Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

f^TCumhuriyet AF RİKA'NIN UÇLARINDA Mustafa Balbay Ç^ Püzariama A.Ş Tûıkocajı Cad No 39 41 134334) Ca&dogta-lsönbdTd (212)5140196 Cumhuriyet k ^ * K 1 T A P L A R 1 İSLAMlYETTEAHLAK VE KADIN - 3 Erdoğan Aydın Çağ Pazniamı A.Ş TüfocağL Cad. NoJ9/41 (34334)Cagaloglu-taanbulTd (212)51401% 82. YIL SAYI: 29144/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (7924-1945) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (1945-1991) 23 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ 82. yılında LOZAN Bağımsızlığın onaylandığı onurlu barış. İsmet İnönünün kaleminden Lozan Antlaşması'nın serüveni... YARIN Bugün I Yarın 1 Pazartesi ' Pazartesi ' Kedi cama inanmaz, ben zamana C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n . Yargıtay Başsavcısı: Belli odaklar laik rejime karşı mevzi kazanma stratejisini saklıyor Maskeli irtiica Küresel 155 bin Kuran kursu öğrencisine 59 müfettiş MEB'in Kuran kurslannın denetimini ilköğretim müfettişlerinden almasma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Anadol, "Türkiye'de 4 bin 322 Kuran kursunda 155 bin 284 öğrenci var. Diya- net'in ise 59 müfettişi bulunuyor" diye konuştu. Anadol, düzenlemenin, Kuran kurslannda deneti- min kaldınlması anlamına geldiğini belirterek "Takıyyecilik zincırinin bir halkası" dedi. CHP'li Gazalcı da "Amaçlan, laikliğe karşı etkinlik ya- pan kurslan korumak" diye konuştu. • 7. Sayfada Vahlm tablO Siyasilerin dini kullandığını vurgulayan Başsavcı Ok, "Siyasal Islam isteyen köktendinciler etkinlik alanlarını genişletti. Laik, demokratik Cumhuriyetin tehlike ile karşılaşmayacağı sanılmamalı" dedi. Ok, türban ey- lemcilerinin Kuran'la Köşk'e yürümelerini anımsatarak "Hepimizi ürperten bu noktaya gelinmesinde belli odaklann sisteme karşı mevzi kazanma strateji- si saklanıp olaya özgürlükler açısından yaklaşılması etkili oldu" diye konuştu. HÜkÜITiete GİGŞtlrl Yargı bağımsızhğına yönelik en önemli tehlıkenin yargı- nın siyasallaştınlması girişimleri olduğunu söyleyen Ok, Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nda yapılan değişüdiği eleştirerek "Yargı üzerinde yürütme organına yetki verilmesi, etkinlik alanı açılmasıdır" dedi. Ok, partilerin, mahkemelere hükmetme düşüncesinin izahının olmadığını vurgulayarak "Siyasilere düşen görev bu tehlikeyi yaratacak girişimlerden vazgeçmeleridir" dedi. • 7. Sayfada ÖZELLEŞTİRMELERIPTAL EDlLlYOR Eski komünist ülkelerden Erdoğan 'a tekzip Başbakan Tayyip Erdoğan'm "Eski komünistler bi- le özelleştirmeyi tamamladı" iddialanna karşın, Amavutluk ve Ukrayna'da yeni hükümetler, eski- lerinin gerçekleştirdiği özeİleştirmeleri "bozma- ya" başladılar. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi- ler Fakültesi'nden Dr. Onur Karahanoğullan, "Bizde de kârlı kurumların satılması özelleştirme yasasına aykın olduğu için, bunlann geri alınma- lanna engel yok" diye konuştu. CHP Genel Sek- reterYardımcısı Prof. Oğuz Oyan da "Hukuksuz özelleştirmeler iptal edilip yeniden yapılabilir" dedi. MLRAT KIŞLALTnın haberi • 13. Sayfada MECLÎS'TEN JET HIZIYLA GEÇMÎŞTÎ BankacüıkYasası Köşk'ten döndü IMF'nin gözden geçirme koşullan arasında yer alan yasanın BDDK ve TMSF personelinin atanmasıy- la ilgili iki maddesini iade eden Cumhurbaşkanı Sezer, personelin hangi alanlarda eğitün görenler arasından seçileceği konusunun yasada açıkça be- lirtilmediğini vurguladı. Sezer. banka sandıklan- nın Sosyal Güvenlik Kurumlan'na aktanlmasını öngören 23. maddesinin de "sosyal hukuk devle- ti" ilkesiyle bağdaşmadığını belirtti. Bu madde Yapı Kredi Bankası'nın Koç-Unicredito ortak- lığına satılmasını da geciktirecek. • 13. Sayfada Kâğıthane'debarikatlı eylem Kâğıthane'de evlerinin yıkılacağı söylentisi üzerine yola barikat kurarak polise taş ve molotofkokteyli atan gruba müdahale edildi. Güzeltepe MahallesiYenibayır Sokak üzerinde barikat kurarak yolu kapatan, bazüa- nnın yüzü maskeli yaklaşık 150 kişilik gruba, polis dağılmalan yönünde uyanda bulundu. Polise taş ve molo- tofkokteyli atan gruba, çevik kuvvet ekiplerince panzer desteğinde, göz yaşartıcı gaz da kullanüarak müdaha- le edildi. tkiye ayrılarak kaçmaya başlayan gruptakiler, yolun bir başka noktasında üst üste yığdıkları eşyala- n da ateşe verdi.Yangın, irfaiye tarafından söndürüldü. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. (Fotoğraf: AA) Bu ateş düştüğü her yerde terör belasının kan deryasını oluştu- ruyor. ABD, Türkiye, Ispanya ve son olarak Ingiltere... Terör fede- rasyonu halıne gelen El Kaıde bu ülkelerin ar- dından başka Avrupa ülkelerini de vuracağı teh- dıdını savuruyor. ABD ve Avrupa ya da bunla- ra destek veren Ortadoğu ülkelerinde El Ka- ide'nin yarattığı korku büyüyor. Bu gücün ar- dında hangi sosyal, siyasal ve dinı referanslar bulunuyor? CIA'nın arayıp bulamadığı Ladin ve kadrosu kan bataklığıyla neyi amaçhyor? Kü- resel ateşi kimlernasıl körüklüyor? MEHMET FARAÇ'ın yazı dizisi • 9. Sayfada Ingiltere 'de yargısız infaz Londra'da takibe alınan bir ki- şi metroda beş kurşunla vuruldu, ancak cesedın üzerinden bomba çıkmadı. Ingiliz SKY televızyonu, öldürülen kışınin sıcağa karşın ka- lnı palto giymesinin kuşku çektiği- nı büdırdı. Ikinci dalga saldınlarda kullanılan dört bomba ile bunlann içine konduğu sırt çantalarının poli- sin elinde olduğu bıldınldi. Saldınyı Ebu Hafız el Masri Tugaylan üstlenir- ken örgüt Italya, Hollanda ve Danimarka'ya saldın tehdidinde bulundu. • 11. Sayfada Gözaltındaki kent: Leeds Leeds, Batı Avrupa'nın ilk inrihar bombacı- sı olduklan iddia edilen üç gencin doğup bü- yüdüğü yer. Hem polisin, hem medyanın hem de ırkçılann "kuşatması" altında. Tekstil kenti Leeds, en çok yabancı ba- nndıran yerleşim birimi ohna- sına karşın, ırkçı BNP'nin en güçlü olduğu yer. BNP, Leeds'i işaret ederek şun- lan söylüyor:"Şimdi BN- P'yi dinleme zamanı." MUSTAFA K. ERDE- MOL araşbrdı. Pazartesi Günü Cumhurryet'te BİRYILGEÇTİ TEK SUÇLU MAKINÎST' M 3. Sayfada 'KARŞIDEVRİMCİ HAREKET' M 4. Savfada S?A 2012 İÇİN : / DEVADIM / mSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Devlet Göz Kırptıktan Sonra Gerçek şu: Terörte mücadele yasalan AB uyum ya- salanyla "yumuşatıldı", yetersiz duruma geldi. PKK terörüne bulaşan, az bulaşan veya bulaşma- yanlara af getirmeyi düşüneceğiniz yerde, 1990'lar- da güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdigi PKK'nin birkaç yıl sonra hortlamasındaki nedenleri, terörle MArkasıSa.8,Sü. l'de Denize çok uzak Şehircisi, plancısı, mi- man, çe\Tecisi, ama en başta bu kentte yaşayan kentliler, dönüşüm sü- reçlerinin farkına var- mak, farkında olmak; so- ru sormak, yanıt aramak, sorulan ve yanıtlan tar- tışmak zorunda değiller mi? ZEYNEP ORAL'ın yazısı • 75. Sayfada Öğrenciler mağdur Bayburt'ta Mehmet Akif Ersoy îlköğretim Okulu yönetimi OKS için okulun adını ÖSYM'ye yanlış kodlayuıca 32 öğ- rencinin sınavı iptal edil- di. Okul müdürü ve yar- dımcısı hakkmda idari ış- lem başlatılırken veliler dava açmaya hazırla- nıyor. UArka Sayfada Berlin'de şüphe! Almanya'nın başkenti Berlin'de parlamento bına- sı yakınına küçük bir uçak düştü. Uçakta tek başına olan pilotun öldüğü açık- landı. Görgü tanıklan, "Pi- lotun amacı parlamento binasına çarpmaktı" der- ken polis yetkilileri, "Te- rör bulgusu yok" açıkla- ması yaptı. • 10. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Irak'ın Bölünme Anayasası! ABD'nin siyasi laboratuvar haline getirdigi Irak'tan gelen güncel terör haberlerinin yanında yeni anaya- sa çalışmalartna ilişkin gelişmeler de dikkat çekici. ABD, 20 Mart 2003'te Irak operasyonuna başla- dı. 9 Nisan'da Bağdat'a girdı. 20 Mayıs 2003'te MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog