Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC İmtiyazSahibi: CUMHURfYET VAKF1 adna tLHAN SELÇUK Genel Yayın Yonetmenı İbrahim Yıldız # Yazuşlen Muduru Safim Alpadan#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu • Haber Merkezı Muduru Hakan Kara lstıhbarat Cengız \ ıldırım • Ekonomı Hasan Erış # Kultur Egemen Berkoz • Spor Ab- dulkadır Yucelman 0 Makaleler Samı Ka- raoren 0 Duzeltme Abdullah \ azıcı 0 Bıl gı-Belge EdıbeBuğra 0 YurtHaberlerı Meh- met Faraç • A\rupa Temsılcısı Guraj Oz Ya\ın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan) Emre Kongar (Da- nışman) Orhan Ennç, Hıkroet Çctınkava, Şukran Soner, İb- rahım \ıldız. Orhan Bursalı, Mustafa Balba\, Hakan Kara. Temsıkiîi Mustafa Balba\ Ataturk Buhan \o 125 Kat 4 BakanlıklarTel 4l9^o:Ol"hatı Faks 41950270 tzmırTemsıIcısı S«rdar Kızık, H Zı>a Bl\ 1^2 S 2 3 Tel 4411220 Faks 44!8~4S • \dana Temsılcısı Çetm V ıgenoglu, InonuCd 119 S No 1 1 Tel 363 12 11 Faks 3631215taialvaTemsılcısı AhntetOnıçoğhıDenızMah Çebkbaş 1§ Meıiea Kat6Antal)aCumhumefCad 80*5 Tel 0242 24800^ Faks 248"M" 0 idanveMalıtşler BülentVener 0 Sanş Fa- zıJet Kuza 9 Cumhurnet Reklam • Genel Mudur Özlem A\den 0 Genel Mudur Yardım- cısı Nazende Pal Tel (0212)25198 74-75 251 98 81 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- (212nl20>05Faks 2125138463 \aıunb>uı ^ an ( -\ian_! Basın\e^jMiıcıiıkA.Ş TurkocaiıCad J 9 4 1 CaaaloÜuM Mlslanbul PK.246 Sukcı * W İ Isı Td t ' L 12uıChl20tBll Fafcj l 8 < ^ \3\2m sureiı\avTn »»•» . u m h u m « t o m t r 2 TEMMUZ-0 fmsak İ28 Gûneş •> 29 O f l e l H ' tkındı 17 13 A.kşam 20 49 Yatsı 22 39 Bikininin aksesuvan kuruçiçek Brezilya 'da birkaç hafta once Rio de Janeiro 'da esen moda ruzgârı bugunlerde Sao Paulo 'da esiyor. Kentteyerti veyabancı çok sayıda modacınm 2006yılı ilkbahar-yaz koleksiyonu gorucüye çıkıyor. Tabii, koleksiyon Ukbahar-yaz doneminin olunca podyumda mayo eksik olmuyor. BrezUyalı modacı 4gua de Coco'nun imzasını taşıyan koleksiyonda pastel renkli bikiniler çoğunluktaydu Uçuk renklerdeki mayolar, yaz aksesuvariannın vazgeçilmezlerinden olan tahta boncuklar ve kuru çiçeklerle dizümiş kofyeler ve buyük şapkalarla tamamlanmıştu (REUTERS) FARKLI ALANLAR İSTİYORLAR Turistin tatil anlayışı değişti ÖZCAN OZGUR MUĞLA - Tunzmın artık "deniz, kum ve gü- neş" uçgenınden çıkması gerektığını belırten Muğla Unıversıtesı Tunzm Bolumu Oğretım UyesıDoç Dr MetinKozalc "Dünj'ada'tema- lı tunzm' ön planda jer ahyor" dedı Her ge- çen yıl daha fazla tunst çeken Turkıye'nın, de- nız, kum \e guneş zengınlığının yanı sıra fark- lı alanlara ılgı duyan tunstlere de yonelmesı gerektığı vur- gulandı Geleneksel kfiltfir Oğretım uyesı Kozak, dun- yada tunst tıpının değıştığını vurgulayarak, "Arük tu- rist tatil boyuiKa denidn ve havuzun kenannda vakit geçireceği bir tatil is- temiyor; eğlenmek, yeni bir şevler bulmak ıstrvor. Ya da ozel ilgi alanlan, bir tatitin konseptini oluşturuvor. Örneğin kültür ve sağhk turizml birçok kişinin tatil anlayışına y ön veriyor. Meditasvon yapmak isteyenier. misti- sizm peşinde olanJar. tatil bovıuıca masaj ve cilt bakımı vapbrmayı ha> al edenler veya bir şehrin mimari deta>larinı ya da geleneksel kültürünü öğrenmek istevenler yeni pazaıiar yaraölması- na öncü oluyorlar" dıye konuştu Alhayda 1 milyonu aşkın turist • ANTALYA(AA)- Antalya'ya bu yılın al- tı aylık donemınde ha- vayoluyla 2 mılyon 899 bın 38 tunst geldı An- talya Kultur ve Tunzm II Mudurluğu'nden ah- nan bılgıye gore, geçen ay Antalya'ya havayo- luyla 829 bın 885 tu- nst gınş yaparken, yı- lın altı aylık donemın- de bolgeye gelen tunst sayısı 2 mılyon 899 bın 38'eulaştı Burakam- larla, Antalya'ya gelen tunst sayısı rekor sevı- yeyeulaştı Antalya'ya gelen tunst sayısının aylık yuzde 26, yıllık yuzde 25 oranında art- tığını belırten yetkılı- ler, yıl sonunda hedef- lenen 7 5 mılyon tunst sayısına ulaşılacağını bıldırdıler Brando'nun eşyası 2.4 milyona satıldı • NEW YORK (AA) -Akcığer yetmez- hğınden geçen yıl haya- tını kaybeden sınema- nın unutulmaz aktoru Marlon Brando'ya aıt 320 parça eşya, New York'ta duzenlenen bir açık arttırmada toplam 2 4 mılyon dolara satıl- dı Chnstıe's muzaye- de e\ı tarafından du- zenlenen ve 6 5 saat su- ren açık arttırmaya, Brando hayranları \e koleksıyoncular akın ederken dunyanın dort bir tarafından alıcılar datelefonlakatıldı Bu- yuk kısmı rol aldığı filmlerde kullanılan eş- yarun 1 mılyon dolara satılacağı tahmın edı- lırken açık arttırmada mıktar 2 4 mılyon do- lanbuldu Brando'nun kenannda notlannın bu- lundugu "Baba" fıl- mınden bir metın, en yuksek fıyattan satılan füm metnı rekorunu kı- rarak312 bın 800 do- lardan alıcı buldu WWF'nin raporuna göre önümüzdeki elli yıl içinde Jcüresel sıcaklık 2 derece artacak Akdeniz aşacaktstanbul Haber Servisi- Dunya tu- nzmmın yuzde 30'unu oluşturan Ak- deniz Havzası, 2060 yılına kadar ol- ması beklenen 2 derecelık kuresel sı- caklık artışı nedenıyle sıcak hava dalgası, kuraklık. orman yangınla- n, susuzluk ve tanmda venm duş- mesı gıbı sorunlarla karşı karşıya ka- lacak Dunya Doğayı Koruma Vakff nın (WWF) yayımladığı raporda kure- sel ısınmanın Akdenız'ı cehenneme çevıreceğıne dıkkat çekılerek, "Ozel- Kkle turizm endüstrisi bu durumdan olumsuz etkilenecek. Akdeniz'in ikli- mi ısuıdıkça ve değiştikçe, turistler sı- cak y az gunlennde kavrulmak yerine, soğuk ulkelerinde kalmayı tercih ede- cekler" deruldı Raporda, ıklım değı- şıklığı kontrol altına alınamazsa Ak- deniz'in cıddı sıcaklık artışlanyla kar- şılaşacağı, yıl ıçınde sıcaklığın en yuk- sek olduğu gunlenn (35 derece ve uze- n) altı haftaya kadar uzayacağı vurgu- landı Sıcak gunlenn sayısındakı artı- şın, onnan yangınlan tehlıkesını de berabennde getıreceğı ıfade edılenra- KALEİÇİ'NİN • • •• GOZU MECLİSTE ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) -Unlû gezgın Batuta'nın, "surlarla çevrfli kent" dıye tanımladıgı. Evliya Çefcbi'nın de "4 bin 400 metre uzunluğunda ve uzennde 80 kuienin buluûduğu surlarla çevrili kent" dedığı Kaleıçı, şımdı umudunu Meclıs'e bağladı CHP Antalya Mılletvekılı Feridun Balogu başta olmak uzere, 36 mıUetvekıu Kaleıçı'nın sorunlannın ıncelenmesı ve çÖzum yollannın bulunması ıçın TBMM'de Arastırma Komısyonu kurulmasını ongoren onergesını, TBMM Başkanlıgı'na sundu | Onergede, Kaleıçı'nın kentsel ve arkeolojık koruma alam olarak yıllardır çozum bekleyen sorunlarına dıkkat çekıldı Kaleiçı'nın bugunku durumu, sorunlan ve geleceğı tartışılırken bolgeye eskıyen bir yapı gıbı degıl geçmışten geleceğe aktanlan tanhsel bir bınkım olarak bakılması gerektığı vurgulandı Onergede, sorunlann araştınlarak nedenlennın saptanması ve alınması gereken tum onlemknn belırlenmesı amacıyla Meclıs Araştırması açılması ıstendı Mılletvekıllen Kaleıçı'nde, alfyapı yetersızhğı, terk edılmış yapılar, gmenlık, trafık duzenlemesı, yangın tehdıdı, gurulta kırlılığı gıbı sorunlar olduğuna dıkkat çektı porda, bu durumun tunstlenn guvenlı- ğını tehdıt edeceğı kaydedıldı Akde- niz'ın guney kıyılannda orman yangın- lan tehlıkesının yıl boyunca gorulduğu belırtılen raporda, "Bu tehlike neredey- se Akdeniz'in tamamı için geçerü \e or- man yangınlannın gorulebileceği gun savısının sıcaklık arnşı nedenhle alü haf- tayı aşması beklenıyor" denıldı Raporda tanm sektorunun genel du- rumunun da endışe \ encı olduğununaJ- tı çızılerek, yuksek sıcaklık \ e uzun su- relı kuraklığın venm duşmesıne yol açacağı anJatıldı Sıcaklıklar artıp yaz yağmurlan or- tadan kalktıkça, fasulye, mercımek, ayçıçeğı gıbı duzenlı sulama gerektı- ren urunlenn azalacağı belırtılen rapor- da, sulama gerektıren ekınlenn \ enmı- nın yuzde 40 oranında duşmesının bek- lendığı kaydedıldı WWT'nın Iklım -..jdSfoSl^b^ frnpram ı Yonetıcısı Jen- nifer Morgan, yaptığı açıklamada "lk- Mrn değişikliğinin Akdeniz ekonomisi- ne vapacagı tamir edilemez zarariar- dan kaçuımak ıçın kuresel ısımnayı ön- lemeli ve şimdi harekete geçmeliyiz. Önümüzdeki hafta Iskoçya'da G8 zir- vesi bir araya gelecek olan dunya lider- leri, karbondıoksit sahnunlarmı azalt- mak ve iklıııı değişikliği tehlikesini ön- lemek için somut çözümler ve eylem planıyla ortaya çıkmahlar" dedı Bir ilk daha gerçekleşiyor ve Mithat Selection size tüm alışverişlerinizde ılk defa %30 ındırım keyfi sunuyor. Üstelik nakıt odemede ekstra %10 indirim veya 6 taksit avantajı sızı beklıyor. 05ILKBAHARYAZ www mithatselection com tr •Istanbul Bagdat Caddesı 0 216 411 13 61 • istanbul Rumelı Caddesı 0 212 233 89 30 • Istanbul Gallena 0 212 560 41 65 • istanbuJ Kadıköy 0 216 336 31 58 • Ankara Tunalı Hılmı 0 312 427 79 04 • AntaJya Konyaafti Caddesı 0 242 241 63 46 • Bursa Çekırge 0 224 235 04 02 Magazalarımız P a z a r g u n l e n açıktır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog