Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ HABERLER DHKC üyesi Eyüp Beyaz, Adalet Bakanlığı'na bombalı saldın düzenlemeye çalışırken öldürüldü Sokakta 'canlıbomba' infazıANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Adalet Bakanlığı girişinde üzerinde- ki bombayı patlatmaya çalışan ve 2 yıl- dır aranan DHKC üyesi Eyüp Beyaz. kaçmaya çalışırken polislerce vurula- rak öldürüldü. Olay, Adalet Bakanı Cemil Çiçek makamında olduğu sıra- dagerçekleşti. "Canhbomba"nınbaş- kentin en iyi korunan bölgesi olan Başbakanlık'ın yanındaki Adalet Ba- kanlığı'na kadar girebilmesi ise "ye- tetügüvenlik yokmu? " sorusunu gün- deme getirdi. "Canlı bombanııT vurularak öldü- rülmesiyle sonuçlanan olay şöyle ge- lişti: Adalet Bakanlığı'na girmek iste- yen bir şahıs, x-ray cihazından geçer- ken cihazın alarm vermesi üzerine, bir bayan polis tarafından durdurul- du ve üzeri aranmak istendi. Şüphe- linin buna karşı koyması üzerine, di- ğer polislerin de müdahalesiyle şahıs • Bakan Cemil Çiçek'in binada olduğu saatlerde Adalet Bakanhğı'na girmeye çalışırken polisler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilmeye çalışılan Eyüp Beyaz, üzerindeki bombayı patlatmak istedi. Bombayı patlatamayan Beyaz, fünye patlaması nedeniyle oluşan panikte elleri kelepçeli olarak kaçarken önce ayağından sonra da başından vurularak öldürüldü. yere yatınldı. Elleri kelepçelenmek istendiği sırada şüpheli, üzerinde ol- duğu belirtilen bomba düzeneğini ça- lıştırmak istedi. Bomba düzeneğini oluşturan fünyelerden birinin patlama- sı üzerine polislerin paniğinden yarar- lanan şüpheli, bakanhk binasından koşarak elleri kelepçeli bir şekilde Güvenpark yönüne doğru kaçmaya başladı. Şahıs, Başbakanlık'ın Gü- venpark girişindeki polisler tarafından dur ihtanna uymaması üzerine ayağın- dan vuruldu. Güvenpark girişinde ye- re düşen şüpheli, polisler tarafından burada da etkisiz hale getirilmek is- tenirken, üzerinde olduğu tahmin edi- len bomba düzeneğini yine çalıştırma girişiminde bulundu. Emniyet kuv- vetleri, bunun üzerine şüpheliyi başın- dan vurdu. Şüpheli olay yerinde öldü. Olay yeri geniş bir güvenlik çem- beri altına alındı. Güvenpark'taki dol- muş duraklan, Atatürk Bulvan ile Gü- venpark arasında bulunan çiçekçiler, Yargıtay ve Milli Eğitim Bakanlığı binalannın Atatürk Bulvan'na bakan kısımlan ile Başbakanlık Merkez Bi- nası'nın Vekâletler Caddesi girişi ve Milli Müdafaa Caddesi'nden Başba- kanlık'a açılan sokaklar güvenlik çem- berine alındı. Olay yerine çağnlan bomba imha ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek, şahsın cesedine yaklaştı. Bir bomba uzmanı, şahsın kıyafetlerini kesici bir alet yardımıyla çıkardı, üzerinde bu- lunan malzemeleri aldı. Eylemcinin üzerinden çıkan malzemeler incelen- mek üzere emniyete görürüldü. Bu sırada, olay yerine Ankara Va- lisi KetnalOnal. Ankara Emniyet Mü- dürü Ercüment Yılmaz, Ankara Cum- huriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğ- lu, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Ve- kili Hamza Keleş ve savcı Mustafa Kelkit geldi. Olay yerindeki inceleme- yi Cumhuriyet Savcısı Kelkit yaptı. Şahsın vurulduğu sırada olay yerin- de bulunan görevlilerden bilgi alan Kelkit, bir süre de üzeri örtülen cese- di inceledi. Olay yeri inceleme ekip- lerinin delil toplama çalışmalannı ta- mamlamasının ardından ceset, otop- si yapılmak üzere Adli Tıp Kuru- mu'na görürüldü. Emniyet yetkilile- rinden alınan bilgiye göre, Beyaz'ın üzerinden çıkan patlayıcı üzerinde Kriminal Laboratuvar uzmanlan ve Ankara Terörle Mücadele Şube Mü- dürlüğü bomba uzmanlan tarafından yapılan ilk incelemelerde bombanın el yapımı ve ateşleme düzeneğine sa- hip, patlamaya hazır durumda oldu- ğu anlaşıldı. Cesedın üzerinden Muharrem Ak- yurt adına düzenlenmiş bir kımlik çıktı. Yapılan araştırma sonucunda kimliğin sahte olduğu belirlenirken, vurulan kişinin 2 yıldır aranan terör örgütü DHKC üyesi Eyüp Beyaz ol- duğu bildirdi. Ote yandan, olayın ardından, saldır- ganlann iki kişi olduğu ve birinin Yar- gıtay'a girdiği ihban üzenne Yargıtay binası giriş ve çıkışlan kapatıldı. Yar- gıtay'da yapılan aramada şüpheli bir durumla karşılaşılmadı, 25 YA$INDA CELEN ÖLÜM Eyüp Beyaz 2 yıldır aranıyordu MEHMETFARAÇ Adalet Bakanlığı önünde öldürü- len Eyüp Beyaz'ın (25) 4 yıl önce Adapazan'nda yol kesme eylemı ne- deniyle gözaltına alındığı, geçen yıl ise 5 arkadaşıyla birlikte Istanbul Emniyet Müdürlüğü ile Bilal Erdo- ğan'ın düğününün yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ni hedef al- maya çalıştığı iddia ediliyor. Ardahanlı Eyüp Beyaz'ın DHKC ile ilişkisine ilk kez 2000 yılının tem- muz ayında rastlanıyor. 5 otobüsle Ankara'ya giden tutuklu ailelerine destek vermek isteyen Beyaz, otoba- nı trafiğe kapatmca 20 kişiyle birlik- te gözaltına ahnıyor. Arkadaşlanyla birlikte 1 Ağustos 2000'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Beyaz bu tarihten itibaren polisin ta- kibine giriyor 19 Arahk 2003 günü şüpheli bir kişi Vatan Cad- desi'ndeki Istanbul Em- niyet Müdürlüğü'nün protokol kapısından gı- rerken polis tarafından fark ediliyor. Bir taksiye binerek bölgeden uzak- laşan bu kişinin eşkali üzerinde çalışma yapılı- yor. Terörle Mücadele Müdürlüğü'ndeki arşivler üzerinde yapılan çalış- mada, binaya girmeye ça- lışan kişinin Eyüp Beyaz olabileceği konusunda basına iddi- alar yansıyor. Ancak Beyaz'a yine ulaşılamıyor. 20 Arahk 2003'te ise tstanbul'da 5 DHKC'li intihar eylemi hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle yakala- nıyor. Bu kişilerin 10 Ağustos 2003 'te Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal 'üı düğününün yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ni hedef almaya ça- lıştıklan iddia ediliyor. Ancak o dö- nemde altıncı bir eylemcinin son an- da polisin elinden kaçtığı konuşulu- yor. Burada da polisin karşısına Omer Doğan sahte kimliğini kullandığı be- lirtilen Eyüp Beyaz ismi çıkıyor. Gü- venlik birimleri canlı bomba olduğu gerekçesiyle Beyaz'ın fotoğraflan- nı basın kuruluşlanna dağıtıyor. an- cak militanın izine rastlanmıyor. O dönemde örgüt, Beyaz'ın inti- har eylemcisi olarak lanse edilmesi- ne tepki gösteriyor. DHKC'nin web sayfasında 24 Arahk 2003 'te yayım- lanan açıklamada, "Eyüp Beyaz'a yönetik komplo ve infaz girişimleri- ne zemin hazuiandığT savlanıyor. Eyüp Beyaz iki yıla yakın süredir aranıyor. Gazetelerde "binbirsurat" olarak adlandınlan ve eylem için yurtdışındaki örgüt yöneticilerince yönlendirildiği belirtilen Beyaz'ın üçüncü eylem girişimi de dün Anka- ra'da, kameralann önünde sonuçsuz kalıyor. Beyaz'ın onlarca kişinin önünde öldürülmesıyle birlikte DHKC'nin 6 kişilik eylem hücresi de devre dışı kalmış oluyor. Güvenlik yetkilileri Eyüp Beyaz'la ilgili şubil- gileri veriyor: "Uzun süredir bu tür eylemler için hazırlananlardan biriy- di. Yeraltındaydı. Caıih bomba eylemi için firsat kolluyordu. Yaklaşık iki yıl önce deşifreedildi. Son operasyonda da kıl payı polisin elinden kaçniıştı. Başka şansı yoktu, bu ey- lemi yaptırdılar." Hedef bakanhk... Bevaz. DHKC,19Aralıkceza- evleri olaylannda 28 ki- şinin ölmesi, 2000 yılı- nın Nisan ayında Türki- ye ve Avrupa'nın 5 ülkesin- de eşzamanlı olarak düzenlenen ope- rasyonlarda darbe almasının ardın- dan Adalet Bakanlığı birimleri ve yetkililerini hedef almaya çalışıyor. F tipi cezaevlerinde yaşanan olayla- ra. tutukJu ve hükümlülere yönelik uygulamalara tepki için Ankara ve Istanbul'da adliye binalan, hâkim ve savcı otolanna yönelik bombalı ey- lemler gerçekleştiren örgütün san- sasyonel bir eylem için uzun süredır hazırlık yaptığı belirtiliyor. Ancak geçen hafta Tunceli'de 17 Maoist Komünist Parti (MKP) militanının öl- dürülmesinin de DHKC'yi bu tür bir eyleme zorlamış olabileceği varsayı- lıyor. Yerüden toparlanmaya çalışan örgütün tabana moral vermek için Adalet Bakanı Cemil Çiçek'i hedef almaya çalıştığı ileri sürülüyor. Okurlar bilir, O hep vardı...Yıllarca süregelen dinlence abşkanlığı... 'ARTEMİS ÖREN TATÎL KÖYÜ' • • • • TVIa-vi BayrakJı Özel F»laj ^nemıs Tatıl Koyü. 30 000 nr'lık bır alajıda tknızm hemen kmsında kunılmuştur 112 standan oda \; & süıı. topUm 232 yaak kapa- sıtesı. pe>zaj düzenlemesnfe ünlü rengârenk çıçeUenn kokularaıı vavdıŞı tatıl lövümüzdc tûm «lalarda halkon. dırekt telefon. 3 lcanal mfizıkvavını, mmıbar.TA \e klıma me\cuttur \vnca 12ıl bşılık loplantı salonumuz da hızmenmzdedır Aiış\enş;apmakısK>enlermımçarşımızdanyararlanabılırler Mımçımtutbol.basketbol plaj^ok>bolusahalan.masaıemsı.tenıs ve büardo tdeal bır olanak sunuvot Çccuklar \nsmb Taıl Köyâ'ntk OMIM \e egknce\e jo\scakkr Çocuk haıiızu çunle kaplı oyun parkı mını Club ı; cocuk ammas>onlan onlara güvenlı ve ne>eiı ortam sunujor kahvaltı \e akjam vemeklennde Btıl kövümûzün açık büfesı. ber ze\ke uyeun. Tûrk ve dünva mutfafından zengm seçsnelJerle karçınıa çıkıvor \ la Carte Reıtaurant. kafet;r\a. Şark Kahvesı. Stıack Bar vtemıs Pub \e Havuz Bar gûnün her saatı hızmetınızdedır Gûndûz anımasvonlan \k canlı mûnk lyı ve mutlu bır latrfgeçırmemz dıleğnle REZERVASYON VE BİLGt tÇÜV \rtemısÖrenHolıda> Resort,Ören-Buriıanıve Tel 02664163" q 6(pb\l Faks 02664163226 w»-ft.artemıs een tr mfon anemıs jen tr Başbakanhk'uı Gü\ t enpark girişindeki polisler tarafindan dur ihtanna u>maması üzerine önce ayağından vurulan Eyüp Beyaz. yere düşrükten sonra da başından \nrularak öldürüldü. Bevaz'ın üzerindeki düzenek etkisiz hale getirildikten sonra olay yeri inceleme ekipleri delilleri topladı. (Fotoğraf: KORAY AVCI) EMNÎYET: YAKALAMA AMAÇLIATEŞ SONUCU ÖLDÜ Ankara Emniyet Müdürlü- ğü'nden olaya ilişkin yapılan ya- zılı açıklamada şöyle denildi: "Saat 09.05 sıralannda Adalet Bakanhğıpersoneknisafır girişin- de bulunan kontrol noktasuıda, görevlilerin arama yapmak iste- mesi sırasında, şüpheli şahıs üze- rinde bir patlanıa meydana gel- diği, şahsın tesirsiz hale getirü- mesikjin vapdan çabşmalaresna- sında, vücudunda bomba düze- negi yerleştirilmiş korse bulun- duğu, ateşleme düzeneginin kol boyuncayerleştirilmiş kaMoucu- nun a\ııç içerisindeki buton ile ir- tibadı okluğunun görükiüğu. usu- lüne uygun şekilde müdahale et- mek üzere bomba imha uzman- laruun haztrhkyaptıklan sırada, şahsın elinin kelepçelenmesine rağmen, bakanhk binasından çt- karak halkın yoğun olduğu çi- çekçilere doğru kaçması üzerine, sözlüw ha\ a\ a yapılan uyan aüş- larına rağmen durmamış, üze- rindeki düzeneği hareketgeçirmek üzere çabalayan şahıs, yakalama amaçh yapılan ateş sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir." ABD'lfler: Minnettarız ABD Büyükelçiliği Maslahat- güzan Nancy E. Mc. Eldowne>, Ankara Valisi KemalÖnal' ı ma- kamında ziyaret ettı. Eldovvney, olay sırasında iki Amerikan Bü- yükelçiliği görevlismin bakan- lıkta olduğunu belirterek "Bu durumda ve diğer pek çok olay- da olduğu gibi emnryet mensup- lannın bü\^kelçüik mensuplan- nm güvenngini temin etmede gös- terdigi çaba>a minnettarız" dedi. tHD: Yaşam hakla korunmalı> r dı Olayuı ardmdan yazılı açıkla- ma yapan Insan Haklan Derne- ği (IHD), derneğin, hangi neden ve amaçla olursa olsun silahlı ya da bombalı saldınlara karşı bu tür eylemleri şiddetle kınadığı an- cak, ^yaşanıa hakkuun" hukukun üstünlüğünü kabul etmiş demok- ratik bir toplumda söz konusu olan kim olursa olsun korunma- sı gereken en üst değer olduğu be- lırtıldi. Çiçek: Olayın büyümesi önlendi Adalet Bakanı Cemil Çiçek, bakanlıktaki "cann bomba" ola- yını değerlendinrken, alınan ön- lemlerin, olayın büyük boyutlar- dayaşanmasını önlediğini belirt- ti. Adalet Bakanlığı'nın Şaş- maz'daki Yan Açık Cezaevi Sos- yal Tesisleri'nde, basın mensup- lanyla öğle yemeğınde bir araya gelen Çiçek, olayı değerlendir- irken "Güvenlik birimlerimiz, büyük bir hassashetle. dikkatle, evvela korkutmak için ateş aç- nıış, daha büyük olay meydana gehnesin dhe bir ikaz aüşı yap- mış ama buna rağmen kişi kaç- maya devam edmce, bu ateşdevam eöniştir^kişihasatmıka\i)etmiş- tir" dedi. HOTa MAVİDENİZ TÜndYFI*! C8KT KÖŞESİ, MMft BKYMK ÖOÜUÜ, HWUZ BAR, SMCK BAfi, SABAH, MŞAM ZBKhl AÇK BÜR. OOAURDA; MÜ81MdL BflOrtiaJ ŞOFBBI, KÜMA, MÜZİK, THffON, TV, SAÇ KURUTMA. 0-2 VKŞ ÜCRETStZ AYMOOMIAÜÇ0NCÜKİŞİ%5OİMIİRtMÜ Yanm Pansıyon Mayis-Ekım Haaran-Eytül Temmuz-Ağustos Bungalov 30.00 YTL+KDV 40.00 YTL+KDV 50.00 YTL+KDV Ote) odası 40.00 YTUKDV 55.00 YTL+KDV 70.00 YTL+KDV KMMPANYA (01-16 TEMMUZ) 7 gece kal 6 gece öde REZERVASYON Tal: 0 252 478 71 80-91 Faks: 0 252 476 70 07 www.hotalniavicleniz.com Mo(a Imtelfnavid8niz.com MANASTIRHAN BOUTIOUE OTEL "KAZDAĞI ETEKLERİNİN BİNPINARLI İDA'sında DOĞA SEVİNCİ, DENİZ TUTKUSU ile FARKLI YAŞAM için MANASTlRHAN'da konaklamak ayrıcalıktır. Yanm Pansiyon İki Kişilik Oda 120.00 YTL 0266 388 45 20 www. manastirhan. com CUMARTESİ YAZILARI ATAOL BEHRAMOĞLU 'Muhalif Aydın' Olamama Reçetesi... 80 darbesinin ardından 81 başlannda "Ne Yağ- mur... Ne Şiirler" adlı (daha önce yayımlanmış) şi- ir kitabımın yeni basımının toplatılmasına ve "im- rta"sına karar verildi.. Gözaltına alındım. 1. Şu- be'de bir gece kaldıktan sonra ertesi gün, oraya getirilen kitap paketlerini, birsivil polisle Selimiye Kışlasfnataşıdık... Bır hafta kaldığım Selimiye'den zatürree eşiğinde bir akciğer üşütmesiyle çıktım. 1982 Mart'ında Banş Derneği Davası'nda tu- tuklandık ve tüm tutuklular o yılı cezaevinde ge- çirdik. 1984Kasım'ında "gıyaben" 8.5yıl hapisve ayrıca sürgün cezasına çarptırılmış olarak gizlice ülke dışına çıkabildim. Cezaevinde bulunduğum sırada bundan başka, ışkencede öldürülen bir gençle ilgili olarak verdiğim demeçten ötürü "hü- kümetin manevi kişiliği"n'\ aşağılamak suçlamasıy- la bir yıl hapis cezasına çarptınlmıştım. Fransa'da bulunduğum 1985 yılındaTürkiye'de bir başka siyasal davadan beş yıl hapis cezasına dahaçarptırıldım... Bütün bu mahkûmiyetler birkaç yıl sonra Yargı- tay karanyla sona erecek olsa da sözünü ettiğim tarihlerde durum buydu... • • • Fransa'da bulunduğum ilk günlerde "Amnesty lnternational"\n birtoplantısına davet edildim. Ba- na "Türk hapishaneleh"nöek\ (Türkiye'deki hapis- haneler, ya da 12 Eylül'ün hapishaneleri değil, Türk hapishaneleri) durumu sordular. Onlara "hapisha- ne" sözcüğünün önüne bir ulusun adının sıfat ola- rak getırilmesıni doğru bulmadığımı söyledim. Tam o sırada "Fransız hapishaneleri''nde bir ayaklan- ma vardı. Bir mahkûm parmağını keserek Fransız Içişleri Bakanı'na göndermiştı. Fransız gazetele- rinde okuduğum bu bilgilerden söz ettim. Arala- rında tartıştılar. Konu böylece "Türk" sözcüğüyle vurgulanan "hapishane" kavramından bir başka boyutataşınmıştı.. Yine o günlerde Helsinki pariamentosunda, "He/- sinki Watch Comitte" adlı kuruluşun düzenlediği toplantıda, Türkıye'den bir siyasal göçmen olarak, hazırladığım uzunca yazıyı okudum... Bu yazıda, 12 Eylül rejiminin suçlan sayılıp dökülüyor, fakat aynı zamanda Türkiye'nin çagdaş kimliğinin de altı çiziliyordu. Konuşma sonrasında, orada bulu- nan gazetecilerden News Week muhabiri Nagorsky adında bıri, yanıma gelerek konuşmamdan hoş- lanmadığını söyledi. Hoşlanmayışının nedeni bu ko- nuşmada Türkiye'nin çağdaş kimliğinden de söz edilmiş olmasıydı. Adından Slav asıllı olduğu an- laşılan bu Amerikalı gazeteci belki de benimle bir konuşma yapmayı tasarlamış, fakat benim konuş- mamı dinledikten sonra bundan vazgeçmişti... Buna benzer bir olayı Fransa'da yaşayacaktım. Türkiye hapishanelerindeki işkenceler konusunda bir "Katolikgazetesi" için benimle konuşma yap- mak üzere telefonla randevu isteyen bir gazeteci, yapacağımız konuşmada siyasal bir göçmen ola- rak Fransa'da yaşadığım sıkıntılardan da söz et- mek istediğımi söylediğimde, konuşmayı yapmak- tan vazgeçmişti... • • • Turgut Özal başbakan olarak Fransa'ya geldi- ğinde, Fransız Komünist Partisi'nin yayın organı l'Hu- manit'e'de "Paris'te TürkKanunu" başlıklı bir ha- ber çıktı. özal'ın korumalan Fransız gazetecileri tar- taklamıştı. Gazeteye bir mektup yazarak, bu olay sözgelimi Yunanistan'daki faşist cuntayla ilgili ol- saydı, habere "Paris'te Grek Kanunu" diye bir başlık atar mıydınız, yoksa "Paris 'te albayların ka- nunu" vb. türünden bir başlık mı koyardınız diye sordum... Yanıt alamadım. (Bu mektubun metni, "İki Ateş Arasında" adlı kitabımdadır.) "İki Ateş Arasında" Paris'te kurucusu olduğum "Anka" adlı derginin ilk sayısı için yazdığım giriş yazısının adıdır ve ilk cümlesi anımsadığımca ve özetle şöyledir: "Demokrasi ve insan haklan için savaşım veren Türk aydını iki ateş arasındadır: Kendi ülkesinde hedef olduğu demokrasi karşıtı baskılar ve yabancı ülkelerde Türkiye 'ye karşı ön- yargılar..." • • • Buraya kadar yazdıklanm, Türkiyeli bir "muha- lif aydın" olarak yaşamınız demokrasi ve insan hakları için savaşımla ve bu savaşımın (kimi kez yaşamınızla ödedığiniz) nice sıkıntılı sonuçlanyla geçiyor olsa da Batı ülkelerinde neden yeterince "muhalif aydın" sayılamayacağınızın kendi dene- yımlerimden örneklerle bir özeti ve isteniyorsa eğer "reçetes/"dir. Onların gözünde "muhalif aydın" olmanın "re- çefe"si ise, yapıtınızla ve eyleminizle gerçekten ön- cü ve muhalif olmanız değil; ülkenizin tüm demok- ratik kazanımlannı, çağdaş kimliğini, bu uğurda ve- rilmış savaşımları, yaşanmış özverileri bir çırpıda yadsıyarak, kendinizi ülkenizden ve ülkenizin in- sanından soyutlayarak, Batılının bilincine ve bilin- çaltına, Türklerin zalim ve aptal, Türkiye'nin ise yaşanılamayacak kadar berbat bir ülke olduğuna ilişkin açık ya da örtülü mesajlar göndermektir. ataol b@ cumhuriyet.com.tr. Faks:(0212)513 85 95 BUTIK OTEL Sıra dışı tatilinizde, kent yorgunluğunuzu atmak için öncelikli tercih edebileceğiniz; Tanh. Dağ ve Denizin; Kaz Dağı eteklennde sizi karşıladığı otantik mekân 1 oda (İki kişi) 150 YTL. Y/P Adatepe Kö>ü - Küçükku\u ÇANAKKALE/Tl RKİ\ E Rez Tel:+90 286 "52 65 81 Faks +90 286 "52 20 66 Çanakkale trtıbat Tel&Faks +90 286 21" -P 0" HHH.hunnaphan.com e-mail: ınfonhunnaphan.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog