Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

2 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA JV U I_j M. U M\ kultur(g cumhuriyet.com.tr 15 ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Sıvas'taa. AzizNesin'e...Sevgili Aziz Nesin. Tamonyılolmuşsizgideli... Oy- sa bana dün gibi geliyor. Daha dü- ne kadar sizinle konuşup dertleşi- yordumya... Sonra bırden kendimi toparlayıp. ne dünü, nice on yıllar oldu Aziz Bey'i yitireli diyorum. Gericilığin bunca ağırbasması, ka- ranlı|ın bunca yayılması ondan- dır... Siz aramızdan aynldığınızda tak- vim yapraklan 6 Temmuz'u göste- riyordu. Ama ben hep 2 Temmuz diye belledim, o cevahirin. yüreği- nizin kararmasını... 2 Temmuz 1993 "te yaşanan o me- şum, o vahşet dolu, o utanç gecesin- den sonra yüreğinize yerleşen 'Sı- vas Acısı'ydı sizi aramızdan söküp alan. 37 insanımızı, aydınımızı, ya- zanmızı, şairimizi ve aynı zaman- da rüm hukuk ilkelerini, çağdaşlı- ğın, uygarlığın rüm deger yargıla- nnı yok eden, yobazlığın, ortaçağ zihniyetinin egemen olduğu o me- şum gecenin acısı... Bu gün Aziz Bey, o acıyı unut- mak değil ama bilmek, ögrenmek için ve bir daha asla böyle bir vah- şet, böyle bir acı yaşamayalım diye oranın bir müzeye, bir kültür mer- kezine dönüştürülmesi gerek. Sivil Toplum Kuruluşları böyle bır giri- şim ve çalışmanın içinde. Dilerim gerçekleşır. Şımdilik Madımak Oteli hâlâ otel, alt katı da kebapçı! 12 yıl önce böyle bir olay hiç olma- mış, yaşanmamış gibi yapmak, vahşeti ve acıyı yok saymak, yara- nın yenıden kanaması, ölümlerin tekrarlanmasından başka bir işe ya- ramıyor. 'llımlılaşıyoruz' Aziz Bey O akşam beyinlerinı hurafelerin kemirdiği; yürekleri, vicdanlan, düşünme yetileri de olmadığından insan demeye dilimin varmadığı kara mahluklar, kara cenabetler, ka- ra yobazlar, cehalet, kın, öfke, şid- det ve yalan ateşiyle Madımak Ote- li'nde sizi ve o güzelim insanlan yaktıklannda, 'şeriat isteriz' ulu- malan yankılanıp durmuştu... Şimdi düşünceler değişmediyse bile, ifade biçimi degişti Aziz Bey. Şimdi'kibar' olmaya çalışıyorlar. Ellerinde ateş ve yanan odunlarla A uluyarak saldırmıyorlar. Daha 'şık' giyiniyorlar. 'Ilımlf davranmaya, 'ılımü' konuşmaya, 'ılımlı' görün- meye çalışıyorlar. Örneğin, yasadışı kuran kurslan- nı. medreselerı hayata geçirmeye çalışıyorlar... Örneğin, Sıvas suçlulan yavaş yavaş, sırayla serbest bırakılıyor. Geçen yılın ya Kasım sonuydu ya Aralık başı, 9 hükümlü daha, bu ka- dar yattıklan yeter, diye salıverildi. Ben bıraz daha yandım... Amabak- tım hiç sorgulayan olmadı... Örneğin, artık sokaklarımızda dolaşan kara çarşaflı kadınlan. ka- falannda takkeler, şalvarlı erkek- leri kimse yadırgamıyor... Arada kalabalık gruplar halinde beğen- medıkleri yerleri basıyorlar; be- ğenmedikleri reklam panolarını söktürüyorlar. vıtrinlen değiştirti- yorlar... Şimdilik bu kadanyla ida- re ediyorlar... Kısacası Aziz Bey, 'Ihmlı tslam' bir ülke olmaya çalışıyor Türkiye. 'Uımlı tslam' diye bir kavram ola- mayacağını haykırdığınızı duyar gi- biyim. Aynen öyle ama... Işte bü- yük kocaman medyamız da ne yap- sın, sahibinin sesini duymaktan gayn bir şey duyamıyor! Bugün hayatta olsaydınız Sevgili Aziz Bey, bugün hayatta olsaydınız eğer, toplumu dürtmek- le, uyarmakla, sarsmakla kalmaz, en olağan diye kabul ettiğimizin hiç de olağan olmadığını görmemize neden olur; yaşamın her anını sor- gulamamıza, bizi yönetenlerden, çevremızden, hatta kendımizden hesap sormamıza yol açardınız... Her zaman olduğu gibi şimdi de ölesiye çalışmayı, üretmeyi sürdü- rürdünüz. Bir konferanstan öteki panele koşar, düşünce platformun- . 2İ2 Nesin bugün hayatta olsaydı eğer, toplumu dürtmekle, uyarmakla, sarsmakla kalma2, yaşamın her anını sorgulamamıza yol açardı... Bugün Madımak Oteli ve kebapçısının bir müzeye, bir kültür merkezine dönüştürülmesi gerek. 12 yıl önceki o vahşeti, o acıyı unutmak değil ama bilmek, ögrenmek için ve bir daha asla böyle bir vahşet, böyle bir acı yaşamayalım diye... Böyle bir olay hiç olmamış, yaşanmamış gibi yapmak, vahşeti inkâr etmek, görmezlikten gelmek, yaranın yeniden kanaması, ölümlerin tekrarlanması demek... da açtığınız tartışmalarla, kimileri- ni öfkeden çılgına çevirir, ama ço- ğunluğun da rehavet, miskinlik ve bıkkınlık içinde boşvermişliğe, vurdumduymazlığa terk edilişini engellerdiniz... Siz ki, gücünüzü hep halktan al- dığınızı söylersiniz, geçen hafta so- nu IstanbuFdaki Irak Dünya Mah- kemesi'nde ne mutlu olurdunuz. Çünkü o da gücünü ve meşruiyeti- ni dünyanın dört bir yanındaki halklardan alıyordu. Suç işleyen- lerden hukuku yok sayanlardan he- sap soruyor; tarihe kayıt düşüyordu. Irak işgalini doğal. olağan sayanla- ra, amansız bir tokat indiriyordu. Elbet. kimileri çok sinirlendi bu işe... Hele hele Istanbul'da gerçek- leşmesine, bunca yoğun ilgi gör- mesine. hiçbir şeyin aksamaması- na, bunca başanlı olmasına daha da çok sinirlendi. Gözlerim mahkeme boyunca hep sizi aradı. Bugün hayatta olsaydınız, kim bi- lir ne güzel öyküler üretirdiniz pa- rasızlıktan kan ağlayan milletvekil- leri üzerine. Maaşlan yetmiyormuş, lojmanlan alınmış, kredi kartlanna el konmuş, vekili olduklan milleti yedirip içiremiyorlarmış! Vah za- vallılar öyküsünü kimse sizin gibi yazamazdı! Ve kimbilir daha gözü- müzden kaçan ne Azizlikler bulur çıkanrdmız! 'Sıvas Acısı' Bugün 2 Temmuz Aziz Bey. Yü- reğimde 'Sıvas Acısı'. Bu başlığı taşıyan dizelerinizi okurlarla paylaşmak istiyorum: "Ben tanırım / Bu bulut bizim oranın bulutu / Hemşeriyiz ne de olsa / Benim için kalkmış ta Si- vas'tan gelmiş / Yurdumun bulu- tu / Başımın üstünde yeri var. Ben bilirim / Bu rüzgâr bizim oranın rüzgârı / Hemşerimiz ne de olsa / Benim için kopup gelmiş yayladan / Yurdumun rüzgârı / Kurutsun diye akan kanı. Ben anlarım / Bu acı bizim ora işi hançer acısı / Bir ülkedeniz ne de olsa / Aynı dili konuşsak da/ Anlamayız birbirîmizi / Hançe- rin nakışı / Tanıdım acısından Si- vas işi. Ben duyarım duyumsarım / Bi- zim oranın sızısı bu / Binip kara bir buluta Sivas ilinden / Sivas rüzgârında uçup gelmiş / Helal- lik dilemeye." Sevgili Aziz Bey, bugün Çatal- ca'da Nesin Vakfı bahçesinde rüm çocuklar. tüm dostlar yine sizi ana- cak, sizi söyleyecek, sizinle payla- şacak rüm düşüncelerini ve duygu- lannı. Bu arada çocuklannızdan bi- rine, Ali Nesin e ve Nesin Vakfı'na dedikodu (yeni tür gazeteciliğin adı bu) düzeyinde de olsa zarar verme- ye çahşanlar boşuna heveslenme- sin. Sizi de, Ali Nesin'ı de bilen bi- liyor. Gerisi lâf-ı güzaf... Sizi çok özlüyonım, çok özlüyo- ruz demeye, gerek yok sanınm... www.zeyneporal.com faks:0 212 257 16 50 SİNEMA TELEFONLARI Akatlar AFM Mayadrom 352 23 51, Altunizade Capitol 651 33 43. Ataköy Atrium 559 98 62. Ataköy Yunus Emre «56/ 38 94. Avcılar IGS Cinemetro 6 ^6 V 4 94. Avcılar Stan- dart 695 36 45, Bahçelievler Kadir Has 442 13 86). Bahçelievler Holi- dayplex 441 21 09. Bahçeşehir Ci- nemax 669 64 00. Beyoğlu AFM 251 20 20. Bakırköy Avşar 583 46 02. Ba- kırköy AFM Carousel 5"/ 83 80. Ba- kırköy Incirli 5"2 64 39. Bağcılar Si- te 462 20 21. Bakırköy Renk 572 18 6}. Bakırköy Sinema 74 5"2 04 44. Bayrampaşa Cinebay 613 14 77, Beylikdüzü AFM Migros 852 01 90, Beyoğlu Akademi 251 '4 \J. Beyoğ- lu Alkazar 293 24 66. Beyoğlu Atlas 252 85 '6. Beyoğlu Beyoğlu 251 32 40, Beyoğlu Emek 293 84 39. Beyoğ- lu Fıtaş 251 20 20. Beyoğlu Lale 249 25 24. Beyoğlu Pera 251 32 40. Be- yoğlu Sinepop 251 11 '6. Büyük- çekmece Alkent 2000 8K 9 04 2 ". Bü- yükçekmece Favori 882 08 64. Çemberlitaş Şafak 516 26 60. Etiler AFM Akmerkez 282 05 05. Etiler Movieplex 284 30 05. Etiler Parli- ament Cinema Club 263 1 >? 3S, Fa- tirı Feza 63116 08. Fenerbahçe AFM Pyramid 414 90 00. Fındıkzade Ci- nemars 633 41 12. Florya Prestige 663 28 86. Galeria Prestige 560 '2 66. Gaziosmanpaşa Cinemass 578 50 62, Harbiye As 24' 63 15. Idealtepe AFM 489 08 66. Kadıköy As 336 00 50. Kadıköy Tepe Cinemaxx 339 85 85, Kavacık Boğaziçi 425 1915. Ka- dıköy Atlantis 336 06 22. Kadıköy Bahariye 414 35 05, Kadıköy Bro- adway 34614 81, Kadıköy Hollyvvo- od 338 90 ^6, Kadıköy Kadıköy 33' 74 00, Kadıköy Moda 33 ' 01 2 <*. Ka- dıköy Ocak 336 3 -"1, Kadıköy Rexx 336 0112. Kadıköy Sinema Tek 346 01 41. Kadıköy Süreyya 336 06 82, Karagümrük Feza 631 16 08. Koz- yatağı Cinepol 362 51 00, Levent Kültür Merkezi TÜRSAK Sineması 325 43 31. Maltepe Grandhaus 442 60 30, Maslak AFM Princess 2*5 06 95. Mecidiyeköy Cineplex Odeon 216 3' 90. Nişantaşı Movieplex 219 09 60. Ortaköy Feriye 236 2* 64. Or- taköy AFM Princess 236 20 ~2. Os- manbey Gazi 24 " 96 65. Pendik Gü- ney 354 13 88. Pendik Oscar 390 09 69. Silivri Maxi Parliament 736 01 60. Suadiye M&S Cinemax 467 44 68. Suadiye Movieplex 3*5 24 49. Şaşkınbakkal Cinemax M&S 46 ' 44 68. Şişli Kent 241 6: i)3. Tatilya Dri- ve Inn H52 05 55. Teşvikiye AFM Ericsson 224 05 05. Ümraniye AFM Princess 461 03 s_\ Yeşilçam 293 68 00. Yeşilyurt Parliament Cinema Club. 662 25 '0, Zeytinbumu Cine- city Olivium 546 96 96 • DÜNYALAR SAVAŞ1/War of The Worto Stev en Spı- elberg'ın yönettığı fılmde başrollerı Tom Cruıse. Dakota Fan- nıng, JustınChatuınpaylaşıyor H G. Uells'ınaynıadlıbıhm- kurgu romanından sınemaya uyarlanan fılmde ıkı çocuğu\la hafta sonunu geçıren bir babanın uza> lılann ıstılasıyla bırlıkte çocuklannı kurtarma çabaları anlatılıyor (Akatlar AFM Altu- nizade Capitol Atako\ Atrium Ataköy Gallena Ataşehır Cı- nepol. Avcılar 4\şar Bağcılar Sinema Merkezı Bağcılar Sıte. Bakırköy AFM Bakırköv Avşar, Bakırkö\ Cinema Chaphn. Bayrampaşa Coşkun Beykoz Acarkent. Beyhkduzu AFM. Be- yoğlu AFM. Beyoğlu Atlas. Fuha To^ersıde. GOP Mass. Ide- altepe AFM tstıme Cınemall. Kadıkö\ Atlantis Kadıköy Sü- reyya. Kadıköy Sureyya Cep. Kadıköy Tepe. Ka\acıkBoğaziçi. Kozyatağı Bonus. Kozyatağı Cinepol, Maçka C-Mall. Maltepe AFM. Maltepe Karya. Mecidiyeköy Odeon. Osmanbey Ga:ı. Ortaköy Feme. Ortaköv AFM Pendik Guney. Sı/ıvrı Csnema- xı. Suadiye Movıeple.\, Şaşkınbakkal Beko. Şışlı Movıeplex. Teş- vikıve AFM. Lmranne AFM. Zevıınbumu Cinecıty) • KARANLIKTAN ÖNCE/Before Night Falls Julıan Schnabel'in vönettığı fılmde başrollen Ja\ıer Bardem. Olnıer Martınez. 'Vndrea Dı Stefano pa\laşı\or Kübalı şaır \e yazar Reınaldo Arenas'ın kendı ha>atını anlattıgı romandan ujarla- nan fılm Küba'dakı devnm sırasında > aşanan değışımler\e hal- kın buna u\um sağlama çabalannı \azann kendı gözünden an- latı\or (Altunizade Capitol Be\oğlu Alkazar Idealtepe AFM. Kadıkö\ Cinema Moda Kadıköy Tepe. Maçka G-Mall, Mecıdı- \ekoy Odeon) • HİPNOZ/Hipnos Da\ıd Carreras'ın >önenığı fılmde başrollen Crıstına Brondo. Demıan Bıchır, Mansol Membnllo paylaşıvor Fılmde genç bır psıkıyatnn en yakın yerleşım bın- mınden kılometrelerce uzakta kurulmuş \ e hıpnoz u\ gulama- lanyla ünlü bır sanatoryumda ış bulması ve ardından yaşanan- laranlatılı\or (Altunizade Capitol, Ataköy Atrium, Atakö\ Gal- lena. Ataşehır Cinepol. Avcılar Aışar. Bakırköy Avşar. Beylik- düzü AFM. Be\ oğlu AF\f, Beyoğlu Atlas. Beyoğlu Cıne Majes- tic. Idealtepe AFM. tstınye Cınemall, Kadıköy Cmema Paradi- so Kadıköy Tepe. Kozy aıağı Cinepol. Mecidiyeköy Odeon. Os- manbe\ Gazı. Pendik Güney. Sılhri Cınemaxı) • ÇARPIŞMA/ Crash Paul Haggıs'ın yönettığı fılmde başrollerı Sandra Bullock. Don Cheadle. Matt Dıllon paylaşı- \or 11 E>lülsonrası Los Angeles'ındaçeşitlikültürlerınbırara- da oluşunu konu alan fılm, farklı etnık kökenlerden karakterle- nn çeşıtlı %esilelerle karşılaşmalarını. bırbırlerinin hayatlanna gınp çıktıkça \aşanan korku \e şobazlıgı farklı bakış açılany- la ışlıvor (Altunizade Capitol. Ataköy Atrium. Ataköy Galle- na. Bakırköy A vşar. Beyoğlu AFM, Çemberlitaş Movıeplex, Dolmabahçe Shop&Mıles. EtilerAFM Akmerkez, Etiler Peuge- ot. Fuha ToHersıde GOP Mass. Istınye Cınemall. Kadıköy Tepe. Koz\atağt Bonus. Koz\atağı Cinepol. Maçka G-Mall Maltepe AFM. Mecidiyeköy Odeon. Ortaköv Ferıve. Suadiye Movıeplex. Şaşkınbakkal Beko. Şışlı Movıeple.r. Vmramve AFM. ZeMinburnu Cınecın) • BATMAN BAŞUYOR/ Batman Begins Chnstopher Nolan'ın vonettığı fılmde başrollen Chrıstıan Bale, Mıchael Caıne. Lıam Neeson pa\laşı\or. Fılm Batman efsanesının ko- kenını \ e Kara Şö\al>e'nın Gotham'da ı\ ılerın koruyucusu ola- rakortavaçıkışınıkonualıyor. ı'Altunizade Capitol. Ataköy Gal- lena, Ataşehır Cinepol. Avcılar Avşar Bağcılar Sıte. Bakırköy AFM. Bahrkoy A\şar Beykoz Acarkent. Beylikdüzü AFM Be- yoğlu Emek Beyoğlu AFM. Çemberlitaş Movıeplex. Etiler AFM L'ptOHn, Etiler Movıeplex, Etiler Peugeot. GOP Mass. Ideal- tepe AFM tstınye Cınemall. Kadıkö\ Cmema Moda, Kadıköy Rexx. Kadıköy Tepe Ka\acıkBoğaziçi Kozyatağı Bonus. Koz- yatağı Cinepol. Maçka G-Mall. Maltepe AFM. Maltepe Kana. Mecidiyeköy Odeon, Osmanbey Gazı Pendik Oscar. Sılıvrı Cı- nemaxı Suadıve Movıepler Şaşkınbakkal Beko. Şışlı Movıep- lex. Teş\ıkı\e AFM Lmranne AFM Ze\tınburnu Cmecıty) • FEDAKÂR KlZ/Samaritan Kım Kı-Duk'un \önettığı fılmde başrollen K\\ak Jı-Mın. Seo Mın-Jung. Lee Uhı pavla- şıyor. • KIR ZİNCİRLERİNİ/ Danny The Dog Louıs Letern- er'run yönetiıgı fılmde başrollen Jet Lı. Morgan Freeman, Bob Hoskıns paylaşıyor ıAltunizade Capitol Aıakö\ Atrium Ataköy Gallena. Avcılar Avşar Bakırköv A\şar. Beyoğlu AFM. Be- yoğlu Sinepop. Büyukçekmece Favori. Çemberlitaş Movıeplex, Etiler Movıeplex GOP Mass Kadıköy Atlantis Kadıköy Te- pe. Kor\atağı Bonus Mecidiyeköy Odeon. Ortaköy Feriye Sı- lıvrı Cmecıty. Suadne Movıeple.r, Şışlı Movıeplex. Zevtinbur- nu Cmecıty/ • GÖLDEKİ HAYALET/ Drovvning Ghost Mıchael Halfstrom'ün vönettığı fılmde başrollen Rebecka Hemse, Jes- per Salen. Jenn> Ulvıngpa\laşı\or Fılmde bır yatılıokuldaoğ- rencılerden bınnın kendmı çatıdan atarak ıntıhar etmesının ar- dından yaşananlar anlatılıyor (Alakö\ Gallena. Kadıköy Bro- ad-*a\ Pendik Oscar. Üskudar Movıegold) • BAY&BAYAN SMİTH/ Mr&Mrs. Smrth Doug Lı- man"ın\önettığı fılmde başrollen Brad Pıtt. Angelına Johe, Elı- jah jAJe.\ander pa\laşı\or Fılmde evhlıklen sıradanlaşmış bır çıftın sıradışı hıkâşelen anlatılı\or. ıAltunizade Capitol. Ataköy Gallena. A\cılar Avşar. Bağcılar Site, Bakırköy Avşar. Beylik- düzü AFM, Beyoğlu AFM. Çemberlitaş Movıeplex. Çengelköy Cınemaxi. Etiler AFM Akmerkez. Idealtepe AFM. Istmye Cıne- mall, Kadıköy Cmema Moda, Kadıkö\ Tepe, Kavacık Boğazi- çi. Kozyatağı Bonus. Maçka G-Mall. Maltepe AFM. Mecidiye- köy Odeon Pendik Gü- ney , Suadıve Movıeplex. Ümraniye AFM, Zeytin- bumu Cmecıty) • MÂDAGAS- KAR/Madagascar Er- ıc Donıell \e Tom Mc- Grath'ın yönettiğı anı- masyon fılmınde dış dünyay ı merak edıp New >'ork Central Park ha\- \anat bahçesınden fırar eden don hay\anın ba- şından geçenler anlatılı- >or (Altunizade Capitol Ataköy Gallena. Ataşe- hır Cinepol. Bağcılar Sı- Bakırköy Cmema haplın. Bayrampaşa Loşkıın Beykoz Acar- Wnt Buvukçekmece Fa- ıon, Çekmekö\ Atlantis. Çengelköy Cmema\ı. Etiler Peugeot, Fatıh Fe- za Fındıkzade Ker\an htınve Cınemall Kadı- köv 4tlantıs Kadıko\ Tepe. Koz\atağı Bonus. Kozyatağı Cine- pol. Maltepe Kana, Osmanbey Gazı. Pendik Guney. L'skudar Movıegold. Ze\ tınbıımu Cınecın ı • VAY KAYNAKAM VAY/Monster in Law Robert Lu- ketıc'ın vönettığı fılmde başrollen Jennıfer Lopez. Jane Fonda. Mıchael Varten pa\ laşıv or ı\ Itunızade Capitol. Bağcılar Sıte. Bemğlu Sinepop Büvukçekmece Favori Çekmekoy Movıegold. Çengelköv Cmemaxı. Fındıkzade Kerran tstmy e Cınemall Ka- dıkö\ Atlannt Pendik Güne\ Pendik Oscar Suadıve Movıep- kM • KURTLAR İMPARATORLUĞU/L'empire Des Lo- ups Chns Nahon'un vönettığı fılmde başrollen Jean Reno, Jo- celynQuıvrın. Arly Joverpaylaşıvor lBakırkö\ Cmema Chap- hn. Bavrampaşa Coşkun. Bevkoz Karya, KadıkovResx, Osman- bey Gazı) • İSTANBUL HATIRASI/ Crossing to Bridge: A So- und of Istanbul Fatıh Akın'ın vönettığı belgesel. lstanbul'un muzık panoramasını gozler onune serıyor. (Beyoğlu Cıne Ma- jestıc, Kadıköy KadıkoM • EĞİTMENLER/ The Educators Hans Weıngartner'ın vönettığı fılmde Danıel Bruhl, Juha Jentsch. Stıpe Erceg rol alı- vor fKadıkoı. Smema Tekı • YILDIZ SAVAŞLARI: BÖLÜM III SITH'İN İNTİKA- Miy Star Wars Episode III: Revenge of the Srth George Lucas'ın vönettığı fılmde E\\an McGregor. Hayden Chrısten- sen. Natalıe Portman rol alıvor Hlıunızade Capitol Bağcılar Sıte Fatıh Feza) U SÜNGER BOB KA- REPANTOLON/The Sponge Bob Square Pants Movie Teievızyon tanhının en çok ızlenen ço- cuk programı unv anını elin- de rutan avııı adlı dızıden sı- nemav a uyarlanan fılmı öz- gûn dızının yaratıcısı Step- hen Hıllenburg yönetıyor (Altunizade Capitol. Ataşe- hır Cinepol) • KARABASAN/ Bo- ogeyman Stephen T Kay'ın vönettığı fılmde başrollen Barry W'atson. Emıly Deschanel. Skye McCole Bartusıak paylaşı- yor <Bağcılar Sinema Mer- kezi. Kadıköy Rexx. Os- manbey Gazıı • CENNET'İNKRAL- LIĞI/ Kingdom of He- aven Rıdley Scott'ın yö- nettığı fılmde başrolien Or- lando Bloom. Davıd Thew- lıs, Manon Csokas paylaşı- yor (Altunizade Capitol. Bağcılar Smema Merkezi, Bayrampaşa Coşkun. Bey- koz Karya. Beyoğlu Pera. Büyukçekmece Favori, Ka- dıköy Kadıkö\. Pendik Gu- ne\, İ sküdar Movıegold) • LANET/Cursed Wes Craven'ın vönettığı fılmde başrollen Chnstına Rıccı. Jesse Eısenberg. Jos- hua Jackson paylaşıyor (Bağcılar Sıte. Pendik Gu- nev) • MİNİK FİL HEFFA- LUMP/ Pooh's Heffa- lump Movie Frank Nıs- sen'ın yonertıgı anımasyon fılmınde 100 Dönüm Or- manı'nda yaşanan esraren- gız olay lar aniatılıyor IAltunizade Capitol. Bey koz Kan a) BUGÜN SAAT 19.00'DA CRR'DE 'Bir Tatlı Huzur Almaya Geldik Istanbul 'a' Kültür Servisi - 22. Dünya Mimarlık Kongresi kapsamın- da bugün saat 19.00'da Cemal Re- şit Rey Konser Salo- nu'nda 'Bir Tatlı Huzur Almaya Gel- dik tstanbul'a' baş- lıklı etkinlik gerçek- leşecek. Istanbullu- lann ücretsiz izleye- bilecekleri gecede, Istanbul müziğinden ve görüntü- lerinden ta- rihsel bir kesit sahne- ye taşınıyor. TMMOB Mimarlar Odası tstan- bul Büyük- kent Şubesı tarafından düzenlenen ve yapımcı- lığını Öz- dem Pe- tek'in (Pi Prodüksi- yon) üstlen- diği gecenin sanat yönetmeni Vecdi Sayan sunu- culan ise Tilbe Sa- ran ve Cüneyt Tü- rel. Dünya Mimarlık Kongresi'ne katılan konuklann da izleye- ceği etkinlik kapsa- mında Stelyo Ber- ber' in okuyacağı bir Bizans türküsünden, Mutlu Torun En- semble'ın seslendi- receği Osmanlı şar- kılarına, Bulutsuz- luk Özlemi'nden Baba Zula şarkılan- na uzanan bir müzi- kal yelpaze sunula- cak. 'Üç Kadın' ve Turkuaz toplulukla- nnın tstanbul'un kül- türel çeşitliliğini yansıtan türkülerle 'B1RT*TLIHUZURAL\ MııztkalGosUn \YA GELDIK ISTASBUL'D ' Musıcal Perİormarue "SOüSDS £r COLORS OF ISTAN'BUL" s-u/ it-i\ ax?i P katılacağı gecede, Timur Selçuk, Al- pay, Erol Evgin, Se- ma, \edat Sakman gibi ünlü sanatçılann yanı sıra sesleri ve görünrüleri ile Zeki Müren, Orhan Gencebay, Ruhi Su gibi îstanbul müziği- nin efsane isimleri de yer alacak. Sıvas'ta ölenler anılıyor • Kültür Servisi - Türkiye Yazarlar Sendikası'nın (TYS) düzenlediği "2 Temmuz Yan Yana" adlı etkinlik bugün Kadıköy Nâzım Kültürevi'nde yapılacak. Sıvas yangınında ölenlerin anısına düzenlenen etkinliğe Arif Damar, Nihat Behram, Egemen Berköz, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Salih Bolat ve Eren Aysan şiirleriyle; Burhan Günel anılanyla; Ömer Özgeç, Üçada Topluluğu ve Nevzat Karakış müzikleriyle katılıyor. Saat 18.00'de başlayacak olan etkinlikte Emel Irtem ile Betül Dünder de Metin Altıok, Behçet Aysan ve Uğur Kaynar'ın şiirlerinden yola çıkan bir gösteri sunacaklar. MÜZİK FESTİVALİNDE BUCÜN • AKM'de 20.00'de Monte Carlo Balesi nın 'Külkedisi' balesi. (0 212 334 07 00) BUCÜN • AKBANK KÜLTÜR SANAT MERKEZİnde 15.00'te Ufuk Teksoy'un 'Sinasos' konulu dia gösterisi. (0 212 252 35 00) • NÂZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZtnde 20.00'de 'Akıntıya Karşı Aziz Nesin' adlı etkinlik. (0 216 346 90 59) l'Garanti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog