Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

^ . K İ T A P L A R I ALACA BlR ÖFKE Hikmet Çetinkaya (212)5140196 Cumhuriyef r Cumhuriyet L . K İ T A P L A R I BALKANLAR Mustafa Balbay CajPazarlanBA-STwkocagiCad.No 3941 ı343M>Caâ2İoglu-kanbuJTel (212)51401% YIL SAYI: 29147 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 TEMMUZ 2005 SALI C U M H U R İ Y E T ' T E N Ü Ç G Ü N Ü Ç ÖZEL EK Ege'de boynuz kulağı geçiyor. Alaçatı,Çeşme'ye kafa tutuyor. OSS'de neler değişti? 2006 OSS'de nelere dikkat edilmeli? BUGUN PERŞEMBEYARN Nevzat Çelik, şair olarak yakından tanığı "âleme" romancı olarak neşter atıyor. Maliye, vergi borcunu 'naylon patronlann' sırtına yıkıp kaçanlan bulamıyor Haıııal ve oclaeılar vergi yüzsüzü eıktıî AKTNÎN AZARLADIĞI KAYMAKAM Yolsuzluğu haykırdı AKP'li mılletvekılinın deprem konutlan gecıktıği için azarladığı Karlıova Kaymakamı Çapar'm, 50 trilyon liralık usulsüzlüğü bakanlığa ıhbar ettiği ortaya çıktı. Çapar, "Hayatımda bu kadar yolsuz- luğun, adam kayırmanın olduğu yer görmedim" dedi. BÜLENT SARIOĞLU'nun haberi • 8. Sayfada Borç tahSİII imkânsiZ Vergi tahsilatımn yansına yakınının yapıldığı Istanbul'un ardmdan Ankara'da da vergi borcu en yük- sek 100 şirketin çoğunu fiilen tahsili imkânsız alacaklılann oluş- turduğu belirlendi. Borçlulann büyük kısmını ya iflas etmiş ya da şirketin borcunu "patron" diye gösterdiği odacı, şoför ya da ha- mallannın üzerine yıkıp kayıplara kanşmış kişiler oluşturuyor. İmar Bankasi ilk Sirada Başkentte toplam 1 katrilyon 952 trilyon liralık vergi borcunun yüzde 47'si tmar Bankası'nın şubelerine ait. Ilk 50 kişilik borçlular listesinde 11 şubesi bulunan bankanın borcu 914 trilyon lirayı geçiyor. îmar Bankası, bankacılık izni iptal edilmiş ve iflası istenmiş bir banka olduğundan, borçlan da ancak iflas ma- sasının yaptığı satışlardan kalanlardan elde edilebilecek. • 13. Sayfada Tülay Tuğcu, kendisinin seçilmesini erkek arkadaşlaruun eşitlikçi anlayı- şının yansıması olarak yorumladı. Anayasa Mahkemesi Tuğcu ilkkadın başkan 59 turluk seçim maratonu sonu- cunda 6 oy alarak Anayasa Mah- kemesi Başkanlığı'na seçılen Tü- lay Tuğcu, "çağdaş, ınsan hak ve özgürlüklerine, Atatürk ılke ve devrimlerine, demokratik, laik hukuk devletine bağlı olarak" ça- lışmalarını sürdüreceklenni kay- dettı. Tuğcu, FP'nın kapatılması yönünde oy kullanmış, TCY'nin 312. maddesınden mahkûm olan Erdoğan'uı AKP'de kurucu üye ve genel başkan olamayacağı ge- rekçesiyle AKP'ye ihtar verilme- sı karanna ımza atan üyeler ara- sında yer almıştı. • 5. Sayfada Mısır'dakisaldınlarla ilgili öPakistanlı aranıyor Bedevi köylerine baskınŞarm el Şeyh'teki patlamalarla ilgi- li olduğundan şüphelenilen 2 Pa- kistanh'yı bulmak için iki Bede- vi köyünü kuşatan Mısır polisi ile Bedeviler arasında çatışma çıktı. Bedeviler, saldınlarla ilgı- lerinin olmadığını savunuyor. Saldırılarda yaşamını yitirdiği sa- nılan Safıye Güler Yavuz'un îş Bankası'nınAltunızade şubesin- de memur olduğu açıklandı. Ya- vuz ile hayatından ümit kesilen Bülent Adalı'nın aileleri teşhis için Mısır'a gitti. • 11. Sayfada Tartışmalar büyüyor İngiltere'de 'masum avı' Keskin nişancılann sayısını arttır- mayı planlayan Ingiltere'de öldü- rûlen Brezilyalının masum oldu- ğunun anlaşılmasıyla başlayan tartışma büyüyor. Şüphelilere yönelik "öldürme yetkisinin" sü- receğini belirten Londra Emniyet Müdürlüğü, güvenliğin sağlan- masının her şeyin ötesinde oldu- gunu savundu. • 11. Sayfada Hükümetten askereretGenelkurmay'ın terörle mücadele için Başbakanlık'a bağlı yeni birim kurma önerisine 'şimdilik gerek yok' yanıtını veren Bakanlar Kurulu, ABD'ye de Irak'taki PKK unsurlanna yönelik adım atma çağnsını yineledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükü- met, terörle mücadele konusunda askerlerin di- le getırdiği "Başbakanlık bünyesinde yeni birim" kurulmasına sıcak bakmadı. Bakanlar Kurulu'nda, "şimdilik" yeni birim kurulma- sı yenne mevcut kurullann etkın çalıştınlması benimsendi. Bakanlar Kurulu, Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan'uı başkanlığında dün top- landı. Ekonomi ve terör konulannın öncelıklı görüşüldügü toplantıdan sonra açıklama yapan Hükümet Sözcüsü ve Adalet Bakanı Cemil Çi- çek, terörle mücadele konusunda en önemli sı- kıntının "terörün ortak tanımının yapılama- ması" olduğunu söyledi. Çiçek, "Bizim terö- rist olarak kabul ettiğimizi bir başka ülke, başka bir sıfatla, hatta bazen yücelterek ka- bullenebilmekte ve onlara faaliyet imkânı verebilmekte. Onların yaptığı bir kısım ça- baları demokratik bir hak, özgürlük gibi al- gılayabilmektedir. Türkiye'de bununla ilgili olarak pek çok misal de vardır" dedi. Çıçek, terörle mücadele için Başbakanlık bünyesinde yeni bir birim kurulup kurulmayacağı sorusu üzerine, "şimdilik" böyle bir çahşmanın söz konusu olmadığını söyledi. Çiçek şunlan kay- detti: "Zaten devletin, terörle mücadele da- hil, Türkiye'de huzurun ve banşın sağlan- masından sorumlu birden fazla kuruluşu var. Bunlar zaten zaman zaman bir araya ge- liyorlar. Bu koordinasyon şu ana kadar Içiş- MArkasıSa.8,Sü.5'te HAZIRLIĞIN KALDIRILMASINA TEPKİ Anadolu liseleri yozlaştınlacak Milli Eğitiın Bakanlığı, başanlı öğrenciler tarafindan özellikle yabancı dille eğitim yaptığı için tercih edi- len Anadolu ve fen liselerindeki hazırlık sınıfinı kal- dırarak bu liseleri 'gözden düşürdü'. Eğitim-Sen Baş- kanı Dinçer, "AKP bu liselerin içini boşaltarak imam hatiplerin içini dolduracaktır" derken CHP'li Gazalcı, "Eğıtimin niteliği düşürülecek" görüşünü dile getirdi. FIRAT KOZOK JVUlll I\CJlull UyüSttK Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeyi amaçlayanTrabzonspor,2. ön eleme türn ilk maçında bugün dep- ıaSmandâ Kıbns Rum Kesimi'nin Anorthosis Famagusta takımı ile karşıJaşacak-Trabzonsporlu yönetici, futbol- cu ve maçı izlemek için Larnaka'ya gelen Türk gazeteciler yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle rahatsız oldular. Guney Kıbns polisi, otel dışına sık aralıklarla ve tek tek çıkılmaması yolunda uyanlarda bulundu. • Spor'da ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nın en önemli eğitim projelennden bin olan ve başanlanyla adından söz ettiren Anado- lu ve fen liselerindeki hazır- lık sınıflannı kaldırarak bu liselerin "içini boşalttı". Eğitim-Sen Genel Başkam Alaaddin Dinçer, asü ya- pılması gerekenin "pirami- din tavanını tabana değil, tabanı tavana çekmek ol- duğunu" belırterek "AKP bu liselerin içini boşalta- rak imam hatiplerin içini UArkası Sa. 8, Sü. 1 'de ÇÖLLEŞME İNSANLIĞIN BAŞ BELASI M 3. Sayfada CHPTÜZÜK DEĞİŞTİRECEK • 5. Savfada •JŞH ÖZGENTÜRK'ÜN KÖŞEYAZISI • 8. Savfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYL REK Kıyaslama Lozan Antlaşması'nın 82. yıldönümünde biri sol iki partinin eylemsel girişımleri göz doldurdu. Nasıl bir sağ olduğu henüz anlaşılamayan DYP ile ılımlı Islam öğretilerinı topluma sindirmeye çalışan iktıdar parti- si AKP ve onun Islamdan laik Cumhuriyete dönen ge- nel başkam adeta kendilerini unutturmaya çalıştı. Neden suskun bu kesim. Soluksuz, renksız bir iki MArkasıSa. 8,SiL l'de Çocuklara tecavüz savı Manisa'nın Gölmarma- ra ilçesinde 6 ve 9 yaşın- daki iki kız çocuğuna te- cavüz ettikleri öne sürü- len 4 kişı yakalandı. Ma- nisa Jandarma Komutan- lığı, sanıklardan bırinin 72, diğer üç kışinin 16 ve 18 yaşlannda oldugunu açıkladı. • 3. Sayfada Oğuz Aral'ı anıyoruz Geçen yıl bugün yaşamı- m yitiren Türk mizahının büyük ustalanndan Oğuz Aral anlatıyor: "Karika- türden muhalefetın kalk- ması mümkün değıldır, hedefler değışmiş olabi- lir. Muhalefet değişmez." CtHAN DEMİRCt'nin yazısı • 75. Sayfada Basına TCY gölgesi TGC Başkam Erinç, 24 Temmuz Gazeteciler Gü- nü nedeniyle düzenlenen törende, "1908'de sansü- rün kaldınlmasmı 1971'- den bu yana bayram ola- rak değil, sansür sonucu doğuran girişimlerle mü- cadele günü olarak anı- yoruz" dedi. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Irak Soru-n-ları! Türkiye'deki terörün ana kaynağının Irak'ın kuze- yı olduğunun açıkça ortaya çıkmasının ardmdan şu durum sık tartışılmaya başlandı: 1 Mart tezkeresi geçseydı böyle olmazdı! Acaba? Gerçekleşmemiş bir durum üzerine fikiryürütmek senaryodan başka bir şey olmaz ama, mademkı pek • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog