Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

İ T A P L A R l BlRARPABOYU Orhan Erinç Çai Pazariama \.Ş Tüıkocajı Cad No 39 41 l343i4)Caialoflu-kanbulTd {212) 51401% Cumhuriyet Cumhurlyet K İ T A P L AR I AFFEDERSİN LA FONTAINE Mustafa Balbay Çag tarfama A Ş Tüıkocağı Cad No 39 41 iMJMıCaialoBu-lsanbulTel 1212) 514 0'.% 82. YIL SAYI: 29148/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 TEMMUZ 2005 ÇARŞAMBA TBMM araştırması: Güçlü ülkeler terör örgütlerini ekonomik ve siyasi amaçlarla kullandı 'Suçlu Avrııpa' EL KAİDE'DE GLADİO lZt' GEÇECEĞÎ YOLA BOMBA Sentetik terör ±j Vali'ye tuzak Terör uzmanı Tarpley, Ingıhz istihbara- tı MI5 ile EI Kaıde arasında ışbırliği olduğunu ıddıa etti. "Sentetik tero- rizm" kavramını kullanan Tarpley, 11 Eylül'den sonraki saldınlann, gizli NATO askeri örgütlenmesi 'Gladio'nun gerçekleştirdığı saldınlarla benzerlıkler taşıdığına dıkkat çekti. • 11. Sayfada Güvenlik güçlen Tunceli'de, Vali Musta- fa Erkal'ın geçeceği yola büyük mutfak tüpü içıne yerleştirilmiş A-4 tipı 1 kilog- ram patlayıcıyı etkısiz hale getirdı. Mun- zur Doğa ve Kültür Festivalı'nde bomba- lı saldın hazırhğında olduklan ilen sürü- len 2 kışı ise 800 gram C-4 plastık patla- yıcıyla birlikte ele geçirildi. • 7. Sayfada TBMM Araştırma Servisi tarafından yapılan "Terör ve Terorizm" başlıklı çalışmada, "Uluslararası te- rorizm, bir dünya iç savaşı olarak adlandınlabilir" denildi. Devletlerin teröre kendi siyasetleri açısın- dan baktığının belirtildiği incelemede, Fransa, în- giltere ve Almanya'nın Ortadoğu'daki konumu- nun terör açısından görülmesi gerektiği vurgulandı. Avrupa ülkelerinin teröre karşı "örtülü bir yaklaşım" sergiledikleri saptamasına yer verilen çalışmada, "Avrupa'nın güçlü ülkelerinin başta Ortadoğu ol- mak üzere dünyanın birçok bölgesindeki terör ör- güt ve gruplan ile ilişki içinde olduklan, bunlann bir kısmını yönlendirdikleri, en azından kullandık- lan" belirtildi. TÜREY KÖSE'nin haberi • 6. Sayfada Milli Eğitim Bakanlığı, OKS kılavuzunda yüzdelik dilimleri kanştırdı. Yanlış tercih yapma riski doğdu Eğitimde büyük skandal Ege'de boynuz kulağı geçiyor. Alaçatı, Çeşme'y^ kafa tutuyor.-' AYRIMCILIĞIN FATURASI Almanya'da Türkler dine itiliyor Almanya'da aynmcılıkla karşı karşıya olduğunu düşünen Türkler çareyı dinde anyor. Araştırmacılar, "Türk çocukla- nnın zekâ düzeyi Alman yaşıtlanndan düşük" iddialannın, Türk toplumunu yaraladığını belirtirken Yeşiller Partisı Milletvekili Mutlu, politikada Türk- leri "şamar oğlanı" gibi kullanma eğı- limi olduğunu belirtti. • 11. Sayfada The Tlmes: En sorunsuzu Türkler Ingilız The Tımes gazetesi, Avrupa'da en az sorun yaratan Müslümanlann Türkler olduğunu belirtti. Haberde, "Avrupa'nın ikincı büyük Müslüman nüfusu Almanya'da. Ancak bu ülkede- kilerin büyük çoğunluğunu daha laik ve Batılılaşmış Türkiye'den gelenler oluşturuyor" denildi. • 11. Sayfada AİHM'NÎN 'GAZÎ' KARARI 'UMşinin ölümünden polis sorumlu' AİHM, Mart 1995'te Gazi Mahallesi ve Ümraniye'de meydana gelen olaylara ilişkin davada, "Polis hassas yerler ol- duğunu bildiği semtlerde gereksiz yere silah kullanarak 17 kişinin ölümüne neden oldu" karanna vardı. Mahkeme, adli makamlann yeterli soruşturma yapmadıklan gerekçesiyle Türkiye'yi 22 davacıya 510 bın Avro tazminat ödemekle cezalandırdı. • 6. Sayfada Basın açıkkmasım saldınBeşiktaş'taki İstanbul Adliyesi önunde "ölüm oruçları" ile il- basın açıklaması yapmak isteyen gruba yurttaşlar müda- hale etti. Sanık Serpil Cabadan'ın yargılandığı örgüt davasının duruşmasının görüleceği adliye önüne gelen 20 kişilik grup, "ölüm oruçları" ile ilgili basın açıklaması yapmaya baş- ladı. Adliyede görevli polisler, araç geçişini engelledikJerini belirterek gruba dağılmaları uyansında bulundu. Bu sıra- da 10-15 kişilik başka bir grup, "vatan hainleri" diyerek eylemcilere teknıe tokat müdahale etti. Olay sırasında bir ga- zeteci de darbe aldı. Olay, çevik kuvvetin müdahalesiyle sona ererken 1 kişi polis merkezine götürüldü. (Fotoğraf: AA) Ortaöğretim Kurumları Sınavı ile ilgili ışlemlerı bu yıl ilk kez internette yürüten Mıllı Eğitim Bakanlığı'nın 2005 OKS Tercih ve Yerleştırme Kılavuzu'nda yaptığı hatalar öğrencilen endi- şelendiriyor. Kılavuzda, puanı yüksek olan bazı okullann yüz- delik dilimi, puanı daha düşük olan okullardan yüksek gösten- liyor. Puanlan bulunan kimı okullann ise yüzdelik dilimleri- ne yer verilmiyor. Kılavuzda Anadolu lisesine dönüştürülen birçok süper lisenin puan ve yüzdelik dilimi hakkında da bilgı bulunmuyor. FIRAT KO- ZOK'un haberi H 3. Sayfada Sınav hakkı tanmdı Başansız öğrenciye af Ortaöğretimi dört yıla çıkaran MEB. öğrenci yığılmasını en- gellemek ıçın 2004-2005 öğre- tim yılmda hazırhk sınıfında ba- şansız olanlara sevıye tespıt sına- vı hakkı verdi. 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri de ders sınırla- ması olmaksızın istedikleri derslerden ortalama yükseltme sınavına alınacak. I 3. Sayfada Ek protokolfiilitanımadır AB Komisyonu Sözcüsü Tardio, Türkiye'nin atacağı imzanm, Kıbns Rum Kesimi'ni 'Kıbns Cumhuriyeti' olarak tanıması anlamına geleceğini söyledi ELÇtN POYRAZLAR BRÜKSEL - AB Komisyonu, An- kara Anlaşması'ndan doğan ek pro- tokolün Türkiye tarafindan ımzalan- masınınA\Tupa Bırlığı'nin 25 üyeden oluştuğunun de facto (fiilı) tanınma- sı anlamına geleceğini açıkladı. AB Komisyonu'nun dünkü basın toplantısında gazetecilerin sorulannı yanıtlayan komisyon sözcülerınden AmadeuAltafaj Tardio, "Ek proto- kolün imzası AB'nin 25 üyeli oldu- ğunun tanınması anlamına gelir" dedı. Buna karşılık sözcü hukukı ola- rak AB'nin 25 üyeden oluştuğunun kabul edilmesiyle "Kıbns Cumhu- riyeti'nin" Ankara tarafından tanın- masının farklılığına işaret etti. Tardio aynca ek protokolün imza- sının Kıbns'ta çözüm konusunda olumlu bir adım olacağını kaydetti. Ek protokolün imza tarihine yönelık bir soruyu yanıtlayan Tardio, Lond- ra'da bugün gerçekleşecek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İngıltere Başbakam Tony Blair görüşmesıne dıkkat çektı. Teknik hazırlıklann bu hafta ıçınde tamamlanacağını söyle- ven Tardio, bu konuda AB Dönem Başkanı îngiltere'den siyasi bir açık- lama beklediklerıni de ifade etti. Türkiye'nin ek protokolün imza- lanmasının ardından yapacağı dekla- rasyona yönelik olarak sözcü, "Ek protokole eklenecek bir deklaras- yonun olup olmadığını bilmiyoruz. Eğer böyle bir belge varsa bu kâ- ğıtta ne > azdığını bilmek istiyoruz" şeklınde konuştu. şjcaporu: Sûtılmak istenen TÜPRAŞ birinci İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkıye'nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sırala- masında birinciliği yine TÜPRAŞ aldı. İlk 10 için- de iki kamu ve sekiz özel kuruluş yer buldu. TÜP- RAŞ'ı, 4 katrilyon 446 tril- yon lıralık satışla Ford iz- lerken Toyota Otomotiv 3 katrilyon 348 trilyon lira- lık satışla üçüncü sırada yer aldı. • 13. Sayfada Vahdettin tepkisi Tartışma istifa getirdi DSP'li eski bakanlar Ze- keriya Temizel ile Hikmet Uluğbay, Ecevit'in "Vah- dettin'in vatan haini olma- dığı" yönündekı göriişune katılmadıklannı açıklaya- rak partiden istifa ettiler. Temizel ve üluğbay, DSP yönetiminin bu tartışmada net tavır koyamadığını vur- guladılar. • 5. Sayfada 'Yargı siyasallaşır' Tuğcu'dan ilk uyarı Anayasa Mahkemesi Baş- kanı Tuğcu, "Meclis'in, Yüksek Mahkeme üyeleri- ni doğrudan ben seçece- ğim demesi, mahkemenin siyasallaşmasına neden olur" dedi. Tuğcu, Anayasa Mahkemesı'nin "Bireysel başvuruya talip" olduğunu da açıkladı. İLHAN TAŞ- Clnın haberi • 4. Sayfada OLAYLARVE GÖRÜŞLER • 9. Sayfada SÖZ OKURUN SAYFASI YARJN • 9. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İşsizliğe Çözüm! Oh, nıhayet hükümet harekete geçti. Toplumu kemiren bir sorunun çözüm yoluna gir- diğini, hükümet sözcüsü Adalet Bakanı Çiçek'in son Bakanlar Kurulu toplantısından sonraki açıklamala- nndan öğrendikten sonra geleceğe umutla bakmak insanı rahatlatmaz mı? Kendi hesabıma ben rahatladım. MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Dini projeye 'özgürlük' kılıfı Kısa adı HU Projesi olan ve kendısini '"bır insan haklan projesi" dıye tanımlayan İnanç ve Teşebbüs Özgürlüğü Platformu'nun hac ve umre tunzmı yapan acenteleri örgütle- meye çahştığı ortaya çıktı. TÜRSAB Baş- kanı Ulusoy. üyelere "acıl" ıbaresıyle gön- derdiği duyuruda, platformun haddini aşan iddıalarla yola çıktığını belirtti. OLCAY BLTÜKTAŞ'm haberi • 12. Sayfada -r- Brezilya müziği ve caz yan yana Brezilyalı ünlü gitarcı, şarkıcı ve perküs- yoncu Badi Assad. Larry Coryell ve John Abercrombıe ile birlikte 12. istanbul Caz Festivalı'nin konuğuydu. Cazın ıkı ustası; sahnede güzelliği, müzikalliği, sesi ve perküsyon oyunlanyla parlayan As- sad'a zaman zaman eşlikçi olma al- çakgönüllülüğünü gösterdı. SEVÎLAY KOÇOĞLL 'nun röportajı • 15. Sayfada Trabzonspor'a ( Rum çelmesi Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Kıbns Rum Ke- simı'nin Anorthosis Famagusta takımı ile Larnaka'da karşılaşan Trabzonspor ra- kibine 3-1 yenilerek tur umutlanru Trab- zon'a bıraktı. Maçtan önce Trabzons- porlu oyunculann ve yöneticilerin ayak- kabılanna kadar aranarak stada alın- ması tepkilere neden oldu. • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog