Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

£Cumhuriyet K J T A P L A R f 4- BÎR CVMHURÎYET DÜŞMANIMN PORTR£SI Fettullah Gülen Hocaefendi'aın Denn Mısyonu M. Emin Değer Çsi Pa&riam \ Ş Turlcocagı Cad No 3941 l-'43J4lCagaioğ)u-lstanİJuJW (212J 5140J «6 15O_YKr^0.00Q TL)' Cumhuriyet y'Cumhuriyel ^-.KİTAPLARI KEMALIZM AnıJ Çeçen ÇagPazarlamaAŞ Tûrtaag Cüd No 3*41 t2)S140!96 (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 TEMMUZ 2005 PERŞEMB Bıaır, 'Ekprotokolü imzaJamak tanıma anlamına gelmez' derkenRumlaraksini söylüyor da takıvye KKTC'DE DIŞ TİCARET 20RA GİRECEK RumJardan izin şart Ek protokoliin imzalanması, Kuzey Kıbns'ta ekonomi- yi yerle bir edecek. Rumlann izni olmadan KKTC'nin malı Türkiye'ye giremeyecek. Kıbnslı yatınm danış- manı Bülent Şemiler, "Kuzey Kıbns'taki işgücü, ek protokoliin imzalanmasıyla da sermaye Güney'e ka- yacak. Bu olduğunda KKTC'de sadece otellerin ku- marhaneleri, üniversitelerin yatakhaneleri kalacak" diyerek bekleyen tehlikeye dıkkat çekti. • 13. Sayfada Türklye deklarasyonda serbesf Başbakan Tayyip Erdoğan, dün AB dönem başkanı Ingiltere Başbakanı Tony Blair ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Blair, "Ek protokolü imzalamanın yanı sıra deklarasyon yayımlama tercihi de Türkiye'ye ait. Türkiye istediği açıkla- mayı yapar" dedi. Ingiltere Başbakanı, Türkiye'nin AB yolculuğunun, 3 Ekim'de müzakerelerin başlamasıyla devam etmesini dilediğini vurguladı. • 11. Sayfada Rumlar: Tanimak ZOrundalar Ek protokolün hangi şartlarda imzalanacağı ko- ->, nusu Rumlar arasmda tartışma yarattı. Hükümet Sözcüsü Hrisostomidis, "Protoko- lün imzalanması, Türkiye 'nin AB'ye karşı yükümlülüğü" dedi. Avukat Sotiris Dra- kos da Mahi'de yayımlanan yazısında, "Türkiye kendi katılımı ile kurulan Kıbns Cumhuriyeti'ni tanımayı reddedemez. Türkiye 1960'ta, resmi olarak ve uluslararası hu- kuk temelinde Kıbns Cumhuriyeti'ni tanıdı" dedi. REŞAT AKAR'ın haberi • lî. Sayfada • ÎLK AZERI UÇAĞI KUZEY KIBRIS'A ÎNDÎ mıo.Sayfada Sanyer Uyum Villalan Boğaz'da 'vffla çoplııgıı Dalan döneminde izin verilen, an- cak 1987 yılında Boğaziçi Yasa- sı 'na uymadığı için inşaatı dur- durulan Uyum Villalan, yakla- .^şık 20 yıldır çözüm bekliyor. ALPERÎZBUL Kentsel Dönüşüm Projesi kapsarmnda Istanbul'da çok sayıda gecekondu yıkjlırken Sanyer Maden Mahallesı'nde Bedrettin Dalan döneminde ızın verilen an- cak 1987 yılında Boğazıçı Yasa- sı'nda yer alan Boğaz öngörünü- müyle ilgıli maddelere uymama- sı nedeniyle inşaatı durdurulan Boğaz manzarah Uyum Villalan, bölgeyı "villa çöpJüğüne" çevır- di. Yaklaşık 20 yıldır "villa çöp- lûğüne" çözüm üretılemezken Başbakan Recep Tajyip Erdo- ğan Imar Yasası'nda yapılacak değişiklıkler ile vıllalann tamam- lanacağı yönünde mesajlar verdı. MArkasıSa.8,Sü.3'te DEĞİŞİKLİK ANAYASAYA AYKIRI - Sanyer Maden MahaUesi'ni "villa çöplüğü w ne çeviren Boğaz manzaralı L vum\ üJaJan'na 20 yıldır çözüm üretilemedi. Başbakan Erdoğan, îmar Vasasf nda yapılacak değişikliider ile vıIJaların tamatnlanacağı yönünde mesajlar verdi. Mimarlar Odası ve Şe- hir Plancıları Odası yetkilileri ise villaların inşaatının yeniden başlatılabilraesi için yalnızca Imar Ya- sası'nda değişiklik yapılmasının ycterli olmayacağını ifade ederek •Boğaziçi Vasası'nın da değiştiriJ- mesi gerekiyor. Ancak özel miilkiyet için yapılacak yasa değişikliği anayasaya aykındır" dediler. OKULLAR 50-60 PUANYÜKSELECEK Eğitimde bir skandal daha Milli Eğıtım Bakanlıgı, OKS blavuzunda yapılan kat- sayı hatalanrun ardından öğrencilerin geleceğini tehlikeye sokacak yeni bir skandala daha imza attı. 20 Temmuz'da başlayan tercihlerin bitimine 5 gün kala okullann puanlanrun bu yıl 50-60 puan artabi- leceği açıklandı. Uzmanlar OKS'ye giren öğrencile- rin çoğunun kılavuzdaki puanlara göre tercih yaptı- ğını ve teshm ettiğini vurgularken bakanlık da bu durumdaki öğrenciler için nasıl bir çözüm bulunaca- ğma ilişkın açıklama yapmadı. Eğitim-Sen Başkanı Dinçer, "Tercih yapanlann mağdur olacağı kesin. Bakanlık yeni düzenlemeyle mağduriyeti gidermeli- dir" dedi. FIRAT KOZOK'un haberi • 6. Sayfada akıcı, Erdil davasmda ^2 Emekli Albay Vanmlı: Kuzey Deniz Saha Komutanlığı 'nin boya T ^ akm ihalelerini araştınrkenAlaattin Çakıcı beni arayarak tehdit etti ANKARA (Cumhuriyet) - Eskı Deniz Kuvvetleri Komutanı llha- mi Erdil ile eşı ve kızının yargılan- dığı davada ifade veren / eski Millı Savunma Ba- , kanlığı Teftiş Kurulu Baş- kanı emekli Albay Belgtitay Vanmlı, Kuzey Denk Sa- ha Ko- mutan- lığı'nın boya alım ihalelerini araştırdığı sırada Alaattin Çakı- cı'nuı kendisını arayarak tehdit et- tiğini söyledı. Vanmirnın ifadelerı mahkeme tutanağına geçınlmezken Askeri Savcı Zekeriya Duran, bu konuda Vanmlı'yı savcılığa ihbar- da bulunmaya davet etti. Öhamı Erdil, eşi Fiisun Erdil ve kızlan Deniz Erdil ile emır subay yardımcısı emekli Yüzbaşı. Yalçın Kayatunç ve Erdıl'ın kızınm gizli ortağı olduğu öne sürülen Şirin Melek Özden'üı yargılanmasuıa Genelkurmay Asken Mahkeme- sı'nde devam edıldı. Erdil ailesinin katılmadığı duruşmada avukatlan da rahatsızlıklan gerekçesıyle ha- zır bulunmadı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Teftiş Kurulu Baş- kam Belgütay Vanmlı, bu davayı or- taya çıkaran kışınin kendisi oldu- ğunu belırtırken "Onbaşıdan ge- neraie kadar bize bilgisi gelen bir istihbarat ağımız vardı" dedi. Bu kapsamda, llhamj Erdil ile ilgilı ba- zı bılgilerin de kendilenne ulaştığı- nı anlatan Vanmlı, müfettiş görev- lendınnesıne karşın belgelerine ula- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te • 'MÎT ÇAKICI'YI KULLANDI' ECEVİT KILIÇ'ın haberi • 7. Sayfada Çin Dünyaya Açılırken llkelerinden Vazgeçmiyor Çin Halk Cumhuriyeti, ulusal adıyla "Zhonghua Renmin Gonghegüo" 1 Ekim 1949'da kurulduktan sonra bir ofuz yıl kapalı kufu olarak kaldı. Amerikalıların sosyal bilimlerde sisfem analizleri yaparken Çin'e yönlendirdikleri bir mesajın tepkisini alabilmek, o tepkinin gerçekliğini ve ne anlama geldiğini çıkarabilmek için saç baş yoldukları günler pek uzakta değil. BULENT TANLA'nın yazı dizisi cuma günü Nevzaf Çelik, şair olarak yakından fanığı "âleme" romancı olarak neşfer atıyor. BUGÜN Cumhuriyet 'le birlikte. SÖZ OKÜRUN • 9. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYl'REK Aklan Karalap Anlamazlıktan geliyortar. Oysa sık sık yineleniyor. Demeçlerle, yazımlarla, yorumlarfa... Adalet Bakanı Çiçek Cemil, Anayasa Mahkeme- si bünyesini AKP aklına göre yeniden düzenlemeyi öngören gırişimlere yönelen eleştirileri yanıtlarken, bugünü savunmak için geçmişi örnek gösteriyor. 1980 öncesi, Meclis'in Anayasa Mahkemesı'ne üye seçebildiğinj anımsatıyor, "Şimdi biz dedik ki mArkasıSa.8,Sü.Vde Klasördağıtımı sona erdi Mayıs 2005 ayı içinde yayımladığımız "Asırlar Boyunca fstanbul Ansik- lopedisi" ıçuı hazırlanan klasörler, fonnla ıstekte bu- lunanlann sayısı kadar ha- zırlanmış ve 30 Hazıran 2005 tanhuıde dağıtımı so- na ermiştır. Bu nedenle; 1) Istek formunda kargo MArkası Sa. 8, Sü. 8'de AKP'den Tuğcu'yayanıt Yüksek Mahkeme üyeleri- nin iiçte birini Meclis'in seçmesmi savunan AKP'h Anayasa Komisyonu Baş- kanı Kuzu, "Cumhurbaşka- nı, Yargıtay ve Danıştay'a atama yapıyor. Bıze gelin- ce adaylar arasından seçüı denıyor. Yüksek Mahke- me yeniden yapılandınl- malı" dedi. • 5. Sayfada Dizanteri korkusu Ankara'da son ıkı haf- tadu 1 hastanelere ıshal şi- kâyetı ile gelen yurttaşla- nn sayısmm artmasıyla kolera ıddıalan gündeme gelirken Sağlık Bakanlıgı bulgu olmadığını açıkla- dı. ATO ıse hastanelere yapılan başvurularda dı- zanten teşhısi konulduğu- nu kaydettı. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD'nin Orta Asya'da 'Üs'tünlük Arayışı! Türkiye'nin içindekı dışındaki gelışme/eri genel- likle batıdaki pencerelerden gelen ışıklara dayalı de- ğerlendiriyoruz. Bugün tersinı yapalım... Doğuda son günlerde yaşanan trafiği sütuna ya- MArkası Sa, 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog