Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ 8 HABERLERIN DEVAMI TÜRKİYE Istanbul PB 29 Sınop B 27 Adana B 33 Edirne Y 31 Samsun B 29 Mersın B 33 Kocaelı PB 32 Trabzon Çarakkale PB 30 Izmır B 34 PB 27 Dıyarbakır A 39 Giresun B 28 Şanlıurfa A 39 A 36Ankara B 32 Mardın Manısa B 37 Eskışehır B 32 Siırt A 32 Aydın _B 38 Konya B 33 Hakkâri B 31 Denızlı B 37 Sıvas B 28 Van B 27 Zonguldak B 30 Antalya B 36 Kars PB 26 Yurdun kuzeydo- ğu ve kuzeybatı ke- sımlerı parçalı bulut- lu, Edirne, Tekırdağ ve Kırklarelı çevrelerı sağanak ve gok gu- rultulu sağanak ya- ğışlı, dığer yerler az bulutlu ve açık geçe- cek. Hava sıcakiığ tüm yurtta artacak. DIŞ MERKEZLER Oslo Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn Y PB Y Y PB PB Y Y 22 20 20 24 23 23 28 26 Münıh Y 24 Zürıh Berlın Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y B Y Y Y PB Y 2b 21 37 22 24 23 32 34 Y 23 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tiflıs Kahıre Y B B PB PB PB PB B 21 37 30 37 27 33 32 37 B 37 Parçalı bulutlu SfS.ı t Çok bulutlu . Yağmu'İL 3 SJu kar , GOK guruttulu Cönülün MGSB açıklaması 'Ertelemeyi Sezer istedi' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mıllı SaMinma Bakanı Vecdi Gönül. Mılli Gü- venlik Siyaset Belgesi'nin geçen ay MGK'de görüşülmemesini Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in istedığını söyle- di.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. dö\'izli askerlik yasasında değişiklik getiren düzenleme görüşülürken millet\ ekilleri Gö- nül'e çeşitli konularda sorular yöneltti. CHP Istanbul Millet\ekili Birgen Keleş, son Milli Güvenlik Kurulu toplantısından Milli Güvenhk Siyaset Belgesi"nin neden çıkmadığını sorarak "Gecikilmesi neden kaynakJanıyor? Eğer açıklamasında sa- kıncalı bir durum varsa bu konuda kapa- lı bir toplantı da yapabiliriz" dedı. CHP Antalya MılleUekılı Osman Kaptan ıse Türkiye'nin ulusal duyarlılıklanyla ilgili bilgi isteyerek "Kıbrıs'la ilgili bir gelişme olursa askerlerimizin durunıu ne ola- cak" diye sordu. Gönül, MGSB ile ilgili soruya, konu basına yansıdığı için yanıt verdığini belirterek "MGK'de gündemi genel sekreter ile hazırlayarak ve Başba- kan'a danışarak Reisicumhur tayin eder. Gündeme alınan maddelerden hangileri- nin görüşültneyeceğine de Reisicumhur karar verir. O gün Reisicumhur görüşül- memesine karar verdi" dedı. CHPlı Gü- rol Ergin, son zamanlarda PKK'nin Türkı- ye'dekı faalıyetlerinı arttırdığını belirterek bu konuda önlem alınıp alınmadığını sordu. Ergin, "Türkiye Cumhuriyeri düşmanı olduğunu bildiğimiz Şeyh Saıd için Tür- kiye'de anma törenleri yapılıyor. Bunu siz Milli Savunma Bakanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz" diye sordu.Bakan Gönül, PKK ile ilgili sorulan Dışişleri Ba- kanlığı'nın yanıtlaması gerektığını gerekçe göstererek yanıtlamadı.Bakan Gönül, dö- vizlı askerlik uygulamasından bugüne ka- dar 249 bin 781 kışının yararlandığını, bun- lardan elde edilen gelirin de 1 milyar 76 milyon 935 bin 335 Avro olduğunu açıkladı 2 TEMMUZ '93 MADIMAK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ Erdoğan ve Gönül, üst düzey komuta heyetiyle bir araya geldi Genelkurmay'da dorukANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Karar- gâhı'nda üst düzey komuta heye- tiyle bir araya geldi. Askeri taraf- tan geniş katılımın dikkat çekti- ği toplantıda, son günlerde gün- demde olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB), yasa- dışı eğitim kurumlanna yaptın- mın azaltılması ve Telekom'un satışıyla ilgili gelişmelerin ele alındığı belirtildi. TSK komuta heyeti, Başbakan Erdoğan ve Milli Savunma Baka- nı Vecdi Gönül karargâhta dün bir araya geldiler. Toplantıya Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Denız Kuv- vetleri Komutanı Oramıral Öz- den Örnek, Hava Kuvvetlen Ko- mutanı Orgeneral Halil tbrahim Fırtına, Jandarma Genel Komu- tanı Orgeneral Fevzi Türkeri, Genelkurmay Harekât Başkanı Korgeneral Metin Yavuz Yalçın ve Genelkurmay Istihbarat Baş- kam Korgeneral Arslan Güner de katıldı. Karargâhta saat 18.00'de başlayan ve yakJaşık 5 saat süren toplantının önceden planlandığı öğrenildi. Toplantı- nın gerçekleşmesı için geçen çar- şamba gününden bu yana görüş- melerin sürdüğü bildirildi.Top- lantıda Erdoğan ve Gönül'e, ka- muoyu gündemindekı konularla ilgili TSK'nin görüşlerinin akta- nldığı ve brifing verildiği kayde- dildi.Toplantıda gündeme geldi- ği değerlendırilen konular şöyle: MGSB: Güncelleştirme çalış- malan uzun süredir devam eden belge son olarak MGK Toplantı- sı'nda ele alındı ve önümüzdekı toplantılaraertelendi. Cumhuri- yet belge üzennde TSK vehükü- metin farklı yaklaşımlannı ka- muoyuna duvurmuştu. Yasadışı eğitim: TCY son an- da yapılan değişiklıkle yasadışı eğitim kurumlanna verilen ceza azaltıldı. Değişiklik Çankaya'ya gönderilmışti. YÖK: Hükümetin meslek li- selerine yapmayı planladığı kat- sayı uygulaması yeniden günde- me getirildi. YOK'ün katsayı uygulamasına karşı çıkmasına karşın hükümet eleştirilerini sürdürdü. Türk Telekom: Telekom'un özelleştirilmesinin askeri haber- leşmeyi de olumsuz yönde etki- leyeceği öne sürülüyor. Konuya ilişkin kaygılann Erdoğan ve Gö- nül'e ilerildiği savunuldu. Toplantıda ayrıca, tırmanışa geçen terör olaylanyla ilgili o- larak da bilgi \ erildiği öğrenildi. REKTÖRLERDEN ERDOĞAN'A YANIT 'Universitelere kaynak verilmiyor' İLKAYATA ANKARA-Rektörler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın, "Dünyada- ki ilk 500 üniversite ara- sında neden Türki- ye'den bir tane üniversi- te yok" sözlenne sert tepk'i gösterdiler. ODTÜ Rektörü Prof. Dr UralAkbulut,devle- tin üniversitelere ayırdığı bütçenin yetersizliğine dikkat çekerek "Devletin 1 milyon sekiz yüz bin ARAPLARIN DA CERJSİNDEYİZ ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) UNESCO'nun araştır- masına göre, 1995 yı- lı ıçın yüksekseköğre- timde okuyan öğrenci- lere, Kuzey Ameri- ka'da 5.936 dolar, Av- rupa'da 6.585 dolar harcandı. 1.588 dolar harcayan Arap ülkele- ri de 1.538 dolar har- cayan Türkiye'nin önündeyeraldı. öğrenciye ayırdığı top- lam para 2.5 milyar do- lar. Bu para Amerika'da sadece bir üniversiteye ayrılıyor. Sen üniversi- telerine para da verme- yeceksin kadro da ver- meyeceksin. ondan son- ra niye yapmadın diye- ceksin. Olur şey değil." dedı.Mımar Şinan Güzel Sanatlar Ünıversıtesi Rektörü ve Cniversitele- rarası Kurul Başkanı Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin de "Üniversi- telerimiz ciddi bir kay- nak ve kadro sıkıntısı içinde. Bu şartlarda ne bekleniyor?" diye ko- nuştu. tnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, 2003 yılında en iyı beş yüz üniversite içinde iki tane Türk üni- versitesinin olduğuna dikkat çekerek "Üniver- siteler bu iktidar zama- nında bu hale geldi" de- dı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras da "Üniversiteleri- miz bu kadar az paray- la hâlâ çalışabildikleri için çok başarılılar ben- ce" diye konuştu. Galata Fest başladı Şehristanbul Derneği'nin düzenlediği "1. Ulus- '?"' lararası Galata Festivali" (Galata Fest) Istiklal " s " Caddesi'nden Galata Kulesi'ne yürüyüşle baş- ladı. Yürüyüşte, aralarında Sulukule Roman Or- kestrası'nın da bulunduğu çeşitli gruplar çeşit- - li müzik parçalan çaldı. "Anatolian Tiger" adlı motosikletli grup da araçlanyla Ga- lata Kulesi'ne geldi. Festivalin 10 Temmuz Pazar gününe kadar sü- receğini ifade eden yetkililer, etkinlikler kapsammda 100'e yakın programın düzenlene- ceğini kaydetti. Galata Fest süresince rock, hip-hop, punk, rap, flamenko, blues ve türkü gibi müzik türlerinde konserlerin yanı sıra çeşitli dans, tiyatro, film ve dia gösteri- leri de yapılacak. (Fotoğraf:AA) CHP'Lİ KART'TAN 'MERCEDES' TEPKİSİ Hem ceza hem ödül EMÎNE KAPLAN ANKARA - Başbakan Tayyip Erdoğanın tesisle- rinı açtığı, Başbakanlık'ın da 10 makam aracı aldığı Mercedes Benz Şirketi'ne. sahte belge düzenleyerek Hazıne'yi zarara uğrattığı gerekçesiyle 2.4 trilyon lira para cezası verildiği ortaya çıktı. CHP'li Atilla Kart, "Kaçakçılık iddiaları or- tada. Soruşturma yapar- ken ticaret yapacaksınız? Nasıl tarafsız kalınacak. bu nasıl iş" dedi. CHP Konya Millervekili Kart'ın konuyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Dev- let Bakanı Kürşat Tüzmen, Mercedes Benz'in 47 beyan- namede Hazine'yı zarara uğ- rattığını belırttı. Karaköy Gümrük Müdürlüğü'nce Mart-Nisan 2005 tarihlerin- de toplam 47 ceza karan dü- zenlendiğını kaydeden Tüz- men, şirketın bu kararlara iti- raz ettiğinı bildirdi. Atilla Kart. şirket ile ilgi- li olarak kaçakçılık iddiala- nnın ve verilen para cezala- nna itırazlann incelendiği bir dönemde Başbakanlık'a 10 makam aracı alınmasının soru işaretlenne neden oldu- ğunu \nrguladı. DURUŞMA 28 TEMMUZ'A ERTELENDİ 'Umufkarara kaldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazetemiz yazar- larından Uğur Mumcu, Prof. Dr. Ahmet Taner Kış- lalı, Prof. Dr. Muamnıer Aksoy ve Doç. Dr. Bahriye Üçok'un öldürülmesi olay- lannın aralannda bulunduğu çok sayıda olayı kapsayan "Umut Operasyonu"na ilişkin davada. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Temmuz tarihinde karan açıklamak üzere dosyayı in- celemeye aldı. Davanın dünkü duruşması- na, tutuklu sanıklar Ferhan Özmen, Hasan Kılıç, Meh- met Ali Tekin \e Ekrem Baytap ile bazı sanıklann a\ııkatlan ve müdahil a\uka- tı katıldı. "Anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşeb- büs" suçundan ağırlaştınl- mış müebbet hapis cezası is- temiyle vargılanan Baytap. esas hakkındaki savunmasın- da. örgütsel faaliyetlerle ıliş- kisi olmadığını öne sürerek beraatını istedi. Diğer sanık- lar Mehmet Ali Tekin ve Ha- san Kıhç hakJanndaki suçla- malan reddederek tahliyele- rini ve beraatlanm talep etti. Dosyanın incelemeye alın- masına karar \eren mahke- me heyeti, duruşmayı 28 Temmuz tarihine erteledi. GUNDEM MISTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada 3- Çekırdek tabanına verdiği sözleri tutmakta zorlanıyor. 4- AB ipi inceliyor. 5- Anayasal kurumlar suskunluğunu bozuyor. 6- Oylarda düşüş başladı. Bunların her bıri tek tek incelemeye değer ama, biz gündeme beşinci şıkkı alacağız. AKR eğitimin çok önemli bir unsur olduğunu bil- diği için hem eğitimin içeriğini hem de kurumla- rın yönetimini ele geçirmeyı hedefiiyor. Bu konu- da önündeki en büyük engel de YOK. Üniversite sayısının 20 kadar olduğu günlerde oluşturulmuş bu kurumun elbette yenilenmesi, gözden geçiril- mesi gereken bölümler olabilir. Ancak, AKP ko- nuya öylesine vahşi ve cahilce bakıyor ki, insan "aman YÖKkalsın"demekten kendisini alamıyor. YÖK Başkanı Prof. Erdoğan Teziç'in son dö- nemde oluşturduğu çizgı, anayasal bir kurumun yasalar çerçevesinde, demokratik bir zeminde kendisini korumasının güzel bir örneğini oluştur- du. Prof. Teziç'in rektörlerle kurduğu bağların da sağlamlaşmakta olması, kurumsal duruşu güç- lendirecektir. • • • Bir başka anayasal kurum olarak Yargıtay'dan dün hükümete yönelik son derece uyarıcı bir açık- lama geldi. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nda yapılan değışikliklerin yaratacağı sonuçlar dün Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun toplantısında ele alındı. Görüş bırliğine varılan konular da kamu- oyuna açıklandı. Altını çizdiğimiz üç değerlendir- me şöyle: - Hükümetin yaptığı değişiklikler kaosa neden olacaktır. - önümüzdeki 30 yılı biçimlendirme amacı gü- dülmektedir. - Bu anlayış yargı kurumunu kökten zedeleye- cektir. Türkiye'de rejim üç ayak üstünde duruyor: Yasama, yargı, yürütme. AKP, yargıyı tümüyle kendileştirme için düğme- ye bastı, gidiyor. Iç tüzükte yapılan değişiklikle de Meclis'ten yasa geçirmek, düğmeye basmak ka- dar kolay bir iş haline geldi. Yürütme, her şeyi yü- rütür oldu. Bir başka deyimle rejımi tek ayak üs- tünde tutuyorlar! • • • Anayasal kurumların çıkışının yanında ana mu- halefet CHP'nin de farklı birtutum izlemeye baş- ladığını görüyoruz. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. klasik siyaset anlayışının dışında, hükü- mete yönelik çok ağır eleştiriler getirdi. Toplumu göreve çağırdı. Baykal'ın grupta yaptığı konuşma ve sonrasın- daki açıklamaları, CHP'nin sıcak bir yaza hazır- landığını gösteriyor. Beklenti, bu çıkışın toplumun içten içe dile getirmeye başladığı tepkileri sağlık- lı birzemineçekmesi. Baykal aldığı havayı, hissettıği kokuyu topluma anlatmaya çalışıyor! AKP, IMF'yi arkasına alıp topluma, AB'yi arka- sına alıp devlete karşı topyekûn bir yönelim için- de. Burada temel görev topluma ve anayasal ku- rumlara düşüyor. Bu nedenle gerek YÖK'ün ge- rekse Yargıtay'ın çıkışlarını çok sağlıklı buluyoruz. Arkasının gelmesini diliyoruz... Aksi halde AKP, "m/////radey/"ağzındasakızya- pıp çiğnemedik değer bırakmayacak! ankcum(a cumhuriyet.com.tr Altınbaş'ın avukatı Özgür 'Ben de işkence mağduruyum 5 ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Hacet- tepe Üni\ersitesi öğren- cisi Birtan Altınbaş'ın 1991 yılında gözaltında ölümü ile ilgili hakla- nnda dava açılan 4 po- lıs memurunun yargı- landığı da\anın duruş- masında Altınbaş, aılesı a\ııkatlanndan Ozgür Yılmaz. sanıklardan Hasan Ca\itOrhanın kendisine işkence yaptı- ğını söyledi. Yargıtay'ın bozma karanndan sonra, Anka- ra 2. Ağır Ceza Mahke- mesi'nde görülmeye devam edilen davanın dünkü duruşmasında, 9. Cumhurbaşkanı Süley- man Demirelin, "Herkese işkence yap- tılar" açıklamasını mahkemeye sunan Yıl- maz, sanık Orhan'ın kendisine işkence yaptı- ğını iddia etti. Yılmaz, "Hasan Cavit Orhan, benim işkencecimdir. Olayın aynı zamanda mağduruyum" diye konuştu. Ankara'da otu- ran sanıklann dunışma- lan takip etmeleri nede- niyle rutuklama istemi- nin yerinde görülmedi- ğini belirten Ünal, du- ruşmayı erteledi. öl'ün büyülü ortamında "Keyifli Tatil" Titreyengöl kıyısında orman içinde Mavi Bayrak özel plajlı bir rüya • Eşsiz doğa, temiz sahil • 6o dönüm alanda 54'ü villa toplam 383 klimalı oda • Sabah, öğle, akşam açık biife yiyecekler, yerli alkollü ve alkolsüz içecekler • Anne-babalara ve çocuklara özgürlük! "ÇOCUK KULUBÜ' • Disko ve animasyonlar • Evcil hayvan kabul edilir • Resepsiyona bildirin Cumhuriyet gazetesi odanızda • Cumhuriyet ailesinin buluşma noktası Manavgat- Side/Titreyen Göl mevkii www.magicsevenresort.com65 yaş üzerı konuklarımıza, 07 AA |n A \r\ m Ralauı riffİPrinp /OİU IIIUİIİIIIBalayıçiftlerine /uıv m u l Rezervasyon Tel: +90(242) 756 96 00 +90 (212) 518 94 31-32 rezervasyon@magicsevenresort.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog