Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

f^rCumhuriyet LS- KITAPLARI ORTA(DAKİ)ASYA ÜLKELERİ Mustafa Balbay Çag PazarUma A_Ş Turkocagı Cad V> 39 41 (34334) Cagaloghı-tsönbulTd (212)51401% Cumhuriyet fjf' Cumhuriyet LS- K I T A P L A R I İSLAMÎYETVEBÎLÎM-2 M Erdoğan Aydın CajPazaıiama\.ŞTûri:oca4ıCad.No394l ^^lCagaloğh-IsanbulTel (212)514 0196 82. YILSAYI: 29143/ 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-7997) J $•• & 2005 CUMA Ingiltere'yi kana bulayan saldınlardan 2 hafta sonra yine üç metro istasyonu ve paııikteBİr kİŞİ yaralandl Londra, 7 Temmuz saldınlannın ardından en üst seviyeye çıkanlan güvenlik önlemlerine karşın yine bomba dehşeti ya- şadı. Tıpkı 56 kişinin öldüğü 7 Temmuz saldınlan gibi, dört ayn nok- tada eşzamanlı meydana gelen hafif şiddetteki patlamalarda bir kişi yaralanırken kentte büyük korku ve kargaşa yaşandı. îngiltere Başba- kanı Blair, olağanüstü hal kuruluyla yaptığı toplantmm ardından, "Po- lis, Londra'nın en kısa zamanda normale döneceğini umuyor" dedi. HEDEF: ÎNGİLÎZLERÎ KIŞKIRTMAK El Kaide'den 'ince'mesaj El Kaide, geçen haftalarda Londra'nın merkezıne gerçekleştirdiğı intihar saldınsı eylemlerini "sayı- sal tema"larla yinelemeye çahşırken şiddeti en alt düzeyde tutmayı istıyor. Örgüt, şiddeti zıncınn hal- kalan gıbı çoğaltarak îngilizleri psikolojik olarak alt etmeyi ve bu şekilde Tony Blaır hükümetüıe karşı tepki- lendirmeyı de hedefliyor. El Ka- ıde'nın son eylemlen, Ingiliz hü- kümetinın Irak polıtikalannı göz- den geçırmesi konusunda cıddı bir uyan nıteliği taşıyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • //. Sayfada Blair: KorkUtmak İStİyorlar Olayın küçümsenemeyeceğini kay- deden Blair, "Her şeye rağmen soğukkanlı olmalıyız. Bunu yapanla- nn amacı paniğe yol açmak, insanlan korkutmak ve sinirleri bozmak" diye konuştu. Londra Emniyet Müdürü, toplu taşıma sisteminde mey- dana gelen olaylann çok ciddi olduğunu söyledi. AB Komisyonu, "Or- tak değerlere yönelik bu saldınlar karşısında şoke olduk" açıklama- sını yaptı. MUSTAFA KEMAL ERDEMOL'un haberi • n. Sayfada ÖRGÜTLERÎNREKABETT aldınlar sürebilirLondra'da yeni eylemcilerin ortaya çıkması ve bu düşük malıyetlı saldınla- n düzenlemesi beklenıyordu. Anlaşıldı- ğı kadanyla bu tür eylemler için büyük, merkezı bir örgüt de gerekmiyor. Eger bu tür örgütler bu işin bu kadar kolay yapılabileceğıne ikna olmuşsa, bunlann birbırleriyle rekabet ıçinde olacağını da düşünmek gerekir. Ve bu tür eylemlerin arkası gelir... ERGİN YILDIZOĞ- LL'nun yazısı • 11.Sayfada KABLO VE LASTİK YANIGI KOKLSL - Görgü tanıldarı, metro istasyonunun kapanmasına neden olan olayda patlama olmadığını. duman da çıkmadığını, ancak kablo yanığı gibi bir koku duyduklarını belirttiler. Bir gör- gü tanığı, "Vagonda kablo ve lastik yanığı kokusu hissettim. Sonra metro süriicüsü bizi perona çıkardı. Hiçbir şey ol- mamış gibi sakindi" dedi. Patlamaların olduğu üç hat trafiğe kapatılırken üç istasyon da boşaltıldı. (Fotoğraf AP) MEB'DEN YENÎ DÜZENLEME Imamlara Diyanet denetimi! Milli Eğitim Bakanlığı, Kuran kurslannın denetimini ilköğretim müfettişlerinin görev alanından çıkardı. Diyanet'e bağ- h Kuran kurslan yine Diyanet'e bağlı murakıplar tarafından denetlenecek. Yönetmeliğe göre ilköğretim müfettişle- ri vakıf yurtlannı da denetleyemeyecek. Böylece dinci vakıf yurtlanmn deneti- mi de ilköğretim müfettişlerinin görev alanından çıkarılmış oldu. • 5. Sayfada ETÎBANK DAVASI'NDA KARAR Dinç Bilgin9 e 14yıl ağır hapis cezası TMSF'nin el koyduğu Etibank'a ilişkin davada bankanın eski sahibi Dinç Bil- gin, zimmet ve nitelikli dolandıncılık- tan mahkûm oldu. Bilgin 499 milyon 977 bin YTL para cezasına çarptınldı. 23 sanığın yargılandığı davada, Dinç Bil- gin'in oğlu Önay Bilgin de aynı suçtan 9 yıl 4 ay, Cavit Çağlar ise "nitelikli do- landıncılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptınldı. • 8. Sayfada 'ÇERNOBÎL TETÎKLEDl' Hikmet Fidan cinayetinde 'çeteler'den söz ediliyor, tartışmalar hesaplaşmayı andınyor PKK'nin Susurlul VVashington: - PKK'yi engellemek ortak çıkar ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Adam Ereli, terör örgütü PKK'nin faaliyetlerinin engel- lenmesinde ABD ve Türkiye'nin ortak çıkan bulunduğunu belirterek "Bu ortak çıkar çer- çevesinde hareket edeceğiz" diye konuştu. Türkiye ve ABD'nin PKK'yi terörist örgüt ola- rak gördüğünü vurgulayan Ereli, "Her iki ül- ke de PKK'ye karşı harekette aktiftir. Bu ko- nuda iyi bir işbirliği tarihimiz var ve birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. • 8. Sayfada Fidan'ın görüş aynlığı nedeniyle öldürüldüğü vurgulanırken "Bu durum Kürt siyasetinin Susurluk'udur" tanımlaması yapılıyor, "çete"den söz ediliyor. PKK'den kopan gruplar ise Fidan'ın Diyar- balor'da yakm çevresince "tuzağa düşürüldüğünü" öne sürüyor. MEHMET FARAÇ Eski RADEP Genel Başkan Yardım- cısı Hikmet Fidan'ın Dıyarbakır'da öl- dürülmesı olayının ardından partı çev- relerinden hesaplaşmayı andıran eleş- tinler yükseliyor Fidan'ın görüş ayn- lığı nedeniyle öldürüldüğü vurgulanır- ken "Bu durum Kürt sivasetinin Su- surluk'udur" tanımlaması yapılıyor, "çete"den söz edilıyor. PKK'den ko- pan gruplar ise Fidan'ın Diyarbakır'da yakın çevresınce "tuzağa düşürüldü- ğünü" öne sürüyor. Hikmet Fidan'ın Hizbullah yöntemıyle öldürülmesinin, PKK'nin yanı su-a HADEP ve Demok- MArkası Sa. 8, Sü\ 3 'te Kanser, ailesinden 11 kişiyi aldı Karadeniz'de neredeyse herkes ailesin- den en az bir kişiyi kansere kurban ver- miş. Kanseri en yakından yaşayanlardan birisi de Lösemili ÇocuklarYardımlaşma Derneği Genel Sekreteri Veysel Malkoç. Malkoç, 1991 yılından bu yana ailesinden 11 kişiyi kansere kur- ban verdi. Malkoç, hastalığm ne- denini Çernobil'e bağlıyor. AH- MET ŞEFtK'in haberi • 9. Sayfada YARGI LEKEYI KALDIRMAZ M 4. Sayfada YAZ KAZALARINA DİKKAT! • 9. Sayfada ALMANYA'DA ERKEN SEÇİM 18EYLÜUDE • 10. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK TUSIAD Dinsiz mi? Adamın ";dea//n/"taşlıyorTÜSİAD üyeleri... RTE'nin Çankaya Köşkü'ne taşınmasında sakın- calı gördükleri tek konu; sıkmabaşlı eşi, aynı kılıkta- ki kızları ve çevresi değıl. Ekonominin beş yıl daha RTE'nin direksiyonunda yürümesı... Ekonomik gidişi alkışlayanlar rejimle ilgili kimi sa- kıncalı gelişmelenn Çankaya'ya çıkmayı engelleye- ceğini anımsamıyor, anımsatmıyorlar RTE'ye. M Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Fransızlar ayağa kalktı Fransa'daki sağ ve sol partiler ile sendikalar, Da- none firmasının, Amerika- lı meşrubat gnıbu Pep- sıco'ya satılmasına engel olmak ıçın seferber oldu. Ulusal gazeteler, olası bir el değıştirmeye Başba- kan'ın da karşı olduğunu yazdı. • 13. Sayfada Tabulan yıkan dizi Yunanistan'da altyazıh olarak gösterilen Türk yapımı Yabancı Damat dizisı. izlenme rekorları kınyor. Türk ınsanını da- ha genış şekilde algıla- maya başlayan Yunan halkı, yenı Turk dızılen istıyor. MLRAT ÎLEM'in haberi • 6. Sayfada Havuzda zoraki banş Süper Lig maçlannın nak- len yayın gehnnın paylaşı- mı konusunda 4 büyüklerle 14 Anadolu kulübü arasın- dakı gerginlik, Futbol Fe- derasyonu'nun taraflara verdığı 'garanti para' ve Anadolu ekıplerine gere- kirse tazminat sözü ile şim- dilik sona erdi. B Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kopenhag Kpiterleri ve Tepönle Mücadele! Kopenhag kriterlerı 1993'te, Doğu Avrupa ülkele- rinin AB'ye tez zamanda uyumunu sağlamak üzere oluşturuldu. Siyasi boyutunun yanı sıra ekonomide serbest pıyasayı öngören bölümlerı de vardı. Bu bö- lüm Sovyet sisteminden çıkmış ülkelerin dönüştü- M Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog