Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

V'Cumhuriyet L V KIT A P L A Rı ÇÎN'IN UZUN YÜRÜYÜŞÜ Mustafa Balbay Çag Paaıtama A Ş Tütocağı O d No 39 41 (34334)CagaJoğtu-tsanbulTd (212)51401 96 Cumhuriyet riTCumhurlyel KUR'ANVEDÎN-1 Erdoğan Aydın ÇagPıızarlamAŞTûıkoca|ıCad.No3*41 \ (34334)Cagalogiu-lsBnMTel (212)5140196 J .' 8 2 . YIL SAYI: 29142/50 YKr (500.000 TL) (KDV ,çmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 TEMMUZ 2005 PERŞŞMBE Orgeneral Başbuğ'un teröre karşı yeni birim kurma önerisine AKP'den çelişkili açıklamalar geldi Hükümet arayıştaiGenelkurmay îkinci Başkanı Orgeneral Başbuğ'un Başbakan- lık'a bağlı yeni terör birimi oluşturulması önerisine hükümet- ten farklı tepkiler geldi. Başbakan Erdoğan, "Terörle Müca- dele Kurumu" kurulması için çalışma yaptıklannı açıklarken Başbakan Yardımcısı Şahin, "Bu şekilde bir teşkilatlanmaya gitmek, dünyada antidemokratik bir yaklaşım olarak değer- lendirilebilir" dedi. Şahin, "Terörün en ağır olduğu dönemler- de bile buna ihtiyaç hissedilmedi. Bu, Türkiye ağır terör teh- didi altında izlenimi verebilir" diye konuştu. • 8. Sayfada CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen, Şahin'in "Yeni terör birimi antidemokratik olarak değerlendirilir" açıklamasına tepki gösterdi. Öymen, "Avrupa'da bunun örnekleri var. Al- manya'da başbakanlığa bağlı devlet bakanlıklanndan birinin görevi, terörle mücadelenin koordinasyonudur. Avrupa'da terörle mücadelede koordinasyon sağlamak, başbakanlığa ait devlet bakanının görevidir" diye konuştu. Hükümetin so- rumluluğu üstlenmekten kaçtığım söyleyen Öymen, "Bu iş- leri askerlere ihale ederek çözemezsiniz" dedi. • 8. Sayfada Dışişleri Bakanı Gül, Kıbns Banş Harekâtı'nın 31. yıldönümü törenlerinde sert konuştu Rumlar ıızlaşmaz Sezer: îzolasyona son verilsin KKTC Cumhurbaşkanı Talat'a mesaj gönde- ren Cumhurbaşkanı Sezer, çözüme yöne- lik çabalarda Kıbns'ta eşit iki halk ve eşit iki devlet bulunduğunun göz ardı edilme- mesini ıstedı. Sezer, "Kıbns Türklerine uygulanan kısıtlamalara son verilme- sinin zamanı geldi" dedi. • 10. Sayfada Kıbns Türklerinin uzlaşmadan yana olduğunu dünyaya gösterdiğini vurgu- layan Bakan Gül, "Ancak bu durum, Kıbns Türk halkının, her ne pahası- na olursa olsun haklanndan fedakârlık yapacağı anlamına gelmez" diye konuştu. Rum tarafının uzlaşmaz rutumu nedeniyle Kıbns sorununun çö- zümsüz kaldığını söyleyen Gül, "Fakat gerçekleri çarpıtan ve Türk tarafi- nı uzlaşmazlıkla suçlayanlann politikası artık mesnetsız kaldı" dedi. Kıb- ns Türkü'nün uzlaşmacı tavnnın süreceğini belirten Gül, "Ancak bunun bir ölçüsü olacak" diye konuştu. REŞAT AKAR'ın haberi • 10. Sayfada KADIN HAKLARINA TIRPAN 'Demokratik' Irak'a şeriat Irak'ın yeni anayasa taslağında kadınlann haklan "şeriat hükümlennı" ıhlal etmedikleri sürece ga- ranti altına ahnıyor. New York Times'a göre, bo- şanma, evlilik ve miras konusunda şeriat yasala- nnı temel alan taslakta, parlamentonun en az yüzde 25'ini kadınlann oluşturacağı yönünde daha önce verilen karar da yok. • 11. Sayfada HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI 'Lozan 2005' dönüm noktası Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı llsever, Lo- zan Antlaşmasrnın 82. yıldönümünde Isviçre'de düzenlenecek "Lozan 2005 Buluşması"nuı dö- nüm noktası olacağını söyledi. "Ermeni soykın- mı" ıddialannı kabul eden ülkelere karşı ıktıda- nn sessiz kaldığını belirten îlsever, "Lozan 2005 bu sessizliği bozacak" dedi. • 4. Sayfada COCA COLA'DA IŞTEN ÇIKARMA Direnen 110 işçigözaltında Coca Cola'mn Dudullu'daki binasını işgal eden Trakya Nakliyat adlı taşeron firmadan çıkanlan 110 işçı gözaltına alındı. DİSK Başkanı Çelebı, uzlaşma görüşmelen sürerken yapılan müdaha- leye tepki göstererek "îşçiler 60 gündür ekmek mücadelesi veriyor. 'Yasal süreleri bekleyin' di- yorlar. 2 yıl işçi bekler mi?" dedi. • 13. Sayfada •s Yaz mevsiminin ortalanna yaklaşılan şu günler- de sıcaklıklar da artmaya devam ediyor. Yurt ge- nelinde 30 dereceyi geçen sıcaklıklar ve artan nem oranları, yurttaşlara zor anlar yaşatıyor. Büyükler, serinlemek için parklara ve gölge yerlere u kaç- mayı" tercih ederken minikler de kendilerini havuzların serin sulanna bırakarak yazın keyfini doyasıya çıkanyor. Uzmanlar, yaşlı, hasta, hamile ve çocukların öğle saatlerinde dışarı çıkmama- larını, bol sıvı tüketmelerini ve ağır yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyor. (Fotoğraf: AA) BtRİNCİLİĞİ PAYLAŞTILAR - ÖSS'de Cmraniye Anadolu Lise- si'nden tbrahim Hacıahmetoğlu ve Mersin Fen Lisesi'nden Serkan Sakar (üstte), sadece bir sonıyu yanlış yanıtlayarak birinciliği pay- laştüar. Emekli öğretmen anne babanın tek çocuöu olan Sakar, ODTÜ'de bilgisayar mühendisliği okumak istiyor. • 7. Sayfada Sıfircılar katlandı1 milyon 672 bin üniversite adaymm katıldığı Öğrenci Seçme Smavı ve Yabancı Dil Smavı sonuçlan açıklandı. Adaylardan 1 milyon 298 bin 666'sı 2 yıllık ön lisans programlan ve meslek yüksekokullanna; 987 bin 963'ü de 4 yıllık lisans programlanna girmeye hak kazandı. Sınavda ilk üçe giren 7 kişiden 6'sı devlet okulu mezun- larından oluştu. Devlet fen liselerinin başan oranı yüz- de 99.6 olarak gerçekleşti. 2005 ÖSS'de sıfır alanlann sayısı geçen yıla oranla yüzde 77.6 artarak 57 bin 163'e çıktı. Kızlar erkeklerden daha başanlı oldu. • 7. Sayfada EĞÎTÎM-SEN: Sistem İKİHAFTA Tercih kaybetti maratonu L ÖSS'ye giren öğrenci- lenn sadece yüzde 15'- inin bir yükseköğretim programına yerleştirile- bileceğinı söyleyen Eği- tim-Sen Başkanı Dinçer "Kaybeden yine gençle- rimiz, eğitim sıstemımiz oldu" dedi. • 7. Sayfada Tercih formlan 3 Ağus- tos'a kadar teslim edile- cek. Uzmanlar, Ingiliz- ce eğitim, ıyi akademik kadro ve mezuniyet son- rası iş donanımı sağla- yan ümversitelerin ter- cih edilmesi uyansında bulunuyor. • 7. Sayfada BELGELERLE VAHDETTtN'tN ÎHANETl Hain başka türlü nasıl olunur? Son padişah Vahdettin'i masum göstermeye yönelik açık- lamalara en iyi yanıtı belgeler veriyor. tngilizlere hay- ranlığının babasmdan miras kaldığuiı belirten Vahdettin, Atatürk, Ali Fuat Cebesoy, Halide Edip hakkındaki idam karannı onaylamıştı. Vahdettin, tngilizlere şu mesajı yol- luyordu: "Padişahımız, Allah'tan sonra Ingilizlere umut bağliyor." Dr. ALEVCOŞKLN'unaraştırması• 6.Sayfada SEZER SONSEÇİMINÎYAPTI M 5. Savfada KIZILTEPE DAVASINDA KAVGA U 5. Savfada ÜNLÜTARİHÇÎ YERASÎMOS ÖLDÜ • 14. Savfada ISSM 1 300-093400 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Meşru Müdafaa Hakkı' Irak'tan, ABD'den sınırötesi operasyonlara olum- suz yaklaşımlar sergileyen açıklamalann ardı ardına gelmesinden hemen sonra; askerler Genelkur- may'da 1 Temmuz'da Başbakan'la beş saate yakın terör brifinginde varılan sonuçları açıkladılar. Dışa- rıdan gelen baskı niteliğindeki "telkinleri" yanıtladı- lar. Irak'tan, ABD'den gelen açıklamalan suskunlukla MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de BUGUN Cumhuriyet 'le... ABD'liler 'ulusal sermaye'dedi Türkiye'de özelleştirmeler tüm hızıyla sü- rerken hberalizmin kalesinde ilginç ge- lişmeler yaşanıyor. Amerikan petrol şir- keti Unocal yönetimi, hissedarlan, daha yüksek teklifvermesine rağmen Çin pet- rol şirketi CNOOC'yi reddederek Ameri- kan Chevron'un teklifine "evet" deme- ye çağırdı. Chevron, teklifini 17 milyar dolara çıkanrken CNOOC 18.5 mihyar dolar teklif etmişti. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Erdoğan'ın Kayıt Dışı Rusya Gezisi! Başbakan'ın Rusya gezisini izleyen meslektaşla- rımızın geçtiği haberlere göre Erdoğan, Rusya Dev- let Başkanı Putin'le oturarak, yürüyerek, yiyip-içe- rek, durarak 5 saat görüştü ve tutanak tutulmadı! Türkiye'de ekonomi yaşamında alıştığımız deyim- le "kayıt dışı" görüşme! MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog