Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Temmuzda faturalı hat alın, 25dakika kazanın!İİK iatura'iıztia getecefcoian 22 Yft'iik Öze! hetişi.-n Ve'gisi'ni cte 12 ayda ö*--yin Ay.niılı btlg. Turinalft. TURKCELL _ + Cumhuriyet82. YIL SAYI: 29146/50 YKr (500.000 TL) (KDV,çmde) C u m h u r i y e t KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) t e n Temmuzda faturalı hat alın, 25dakika kazanın!• !:• : » y u 7'>rç;.;:"- >• 1 2 a y d a ^C"-?- ; -. TURKCELL 25 TEMMUZ 2005 PAZARTESİ ÇARŞAMBA ABDve Teror.. Aklı başında, dünyayı bilen, az buçuk okumuş yazmış herkes biüyor ki bugünkü dünyamızda adaletsizlik ve sömürü düzeni geçerlidir; bu ger- çeğin tartışılması bile fu- zulidir. Gezegenimizde yer yer özgürlüğe ve sosyal adale- te kavuşmuş coğrafyalar eksik değildir; bu geliş- mişliğin haritasına "uygar dünya" adını veriyoruz. Ne yazık ki bu uygar dünya gelişmemiş ya da geri kalmış insanük üzeri- ne acımasız bir baskı dü- zeni kurarak yerkürenin doğal kaynakJarını sürek- li sömürmek istiyor. Yeryüzünde açık seçik görünen bu adaletsizlik düzenini insana daha ya- kışır bir hakça düzene dö- nüştürmek için çabalar geçmişte hiç durmamış- tır; gelecekte de sürecek- tir. • Ancak yeryüzünde ge- çerli adaletsizliğe başkal- dırıda insanlık dışı yön- temler kullanılırsa ne ola- cak? Bilindiği gibi haksızlık- tan hak düzeni doğmaz. Dehşet yöntemleriyle adalet kurulamaz. Masunı insanlara kıya- rak hakça bir düzene ka- vuşmak olanaksızdır. Nereden gelirse gelsin, terör yöntemleriyle kuru- lacak bir yeni dünya an- cak katillerin benimsedi- ği düzen olacaktır. Bu kural evrensel içe- rikte bir Ukeyi yansıtıyor. Bugünkü dünyamızın ne yazık ki temel sorunu budur. tnsanlık, her tür terörü elbirliğiyle dışla- makta birleşemedikçe, kimsenin şimdiden hesap edemediği bir cehennenıe doğru sürükJenecektir. • Teröre karşı çıkış insan- lığın ortak paydası olacak mı? Bugün Cumhuriyetimi- zin karşısına çıkan sorun da budur. Ortadoğu'ya yerleşip Güneydoğu sınırında Türkiye'ye komşulaşan Bush yönetimi, öyle görü- nüyor ki dehşet yöntem- lerini kullananlar arasın- da bir seçim ve ayrım yap- maya eğüimlidir. Bu eğilim ABD'nin bize dönük yüzünde açık seçik görülüyor; Bush yönetimi "sana dönük terör güzel, bana dönük terör çırkin" noktasına tırmanacak ka- dar hastalıklı bir mantığı yürütüyor; bu yaklaşıma göre PKK terörü Ameri- ka'nın himayesi altına gi- riyor. Oysa terör insanlığın baş belasıdır, yakında bu gerçeğin nice kanlı ders- lerle daha iyi anlaşılacağı bugünden görülmektedir. "Müttefıkimız Amerika" laik Türkiye Cumhuriye- ti'nde "Ilımlı Islam Devle- tiModeh"ni ve "PKKterö- rü'nü tutmakla nereye varacağını sanıyor? Cumhuriyet ABD'nin 'Sınırlannız içindeki operasyona itirazımız yok' açıklamasına yanıt: Onay istemedik Toloıı sert çıktı TEŞHÎSTE SORUN YAŞANIYOR 'TÜRKÎYE IRAK'A GÎREMEZ' Mısır'da2 Türköldü j Zebari'den göykğı Türk yurttaşlarından Erhan Divlecen ve Bilge- han Yalçın'ın Şarm el Şeyh'teki saldınlarda öldüğü açıklandı. Safiye Güler Yavuz'a ait olduğu sanılan bir cesedin teşhisınde tered- düt yaşandı. Bülent Adalı'yı arama çalış- malanna da son verildi. Yaralanan Çağla Yalçın ise Türkiye'ye getirildi. • 11. Sayfada Irak Dışişleri Bakaru Hoşyar Zebari, "Türki- ye, Iran veya herhangi bir Arap ülkesinden Irak'a olası askeri müdahalenin kabul edil- emeyeceğini" söyledi. Irak'takı ABD güç- lennın PKK'lileri yakalamaya hazır oldu- ğunu behrten Zebari, "Türk ordusunun mü- dahalesi istikran bozar" dedi. • 11. Sayfada Çlfte Standart Sınır ötesi operasyona karşı çıkan ABD'ye göndermede bulunan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Tolon, "Ulusal güvenliğimiz için sanki onay talep edilmiş de 'lüt- fetmişler', sınırlanmız içindeki mücadeleye destek veriyor- lar" diye konuştu. Tolon, operasyonlan eleştirenAB büyü- kelçısine tepki göstererek "Onlann kanuu akıtan terörist, bizim canımızı yakan mılısmış. Bu, çifte standart" dedi. Orgeneral Tolon. Cumhuriyetınniteliklerini "tersyüz etme öz- lemi" içindeki şenat yanlılannın saldınlannın sürdüğünü söyleyen Tolon, "Inanç görüntüde degıl, gönüllerde yaşa- tılır. 4O'lı, 5O'lı yıllann fotoğraflanna bakın" diye konuş- tu. Tolon, Atatürk ve Cumhuriyetı ıçıne sındiremeyenler ol- duğunu vurgulayarak "Lozan Antlaşması'nın tek satınna dahi aykın harekete ızin verilmeyecek" dedi. • 8. Sayfada LozanAntlaşması 'nın 82. yıldönümü tümyurtta ve îsviçre'dekutlandı VAROLUŞ BELGESİ - Çankaya Belediyesi'nce düzenlenen panele yurttaşlar büyük ilgi gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen, "Lozan,Türkiye'nin temel taşıdır, döniim noktasıdır" diye konuştu. Gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve Yayın Kurulu Başkanı Selçuk,"Varoluşumuzun belgesini 82 yıl sonra savunmak zorun- da kalışımız bir faciadır" dedi. İsmet İnönünün torunu, CHP'Ü Bilgehan, "Inönü yaşadığı sürece Türlder hiç diz çökmedi" görüşünü dile getirdi. (KORAY AVCI) Bağımsızlık coşkusuŞlMDÎ BÎRLEŞME ZAMANI Çankaya Beledıyesi'nin düzenlediği "Lozan onurumuzdur, Cumhuriyete sahip çıkalım" başlıklı panelde, "Vahdettın hain değil" di- yen eski Başbakan Bülent Ecevit sert eleşti- nlere hedef oldu. Konuşmacılar, "Lozan'ı yapanlann kemikJeri sızlatılıyor. Ya Lo- zan'dan yana olacağız ya Sevr'den. Karar zamanıdır. Lozan'ı deldirmeyeceğiz. Bir- leşmeliyiz" mesajlan verdi. • 5. Sayfada ANITKABÎR'E AKIN ETTlLER LOZAN'DA BÜYÜK BULUŞMA CHP'nin önderlığinde Arutkabir'de düzenlenen törene kadın-erkek her yaştan binlerce kişi katıldı. Baykal, Anıtkabir Özel Deften'ne "Tehlike ve tehditler her zaman var. Ama biz de vanz. Seni yalnız bırakanlardan olmaya- cağız" diye yazdı. Istanbul'da düzenlenen panele katılan Baykal, "Teslimiyetçi Sevr zihniyeti yerine Lozan zihniyeti ülkeyi yöne- tiyor olsa tablo bu olmaz" dedi. • 5. Sayfada ADD, Işçi Partisi ve bazı sivıl toplum örgüt- leri tarafından antlaşmanın imzalandığı Lo- zan'da düzenlenen mitıngde "Bağımsız Tür- kiye" sesleri yankılandı. Mıtınge katılan bin- lerce yurttaş coşkuyla "Dağ Başıru Duman Almış" marşını söyledi. Türkiye, KKTC ve Azerbaycan bayraklan taşıyan katılımcı- lar "Lozan'a dokundurtmayız", "Atatürk geliyor" sloganlannı attılar. • 5. Sayfada PROJELERYETERSİZ Kanayan yara: Göç Türkiye'nin en fazla göç veren 10 ılının tıcaret ve sanayı odası başkan- lan, ıl bazında farklılaşmanın teş- viklere de yansıhlmasını ve sektörel teşvik venlmesını ıstedıler. Hükü- metın polıtıkalannı yeterlı bulmayan bu ıllenn oda başkanlan, ıstıhdam arttıncı yatınmlarla göçün azaltıla- bıleceğini belirtiyorlar. MLR4T KIŞL4Lrnın haberi • 9. Sayfada m Istanbııl yorgun kent tçgöç, Istanbul'u yaşanması güç bir kent halıne getırdı. 2000'den bugüne nüfusu 1 5 mılyon artan kent, sorun- lar yumağına dönüştü. Uzmanlar, sosyal rehabilitasyonun şart olduğu görüşünde bırleşiyor. ALPER İZ- BUL / GÖKÇE ITGUN / BERİVAN TAPA-N'ın haberi • 9. Sayfada Köyleregeri dönüş sancılı Güneydoğu'da terör ve güvenlik gerekçesıyle zorunlu göçe tabı rutu- lanlar, köylerine gen dönmeye baş- ladı. Ancak köylerdekı altyapının tamamlanmaması dönüş hızını dü- şürdü. MAHMUT ORAL / ABİDİN YACMUR'un haberi • 8. Sayfada Demokrasinin kalkanı: Basın Sansürün kaldınlışının yıldö- nümü ve basın bayramı nede- niyle mesaj yayımlayan Cum- hurbaşkanı Sezer, demokrasi- nin çokseslihk ılkesının ışletil- mesinin, basın özgürlüğünün korunma- sına bağlı olduğunu vurguladı. Sezer, sansürün. özgür düşüncenin gelişme- sıni engellediğinı söyledi. B 4. Sayfada Odalarda başkmlık kavgası tki dönem üst üste başkanlık yapanlann yeniden aday olmasını engelleyen ve odalann ekım, bırlıklerin kasım, fede- rasyonlann da aralıkta genel kurul yapmasmı öngören 5362 sayılı yasa, koltuklannı bir türlü bırakmak ıste- meyen 40 yıllık başkanlarla yeni aday- lan karşı karşıya getıriyor. OLCAY BÜlTİKTAŞ'm haberi • 13. Sayfada Kültürün ana mayası: Mitoloji Mitoslar içerdikleri çeşitli tarih- sel, toplumsal, dinsel ve kültürel yansımalann yanı sıra insanlık hallerıne ılişkın bir toplu bellek oluşrururlar. Çağlar içinde bakış açılan ve değer sıstemleri değiş- tıkçe anlatılar da çeşıtlenır, antık bir kazı alanındaki gıbı üst üste yığılır. AY- ŞE EMEL MESCt'nin yazası • M. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Eğitimi Diyanet'e Bağlama Süreci! Başına "milli" sözcüğünü getırdiğımiz iki bakan- lıktan biri olan Mılli Eğitım Bakanlığı'nın attığı adım- lar, gidişin başlıktaki süreç olduğu öngörüsünü güç- lendinyor. Son olarak, özünde bir eğitım işi olan Kuran kurs- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog