Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

ipCumhuriyel • ^ K İ T A P L A R I TÜRKİYE'NİN ŞEYTAN ÜÇGENÎ Hikmet Çetinkaya ÇaJ Pazartrmı A $ Tııiracagl Cad No 39 41 (212)5140196 Cumhuriyet82. YIL SAYI: 29141 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 20 TEMMUZ 2005 ÇARŞAMBA Orgeneral Başbuğ, ABD'nin, terör örgütünün lider kadrosunun yakalanması için emir verdiğini açıkladı GerekJrsegfrerizHAKKÂRİ'DE TERÖR Mayın tuzağı: 4 askerşehit Hakkâri'nin Çukurca ilçesınde askeri araç, PKK üyelen tarafından yola dö- şenen mayına çarptı. Patlama sonu- cu, Jandarma Usteğmen Haluk Denli ile jandarma erler Erkut Yılmaz, Tu- ran Kara ve Bülent Yılmaz şehit ol- du, 4 asker yaralandı. Tunceli'de ka- çınlan jandarma er Kırandı'nın kur- tanlması ıçın başlatılan oparesyonda bır terönst öldürüldü. • 8. Sayfada DIŞÎŞLERİBAKANIGÜL: 'Operasyon da bir ihtimal9 ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcı- sı'nın "Türkiye'nın Irak'a operasyo- nu, istenmeyen sonuçlar doğurabilir" şeklindeki sözleri tepki aldı. Dışışlen Bakanı Gül, "Hıçbirülke dışandan gelen sıstematık zarara göz yumamaz. Sınır ötesi operasyon ihtimal dışı de- ğil" dıye konuştu. Dışişleri sözcüsü Tan da "Türkıye gerekli tedbıri, ge- reklı zanıanda alır" dedı. • 8. Sayfada ÖCALAN'IN NOTLAR1 PKK'yiçözen şifteİmralı'da ABD ile Türkıye arasında PKK konu- su tartışıhrken Öcalan'ın örgütün eylem ve stratejileri üzerindekı etki- sinın de ırdelenmesi gerekiyor. Tür- kiye'nin isteği, ABD'nin ıradesi ve PKK'nın geleceği buraya kilıtleni- yor. Kilidin şifreleri Öcalan'ın ıki ay öncesine kadar avukatlanyla yap- tığı görüşmelenn notlannda. MEH- MET FARAÇ'ın yazısı • 8. Sayfada Genelkurmay Ikinci Başkanı Orgeneral Başbuğ, Türkiye'nin terörle mücadeleyi kararlılıkla sür- dürdüğünü belirterek "Bundan taviz verilemez. Her ülke, güvenliğini sağlamak için, tedbir alma hakkına sahiptir. Gerekirse sınır ötesi harekât da yapılır. Bu, meşru müdafaa hakkımızdır" dedi. ABD'nin ilk kez terör örgütünün lider kadrosunun yakalanması için doğrudan emir verdiğini söyle- yen Orgeneral Başbuğ, önümüzdeki 1 ay içinde Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı ve Mer- kez Komutanlık'tan 2 ABD'li generalin bu konu- ya ilişkin olarakTürkiye'ye geleceğini açıkladı. Orgeneral Başbuğ, kültürel haklardan siyasal ve toplumsal sonuçlar çıkanlmasına karşı olduklan- nı belirtti. "Kürt aydını" nitelemesine tepki gös- teren Başbuğ, "Ne demek Kürt aydını, o zaman Türk aydını da olur. Bunlar toplumu parçalayabi- Orgeneral Başbuğ. lir. O zaman ne olacak" diye konuştu. • 9. Sayfada HASTANELERE İBADETHANE 'Dinve bilim iç içe geçiriliyor' tzmir Tabip Odası Başkanı Gül, Sağlık Ku- ruluşlan Ruhsatlandırma Yönetmeliği Ta- sansı Taslağı'yla "sağlığın Allah'a havale edildiğini" söyledi. Dinle bilimin iç içe geçirilmeye çalışıldığını belirten Gül, "tktidar, sağlık ocakJannı kaldırmaya ça- lışıyor. Özel muayenehane açılması ve bu alanda mescit kurulması isteniyor" dedi. Akdağ'dan savunma Sağlık Bakam Akdağ ise birinci basamak sağlık kuru- luşlannda ibadethane açılmasına ilişkin düzenlemenin "teknik bir hatadan" kay- naklandığını söyledi. Bu hatayı düzelttik-j lerini belirten Akdağ, "Yataklı tedavi ku- rumlannda hastalann dini vecibelerini ye- rine getirebilecekleri mekânlann aynlma- sı insani bir ihtiyaçtır" dedi. • 5. Sayfada Irdogan Moğolistan 'daBaşbakan Tavyip Erdoğan'ın Moğolistan ziyareti başladı. Erdoğan. Moğolis- tan Başbakanı Tasahia Elbegdorj tarafından resnıi törenle karşılandı. Erdo- ğan daha sonra da, eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Beşir Atalav. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'le birlikte MoğoUann güreş, okçuluk ve binicilik ye- teneklerini sergiledikleri Mini Naadam Şenlikieri'ne katıldı. Erdoğan, yaklaşık 100 metrelik mesafedeki hedefe 5 atış yaptı. Yarış esnasında. küçük binicikrden biri attan düştü. Erdoğan. attan düşen çocuğa dönerek "Benim gibi düşmedi" dedi. (Fotoğraf AA) Telekom'un satışı başta îstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm yurtta protesto edildi 'Vatan'ı sattirmayacağız Sezer'den hükümete kadrolaşma vetosu Cumhurbaşkanı Sezer, eğitim ve araştırma hastanelerinde Sağlık Bakanlığı'nca klinik şefi ve şef yardımcısı atanmasma olanak sağlayan yasal düzenlemeyi "siyasal yan- daşlık ölçütünün yeğlenmesini olanaklı kı- lan sistem" gerekçesiyle kısmen veto etti. Sezer, iade gerekçesinde, "Bu görevlere pro- fesör ya da doçentler arasından atama yapı- ln"ken en uygununun seçilmesi yönünde hiç- bir nesnel ölçüt öngörülmemesi kamu yara- nyla bağdaşmamaktadır" dedi. • 5. Sayfada HÜkÜITiete liyari Arap sermayeli Oger Telekom'un aldığına kesin gözüyle bakılan Türk Telekom'un satışı dün çalışanlann iş bırakma eylemiyle protesto edildi. Yurt genelinde yürüyüş ve toplantıların yapıldığı eylemler kapsamında 57 bin çalışan iş bıraktı. PETKİM ve TÜPRAŞ çalışanlan tarafından da desteklenen eylemlerde Tele- kom'un satışrna karşı işçi, memur ve halkla birlikte mücadele edi- leceği vurgulanarak hükümete uyanda bulunuldu. • 13. Sayfada Seydişehir yargida Kamu tşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı, Seydişehir"deki Eti Alüminyum özelleştirmesinin iptali için dava açtı. Davanın gerekçelerini, "kamu yarannın göz ardı edilme- si, Oymapınar'uı Eti Alüminyum'a devrinin yasal olmaması ve devleti zarara uğratacağı, işletmenin borçlarmdan anndınlmadan Özelleştirilmesi" OİUŞturdu. MURAT KIŞLALI'nın haberi • 5. Sayfada ANAYASA MAHKEMESfNE YENl ÜYELER M 4. Savfada SOÇl'DE ERDEMlR't Ml KONUŞTULAR0 • 12. Savfada BEŞIKTAŞ AILTON'LA ANLAŞTI MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yalancının Mumu Pek çok çevre RTE'nın sözlerine kapılarak nasıl da sevindi, kimi eleştirilerin haksızlığı ortaya çıktığı için öylesine mutlu oldu; görmedi isenız söylemlerı- nı duymuşsunuzdur. RTE, çanak sorularla karşısına geçen mıllıyetçı köşe yazarına yukardan öyle yanıtlar verdi ki; doğ- rusu yalaka esnafının bunları baş tacı etmemesi el- bette olanaksızdı. MArkasıSa.8,Sü. l'de OSS heyecanı dorukta Bugün açıklanacak olan sonuçlar ÖSYM'nin internet adreslerinden, Sınav Sonuç Gazetesi'nden ve kısa mesaj yoluyla öğrenilebilecek ANKAKA (Cumhuriyet Bürosu) - Üniversite adaylan, 19 Hazıran 2005 Pazar günü gırdikleri Öğ- rencı Seçme Smavı'mn (ÖSS) sonuçlan ile 26 Ha- ziran 2005 Pazar günü katıldıklan Yabancı Dıl Sı- navı'nın (YDS) sonuçlarını bugün saat 11.00'den ıtıbaren öğrenebılecekler. Öğrencı Seçme veYerleş- tırme Merkezı'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Başkan Prof. Dr. ÜnalYarımağan, bugün sa- at 11.00'de düzenleyeceğı basın toplantısında suıav sonuçlanna ilışkrn bilgı verecek. Adaylar, aynı sa- atten itıbaren sınav sonuçlannı öğrenebilecekler. Sı- nav sonuçlan ÖSYM'nin "http://oss. osym.gov.tr" MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Ecevit'ten açıklama Vahdettin tartışması Urmantyor Bülent Ecevit, "mantık yürüterek Padişah Vahdet- tın'inMustafa Ke- mal'in Samsun'a çı- kacağını bilıyor ol- ması gerektığı sonu- cuna vardığını, Vah- dettin'ın en azuıdan buna göz yumduğunu" söyledi. "Sevr'i Vahdettin unzalamadı" diyen Ecevit, "Kimse benden daha çok Atatürk sevgisiyle dolu de- ğildır. Ancak birtakım gerçekJeri söylemenin Cumhunyete zaran obııayacaktır" dedi. • 4. Sayfada KKTC Başbakanı: 'Barışa evefama elöpmeyiz KKTC Başbakanı Soyer, "Kıb- ns Türk halkı olarak çözüm, ba- nş ve AB vızyonu doğrultusun- da, siyası eşit ıki halk temelmde bir sonuca ulaşmak için müca- delemizı sürdürmekte kararlı- yız" dedi. Kıbns Rum tarafınnı zamana oynadığnıı söyleyen Soyer, "Euro-Taksım nedeniyle ne Kıbns Türk halkını teslim alabılirler, ne biz birinin elıni öpenz. Kanımca, AB de Kıbns Türklerini rehine tutma anlayışı- na firsat vermez" dedi. REŞAT AKAR'm söyleşisi 110. Sayfada BDDK Başkanı uyardı: Konutkredisi alırken dikkat Faizlerdeki düşüş ve bankalar arası rekabetle birlikte konut kredisi kullanımı yılbaşnıdan bu yana yüzde 140 arttı. Bu duru- mun ddkkat çekıcı olduğunu vur- gulayan BDDK Başkanı Bilgin, kredi kullanan tüketicılere gelir durumlannı bir daha gözden ge- çırmeleri, kullandıran bankalara da hazmedilebıhr boyutta konut kredısı polıtikası ızlemeleri öne- risinde bulundu. • 13. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog