Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER AÇI MUMTAZ SOYŞAL Zavalhlık BİR HAFTA SONU SABAHINDA ülkesine "zavallı" den- dığını okumak hoş bır şey olmasa gerek. Ama, dün Tür- kiye Cumhuriyeti vatandaşlarının büyükçe bir bölümü bu L çokacı bedbahtlığı yaşamak zorunda kaldı. Ingilizlerin ün- lü "Financial Tlmes" gazetesi, "Zavallı Türkiye" diyordu, "B4kleme odasında kırk iki yıl geçirdikten sonra.. müza- /Rereler kasten yerteştirilmiş olan bir açık uçluluk ifadesi eşliğindebaşlıyor... Müzakere ilerledikçe Türkiye'nin ulu- sal haysiyetini kıncı durumlar daha da artacak." Dikkat ederseniz, Istanbul'daki "Mütareke bas/n/"nın çoğu Ouentin Peel'in bu başlığı taşıyan haberini ya hiç vermedi ya da kenarda köşede bir yerlere sıkıştırdı. övü- cü olsaydı, göklere çıkanrlardı. Utanç mı? örtbas etme çabası mı? Haikı oyalayıp ikti- dara yaranmanın bir başka örneği mi? Aslına bakarsanız, kendi ülkenıze siz "zavallı" deseniz suç sayanlar bile çıkar. "Türklüğe hakaret"e sokulabile- ceği gibi, "vatan hainliği"ne kadar gider. Ne var ki, bir yabancının hem de saygın iş çevrelerinde çok okunan bir Avrupa gazetesinde yazdığı o satırları oku- mak böyle bir suçlanmanın verebileceği acıdan da acıdır. P e k i , kırk iki yıl boyunca ülkeyi bu durumlara sokmuş olanlann ve hele şimdi, durumun ne olduğu açıkça bel- li olduktan sonra da, sokmaya devam edenlerin hiç mi su- çu yok? Düşünün, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na tam üyelik hevesiyle 1963'te katılışın üzennden bunca yıl geçmiş ve o zamanlar Batı Avrupa'nın karşısındaki Doğu Bloku'nda yer alanların hemen hepsi şimdi AB'ye tam üye olmuş du- rumundalar. Oyılın Kanlı Noel'inde Kıbns'ınTürklerini kat- liamla yok etmeye kalkışan Rumlar bile aralannda. 1945'ten 1989'a kadar Soğuk Savaş'ın gerilim yılları boyunca Batı'nın değerlerinı ve güvenliğini sağlamak ıçın bin bır güçlüğe katlanmış, hatta Kıbrıslı Rumlarla Yunanis- tan'ın insanlık suçlarını durdurmak uğruna yüzlerce şehit vermiş Türkiye ise, bekleme odasında iğfalden iğfale sü- rüklenmekte. Böyle rezalet, böylesine bir zillet olabilir mi? Zillet, bugünleri yaşamakta olanlanmızın zilletidir. 1963'te olgun yaşta olup da Avrupalılık umuduna kapılmış olanlann çoğu artık yok. Onlar, bu umudu sürdurerek ya- şadılar ve gittiler; zilleti yaşamak bizlere kaldı. Üstelik, ar- tık o umut yok. Adamlar, müzakereye giren ülkeler arasın- da ilk kezTürkiye için kullandıkları "ucu açık"deyimini her fırsatta tekrarlayıp durmaktalar. Hem de, yıne ilk defa ve AB hukukuna aykın olarak, yanına "serbest dolaşım ve ta- nm gibi alanlardaki sınırlamalar kalıcı olacak" sözünü ek- leyerek. Hâlâ eşikte bekleyip kapı çalmanın "yüzsüz dilenci- Hk"\er\ başka anlamı kalmış mıdır? 'Hüzün' Fransa bir yanlışa "dur" dedi. Hollanda da onu izledi. îtalya, artık "Avro'yu istemiyorum" diyor. Almanya'daki anketler "hayır"ı gösteriyor. tngiltere zaten A\Tupa'ya "ada"dan bakıyordu. O da AB Anayasası oylamasım öteledi. Bu durumda başka seçenek kalmadı. AB, çorap gibi sökülüyor. Prof. Dr. Mahir AYDIN îstanbul Üniversitesi A vrupa Birliği, herkesten önce Fransa'nuı düşüy- dü. Ve Fransa, bu birhğin Almanya ile, olmazsa ol- mazı. Son günlerde ne oldu Fransa'ya? Başına tuğla düşme- diyse, aklına ne düştü ki? Oysa bir "ilk" gerçekleşecekti Avrupa tarihin- de. Ama olamadı. AB Anayasası'na "hayır" dendı. Çünkü Fransa Alman- ya'ya güvenmedi. Oylama öncesinde, Almanya'nın tarihsel çizgisini yeni- den inceledi. Dahası, Birinci Dünya Savaşı'na giden yolda, Türk-Alman ilişkisini bile gözden geçirdi. Sonuç, olumsuz çıktı. Fransa'nın bu duruşu, Avrupa'nuı bugünlere nasıl geldiğinde gizli. Çün- kü Avrupah, yüzyıllar boyunca dinsel- lıği yaşadı. Türklere karşı, Haçlı akım- lan yaptı. Kendı arasında mezhep ça- tışmasına girdi. Bir gecede, on biıüer- ce insanı öldürdü. Sonra kilise baskı- sına karşı çıktı. Rönesans ve Reform'u gördü. Sonunda hepsini aşıp "ulusaldev- lefinı kurdu. Genel ölçekte uygarlık, önce din dev- letini yaşadı. Artık o, çok gerilerde. Bu konuda Avrupa 500, Türkiye 80 yıl tüketti. Eğer din, Avrupa ıçin sorun de- ğilse, bu uzun süreç nedeniyledir. Ulus devlet, dünyamızın gerçeği. Doğruyu söylemek gerekirse, bu ko- nuda Avrupa'ya çok borçluyuz. Özel- lıkle de Fransa'ya. Onların değerleri uygarlık tarihinüı kazanımlan. Birinci Dünya Savaşı, din devletlerini bitirdi. Ardından kurulan ulusal devletlerden bıri de Türkiye Cumhuriyeti. Birey devleti ıse devlet yapılanma- sındaki son aşamadır. Ve bu olgu uy- garlık çizgısinin de en üst düzeyi. Çün- kü burada, dinsel ve ulusal değerler özümsenmiş ve aşılmıştn". Artık karşı- nuzda, her açıdan doygun insan vardır. Tarih, din devletine 900 yıl katlandı. Ulusal devletin derinliği, daha 200 yıl. Ama birey devleti için, daha "tanyeri ağarmadı" bile. Oysa AB, "birey dev- leti" olarak tasarlanmıştı. Önce ekono- mik, daha sonra siyasal ve askeri bir- lik sağlanacaktı. Ama acele edildi. Av- rupa, henüz ulusallığı aşamadı ki, AB, ABD'ye bir tepki olarak doğdu. Oysa ABD, AB için iyi bir örnek de- ğıl. Tarihin son 500 yılı, ABD için "ts- panya ve Portekiz'in torunu, tngiltere ile Fransa'nın çocuğu" dıyor. Bunu ka- nıtlarcasına, bugünkü Amerika'nın yüzde 40' ı, kilise yönetimi istiyor. Böy- le bir anlayış, ABD için doğaldır. Çün- kü o, Avrupa'nın yaşadıklannı yaşama- dı. Yalnızca düşünebilir. Düşünen bi- lir de, yaşayan daha iyi bilir. ABD, gü- nümüz dünyasınrn son imparatorluğu. Ve şirketlenn azman oyuncağı. Devlet kavramının içi boşalıyor. Şirketlerin kasası, vatan evlatlarının kanıyla dolu- yor. Fransa bir yanlışa "dur" dedi. Hol- landa da onu izledi. îtalya, artık "Av- rtt'yuistemiyoruın" diyor. Almanya'da- ki anketler "hayır"ı gösteriyor. îngil- tere zaten Avrupa'ya "ada"dan bakı- yordu. O da AB Anayasası oylaması- nı öteledi. Bu durumda başka seçenek kalmadı. AB, çorap gibi sökülüyor. Ingiltere'nin eski başbakanlanndan Salisbury, Blair'e pek benzemez. Gü- nümüzdenlOO yıl öncesinde, "Avru- pa'daki devletierin uyumu, ağır ağır ama güçlü bir biçimde işleyen sokak makmesinebenzer'' diyordu. Doğrudur. AB konusunda, öteki devletler de, kı- sa bir süre sonra aynı çizgiye gelecek. O zaman Avrupa, gerçek bir "Avrupa- lı" gibi davranacak. Yunan ve Ermeni çevreleri ise, düş- lerini gerçekleştirmenin planlannı ya- pıyor. AB yolunda Türkiye'nin verdi- ği ödünler, "dilenci torbası"nı doldu- racak boyuta taşınmak isteniyor. Bugün ABD, kuruluş amacına ters düşmüştür. Artık "Ozgürlükler ülkesi" değil. Ölsa olsa şirketler imparatorlu- ğudur. Bakar mısınız? Din politikası ile başa dönüyor. Osmanlı da, biterken başa dönmüştü. Devleti kuran Osman Bey'in babası Ertuğrul'u, her konuda ululamıştı. Adını sıkça kullanmıştı. Er- tuğrul Sancağı, Ertuğrul Alayı, Ertuğ- rul Gemisi, Ertuğrul Nişanı... Neyzen Tevfik, iğneli eleştinleri yü- zünden başına gelmedik kalmayan, renkli bir kişilik. Bir gün, Abdülha- mit'in torununa Ertuğrul adını koydu- ğunu duyar. Neyzen dururmu? "BizOs- manlı'yı bitti sanıyorduk, o yeniden başlıyor" der. Son 500 yıllık dünya ta- rihine bakıyorum da; din eğitimi, uy- garlıklar çatışması, yok dinsel uzlaşı. Biz bunlan bitti saruyorduk, onlar ye- niden başlıyor... Bunlardan başunı al- dığımda, MustafaKemal'i düşünüyo- rum. Özellikle bir devlet adamında ol- ması gereken, uzakgörüşlülüğünü. Sal- tanatsız, krallıksız. ara rejimsiz devlet anlayışına, saygıyla bakıyorum. Ve bu çizgide, hıçbir Avrupah örnek bulamı- yorum. Sonra o "Türk dâhisi"ne, derinden üzülüyorum. Sıra arkadaşlan kendin- den 30-40 yıl fazla yaşarken onun yaş- lanamadan Ölümü gelıyor aklıma. Ve "aydııüık içinde yatüğuıa inandığun" değerli bir hocamın dizeleri çağrışı- yor. Ben o dizeleri, her 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal'e söylüyorum: "Sen geürken, gidişinin hüznü düşer gönlüme." PENCERE Unakıtan'ın Kitabı!.. Kitabın adı: "Fırsatlar Ülkesinde Bir KEMAL ABİ" Yazan: Nedim Şener (Güncel Yayıncılık) 373 sayfa.. Pekı, kım bu Kemal Abi?.. Maliye Bakanı Kemal UnakrtanL • Lafı uzatmayayım, herkes konuyu biliyor Maliye Ba- kanı Unakrtan için üstündekı koyu şaibeler nedeniyle yak- laşık 400 sayfalık bır kitap yazıldı... Nedim Şener'in önsözünden bir soru: "- Vergi kaçakçılığından yargılanan birisi Maliye Ba- kanı olurmu?.." • Bu soruya bir soru daha eklemek gerekiyor: "önce Maliye Bakanlığı hesap uzmanlannın düzen- lediği raporlarda 'vergf kaçakçılığı iddialanyla, son ola- rak da gümrük müfettişlerinin hazırladığı raporlarda ha- yali ihracata bağlı olarak 'teşekkül halinde kaçakçılık' ve 'evrakta sahtekârlık' iddialanyla anılan birisi" Maliye Bakanı olurmu?.. • İş bu noktaya varınca, gündeme ister istemez bir üçüncü soru girer: - Sırtında bu kadar büyük kamburv olan bir Maliye Bakanı dokunulmazlıkzırhının arkasında korunurmu?.. • Dördüncü sorunun sıraya girmesi de kaçınılmazdır: - Vergi kaçakçılığı, evrakta sahtekârlık, hayalı ıhracat, vb. suç ıddialarının bol sırkelı salatasını gazete sayfala- nnda ve siyasal yaşamında kaşıklayan Kemal Unakıtan, hakkında yaklaşık 400 sayfalık bir kitap piyasaya çık- mışken, hıçbir şey olmamış gibi koltuğunda oturur mu?.. Ya bu 373 sayfalık kitap yalan.. Ya Unakıtan'ın Maliye Bakanlığı dolan... • Peki, gerçek nerede?.. AKP iktidan haklannda soruşturma, kovuşturma, yar- gılama başlatılmış Hükümet üyeleri ve milletvekillerinın dokunulmazlıklannı kaldıımadan aklanamaz... "AK Parti" deyişi AKP'ye hiç yakışmıyor... 373 sayfalık belgelı kitabın ağırlığı Unakıtan'ın sırtın- da, suçlaması Maliye Bakanı'nın alnındadır... Yıneleyelim: Hiç "Vergi kaçakçılığından yargılanan birisi Maliye Bakanı olur mu" canım?.. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu durumlara mı düşecek- tı?.. CEPLERE ŞENLiK KAMPANYA!Başarı'dan Samsung cep telefonu alanlara özel hediye çekilişine katılma fırsatı ve 7 ya da 10 Worldtaksit imkanı* X480 E330 •CEPLERE SENLJK" kampanyas BAŞAR1 TİCARET VE ILETtŞİM HIZMETLEPİ A.Ş tarafmdan 15 Hazran- 31 Temmuz 2005 tanhlen arasmda Mıllı Pfyango ktaresı'nm 13 06 2005 tanNı ve B 07 1 MPt 0 13 00 02/939-3635 no k. ıznıyfa dûZBntenmıştır Kampanya tanhleri arasında cep tetafonu bayısfnden kutusunda BASAfll etfcetı ve cep tetafonunda BASARI hotogram» buhjnan Sıemens, Samsung ve Phıfıps marka cep teiefonu alan ^cep te*sfonu faturasının tanhı kampanya tanhlen »çensınde oian) tukettclter satm aidiklan cthann 15 ("laneli IMEI numarasn, a d n soyadirv ve adresin! abonesı olduğu operator farit etmeksızın (0532) 307 89 39 numaralı TurkceK hattına kısa mesaj (SMS) otarak göndererek IMEI numarasmm art olduğu modete gore beİRiener adette katıhm rvumarası aiacakDr SMS merkezınegelen her SMS GSM operaioVien tarafındar yururtukte oian taifelen dognjttusunda 2 SMS '4 kontur olarak ucrettendırlecektir Kampanya sureaincs aynı IMEI mjmarası ıte sadece txr (1t kere çakine kBbbntf>lecekt]r Çekiltşîe tw IMEI bırden *azla ıkramıye kazanamaz. Sıemens marka A70 A65 A57 moüei Samsung marka N700 mode* Phıltps marka 162 model cep telefoni»ı i çokjishakjü Sı&mens marxa M65 OC70 CX65 CFX65 CP62 C65 AX75 A 7 5 modew Samsung marka X640 X480 X-i60 X430 X120 C230 C200 ASOO model, Ph»lpa mahta 859 755 655 650 639 568, 535 model cep tetefonlan 2 çeMıs hakto S»emens marka SX< SL65 S65 model Samsung marka E710 E630 £330 E310 modjet. Pralıos marka 855 760 modef cep tetefonlai 3 cekıiış hakkı Sıemens marka SK65 SF65 CX75 modef Samsung marka E730 E720 E620 D500 model cep tetetonlan 4 çekıhş haktona sanıpîır Katdımcıiaf araamda v«prfan çekihşle * fosr/e FORD marka CMAX 1 6 model otomobu 37 kısfye BİSAN marka LEVEL ZERO rr>odei bisıktet 57 ktşıye SAMSONiTE marka A^6-055 - A45-062 mode* Çekceklı valtz ve Duffle çanta setı veniecektır Çekıiış 10 Ağustos 2005 îanhınde Hosdere Caddasj No 167 Çankaya ANKARA adresınde saat 11 00 de noter huzun^da kura sonuco gerçaktestjntecek ve kazanan »»mcılarn tsımlen • 7 Agustos 2005 ÇarçambB günu SABAH gazetesnde yaymianacaMr Ikramryeyi kazananlar hediyetennı aJmak ıçın getdıktennde satm aklıklan ve SMS ıie bfkJırdıkJen cep teiefonunun IMEI numaralı faturasmı adına art btr fatura>ı ve kımtıktennı ıbraz ederek hedryeiennı alaDtlecekterdr 18 yaşından kuçOkter ve Başan çaJışaniar SXJ kampanyaya katıiamaz. kantsalar dahı âdtü alemazlar Afrnaûanr teslırrn srasında doöacak otan ÖTV ve KDV hanç vergi rwç ve masraftar Kazanan taliNrye artor K*npeny» Itfdandi ıtotaylı b»gı için tster ara. (0B37) 466 56 50 ster tiKia. www.b««n.com.tr VVorldcard'ınıza 7 ya da 10 VVorldtaksit imkanı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog