Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

3 TEMMUZ 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HAİJİİjl\l_JbjX\ dishab@cumhuriyet.com.tr îran Cumhurbaşkanı'nın muhalif Kürt politikacı Kasımlo cinayetinde parmağı olduğu öne sürülüyor Ahmedinecad'a bir suçlama daha Fransa letikte' olacak • PARİS(AA)- Fransa'nın Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Bakanı Catherine Colonna, İngıltere'nin AB dönem başkanlığında Paris'in "tetikte" olacağını söyledi. Colonna, Ingiliz hükümetinin "ulusal çıkarlannı bir kenara bırakma ve Avrupa'nın genel çıkarlan için çalışma"' sorumluluğu bulun- duğunu belirttı. "Bekleyeceğiz ve tetikte olacağız" diyen Colonna, tngiltere'nin AB bütçesinden aldığı geri ödeme konusunun hâlâ bir sorun olarak durduğunu söyledi. Son AB zirvesinde bütçe konusundaki anlaşmazlığın başını Fransa ile Ingiltere çekmişti. Avustupya'da tren kazası • SALZBURG(AA)- Avusturya'nın Salzburg kentinde iki trenin çarpışması sonu- cu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Bramberg istasyonuna yakın bir bölgede meydana gelen çarpışmada, enkazda sıkışan 8 kişiyi kurtarma çalışmalannın sürdüğü, yaralılardan bazılannın durumlannın ağır olduğu bildirildi. Yaralılann helikopter- lerle civardaki has- tanelere kaldınldığı belirtildi. Avusturya televizyonu da çarpışmanın etkisiyle 3 veya 4 vagonun raydan çıktığını duyurdu. BM konvoyuna saldını • KÂBtL(AA)- Afganistan'da bir Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldında 6 kişi öldü. BM sözcüsü Adrian Edwards, BM ve banş gücü asker- lerinin araçlanndan oluşan konvoyun, Paktia bölgesinde yola yerleştirilen bombaya çarpması sonucu 4 Afgan polisiyle 2 Afgan askerinin öldüğünü açıkladı. tran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad'ın (en sağda) 1979'da ABD'ninTahranBüyükelçiliği'ne yapdanbaskınadakankiığı öne sürülüyor. AP ajansının o günkrde yayımladığı bu resimde Ahmedinecad. bir rehineyle birlikte görülüyor. (AP) Dış Haberler Senisi - îran'm yeni sertlik yanlısı, radikal Cumhurbaş- kanı Mahmud Ahmedinecad'ın, 1989'da Viyana'da muhalif Kürt po- litikacı Abdürrahman Kasımlo'nun öl- dürülmesinde önemlı bir rol aldığı id- dia edildi. Avusturya'da yayımlanan Der Standart gazetesi, AMisturya ma- kamlannın elinde Ahmedinecad'ın Kasımlo cinayetinde önemli rol oyna- dığı yönünde gizli belgeler olduğunu yazdı. Gazete, tçişleri Bakanhğı ile savcı- lığın, Ahmedinecad'uı saldında yer almış olabileceği ihtimalini araştırdı- ğını duyurdu. Seçimler öncesinde ve sonrasında tran'daki Kürt haber site- leri de, Ahmedinecad'ı Kasımlo cina- yetine kanşmakla suçlamışlardı. Ahmedinecad'ın 1979'daTahran'da- ki ABD Büyükelçiliği'ne yönelik bas- kın ve rehine eyleminin de liderlerin- den biri olduğu ileri sürülüyor. Yeşil Parti lideri Peter Piîz, gazete- ye yaptığı açıklamada, muhalif tran Kürdistan Demokratik Partisi'nin (tKDP) Genel Sekreteri Abdürrahman Kasımlo ile 2 arkadaşına düzenlenen • İran'ın sertlik yanlısı lideri Ahmedinecad'ın, İKDP Genel Sekreteri Kasımlo ve iki arkadaşına 1989'da Viyana'da düzenlenen suikastta önemli rol oynadığı ileri sürülüyor. Avusturya îçişleri Bakanlığı ve savcıhk olayı soruşturuyor. suikastı planlamakla suçladığı Ahme- dinecad hakkında tutuklama emri çı- kanhnasını istedi. 0 dönemde Devrim Muhafizlan'run üst düzey yetkililerinden biri olan Ah- medinecad'ın "yurtdışıteröroperas- yonlannın sonımhılanndan" olduğu öne sürülüyor. Kasımlo ile arkadaşlan 13 Temmuz 1989'da, kaldıklan evde Iranlı koman- dolar tarafindan başlanndan vurula- rak öldürülmüştü. Evdeki dördüncü kişi kaçmayı başararak cinayeti poli- se haber vermişti. Cinayet silahlannı verdi Abdürrahman Kasımlo ve diğer ÖCDP yetküileri, dönemin Mısır Dışiş- leri Bakanı ve Irak Kürdistan Yurtse- ver Birliği lideri Celal Talabani'nin arabuluculuguyla Tahran rejiminin temsilcileriyle Kürt taleplerine ilişkin gizli görüşmeler yapmak üzere Viya- na'da bulunuyordu. Pilz, gazeteye ver- diği demeçte, kaynağının Fransa'da yaşayan bir Fransız gazeteci olduğu- nu, söz konusu kişinin elinde Kürt po- litikacılann ölüm emrini dönemin Cum- hurbaşkanı AB Ekber Hasimi Rafsan- cani'nin verdiği yönünde kanıtlar bu- lunduğunu söylediğini de belirtti. Pe- ter Pilz, Ahmedinecad'ın cinayetten birkaç gün önce Viyana'ya gelip ko- mandolara suikast silahlannı verdiği- ni öne sürdü. Pilz, gazetecinin 2001 'de saldırgan- lardan binyle temas kurduğunu, ada- mın Ahmedinecad'ın yakalanıp Avus- turya antiterör bürosuna teslim edildi- ğini anlattığıru söyledi. Cek Cumhuriyeti'nde yayvmlanan Prago gazetesi de, sürgündeki Kürt politikacı Hüseyin Cazdan Panah'a dayanarak Ahmedinecad' ın suikast sı- rasında "yurtdışı terör operasyoolan sorumlusu" olduğunu yazdı. Kürt ha- ber sitelerinde de, Ahmedinecad'rn saldırganlarla "sözdegörüşmecilerin" arasrnda eşgüdüm kurulmasından ve suikast silahlannı sağlamaktan sorum- lu olduğu öne sürüldü. Suikastın ardın- dan İran'ın, baskılar ile Avusturya so- ruşturma açmadan katillerin Iran'a gönderilmesini sağladığı öne sürül- müştü. Iranlılar uçağa bindikten son- ra ise soruşrurma emri çıkarümıştı. 'Vfyana-Tahran ortak eylemi' 0 dönemde Yeşiller Partisi milletve- kili olan Pilz, olayı araştınp "tran ve Avusturya'run ortakeylemi" olarak ni- telendirmişti. Pilz, Kasımlo cinayeti- ni "Eskort nach Tahran -Tahran'a Es- kort* adıyla kitaplaştırmıştı. Bu arada, 2000 yılında Iranlı ajan ol- duğu iddiasıylaTürkiye'ye sığınanve MİT tarafindan sorgulanan Ahmet Behbahani. Kasımlo'yu kendisinin öl- dürdüğünü iddia etmişti. Ancak Beh- bahani'nin anlattıklan kanıtlanama- mış, Avusturya polisi de katillerle ken- disini Behbahani olarak tanıtan kişinin parmak izlerinin birbirine uymadığı- nı açıklamıştı. SALDIR1LARDA ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ Irak'ın BM temsilcisi ABD'yi protesto etti Dış Haberler Senisi - Irak'ta dün polisleri hedef alan saldınlarda çok sayıda kişi ölürken Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi, ABD askerlerini, yeğenini öldürmekle suçlayarak soruşrurma açılmasını istedi. Başkent Bağdat'ta dün bir polis merkezine düzenlenen intihar saldrnsında, çeşitli kaynaklara göre, 17 ila 20 kişi yaşamını yitirdi. İntihar komandosu, Yarmuk semtindeki özel kuvvetler kayıt merkezi önünde üzerindeki bombalan patlattı. Ölenlerin çoğunun, merkezin önünde bekleyen ve özel kuvvetlere yeni katılan Iraklılar olduğu belirtildi. Bağdat yakınlarındaki Mahmudiye kasabasmda, bir polis noktasında bomba yüklü aracm patlaması sonucu 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Isviçre uyruklu bir Kürt, ABD askerleri tarafindan yanhşlıkla vurularak öldürüldü. El Irakiye televizyonunda çalışan yapımcı Halit Attar, Musul'da önceki gün ölü bulundu. Irak'ın BM Büyükelçisi Samir Sumaydi, Amerikan deniz piyadelerini, El Anbar eyaletindeki Şeyh Hadid kasabasına düzenlenen bir operasyonda yeğenini öldürmekle suçlayarak soruşrurma açılmasını istedi. ABD'yi BM'ye şikâyet eden Sumaydi, mühendislik öğrencisi 21 yaşındakı Muhammed Sumaydinın, 25 Haziran'da Şeyh Hadid'deki evine yapılan baskında, silahsız olduğu halde vurularak öldürüldüğunü söyledi. 'Soğukkanh cinayet' Operasyonun, bölgeden olmayan direnişçilerin Amerikan üssüne ateş açmasıyla başladığını anlatan Sumaydi, "Her şey, masum bir sivilin soğukkanh biçimde öldürüldüğunü gösteriyor. Deniz pry adeleri evden aynhrken birbhierine bakarak gulüyorlarmış" dedi. Sumaydi. evdeki aile üyelerinin olayla ilgili anlattıklannı aktararak güvenilir bir soruşrurma açıknasını istedi. Büyükelçi, bu tür olaylann Irak'ta ABD'ye verilen desteğin azalmasına yol açabileceğini belirtti. ABD Başkanı George Bush. dün başkent Washington'daki bir askeri hastaneye giderek Irakta direnişçilerin saldınlannda yaralanan askerieri ziyaret ettL (Fotoğraf. AFP) 'HÜKÜMETE KATILIN' Abbas 'tan Hamas y a çağrı Dış Haberkr Servisi - Filistin Dev- let Başkanı Mahmud Abbas, Hamas örgütüne hükümete katıhna çağnsı yaptı. Bir Hamas yetkilisi, Abbas'ın geçenhaftakendüerine, tsrail'inGaz- ze'nin tamamı ve Batı Şeria'daki 4 yerleşimi boşaltması öncesinde hü- kümete katılmalan çağnsmda bulun- duğunu söyledi. Yetİtili, Abbas'uı, Is- rail'inGazze Şeridi'ndençekilmesin- den sonra yönetimin sorunsuz devri- nin sağlanmasına yardım için Hamas'ın kabineye girmesı çağnsında bulundu- ğunu, örgütün öneriyi değerlendirdiğjni söyledi. Hamas yetkilisi, örgütün Gaz- ze'nin yönetiminin devrinin izlenme- si için özel bir komite kurulması tale- bini reddeden Abbas'ın, bunun yerine örgüte, hükümete kaûlmaçağnsındabu- lunduğunu kaydetti. Abbas'ın, Hamas'ın Gazze'deki güç- lüvarhğınıvelsrairin çekihnesinden sonra yönetime katıhna talebini göz ardı edemediği yorumlan yapıüyor. Abbas'ın Şam'daki örgüt liderleriy- le görüşerek ulusal birlik hükümeti çağnsı yapacağı da bildirildi. SAKARYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKrnRMAİLAM Dosya No: 2005 4 Satış Sabbnasına karar verikn gayrimenkulün cinsi, kıymeti. adedi evsafi: 1- Adapazarı, Yenıgün Mahallesı, Başlar mevkiı. ada 152. parsel 31'de kayıtlı 217.70 m2 alanlı A-2 kat yapı nizamında ıskan sahasında merkeze 1 km uzakta etraft yapüaşmış alt yapı hizmetleri tam, ulaşım sorunu olmayan parsel değen olarak m2'si 100 YTL'den (100.000.000 TL) 21 770 YTL (21.770. 000.000 TL) Parsel üzerinde tek katlı eski ahşap iskelet arasına hannan tuğla sıvalı bakımsız ah- şap çatılı Marsilya kıremitli yıpranmış 2 oda. mutfak, banyo, tuvaleti olan zemin, ta- van ve kapıları ahşap 35-40 yıllık 53.30 m2 inşaat alanında m2'si 70 YTL'den (70.000. 000 TL) 3.731 YTL (3.731. 000.000 TL) Parsel üzerindeki 2 tek katlı yığma kargir dışı sıvalı boyasız ahşap-ondilin çatılı 3 oda, 1 salon. banyo tuvaletı olan ze- mınleri ahşap tahta kaplı, verrukli duvarlar. sıvalı plastık boyah tavanlan ahşap. lam- bıri kaplı mutfak tezgahı serarruk kaplı, duvarlan tavana kadar fayanslı 2-3 yıllık soba ısıtmah 79.56 nü inşaat alanına sahıp m2'sı 240 YTL (240.000.000 TL) 19.094 YTL (19.094.000.000 TL) değerindeki Toplam 44.595 YTL (44. 595.000.000 TL) degerin- deki gayranenkul 22.08.2005 günü saat 14.00-14.10 arasında, 2- Adapazan Yenigün Mah. Başlar mevkiı. ada 152, parsel 32'de kayıtlı 243.07 ml alanlı arsa vasıflı a\ııı özelliklerde Başlar Caddesı'nde cepheli m2'si 100 YTL'den (100.000.000 TL) 24.307 YTL (24.307.000 000 TL) değerindekı, Ve her iki taşınmaz üzerinde 15.05 1986 tarih ve 2389 ye\iniye no ile konulmuş bele- diye tesıslenne iştirak payı şertıi bulunan gaynmenkul aynı gün 14.15-14.25 arasında. Satış şartlan: 1- Satış, 22.08. 2005 günü saat 14.00-14.25 arasında Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesı dunışma salonunda açık arttırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttınnada tahmin edilen kı\Tnetın yüzde 60'mı ve rüçhanlı alacaklıİar varsa alacaklan mecmu- unu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz- sa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 01.09. 2005 Perşembe günü aynı saatlerde a\TU yerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttınnada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ila- nında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttır- ma bedelının malın tahmin edilen ka>Tnetinın yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenın alacağına rüçhaaı olan alacaklann toplamından fazla ohnası ve bundan başka paraya çevırme ve paylaştırma masraflanru geçmesı lazundır. Böyle fazla bedelle alıcı çık- mazsa satış talebi düşecektır. 2- Arttırmaya iştirak edecekJenn, tahmin edilen kıymetm yüzde 20'sı nıspetinde pey akçesı veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la- zımdır. Satış, peşın para iledir, alıcıya 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tel- lahye resmı, ihale pulu, tapu harcı, KDV ve masraflan alıcıya aittir. Binkmiş vergiler satış bedelınden ödenir. 3- Ipotek sahibı alacaklılarla diğer ilgılılerın (*) bu gaynmenkul üzerindeki haklan- m hususiyle faız ve masrafa dair olan iddıalarmı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sicili ile sabıt olma- dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- îhaleye katılıp daha sonra ihale bedelını yatırmamak suretiyle ihalenın feshine sebep olan tüm ahcılar ve kefillen, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerriit faizinden müteselsılen mesul olacak- lardır. İhale farkı ve temerriit faizi aynca hükme hacet kahnaksızın dairemızce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ılan tarihinden itibaren herkesin görebıhnesı ıçın dairede açık olup masrafı verildığı takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebılir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005 4 satış sayılı dosya numarasıyla müdür- lüğümüze başvurmalan ilan olunur. 27.06. 2005 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basm: 31218 BEŞtKDÜZÜ SULH HLTCUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN D. No. 2005 1 Sat. Ortaklığın satış yoluyla giderilmesine ihşkin. 23.5. 2005 tarihli bilirkişi raporunda kıy- met takdiri yapılan ve aşağıda belirtılen ga>Tİmenkuller. tebligat yapılamayan hissedarlar- dan Yeni Mah. 153 hane Samsun adresıne Şükrii Eroğlu ıle Servet Eroğlu, Toklular köyü Elmalı-Antalya adresınde Nefıse Çığnaklı'ya gaynmenkullere ait kıymet takdiri ılanen tebliğ olunur. 1- Beşikdüzü ilçesi, Türkeli beldesi Atatürk Mahallesi Ipekoğlu mevkii fındık bahçesı ve çaylık cinsindeki 184 ada 12 parselde kayıtlı 1991.60 m2'lik üzerindeki bina ile birlik- te toplam değeri 40.333.00.-YTL. olan gavTİmenkul. 2- Beşikdüzü ılçesı, Türkeli beldesi Atatürk Mahallesı Ipekoğlu mevkii çay bahçesi cinsmdeki 184 ada 10 parselde kayıtlı 270.42 m2'lık toplam değeri 4.507.00.- YTL. olan gayrimenkul. 3- Beşikdüzü ilçesi, Türkeli beldesi Cumhuriyet Mahallesi Hanecivan mevkii tarla cin- sindeki 114 ada 6 parselde kayıtlı 109.95 m2"lik toplam değeri: 1.832.50.-YTL. olan gay- nmenkul. 4- Beşikdüzü ılçesı, Türkeli beldesi Cumhuriyet Mahallesi Hanecivan mevkii iki adet tek katlı ev ve fındıklık cinsindeki 115 ada 6 parselde kayıtlı 936.85 m2'lik üzerindeki bi- na ile birlikte toplam değen: 21.630.00.-YTL. olan gaynmenkul. 5- Beşikdüzü ilçesi, Türkeli beldesi Cumhunyet Mahallesi Manavlı mevkii fındıklık cinsindeki 119 ada 1 parselde kayıtlı 428.79 m2'lik toplam değeri: 7.979.00.- YTL. olan gaynmenkul. 6- Beşikdüzü ilçesi, Türkeli beldesi Cumhuriyet Mahallesi Uzungüney mevkii findıklık cinsindeki 120 ada 62 parselde kayıtlı 3860.30 m2'lik toplam değeri: 45. 036.00.-YTL. olan gayrimenkul. 7- Beşikdüzü ilçesi, Türkeli beldesi Cumhunyet Mahallesi Uzungüney mevkii fındıklık cinsindeki 124 ada 1 parselde kayıtlı 1837.31 rariık toplam değeri: 16. 076.00.-YTL. olan gayrimenkul. 8- Beşikdüzü ilçesi, Türkeli beldesi Cumhuriyet Mahallesi Gemici mevkii fındıklık cınsindeki 121 ada 16 parselde kayıtlı 1372 80 m2'lik toplam değeri: 22.880.00.- YTL. olan gayrimenkul. 9- Beşikdüzü ılçesı, Türkeli beldesi Cumhuriyet Mahallesi Gemici mevkii fındıklık ve çaylık cinsindeki 121 ada 19 parselde kayıtlı 2429.89 m2'lık toplam değeri: 40. 498.00.- YTL. olan gayrimenkul. Basın: 29743 YUMUKTALIK İCRA MÜDÜRLÜ- ĞÜ'NDEN DÜZELTME İLANI EsasNo: 2001,158 Müdürlüğümüze ait 26.05. 2005 ta- rihli gayrimenkul satış ilanının bir ve ikinci sırasındaki sa- tış ilanının saatleri- nin aynı kalmak şartıyla 15.07. 2005 tarıh yerine 25.07.2005 tarihi olarak düzeltildiği tüm ilgililere ilanen tebliğ olunur 24.06.2005 Basın: 31173 VEFAT Emekli öğretmen Nurtıan Izer'in 58 yıllık hayat arkadaşı, can yoldaşı, Semra-Ali Özgen'in sevgili babaları, Özlem-Bahadır Günaydın, Funda-Emir Akay'ın biricik dedeleri, emekli Ingilizce öğretmeni HALİL EVRENOS İZERi kaybettik. Cenazesi 03.07.2005 Pazar günü (Bugün) ikindi namazını takiben Marmara Üniversitesi llahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılıp Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. YOLUN AYDINLIK OLSUN ZEYTİNBURNU 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2004 74 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, mıktar ve kıymetleri yazüı mallar satışa çıkanhnıştır. Birinci satış 22.07.2005 günü saat 10 30 - 10.40 saatleri arasında Merkezefendi Mah. Eski Bostacı Hali No: 2 Ze>1mburnu İstanbul adresinde yapılacak ve o günü kıymetin %60'ına istekli bulunmadığı takdirde 27.07.2005 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılarak % 40 ve satış masraflannı geçmesi şartıyla en çok fiyat verene sa- tılacağı ve satış şartnamesimn icra dosyasından görülebileceği masrafi venldiği tak- dirde şartnamenın bu- öraeğirun isteyene göndenlebıleceği, fazla bilgi ahnak isteyen- lerin yukanda yazılı dosya numarası ıle ıcra müdürlüğüne başvurmalan, ihaleye katil- mak isteyenlerin takdir edilen değenn o/ o 20'sı oranında teminat alınacağı ve ihaleye katılacaklann şartname münderecatını görmüş ve kabul etmiş sayümalanna, ihaleden doğan KDV, damga resmi alıcıya, tellalıye resmı satıcıya ait olacağı ilan olunur. 29.06.2005. Muhammen B«deli Lira: 80.000.00.- Adedi: l. Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)- 41 LR 525 plakalı 2001 model Renault Premium 400.19 tipi çekici. Basm. 31400 İSTANBUL 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2005/8686 Bır borçtan dolayı rehınli bulunan ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mal- lar satışa çıkartılmıştır. Binncı arttırma 15 07.2005 günü 12.00-12.30 saatleri arasmda İstanbul Adliyesi önü Otoparkı SuUanahmet-lstanbul adresinde yapılacak ve o günü kıymeflerin % 60"ına istekli bulunmadığı takdirde 20.07.2005 günü aynı yer ve saatlerde ikinci ar- tınna yapılarak satılacağı. Şu kadar ki artırma bedelinin malm tahmin edilen kıymeti- nin % 40'uıı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamın- dan fazla oknası ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştuıhna masraflannı geçmesının şart olduğu. mahcuzun satış bedeli üzerinden % 1 oranında KDV'nin alıcı- ya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceğı, masrafi verildiği takdn-de şartnamenın bir örneğinın isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak iste- yenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla daırcmıze başvurmalan ılan olunur. Muhammen kıyıneti Adedi Cinsi (mahheti ve önemli özellikleri) 20.000,00 YTL 1 34 BL 9532 plakalı 2004 model Opel marka Combo 1.7 DTH tıpli, beyaz renklı hususı oto, aracın ön camı çatlak, Motor No:Y17DT00949809, Şasi No: WOLOXCF2543039036 (Araç 12.00-12. 15 saatleri arasında satılacaktır.) 20.000,00 YTL 1 34 BL 9533 plakalı 2004 model Opel marka Combo 1.7 DTH tipli, beyaz renkli hususi oto, aracm ön camı çatlak, kaporta önden vuruk, ön kaput hasarlı, Motor No: Y17DT0O933358, Şasi No: WOLOXCF2543039241 (Araç 12.15-12.30 saatlen arasmda satılacaktır.) Basın: 31183
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog