Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ 14 KULTUR cumhuriyet.com.tr Fransız müzisyen Yann Tiersen'den romantizm dolu bir çalışma 'Les Retrouvailles' Zamanıyeniden keşfetmek . melie' ve ' Goodbye Lenin'... Bu iki filmin müzikleriyle tüm dünyada haklı bir ün yakalayan Tiersen 'in yeni albümü "Les Retrouvailles "nin esin kaynağı, Brecht estetiğinden etkilendiği her halinden belli olan sinema yönetmeni Aurelie Du Boys 'un geçen yıl Ingiltere 'nin batı kıyısında bulunan Ouessant Çölü 'nde çektiği La Traversee adlı film. Tiersen, albümlerinde piyano ve akordeon ağırlıklı olmak üzere, mandolin, gitar, armonika, bas, banço gibi çeşitli enstrümanlar kullanıvor. MURAT BEŞER Bizde adı iki filme yaptığı müziklerle duyuldu Fransız müzisyen Yann Tiersen'in. Ilki kendi küçük dünyasından dışanya uzattığı yardım eliyle mutluluğu arayan kızın hikâyesi "Amelie", ikincisi ise 1989 yılında Berlin Duvan'nın yıkılmasından sonraki yaşa- mın daha karmaşık ve zor bir dönem ol- duğunu filmin kahramanı Alex üze- rinden anlatan "Goodbye Lenin". Kendinden zıyade bu filmlerle anı- lan Tiersen adı, bu iki filmle öz- deşleşmişti ki, onun değişken yü- zünü tüm çıplaklığı ile ortaya koyması açısından bu özdeşli- ğin haklılık payı büyüktü. Bu iki filmin müzikleriyle tüm dünyada haklı bir ün yakalayan Ti- ersen'in yeni albümü "Les Retrouvail- les"nin esin kaynağı, Brecht estetiğinden etkilendiği her halinden belli olan sinema yönetmeni Aurelie Du Boys'un geçen yıl tn- giltere'nin batı kıyısında bulunan Ouessant Çölü'nde çektiği La Traversee adlı film. iki filmin müziği ile ünlenen Tiersen'in aslmda bu onuncu albüm çalışması. Fransız kafe ve so- kak aralannın kültürel dokusunu romantik bir dille işleyen, albümlerinde piyano ve akordeon ağırlıklı olmak üzere, mandolin, gitar, armonika, bas, banço gibi çeşitli enstrümanlar kullanan Tiersen, DKine Comedy'nin geçen yıl çı- kardığı "Absent Friends" adlı albüme akordeonu ile eşlik etmışti. Romantik esintili yeni albüm için gerekli ilhamı oluştur- mak amacıyla beş ay bir çölde kalıyor Tiersen; düzen- lı olarak burası ile evi arasında mekik dokuyor. Bura- da malzeme niyetine ne bulduysa topluyor ve Paris'e götürüyor; "Les RetrouvaiUes"in te- melleri böyle atılıyor. llk olarak ses parça- cıklanndan oluşan bu malzemeyi enstrü- manlan ile yeniden canlandırarak kendi dünyasının bir parçasına dönüştürüyor. Rüya gibi albümde akordeon eşliğinde chamber pop parçalan, ne- fis piyano baladlan ve biraz ilahi şarkılar var. Bol miktarda gitar ve ağır bas \nruslanna da rastlıyoruz. Şarkılara aklı başında bir duyarhlık hâkim. Bunlann üç tanesinde iki güçlü pop şarkıcısı öne çıkıyor: Cocteau Tvvins'in Liz Fraser'ınm "Kala" ve "Mary" ile Tindersticks'in Stuart Staples'inin U A Secret Place" adlı parçalar- daki varlıklan, Tiersen'in şarkılanna ayn bir güzellik katıyor. Şöy- le bir kapıdan ateş almaya uğramışçasına eşlik eden Jane Birldn'in % arlığı ise, yoksul hanesine yapılmış zengin ziyaretini andınyor. Tiersen, bir parçada ("Le Jour De L'Ouverture") eski dostlan Do- minique A ve Christophe Miossec ile birlikte çahşmış. Albümün bütününü adeta filmin sonik hikâyesi gibi tasarlamış. Ya da çöl ya- şamına Fransız eli değmiş (French Touch) bir dantel gibi. Daha kovaya damlayan ilk damlayla birlikte kişilikli tonunu öne çıkanyor Tiersen. Oda müziği ile musette (17. yy. müziğinde kul- lanılan bir obua cinsi) müzikleri arasında sahnan sevgi dolu mini- malizm karşılıyor bizi; eski bir atlıkanncayı cilalayarak çocukluk hayallerimizin hizmetine sunarcasına. 'Tüm zamaıHarımızın fllmlne alt bir müzlk' Bu bir film müziği değil, bu tüm zamanlanmızın filmine ait bir müzik. Sunan ile sunulan arasındaki tüm gizli anlaşmalara uygun; yüklerinden kurtulmuş olmanın melankolik sarhoşluğu eşliğinde olmasa da, mutluluk ve çaresizlik arasındaki tüm samimiyeti kap- sıyor. Piyano, telliler ve şarkı eşliğinde umutsuz derecede roman- tik bir yolculuğa çıkararak, kendi şablonunun belli ölçülerde dışı- na taşıyor; çan ve akustik gitar eşliğindekı açılış parçası "Wes- tern"in klostrofobik derin depresyonu sonrasında, dinleyicilerini meslektaşlannın katılımıyla umut dolu açık havaya taşıyor Tier- sen. Davullann ağır tonlan yardımıyla insanı sarsan anlar oluştu- rulurken, "Kala"da Fraser bir peri gibi yumuşacık sesleniyor. Tiersen'in sanatı, gelenekçilikle yenilikçilik arasında gezinen, sürprizlere açık: bir o kadar da naif ve duygusal. Onu bazen naif hayallerin çocuksu dünyasında, bazen de pop müziğinin hovarda ilişkileri içinde suçüstü yakalıyoruz. Yeri ve konumu ne olursa ol- sun; tüm içinde bulunduğu ruh hallerinin ortak paydası tutkudur. Kompozisyonlannda çınlçıplak sergilediği romantik ruh, vahşı Batı'dan bir Fransız kasabasına, ıssız bir okyanus adasından dün- yanın en büyük metropolüne değin habire sürükler durur onu. Kolaylıkla tüketilemeyecek bir sanatçı Tiersen. Görkemli bir ol- gunluk içinde zamanı yeniden keşfetmek ve keşfettirmek onun işi. muratbeser@muratbeser.com Tekrar SmashingPumkinsıf Billy Corgan yaptığı bir açıklamada Smas- hing Pumkins'i tekrar birleştirmek istediğını söyledi. Yeni solo albümü "TheFutureEmbra- ce"i tamamlayan şarkıcı, Chicago Tribune ga- zetesıne verdiğı tam sayfa ilanda yüreğinin es- ki topluluğu ile olduğunu açık olarak duyur- du. Gazetede yazılanlann bir kısmı şöyle: "2000'de Smashing Punıkins'le son konserimi- zigerçekieştirdikten sonra sahneden inerken son- suza kadar havatunın bir kısnunı arkada bırak- nğunı fark ettim. Deneyimsizlikle yeni bir topluluk oluştur- dum ancak kendimi veremedim. Yoiuma, bir zamanlar sahip olduğum ve sonra ka\ bettiğim aşta aramak için devam ettim. Bu arada yüreğinün hâlâ Smashing Pump- kins'te olduğunu fark ettim. Şimdi eski top- luhığumuayağa kakürmakiçin kollan s\adınT. Bakahm bu samimi sıcak ılan Smashing Pump- kins'i yeniden canlandırmaya yetecek mi? MÜZlK DÜNYASINDAN KISA KISA... Oasis Henyeni single • Ash topluluğunun şarkıcısı Tim Wheder,Glastonbury Festivali sırasında kız arkadaşı ile dünyaevine girdi. • Geçen haftalarda One Love Festival'in konuğu olan Ian Brovvn, 17 şarkdık birtoplamayı 5 Eylül'de piyasaya sürüyor. • Dünya müziğinin divalanndan Portekizli Mariza, Ispanyol yönetmen Carlos Saura'nın Fados adlı yeni filminde oynaması için teklif aldı. • îsveçli müzisyen Jay-JayJohanson, geçen haftalarda EMI ile anlaşma imzalayarak yeni albümünün müjdesini verdi. • Ingilizlerinyeni favorisi TheMagic Numbers, yeni çıkılacak bir turne için U2'nun alt grubu oldu. • Dizzv Gillespieve ClarkTerrygibi devlerle çahşmış 52 yaşındaki Amerikalı caz basçısı Bob Stata, beyin kanserine yenik düşerek yaşamuu yıtirdi. • Oasis,yeni albümünden çıkaracağı "The Importance Of Being Idle" single'ını 22 Ağustos tarihinde piyasaya sürüyor. • BobDylan ın "LiveattiıeGaslight 1962" adh konseri, uluslararası kahve markası devi Starbucks tarafından basılacak ve dağıtılacak. Ayşegül'denyedinci solo çalışması... "GüzeUeme* adlı çalışmalanyla halk müziğine çağdaş bir yorum ve farklı bir soluk getiren Ayşegül, yedinci solo albümü "Farfara"yı yayımlandı. Keşanlı usta klarnet sanatçısı SeUm Sesler ve grubu ile gerçekleştirilen projede, parçalar canlı olarak çalınıp söylenmiş ve kaydedilmiş. Ayşegül'ün bu projesi, adından da anlaşılacağı gibi, toplulukla birlikte ve coşkulu bir havada yorumlanmış, eğlenceli kent ve köy türkülerinin bir toplaması olmasının yam sıra, kayıt ve miks aşamasında seslerin son derece doğal kullanılması ve müzısyenlere bolca doğaçlama olanağı tamnması ile eski radyo kayıtlanm andıran bir etki yaratmış. Klarnet, keman, kanun ve vurmalı sazlar dışında, bazı parçalarda akordeon. kontrbas ve perküsyon kullammıyla ortaya çıkan Balkan etkisinde bir tınıyla da albüme farklı bir renk katılıyor. Hemen her türkünün içinde bir kadın adı geçmesi de halk müziğinde kadının yerini göstermesi açısından hoş bir rastlantı. 1SJHEDEFALUANCE ^ Brid* hotding İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 33. Uluslararası istanbul Müzik Festivali'nin gerçekleştirilmesindeki katkıları için Gösteri Sponsorlarına teşekkür eder. BTAMBUL KÜLTÜR SANAT VAKFIm www.iksv.org $RNANSBAN< TURKCELL MARMARA ı I SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK Saim Akçıl ile Tekfen Filarmoni 2005 yılı yaz mevsimi sanat etkinlikleri arasında, ulus- lararası yüzeyde, "Evrensel-çağdaş-çoksesli müzik" alanında önemli, etkileyici, çok başanlı bir konser iz- ledik... Tekfen Filarmoni Orkestrası Solistleri: şef: Prof. Saim Akçıl yönetiminde, programı A. Vıval- di'nin "Re minörorkestrası için konçerto", P. De Sa- rasate'nin "İki keman ve orkestra Navarra. Solistler. Anatolij Bazhenov (keman)-Volodmyr Duda (ke- man), S. Rahmaninov'un "Domra ve Orkestra için Gipay Dance" ve G. Shenderer'in Along The River. Solist: Inna Akulinina (Domra) P.l. Çaykovskiy'nin "Floransa Anısı'ndan Adagio Cantabile e eon moto" I. Mirzaev'in "Ney Konçertosu'ndan bölümler" So- list: Ercan Irmak (Ney). Tekfen Filarmoni Orkestrası 1992 yılında Kara- deniz Oda Orkestrası adı ile kurulmuş, sonra çalış- malannı daha geniş çapta sürdürebilmek amaa ile Tek- fen Holding AŞ bünyesine katılmıştır. Tekfen Filarmo- ni Orkestrası, Tekfen grup şirketlerinin kuruculanndan A.NihatGökyiğit'inbaşkanlığındayönetilmekteolup, orkestranın sanat yönetmenliğini ise uluslararası ka- riyeri ve komple bir müzisyen kişiliği (aynı zamanda keman virtüözü) olan Prof. Saim Akçıl orkestraşefi gö- revini de üstlenmiş bulunmaktadır. Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın önemli bir özelliği: Repertuvannın ayrıcalığı veyerli çalgılann orijinal ola- rak seslendirmeye katılmalandır. Orkestra bugüne ka- dar Suriye'den ud, Iran'dan tar, Bulgaristan'dan ka- val, Rusya'dan domra, Kazakistan'dan kılkobuz, Azer- baycan'dan kemança, Ukrayna'dan kandura, Gür- cistan'dan salasun, özbekistan'dan çang, Yunanis- tan'dan buzuki, Türkiye'den ud, ney, bağlama, kanun ve diğer çeşitli otantik çalgılara ve bu çalgılar için ya- zılmış özgün bestelere repertuvarında yer vermiş ol- masıdır. Bu yönüyleTFO dünyada değişik niteliğe sa- hiptir. llk kurulduğu zaman Karadeniz Ekonomik Işbirliği'ne üye ülkelerin sanatçılanndan oluşan orkestra, zaman içinde büyüyerek Hazar Denizi ve Doğu Akdeniz ül- kelerinden sanatçıları da bünyesine katmış ve kon- serlerde sahneye koyduğu bayrak sayısını 23'e çıkar- mıştır. Bu orkestrayı oluşturan sanatçılann geldiği ül- keler dünyadaki yerleri göz önüne getirilirse, karşımı- za dünyadaki farklılıklann, çelişkilerin, ulusal sorun- lann ve uluslararası ilişkilerin en yoğun olduğu bölge- lerde en nitelikli müzisyenlerin biraraya geldiği bir ba- nş orkestrası çıkar. Dünyada savaş ve terör tehlike- sinin yaygın olduğu zamanda, değişik ülkelerden sa- natçılann "Müziğin evrenselliği doğrultusunda sanat ve insancıl değerler adına" dünyaya müzikle sesle- nişinin önemi ve değeri büyüktür... Tekfen Filarmoni Orkestrası bu yolda bir ilkeyi gerçekleştiriyor sayılır. TFO yılda bırkaç kez biraraya gelerek, ülkemizin çe- şitli yerlerinde ve yurtdışında bir dizi konserlervermek- tedir. Kuruluşundan bu yana Azerbaycan, Bulgaris- tan, Gürcistan, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, özbekistan, Romanya, Rusya, Ukrayna, Yu- nanistan, Ingiltere ve Belçika'da konserler vermiş, Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nin yanı sıra Iz- mir müzik festivallerine katılmış olan TFO aynca çe- şitli CD çalışmalannı gerçekleştirmiştir. X r~ı 1 • Music Tele\ision 1 (Tempo Müzik) • Abdurrahman Önül-Ölüm Acısı Gö- nül Bağı 1 (Berekat) • Mehmet Akça - Hazine (Moral) • Dünya Listeleri 1 (Tempo Müzik) • Dance Hits-(Tem- po Müzik) • Somal Mustafa - Zeybeklerimiz (Ağdaş Müzik) • Somal Mustafa - Ince Saz Çiftetellı Ka- vur Balıklan (Ağdaş Müzik) • Somal Mustafa - Sadece Davul ve Klar- netle Çiftetelli (Ağdaş Müzik) • Somal Mustafa - Baştan Sona Çiftetelli (Ağdaş Müzik) • I Love You Love Songs Vol. 1 (Tempo Müzik) • Hatil KendirlUs- mailAkagün - Lrfa Ge- celerijl - 12(De-Ka) • ÂşıkMahzuniŞe- rif - Benim Neyim Var Arşiv Serisi 3 (De-Ka) • Âşık Mahzuni Şe- rif - Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller Arşiv SerisM (De-Ka) • Âşık Mahzuni Şe- rif - Şerif'in Emekleri Arşiv Serisi 2 (De-Ka) • ÂşıkMeftuni-Be- ni de Düşün (De-Ka) • Muhittin Seçen - Ondan Içiyorum (Ka- setçi Kerim Müzik) • Ki\a Mehmet Ak- ça- Vicdansız (De-Ka) • SelahatünBöhık- Vefasız (Bölük Kaset- çilik) */ TürkAşk Şaıiala- n Merhaba Anılara (AzızPlak) %/ Bengü - Bağlasan Durmam (DSM Mü- zik) • Petek Dinçöz - Doktor Tavsiyesi (Erol Köse) ^ Hayko Cepkin - Sakin Olmam Lazım (EMI) ^ Deja-Vu - Kendin Coş(Elec-trip Records) <S E\üphan - Sıkma- byım Ben (Senfoni Mü- zîk) • Peri-Otmak(Ec- ce Müzik) •" Barbaros Erköse - Aşkın Yolu (Akkiraz Müzik) KüLTUft • SANAT •.\\V.\VJ3EEEI] ILKTAŞI GÜNAHSIZ 01AHIN1ZATSIK. Nısantası MOVIEPLEX 219 09 60 12 15 - 14 00 -15 45 - 17 30 - ^930 - 21 15
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog