaraksabş opsiyonunu kra edebflecektir." Açıklamada, TIM Internati- onal'ın Oger Telecom'da yer alma- sının telekomünikasyon sektöründe Saudi-Oger Grubu ile muhtemel bir ortaklığın temelini oluşturduğu da vurgulandı. Topîu iş sözleşmesi görüşmeleri 5 ay uzayınca çalışanlarfazla mesaiyi bıruktı THY'de ıızlaşı arayışıEkonomi Servisi - Türk Hava Yollan (THY) yöneti- mi, çalışanlann örgütlü ol- duğu Hava-tş Sendikası'nı "direnişe geçerek rötariara neden olmakla" suçlarken sendika, "Direniş, yok ama özveriM çahşma da yok" açıklamasmı yaptı. Hava-tş Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Yağcı, asıl olarak işçilerın 2001 krizinin ardın- dan yaşadığı kayıplan gider- meye dönük bir zam istendiğini, bunun da yüzde 24'e tekabül ettiğini vurguladı. Yağcı, rötarlann deneyimli çalışanlann atıl- masından kaynaklandığını belirtti. THY üe Hava-tş Sendika- sı arasında beş aydan fazla bir zamandır devam eden toplu iş sözleşmesi görüş- melerinin uzaması, şirket ve çalışanlar arasmda kaygıya neden oldu. THY yönetiminden yapı- lan açıklamada ise Hava-îş Sendikası'mn "tophı görüş- meierin beİH bir nok- Çahşanlann kunıma ortala- ma maüyetinin 3 mih-ar TL ol- duğunubildiren TH\ \önetimi, şu bilgileri verdi: "6 milyar üranın üzerinde maaş alanteknisyen var. Yeni giren bir görevli \S milyar TL atayor. Örneğin yeni bir madde konularak işçiye her yil eytül ayında 600 mil- yon TL eğhtan ücreti isteniyor-" THY yönetimi, kendi teklifkri- nin, ücret ve sosyal yardnnlarda birinci alü ay için yüzde 5, ikinci alb ay için yüz- de 4, ûçüncü ve dördüncü alö ay için de yüzde 3'er olduğunu açıkladL uşanlan direnişe geçirerek rötorlaranedenolduğu" be- lirtildi. Rötarlann turizm se- zonunda yaşandığına dikkat çeken THY yönetimi, sen- dikayı "özveri gösterme- mekle" suçladı. Yönetim- den yapılan açıklamada, toplu görüşmelerde sendi- kanın değişiklik istediği 43 maddenin 23'ünde anlaş- maya vanldığı belirtildi. THY yönetimi, asıl sorunun ücret ve sosyal haklardaki artış isteğinden kaynaklan- dığını belirterek sendikanın ücretlerde yüzde 30'luk ar- tış talep ettiğini bildirdi. THY yönetimi, Türk-Iş ile hükümet arasında devam eden görüşmelerin sonu- cunda ücretlerde ve sosyal yar- 1 dımlar- da sağlanacak ilave artışla- nn THY çalışanlarına yan- sıtılacağınm sendikaya bil- dirildığinı açıkladı. 17 farklı ücret Hava-tş Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Yağcı, THY'de 17 farklı ücret alın- dığmı ammsatarak düşük ücretlere seyyanen bir mik- tar zam istendiği için bunun ortalamayı yükselttiğini be- lirtti. Yağcı, asıl olarak işçi- lerin 2001 krizinin ardından yaşadığı kayıplan giderme- ye dönük bir zam istendiği- ni, bunun da yüzde 24'e te- kabül ettiğini vurguladı. Yağcı, THY 'de rötarlann ya- şandığını, ancak bunun ileri sürüldüğü gibi direnışten kaynaklanmadığmı anlattı. Vergi yüzsüderi açıklantyor ANKARA(ANKA) - Devlete vadesi geçmiş 100 milyar liranın üzerinde vergi borcu bulunanlar 15 Temmuz'dan itibaren vergi daireleri tarafından ilan edilecek. Vergi yüzsüzleri 1 Eylül'den itibaren de internetten yayımlanacak. Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 100 milyar lirave daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak. BORSADA GEÇEN HAFT* Y A T İ R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ ? Iflun Ea En miktan 0i>lk Yibtk •oosOc F K Tcerak Fr Kr FacffltA Faoarç T P ö TSHB T DemrDotai-1 Tüaç Jo KûrfMrçcrı JUrGaB 544 911 2290 43" 90-601 61--01 '691'862 33362 003 9-CBO3 3-509 586389 1004345 340395 1578.988 " ' 0 3 5 2595349 '696-33 -11266 2061332 568335 '242!** 1T-59 •90806 -568JE2 736J69 12-582*^ •9-438 •60S4- 263121 30-8315 ^azoar Hoorg Yap * Krao Bar*. Yap KJBd- Fn ftr YKttoGl •073-55 236329 35332832 285 6"T •218302 2428242 156-60 332570 158C 7.35 213 155 163 750 440 422 2JB 575 575 525 2.78 3.98 043 •66 149 131 272 220 124 •97 132 590 S90 C3S •08 4425 5-00 2.'1 2.15 O8İ '32 136 •920 775 '.99 6J0 •a 2J0 187 1 * 830 4J4 440 112 610 1 08 1970 6.00 565 320 4-0 047 183 158 2.12 286 2J4 •J7 223 150 625 110 048 125 50 50 53C 240 254 094 140 452 194 6.15 186 226 181 172 770 450 428 2» Halblıt kfiA _ * - * - Tâ79S 69İ7~ •194 -783 •102 1*4 603 '081 -2.il 139 273 2086 000 387 118 -487 •532 •144 •22» Yıllık Ydlnıtı Fonu Adı Son Hyab Hafta Yatınm Fonu Adı Son Hafta Farkı% Yatnn Fonu Adı Sor Fıyat Yatmm Fonu Adı 1920 596 545 2.90 406 an 180 1.55 2417 280 Z33 1.31 205 496 865 34C 625 09E 044 " 5 48 75 525 232 253 0 * •34 412 142 084 035 -1J03 •HM OİO •764 •00 -6.38 <L55 197 •143 210 59- -136 000 •133 417 -5.73 097 •164 1142 97- 085 2004 •18* 5-8 Hİ35 •250 1 l32 456 30J4 •422 <JC •264 -C57 •190 19-2 •63 553 •133 -1028 -113 -26 63 196 -4 35 1979 1618 '94 1048 242 1500 İ M V90 -074 •030 806 •27 İKİNCİ ULUSAL PAZAR Boyasan Tecrı C L H 700.990 10.517 578"53 75.921 380 186 015 690 187 04" 1132 1300*5 152C 496461 21*36335 HegssBova U O M 152*590 94372'2 25 392.-41 ' 98SJ07 1206378 139 205 2.41 51X 56X0 306 1*8 268 164 '980 710 -658 •197 •75 398 29.38 100 6.82 " 0 an 432 •90 cr 8.00 •9.90 1520 •33 145 2.41 224 51» 356 332 2296 160 -259 089 510 1X6 2.56 3679 •6J9 •114 935 •171 119 2J4 1870 1'3 093 000 9£4 •23 22*5 82.42 (354 -140 •1123 325! 1625 •1442 9J2 28J6 -253 31J5 -1589 12235 52Ü0 •'16* 58 6C H85 10J4 -248- •1936 12X 1392 -1906 342 5135 -4.90 •176- •1009 -423 20 "4 •409 3528 -4-82 •2512 •571 6160 2132 •173 52.11 -2S -294 1176 21-6 058 1-51 1638 2567 •1851 19867 2204 •1-5 8 9 - 584" 32*4 -4294 62'9 SntBn A.*X 84- DMEIMAD4 U1551' 112961] 1340371 uce 1010804 :x« 1538TS C.1950T t a r a » CJ3S5- •14425* C.34221 0J1460 2t786833 113884i 6 :59533S jmra 152S7149 İO9E433S 1D486B1 1Ü1-6ZS X134« •.459471 U6E-5 1032-33 142M8 3OS10 S.-33OB7 1138225 210*5660 C014*"3 UIJB1 CJ44825 CJI8CB4 :sm CJ26633 11473555 CJ09934 C158190 C6-59-9 0.Ü-3S34 1048*94 1024W ı»iriniT Dogussı EIBGM.Y0 «anra'aor R»E><Ml€n TmukHdc YalEK0N0«P«2A» 2953' 241807 2991033 0 *6O554 C C 032 2'3 0J3 om 0.42 000 000 031 038 284 041 000 050 300 000 0 37 096 245 035 210 043 -142 -106 -106 3446 Dnzunm.'I -ısıâr Al*î3t: -x ••F ••»JS3 470 -54- 179 5*0 133 1081 3871 972 010 2838 3636 000 2121 3105 •915 •2126 r j ^ AJ3C AJİ YEMİ EKONOMİK PAZAI O03567Z 1D31367 101450! 0642014 0024641 0C189SS 1D20225 •LC2M32 1018148 Iti-ffl 3Ü1488C 3CS433 aci4OC -313> S54291- OJ33O5O7 l"1"375 1B2746C 7283866 100 328 111 197 1295 3022 Oilt 03R 03» 12HS 0.'» 3'2« Imnı 109S 30611 3X1* 3 0 » -M5H •a-2* •0 -3* -0-3H •015* •C.TTI •cm •0» •02» •140*1 •0.4K •0S» -035S •053» -156% -3-2% •382TI -333* -38BT> -39» -«31» •IX-» •10» •107» •113» 114» 117» 127% •55» -21?» «29» crct -C13* •£14% -m •CJ0H MatFata ji'HHm C.41374S W\ CJ13574 W% 0X7127 -036» 13231-3 1SS* 1380531 1"2S Û32239B -û'3» 3J233U İMS a«i*S56 -C52» H85394C İ 5 4 * 1119685 -Cİ4» 1259928 •£.=*» 145678: 1X13809 147386' 1-11379 «X8168ı •12% 11*% 121% •12*% •131% •171% -131» •154% C106621 CJ-1940 1038954 ?2«373 0443*30 157*3565 0JJ383-9 1038562 104'2*5 02S47Î4 0130898 02137*1! 117-708 -012** 0222425 atS648S 1305605S 0273836 142*532 «037964 3C28TE 1C1CS9C 1*2% «i*% 150% 128% «22% «•4% C1» Cffi% •O02H •Cl» •C14% •01» -152% 4152% 2» TSKBISI4 î LJIFcnr SMaUer-SJü «•«-« 105189- «398264 ÜTM •«Î1% «'75486 •12% 143% •a-4% -123% l'K GkUManıglu 1UB» 0.015423 [T1585 CTI745 CTJK 262S87T C168*r 3-İ89494 331-936 2CU1M 3388116 1J148S8 •3*791*8 1314041 1110333 0019567 s-m* 1X1525* 105*239 022S233 1J12JE 13S75I7 -194861 C252303 CJ-13C7 Ca-DE-6 crrs C4S-594 42202*83 0X557*5 225767ü 1-3966-E 32856" 3B25011 156-954 1041İO2 1C1-132 3H52S3 1X13-86 !4**935- Z3I7429 1015383 ÜCS44 54İ31633 132» 131» ım UC» 130» 03% 017% 127» 02K •n <-•»*•« S - n 11'lEJl Son Hafta Fıyat Fartı% 1017555 11» 132)627 1I746-2 5501680 :ti-i7s 230680B 0SS611 «395SJC 1>4557Î 3223861 aU293B7 U57586 0-O17S8B asr324^ 024* 323» 323» 123* «21» «21» «20» C2C1 «2» C2» :*» C1*S 0.10» tttat BB8«r»Htlç ıT« BT «ABTM GrattoOTiM 177128C 713X663 109X14 102411 35S464 C23794 1035891 111235- 330648- 72tm 1611751 3JMO176 1588136 •srıat jnıos «010619 0C19992 S553404 3S061O2S 1'1-2961 013S2IE *9i3485î C33322" 329M841 »"136! ÜI2B34! oxn9sao [J342430 -322» «037*91 153» BT1C« 155» -: > M»SJd «3416S 122S89 (»SA'Bl* UMBlB»* BTPFONU» -404484 BCB3*3S -1-1* 159» 34» 141» 139» 337* 107252434 CCT926* C241494 44*59513 •MUU «44801* 24J"9491 1110308 32» 02» 321* 121» 021» 021» 021* 120% T* Yarffr. tfe ıBTi^Bcrc HS8C9n|B|'<TMJ '&**$'** Ganr«3 3 Ö L S T t(x\ Ş£ *B <jtaim li- ıB TJfof t Bcno j s s t 3 3 5Î Sr ifaŞx EamtT 29J187S0 13-91E4 C*S8S32 3-56546 02M 3S310486 C.D66t8 00110*! 02435-1 1111937 1072305 B 1010243 1010000 =racoaş ıB TTJE «rdî12!T% 120% 120% ^ 1 2 » YHKForta 119% 119% «•9% 119% 118* 118* 0.1» 0.18% un »17» 117» VSk 0.15* 1 « 0.14» 114% 137* «36% 134% «J4* «33* 133% 033% 033% CJ3* 033% 032% 032% C3**ı 13'% 13'% 03» 130% 129% 328% 328% 128% «28% 128% 127% 327% 127% 127% «24» 124» «23* «22% 121* 101* •a-» -135% •143* -182% •OJ» •OT» •110% 129» YORIJM ÖZTİN AKGÜÇ Demokrasi Demokrasi çok sık kullandığımız, kaypak, öznel kavramlardan biri. Demokrasi anlayışı ve uygulama- sı çok farklı olabiliyor. Bazj gizli amaçlar da bu bü- yülü kavramın ardına saklanabiliyor. Bu konuda bir anımı yineliyeyim. Dokuz yüz ellili yıllann başlan Mülkiye'de (Siya- sal Bilgiler Fakültesi'nde) öğrenciyim. Siyasi tarih hocamız rahmetli Prof. Ahmet Şükrü Esmer. İkin- ci Dünya Savaşı sonrası yeni dünya düzenini belir- lemek için 1945 yılı başlannda üç büyüklerin, Ro- oseveit, Stalin ve Churchill'in bir araya geldikleri Yalta Konferası'nı kendisine özgü şivesi ile anlatı- yor. Üç büyükler, kurtanlan Doğu Avrupa ülkelerin- de demokratik yönetimlerin kurulmasını kararlaştı- rıyorlar. Üç büyükler 1945 yılı ortalannda Pots- dam'da savaş sonrası yapılanlan değerlendirmek üzere yeniden bir araya geliyor. Roosevelt ölmüş yerine konferansa Truman katılıyor. Churchill ve Truman, hocamızın anlatımıyla Stalın'ı sıkıştınyor- lar. "Hani Doğu Avrupa ülkelerinde demokratikyö- netimler kurulacaktı, sen komünist yönetimler, ko- münist devletler kurdun" diye yükleniyorlar. Sta- lin'in yanıtı "Benim demokratikyönetimlerden, de- mokrasiden anladığım komünist düzen, komünist yönetimlerdir" oluyor. Bu komünistlerin demokra- si anlayışı. Kapitalistlerin demokrasi anlayışı ise "Demokra- si, sözde kapitalizmden, serbest pazar ekonomi- sinden yana, tercihan ABD yanlısı siyasal partileri iktidara getirecek ve iktidarda tutacak bir düzen" Çok parti olsun, halk oyuversin, ama sonuç değiş- mesin, kapitalizmden yana olan partiler iktidara gel- sin, iktidarda kalsın, serbest pazar ekonomisinin ismi sosyal piyasa ekonomisi olabilir, bazı sol öğe- ler, motifler izlenerek toplumsal ve ekonomik poli- tikalara sepiştirilebilir, iktidara gelecek partilerin isimleri sosyal demokrat, sosyalist veya işçi parti- si olabilir, ama yeter ki düzenin omurgası değişme- sin, güvenilir (!) pazar ekonomisi yapısı korunsun. Halkın hür iradesiyle, siyasal açıdan kapitalizm- den yana partilere oy vermeleri için gereken altya- pı oluşturulur. Bazı sivil toplum örgütleri, belirli işa- damları, yayın organlan desteklenir. Sözde yansız, özü açısından yanlı yayınlar yapılır. Buna karşı akım- lar en azından ekonomik açıdan baskı altında tu- tulmaya, susturulmaya çalışılır. Tüm bunlara karşın halkın uyanarak kapitalist düzen karşıtı siyasal par- tilere oy vermesi tehlikesine karşı da önlem alır. Giz- li veya açık silahlı sivil gruplar, milis güçler oluştu- rulur. Gizli örgütün asker kanadı da olabilir. Sivil, giz- li askeri örgütler birlikte hareket edebilir. Rejimi, ka- pitalist düzeni gereğinde kuvvet kullanarak koru- mak da haktır, demokrasinin gereğidir diye düşü- nülür. Tüm bunlara karşın demokratik (!) düzen yi- ne kurulamıyorsa, korunamıyorsa askeri güç kullan- mak dışında başka çare kalmaz. Iç güçlerin de- mokrasiyi (!) kurma, koruma ve kurtarmada yeter- siz kaldığı durumlarda dış bir güç de pekâlâ bu kut- sal görevi üstlenebilir, Işte Irak. IşteAfganistan. Iş- te BOP ya da GOP Kanlıda olsa oyun sahnelenir. Demokrasi aynı oynanır. Irak ve Afganistan'da ol- duğu gibi demokratik seçimler yapılır. Biz de en azından 1950'den beri bu oyunun içindeyiz. Halkı- mız oy veriyor, sağcı, kapitalizm, serbest pazar eko- nomisini benimsemiş, bir ölçüde ABD güdümünde ya da destekli partiler seçimi kazanıyor. Aksi bir tehlike belirdiğinde de geçmişte gözlendiği gibi gerekli iç ve dış önlemleralınıyor. lyi de Türkiye, hal- kımız bu oyundan ne kazanıyor? DlE'nin araştırma sonuçlanna bakıyorum. 2003 yıl sonu itibanyla ül- kemizde 19.5 milyon kişi, yaklaşık 3.9 milyon aile yoksulluk sınınnda yaşıyor. Bu oran nüfusun yüzde 28.2'si gibi çok yüksek bir düzeyde. Dünyada kişi başına geliri, eğitim düzeyini ve ortalama yaşam sü- resi ve beklentisi de dikkate alınarak hesaplanan in- sani gelişmişlik endeksine (Human Development Index-HDI) bakıyorum. Türkiye dünya sıralamasın- da gerilerde, orta gelirli ülkelerin att grubundan kur- tulamıyor. Dış itibarderseniz, açıkça söyleyeyim bi- ze reva görülen davranışlara karşı TC vatandaşı olarak yüzüm kızanyor. AB olsun, ABD olsun kü- çümsüyorlar, sarakaya alıyorlar, bizi budala yerine koyuyoriar. Yabancı büyükelçiler Osmanlı'nın son dönemi gibi pervasız, hatta kimileri kendilerini müs- temleke valisi gibi görüp hareket ediyor. Şu tümce- yi, 1980'den bu yana sık sık yineliyorum. "Yaşam- lan boyunca kendi onuriannı koruyamayanlar, Tür- kiye'nin de saygınlığını, onurunu koruyamaz", ni- tekim koruyamıyorlar. Demokrasinin amacı geniş kitlelerin yönetime katılması, yönetim haklarının olması, bu haklannı serbestçe kullanmaları ve insani gelişmişlik düzey- lerinin yükselmesidir. Eğer bir ülkede demokrasi di- ye nitelendirilen düzenek, halkın genelde gelişmiş- lik düzeyini yükseltemiyorsa, geniş kitlelerin yöne- time etkin biçimde katılımını sağlayamıyorsa, em- peryal güçler tarafından kendi amaçları doğrultu- sunda bir araç olarak kullanılıyorsa, gelişme açı- sından kısırdöngüler doğuruyorsa, sonuçta belki de ülkenin bütünlüğünü, saygınlığını tehlikeye dü- şürüyorsa, demokrasi diye nitelenen bu düzene- ğin bir biçimde irdelenmesi gerekir. Evet demok- rasi, ama kimin için? TOBB iki konuda duyarlılık istedi Ekonomi Servisi - Bursa'nın simgesi olarak kabul edilen Yeşil Türbe'nin restorasyonunu üstlenen TOBB, Turizm Bakanı Atilla Koç'tan da iki konuda duyarlılık göstermesini istedi. Tunzm Bakanlığı ile 81 ildeki tarihi eserlerin restorasyonu için protokol imzalayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerel yönetimlere gelir sağlamak üzere tunzm sektörüne ciro üzerinden yüzde 3 konaklama vergisi konulmasını eleştirdi. Hisarcıklıoğlu, geçen yıl yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile de turizmcının sıkıntıya sokulduğunu da belirtti. 5 yıldızlı bir otelden, yıllık oda başına Mesam'ın 40, Msg'nin 18, Müyap'ın 17, Ratem'in 12 ve Müyorbir'in 8 milyon lira olmak üzere toplam 95 milyon lira telif ücreti istediklerini hatırlatarak bunun ülke gerçekleriyle bağdaşmadığını \r urguladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog