Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

2 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bucakyine bulunamadı • AISICARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eskı DEP" nıilletvekillerinin yeniden yargılandığı Ankara 11 No'lu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasına geçen celse kamu tanığı olarak çağnlan eskı DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edıp Bucak "Siverek'teki adresinde bulunamadığı için" katılmadı. Duruşmada, TRT'nin bilirkişi tayin edilmesi de avukatlann itirazlanna neden oldu. DEP'lilerin avukatı Yusuf Alataş, TRT'nin bağımsız olmadığını savundu. Ketenci genel sekreter • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'den kopup partısıne katılan milletvekillerini parti vitrinine taşıdı. SHP Partı Meclisi'nın öncekı gün yapılan toplantısında Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi. Genel Sekreterliğe Ahmet Güryüz Ketenci getirilirken, milletvekilleri Hakkı Akalın, Mustafa Sayar ve Ersoy Bulut da MYK'ye gırdi. Tansel Çölaşan yeniden seçildi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay Başkanvekıli ve îdan Dava Daireleri Kurulu Başkanı Tansel Çölaşan, bu göreve yeniden seçildi. Danıştay Genel Kurulu'nda dün yapılan seçimde Çölaşan, 60 üyenin oyunu aldı. Tansel Çölaşan bu görevi iki yıl daha sürdürecek. Kesici'nin babası yaşamını yltipdi • Haber Merkezi - Eski milletvekılı ve eski DPT müşteşarlanndan tlhan Kesici'nın babası Nun Kesicı (85) dün yaşamını yitirdi. Yaklaşık üç aydır Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi"nde tedavi gören Nun Kesici'nın cenazesi bugün Sıvas'ta toprağa verilecek. Meclis'te sesinin kısılmasını protesto için ilk olarak genel kurulu terk etme karan aldı CHP sokağainecekANKARA (CumhuriyetBü- rosu)- AKP'nin, tartışmah ya- salarda ısrar etmesıni, devletin kurumlanyla çatışmasını, ana- yasaya aykınlığını bile bile IMF yasalannı çıkarmak için anti- demokratik içtüzük değışiklıği yapmasını protesto eden CHP, muhalefetini meydanlara indır- meye hazırlanıyor. Hükümetin başta yargı, üni- versıteler olmak üzere devlet kurumlan ve toplum kesimle- riyle "kavgah" bır görüntü çiz- diğini dikkate alan CHP. *yük- selen toplumsal muhalefetin se- sT olmak için harekete geçme karan aldı. AKP'nin son olarak muhalefetin sesini kısan içtü- zük değişikliği yapmasının "bardağı taşıran son damla" ol- duğunu belirten CHP yönetici- leri, Baykal'ın önceki günkü halkı "göreveçağırdığr çıkışı- nın alrında da bunun yattığına dikkat çektiler. CHP grubu da dün olağanüs- tü toplanarak yenı içtüzük hü- kümlerine göre çıkanlacak ya- salann Meclis Genel Kuru- lu'ndaki görüşmelerine katıl- mama, komisyonlardaki tasan- A$ACIDA FAŞİZM VAR İçtüzükdeğişikliğiniprotestoeden CHP'BlerGenel KuruTuterketti. (AA) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Muhalefetin sesini kı- san içtüzük değişikliğini protesto ederek TBMM Genel Kurulu'nu terk eden CHP, muhalefetini TBMM Plan ve Bütçe Komısyonu'nda görüşülen "Sosyal Sigprtalar ve Genel Sağjık SigortasT Yasa Tasansı'na yönlendirdı. Komisyon üyesi olmayan 20 dolayında milletvekili tasa- n üzerinde söz isterken, CHP'liler maddeler üzerinde çok sayıda önerge vererek görüşmeleri tıkama taktiği iz- ledi. Genel kunılu terk ettikten sonra komisyona giden CHP milletvekilleri, genel kurulu kastederek "Aşağıda faşizm, burada özgüriük var, biz de buraya konuşma>a gekük" diyerek söz istedıler. Çok sayıda CHP'li söz alınca, maddelerin görüşülmesine geçilemedi. lan ise "sözalarakengelleme" karan aldı. CHP'nin birsonraki strateji- si ise sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak muhalefetini sokaklara indir- mek olacak. CHP Grup Baş- kanvekili Haluk Koç, bundan sonraki tavırlannın sorulması üzerine "Parlamentoükanırsa, sesleri kesilirse, CHP sosyolojik kurallar gereği sesini duyura- cağı platformlar bulur" diye- rek bunun işaretini verdi. Bunun "Sine-i millete dönülmesT ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı sorusuna Koç, "O konuda bir şeysöylemekşu aşamadanıüm- kün değiL Bekleyelim. göretim geüşmeleri™ Yüksek yargının karannı görelim. Gelişebilecek durumlara göreCHP stratejisi- ni saptayacakur" dedi. Koç, par- rısinin olağanüstü toplantısından sonra yaptığı açıklamada da AKP'nin "tek sesh" Mectis" is- tediğini belirterek "Antidemok- ratiktüzükdeğisikliginden son- ra CHP olarak muhalefet rolü oynamayacağız'1 dedi. " CHP Ğenel Başkan Yardım- cısı Mustafa Özyürek ise Bay- kal'ın çağnsımn temelinde, AKP'nin Meclis'i "muhalefe- te kapatma" anlayışına tepki- nin yattığını söyledi. Baykal' ın açıklamalannın bazı kesimle- rince "darbe çağnsı" gibi yo- rumlanmasına da tepki göste- ren Özyürek, "CHP, demok- raük kurallar içinde mücade- lesini yürütecektir. Sokaklara, meydanlara inecektir. Hele bir darbe çağnsı yapması asla söz konusu olamaz. Darbe her za- man CHP'yivurmuştur, darbe- lerden en çok sokular çekmiş- tir" dedi. İçtüzüğe dava Öte yandan CHP TBMM Iç- tüzüğü'nde değişiklik yapılma- sı hakkındakı karann iptali ve yürürlüğünün durdurulması is- temıyle Anayasa Mahkeme- si'nde davaaçtı. KOÇ'TAN SERT ELEŞTlRl: 'Hükümet kartondan kahraman' ANKARA (Cumhu- riy«tBürosu)-CHP Grup Başkanvekıli Haluk Koç. partisıne eleştiriler yö- nelten AKP Genel Baş- kan Yardımcısı Dengir Fırat ı. "tahammül edft- mesizor kmüik'' diye ni- telendırirken. AKP'yi de "EMFninkuklasıolmak- bT suçladı. Koç, dün düzenlediği basın toplantısında TBMM içtüzüğünü de- ğişürerek muhalefetin sesini kısmaya çalışan AKP'ye ve Fırat'a yük- lendi. Fırat'ın "HaMa- mız, devlete sahip çık- mak için AKP'yi iktida- ra getirdi" sözlerine "Breh,breh,breh"dıye yanıt veren Koç. bu tu- tumu ^taktyyenindikâlâ- sı" olarak nitelendirdi. Halkın AKP'yi "hor- tumculann hortumunu kesmesi. faldrefakura>a sahip çıkmasT umuduy- la işbaşına getırdiğini kaydeden Koç. "Onlar nevapolar. IMFnin kuk- lası, kartondan kahra- man okhılar,TBMM İçt- züğünü sabote ernıekten çekinmediler" dedi. AKP'nin, "tarikatkad- rolannı 'bizden olsun" manoğıyla devlet kadro- lanna yerleştirdiğini be- lirten Koç, bu kadrolaş- manın "başkomutanı- nın" da Başbakanlık Müsteşan Ömer Dinçer olduğunu belırtti. Baş- bakan Tavyip Erdoğan'ın "Üniversitelerle bilinçli çaüşnıaya girme hobisi" olduğunu kaydeden Koç, "HerfirsattaTürkhe'nin aydınhk fenerleri olan ünKersitelere saldırma- yL sataşmayı kendisine hedef seçtL İmam konu- şur da cemaatdurur mu? Cemaat de burada çalı- şıyor. İmam-cemaat ben- zetmesi halk deyimimiz- dir" diye konuştu. Türkıye'de ultra neoli- beraller, köktendmciler \e bölücüler arasında "sarmaş dolaş bir itti- fak" olduğunu belirten Koç, bunlann her yerde izlerinin görüldüğünü belirterek," Aflah bun- ları ıslah ctsin" dedi ÇİZMEDEN YUKAI» MUSA KART BU PARÇAYI GÖTÜRMEM İYt OLDU_. ARTIK KİMSE PEŞİME DÜŞMEK İSTEMEYECEK !.. musakart@yahoo.com VEFAT Sıvas-Zara eşrafından merhum Hacı Molla Hüseyin ile merhume Azime Kesici'nin oğlu; Ali Rıza ve Hamdi Şükrü Kesici'nin kardeşleri, llhan ve Ihsan Kesici ile, Nuran Başyurt, Suzan ve Gülersin Kaplan'ın sevgili babaları; Halise Kesici'nin değerli eşi, Sıvas tüccarlarından OSMAN NURİ KESİCİ 1 Temmuz 2005 Cuma günü Sıvas'ta vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 2 Temmuz 2005 Cumartesi günü Sıvas Ulucami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Sıvas Kabristanı'ndaki aile mazarlığında toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin. Ailesi adına İLHAN KESİCİ CHP'de 'sahte üye' suçlamalannın arkası kesilmiyor 180 delegenin kaydı yok TARKANTE.MUR CHP İstanbul Demokratik Girişı- mi Sözcüsü BaturÜter. CHP İl Baş- kanı Şinasi Öktemın "Delege se- çimkritertemizyapılmıştır'1 açıkla- masının gerçeğı yansıtmadığını be- lirterek, "Delege seçimleriyle, CHP'dekiAtatürkçüler. demokratik sokular ve Sivil Toplum Kuruluşla- n üyeleri temizlenmiştir" dedi. Ctelege seçimlerinde sahte üye tar- tışmalanyla gündemden düşmeyen CHP'de sular durulmuyor. Seçim- lerin, üyelerden habersız yapıldığı- nı, delege listelerinin ilçe seçim ku- rullan tarafindan SPY'ye aykın ol- duğu gerekçesiyle bir kısmının ip- tal edildiğini \-urgulayan Ilter, "De- legeseçimleri sandıksız' yapünnşnr" dedi. Ilter, Caferağa ve Fenerbah- çe'de ise seçim yerlerinin son anda değiştirilerek üyelerin seçıme katıl- malannın engellendiğini söyledi. Kadıköy ADD Başkanı Birol Ba- şaran da Kadıköy Atatürk Mahal- lesi'nde bir tek seçim sandığı kon- madığını ve üyelerin yanlış yönlen- dirilerek seçime katılımının engel- lendiğini belirtti. CHP üyesi ve Tü- ketici Bilincini Geliştirme Derneği Genel Başkanı Fuat Engin de. Ka- dıköy'de birçok mahallede seçim sandığı konulmadığının altını çizdi. Bağcılar İlçe Seçim Kurulu Baş- kanlığı. Bağcılar İlçesi 6. Olağan Kongresi delege lıstesınde bulunan 111 delegenin. Yargıtay Cumhuri- yet Başsavcılığı listesinde kayıtlı olmadığı gerekçesiyle SPY'nin 10. maddesi gereği. adlanmn de- lege listesınden çıkanlmasına ka- rarverildı. Avcılar ilçe Seçım Ku- rulu da. delege listesindeki 357 ki- şiden 69'unun Yargıtay listesinde parti sıciline kayıtlı olmadığı ge- rekçesiyle listeden çıkanlmasını karara baeladı. ÖzürlülerYasası Meclis'tengeçti Engellüere vergi kolaylığı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Özürlülerin topluma katılımını sağla- mak, yaşamlannı kolaylaştırmak ve ulus- lararası standartlara ulaştınlmalannı sağ- lamak amacıyla hazırlanan yasa tasan- sı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edil- di.Yaklaşık 8.5 mılyon engelh yurttaşın yıllardan beri beklediği yasanın getirdi- ği düzenlemelerden bazılan şöyle: • Iş yaşamı ve işe alım sürecinde özür- lülerin aleyhıne aynmcı uygulamalara gidilemeyecek. • Özürlülerin eğitim alması engelle- nemeyecek. YÖK bünyesinde Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi ku- rulacak.TDK "TürkİşaretDiliSistemr oluşturacak. • Türkiye sınırlan içinde 200 metre- kareye kadar tek konutu olan özürlü, em- lak vergisi ödemeyecek. • Kamu kurum ve kuruluşlanna ait me%cutresmiyapılar, tümyol,kaldınm, açık ve yeşil alanlar ve umuma açık hiz- met \ eren her türlü yapılar. toplu taşı- ma araçlan, 7 yıl içinde özürlülerin en- şebilirliğine uygun duruma getirilecek. POLİTtKA GUNLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Kaygılı Bekleyiş... Türkiye nereye götürülmek isteniyor? Bu soruya yanıt vermek her yurtseverin, "demok- ratım" diye geçinenlerin birincil görevidir... Kimileri de "Biz de bu gidişten memnun değiliz ama..." diye başlayıp sözü döndürüp dolaştırdık- tan sonra "Hele biraz bekleyelim, AKP iktidan eko- nomiyi de rayına oturtuyor" diyor... Türkiye laik, demokratik bir ülke... Peki Türkiye aylardır neyi tartışıyor... TÜBlTAK'ı, YOK'ü, kaçak Kuran kurslannı, ılım- lı Islamı... Üniversitelerarası kurul toplantısında "sıkma- baş", YÖK'te imam hatip liseleri, TÜBİTAK'ta ılım- lı Islam... Başkent Ankara da derin bir sessizlik egemen... Bunun adına "kaygılı bekleyiş" de denilebilir... Dinci gazetenin başlığına bakıyorum dün sa- bah... Başlık şöyle: "Teziç'e fırça!" Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, YÖK Başka- nı Erdoğan Teziç'e yanıt veriyor: "YÖK Başkanı muhalefet sözcüsü gibi. Başkan oraya buraya laf yetiştireceğine kendi işine bak- sın." TBMM kampusunda "Meclis Camii" var... Şimdi "Mec//s CamıV'nde Kuran kursu açılmış... Muhabır, "Meclis Camii"r\e gelen çocuklara so- ruyor: Niye geldiniz buraya? Çocuklar: "Kuran kursu için..." Cami imamı Yusuf Şahin ise olayı yalanlıyor: "Lojmanlarda oturan personelin çocuklan sade- ce bilgi almaya geldi..." imam Yusuf Şahin'i muhabir sıkıştınyor. "Ne bilgisi alacaklardı?" Yusuf Şahin: "Bu kurs sayılmaz. Ben Meclis lojmanlannda oturan çocuklara din dersi verdim..." • • • Sorular çoğalmaya başhyor kafamda... Kuzey Ege'ye iniyorum... Üreticiler ne yapıyor, CHP, MHP, DYP, ANAVA- TAN, DSP ne âlemde; köylerde, kasabalarda ne- ler oiuyor? Söke Ovası'ndan Gediz Ovası'na ıneceğim, Bergama Ovacık'ta yaşananlan saptamaya çalışa- cağım... Havasıcak!.. Istanbul'dan aynlmadan önce Suttanahmet Mey- danı'ndaydım... On-on beş kara çarşaflı kadın Ayasofya'nın önün- deydi... Amerikalı, Japon, Ingiliz, Rus turistler ellerin- de kameralarla kara çarşaflı kadınları çekiyordu... Bir turist rehberi şöyle dedi bana: "Kara çarşaflıları birtakım sanklı, şalvarlı adam- lar bilerek getiriyorlar buraya. Turistlere 'Türki- ye'de kadınlar böyle giyınir' havas; veriyorlar." Turizm Bakanı Atf la Koç, sıcak havalarda sü- rekli uyuyor, eşi Şadiye Hanım da eşine ayak uy- durup gözlerini kapatıyor... Ne de olsa sevimli mi sevimli uyuyan bir baka- nımız var!.. Dışışleri Bakanı Abdullah Gül ise "Yemen Tür- küsü"nü dinlerken duygulanıp ağlıyor... Gül, Yemen'ın başkenti Sana'da Fethullahçı bir okul açtı... Azerbaycan'dan Yemen'e kadar Fethullahçı okul- lar... Okulda görev yapan Mono Hanım, Bakan Gül'e "Türk okuluna hoş geldiniz" deyip eklemiş: "Hayatta görmek istediğim ikiyer var. Biri Mek- ke, biri Türkiye..." Yemen'deki Fethullahçı okulun adı nasıl olur da "Türk Okulu" olur? Acaba Bülent Ecevrt hâlâ Fethullahçılan "tari- katlar içinde bir denge öğesi olarak" mı görüyor? Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor, laik sistem iğdiş edilmek isteniyor... CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, AKP Meclis Iç Tüzüğü'nü değiştirirken Türkiye'ye sesleniyon "Ülkeye sahip çıkın!" Çıkalım çıkmasına da şu CHP delege seçimle- rindeki "ayakoyunları"na, "çıkarhesaplan"nane- den "dur" demiyor Baykai? • • • Eski DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın Cum- huriyet'te yay\mlanan duyumsunu CHP yönetimi nasıl karşıladı? Budak şöyle diyordu: "Kaçak müteahhitlerin delege olduğu yerde ben üye olamıyorsam, bu durumu CHP parti örgütü- nün ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum." Ayıba, hukuksuzJuğa, haksızlığa karşı isyan ediyor Rıdvan Budak... Baykal, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, üniversiteleri, "Türkiye elden gidiyor" diye uyarırken CHP içindeki ayak oyunlarına göz yumuyor... CHP'de "birlik ve beraber- lik" zamanıdır... YoksaTürkiye'ye ve CHP'ye yazık olacak!.. hikmet.cetinkaya " cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Üniversitenin isim değişikliği • ANKARA (Cumhurijet Bürosu) - Osmangazi Üniversitesi'nin adı "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi" olarak değiştirildi. CHP Eskişehir milletvekilleri Mehmet Ali Ankan, Cevdet Selvi ve Mehmet Vedat Yücesan'ın, 'Osmangazi Üniversitesi'nin adının 'Eskişehir Osmangazi Üniversitesi' olarak değiştirilmesi için hazırladıklan yasa teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Hasan Esat IŞIK'ı Ölümünün 16. yılında saygı ve özlemle anıyonjz. AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog