Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

TEMMUZ 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET EKONOMÎ ekonomi(a cumhuriyet.com.tr \nkara'da bütün gün süren ihale kovalamacası sonucunda Türk Telekom Arap sermayesine geçti TürkTelekomOger'in.ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - iirk Telekom'un yüzde 55 hissesi- ııı blok satışı ıle ilgili ihaleyi 6 mil- i r 550 milyon dolara kadar çıkan <ger Grubu kazandı. thaleyi kaza- an Oger Grubu, öldürülen eski libnan Başbakanı Refîk Harri- ınin kurduğu ve oğlunun yönetti- İ bir şirket. Oger Telecoms Ortak <irişim Grubu, Oger Telecom 1L.L. \e Saudi Oger Ltd.'den olu- şyor. ÖÎB'nın açıkladığı ortak gi- ijim gruplan içinde ısmi geçme- resine karşın Telekom Italia da <ger Grubu ıçınde yer ahyor. Cger'in yüzde 55'ine verdiğı miktar i; Türk Telekom'un tamamı 11.9 nlyar dolara geliyor. Telekom Italia, Iş Bankası ve Türk • Türk Telekom, Saudi Oger Ortak Girişim Grubu'na 6 milyar 550 milyon dolara satıldı. Şirket ödemeyi yüzde 20 peşin, geri kalanı 5 taksitte yapacak. Buna göre 1 milyar 310 milyon dolarlık peşinat. Türk Telekom'un yılkk 2 milyar 150 milyon dolarlık kânnm yansından biraz daha fazla. Telekom'un ortak olduğu Avea'da hisse sahibi bulunuyor. Telekom Ita- lia, eğer Telekom'u alamazlarsa Avea'dan da çekilecekleri yönünde açıklama yapmıştı. thale, açık arttır- manın yapıldığı saat 17.30'a kadar. Özelleştırme Idaresi Başkanlığı'nın ihalenin yapılacağı yer \ e saat konu- sunda büyük gizlilik uygulaması ne- deniyle Ankara'da yaşanan ihale ko- valamacası sonucunda gerçekleşti. Dün sabah açılan teklif zarflann- da Türk Telekom'un yüzde 55'inin blok satışına en yüksek teklifi 5.6 milyar dolarla Saudi Oger Gru- bu'nun şirketi Oger Telecom lider- liğındeki konsorsiyumun verdiği an- laşıldı. Ikinci sırada gelen Etisalat grubu ise 4.2 milyar dolar civannda bir teklif verdi. îhaleye katılan Koç ve Turkcell konsorsiyumlan da bu aşamada elendi. Daha sonra saat 16'da Oger, 16.30'da da Etisalat Grubu ile yüz yüze görüşmeler gerçekJeştirilerek revize talepleri ahndı. Daha sonra Özelleştirme Idaresi Başkanı Metin Kilci başkanlığında ve Komisyon'un 5.9 milyar dolar olarak belirlediği baz fiyat üzerin- den açık arttırmaya başlandı. Başkan Kılci, ofurum başlamadan ihale usulü ile ilgili açıklamalan ya- parak şunlan söyledı: "Peşin ödeme halinde ihale bedelinin yüzde 5'i in- dirilecek. Yadeli ödemede ise libor arü yüzde 2.5 faz uygulanacak. Va- deli ödemede aynca banka tenıinat mektubu talep edilecek. Taraflara başanlar dilerim." Önce Etisalat, 5 milyar 950 milyon dolara çıktı. Üst üste yapılan arttınmlardan sonra Oger Grubu'nun 6 milyar 550 mil- yon dolara çıkması üzerine Etisalat Grubu ihaleden çekildi. Grup adına konuşan, öldürülen es- ki Lübnan Başbakanı Refik Harri- ri'nin oğlu MohammedHarriri, şir- keti "yüzde 20 peşinat, geri kalanı 5 taksirü ödeme seçeneğiyle" alacakla- nnı söyledi. En büyük peşkeş Buna göre Saudi Öger, 1 milyar 310 milyon dolarlık peşinatla Türk Telekom'un yönetimini ele geçire- cek. Türk Telekom 2004 yılında 2.8 katrilyon lira (yakJaşık 2 milyar 150 milyon dolar) kâr elde etmişti. Böy- lece Arap yatınmcı grubu, Türk Te- lekom'u bir yıllık kârının neredey- se yansı bir fiyata almış oldu. Grup, geri kalan 5 taksiti de kurumun yıl- lık kârlanndan ödeyecek. İHALEDEN NOTLAR 21 yıllık imtiyaz verildi • Özelleştirme ıhalesı sonucu Türk Telekom'un yüzde 55'ıni sahn alan grup. sektörde düzenleyici ve ' denetleyicı otorite olan Telekomü- , nikasyon Kurumu (TK) ıle 28 Şubat 2026'ya kadar 21 yıllık "imtiyazsöz- leşmesT ımzalayacak. • Türk Telekom hısseleruıin yüz- de 55'ı özel sektöre geçtığı ıçın ku- nım.karnuşırketıolrnanıtelığıniyi- j tinyor. Bu durumda Türk Tele- | kom'un TK ile ımzaladığı *görev sözleşmesi". yenı şirketle yapılacak imtiyaz sözleşmesıne dönüşecek. • Türk Telekom'un yeni patronla- n, aynı zamanda üçüncü GSM ope- ratörii Avea'dakı yüzde 40'lık Türk Telekom hissesımn yüzde 55'ine de sahıp olacaklar. • Türk Telekom daha önce blok satış yöntemıyle ıkı kez satışa çıka- nlmış, ancak sektörde uluslararası düzeyde yaşanan daralma ve huku- ki sorunlar nedenıyle ıstenılen so- nuç alınamamıştı. • Bakanlar Kurulu karannca, şir- ket hısseleruıin yüzde 51'ırun blok satışının ardından belirlenecek bir oran çerçevesinde halka arz süreci başlayacak ve devlete söz ve onay hakkı verecek bir adet ımtıyazh hıs- se dışmdaki tüm hısseler satılacak. • Hazıne. altın hısse karşıhğında Türk Telekom yönetım kurulunda bir üye bulunduracak. İmtiyazlı his- senin sahıbınuı genel kurula katıl- ma ve konuşma hakkı olacak ancak sermaye arttınmlanna katılamaya- cak ve kârdan pay alamayacak. • Türk Telekom'un kasasında bu- lunan nakit ve menkul kıymetlenn 2.5 milyar YTL'ye kadar olan I bölümü özelleştirme öncesınde ! Hazine'ye aktanlacak. Bu paranın , bir kısmı demiryolu \e köy içme ' suyu projelennde kullanılacak. Telekom'un kasasında 350 milyon YTL nakıt kalacak. Işçiler, şimdiye kadar özelleştirmeden elde edilen 10.5 milyar dolann hesabını sordu: Telekom vatandır, satılamaz ATA'YA İNAT thalenin ikinci kısmının yapıldığı Halk Banka- sı'ndaki salonun duva- nnda Mustafa Kemal Atatürk'ün "Mutlulu- ğum, sizlcrin ufak dük- kânlanmz yerine büyük ve haşmetli fabrikalann yapüdığuu gördüğüm gün daha artacak ve yükselecektir" sözleri yer alıyordu. îhaleyi kazanan Oger Grubu, büyük bir sevinç yaşadı. BÜYÜK TEPKİ Telekom'un satışı ile ilgili ihale, işcilcrin tepkisi nedenıyle Özelleştirme İdaresi Baş- kanlığı yerine Hazine Müşteşarlığı'na alın- dL Eylem nedeniyle Kolej ile Kurtuluş kav- şaklan arası bir süre trafiğe kapanldı. Ey- İemde, üzerinde "ÖzeDeştirmeye hayır, Te- lekom sanlamaz" yazıfa önlükJer grven ka- nlımcılar. sendika ve Türk bayraklannın yanı sıra tepldlerini dile getirdikleri pan- kartvedövizlertaşıdılar. ıFotoğraflar AA) • Özelleştirme îdaresi önünde düzenlenen eylemde konuşan Türk-îş Başkanı Kılıç, "îşçiler demokratik tepkilerini çok kötü ortaya koyacaklardır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk- Iş Genel Başkanı Salih Kıhç. Özelleştirme Idaresi Başkanlığı (ÖtB) önünde yapılan eylemde "İşçilere Çin işkencesi çektirmek isteyenlere bütün işçiler demokratik tepki- lerini çok kötü ortaya koyacaklardır. Bunu iktidar iyi bUmeiT dedi. Kılıç, konuşması- nı tamamlarken "Bizlere sahip çıkmayan- lann bir gün bu gök kubbeyi başlanna y> kacak mısuuz" dıye sordu ve alandakıler- den "evet" yanıtını aldı. Türk Telekom AŞ ihalesi nedeniyle Tür- kiye Haber-lş Sendikası, Özelleştirme îda- resi Başkanhğı önünde eylem düzenledi. Kılıç, burada yaphğı konuşmada, 860 mil- yon dolar için IMF'nin talimatlanna "evet" denilmesinin bağımsızlığa gölge düşürmek anlamına geldiğinı kaydederek, özelleştirme uygulamalanndan 20 yılda "ne iş, ne aş, ne de istihdam yaratddığffii", buradan elde edilen 10.5 milyar dolar pa- ranın nereye gittiğini bihnek istediklerini ifade etti. 'Altin yumurtiayan tavuk' Türkiye Haber-tş Sendikası Genel Baş- kanı CengizTekede Türk Telekom'un dün- yanın 13. büyük şebekesine sahıp olduğu- nu ve sadece 2 bın 500 gayrimenkulünün 10 milyar dolann üzerinde edeceğini, bu nedenle iddia edilen özelleştirme rakam- lannın "vatana ihanet" olacağını söyledi. Teke, "Altuı yumurdayan bu tavuğu kestir- meyecegiz''' dedi. Sendikadan dava Türk Telekom'da örgütlü Haber-Sen Sendikası, Telekomünikasyon Kurulu'nun Türk Telekom hısselerinin altyapı mülki- yetiyle birlikte devredilmesini öngören ka- rannın iptalı ve yürütmenin durdurulması istemiyle idari mahkemede dava açtı. înşaattan telekomünikasyona, işadamlığından başbakanlığa Arap diinyasının dev sermayesi Ekonomi Servisi - Bey- rut'ta bu yılın başında bir bombalı saldın sonucu öldü- rülen eski Lübnan Başbaka- nı Refik Harûi'nin şirketi Saudi Oger Limited bünye- sinde faaliyet gösteren Oger Telecom. grubun internet hizmetlen ve teknolojıleri. sabıt mobil uydu hızmetleri. sabit telefon. diğer özel ağ- lar, hizmetler ve gruba bağ- lı kuruluşlar üzerinden rad- yo ve kablo TV yayını dahil çeşitli telekom ve bilişim • Saudi Oger Grubu'nun temeli, 1978 yılında Suudi Arabistan Kralhğı kanunlan ve hukukuna uygun olarak kurulan ve merkezi Riyad olan Ciconest adlı bir inşaat şirketine dayanıyor. teknolojileri alanında faali- yetlerini yürütüyor. Saudi Oger Grubu'nun temeli, 1978 yılı Suudi Arabistan Kralhğı kanunlan \ e huku- kuna uygun olarak kurulan ve merkezi Riyad olan Cico- nest adlı bir inşaat şirketine dayanıyor. Suudi Arabistan'da 25 milyar dolarlık müteahhitlik projesine imza atan ve dün- yanm en büyük Arap şirket- lerinden bin haline gelen Sa- udi Oger Limited, 15 binki- şiyi istihdam ediyor. Grup, telekomünikasyon ile Suudi Arabistan Kralhğı'nın yanı sıra 16 ayn ülkede yan ve bağlı kuruluşlanyla giderek büyüyen uluslararası bir ya- pıya sahip. Ölümüne kadar yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü ve oğlu SaadHar- riri'nin genel müdürlüğünü yaptığı Saudi Oger şirketi ile faaliyet gösterdiği ülkeler arasına Türkiye'yi de kat- mak isteyen Refik Harriri, u Türk işadanılanna Lüb- nan'ı açan kişi" olarak tam- myordu. Dünyanın en zengin 100 kişisi arasında yer alan ve ay- m zamanda Suudi Arabistan vatandaşı olan Harriri, 1992'den 1998'e kadar 6 Lübnan hükumetinde başba- kan olarak görev yaptı. 1979'da kurduğu Harriri Vakfı ile Lübnan. Fransa, tn- gıltere ve Amerika'da 30 bin- den fazla öğrenciye burs ve- ren Hamn'mn. kendı vakfı- nın yanı sıra Lübnan'da faali- yet gösteren diğer vakıflara da yılda 87 milyon dolar ba- ğışta bulunduğu belirtiliyor. Doany: Değerli bir mücevher ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Oger Telecom Genel Müdürü Paul Doany, Türk Telekom'u çok değerli bir mücevher olarak gördüklerini ve büyümesi için gerekli her türlü yatınmı yapmakta kararlı olduklan- nı belirterek "Mzyonumuz, Türk Telekom'u dünyanm en iyi teleko- münikasyon şirketlerinden birine dönüştürmek" dedi. Oger Tele- coms Ortak Girişim Grubu'nun (OGG) ise Mali İşler Üst Yöneticisi (CFO) Mohammed Hariri, bunun Türkiye'de yaptıklan ilk yatınm olacağını belirterek "Bizi he\T ecan- landıran bir proje" diye konuştu. İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Hedef Çocuklar Televizyon haber kanalında karşı görüşler olarak tartışıyoruz. özgüriük adına yasadışı Kuran kursla- nnın cezasız kalması için çırpınmalannı, ceza yasa- sı düzenlemesini anlayamadığımı söylüyorum. Ço- cuklann beyin gelişimi çağlarının çok önemli oldu- ğunu, ilkokul sonrası dini eğitimin işe yaramadığını söylüyor. Kendisi ımam, ilahiyat egitimi kökenli ol- duğu için iki-üç yaşında çocuğuna dini öğretebildi- ğini, amaçoğu ailenin yasalar izin vermediği için ya- sadışı Kuran kursları, dini eğitime ihtiyaç duydukla- nnı söylüyor. Yasadışı Kuran kurslannın tarikat, radikal Islamcı örgütler elinde, suç örgütlerine militan yetiştirme ni- teliklerini, hücre evlerinden çıkan cesetleri, Islami teröreylemlerini, şeriatçı akımlann yükselişini, Cum- huriyet, laiklik, rejimin tehdit altında olmasına ilişkin uyanları duymazlıktan gelip yanrt bile vermıyor. Sü- rekli çocuklara din eğitimi verme hakkından, sonra- sında geç kalındığmdan söz edip duruyor. Hani birileri 28 Şubat sürecine, antidemokratik müdahaleye takıntı haldelerya... Işin özünde ilköğ- retimin 8 yıla çıkanlması, eğitim birliğinin çocuklar için belirii ölçülerdesağlanmasınaduyulan büyük öf- ke var. Çocuklann şeriat eğrtiminden istenilen boyut- lardageçirilememesi, militan yetiştirilememesi üze- rine göreceli de olsa engel konulmuş olması en bü- yük dertleri. Başta Başbakan Tayyip Erdoğan. AKP tam kad- ro gözü karayasadışı Kuran kurslanyla ilgili ceza hü- kümlerinin kalkması için direndiler, Cumhurbaşka- nı'ndan gelen vetoyu, gerekçelerini yok sayıp Mec- lis'ten aynı metni çıkardılar. Yeni Şafak'ın ünlü yaza- nnın benimle tartışırken söylediği gibi küçük çocuk- lan şeriatçılann eğitimine, kucağına atmakta hiçbir sakınca görmediler.. AB üyeliği üzerine ışler ters gelışiyor. Üstüne üstlük AB yüksek yargı organlanndan, AB ülkelerinden, de- mokrasi, ınsan haklan maskesinde siyasal Islama açı- lıma ilişkin sınırtamalar gündemde. Türbana ilişkin Av- rupa Insan Hakları Mahkemesi kararının üstüne, sa- kal davası daaleyhte sonuçlandı. AB'nın çeşrtlı organ- lannda insan haklan, özgürtükler, demokrasi, laiklik standartları üzenne tartışmalara açıklık getirecek ilke- ler öne çıktı. Dın adına kullanım zorlaştı.. AB uğruna, ınsan haklan, demokrasi maskeli oy- nanan büyük takıyye oyununundan siyasal Islam adına yararlanılma sınırtan daraldı. AB sıkı pazar- lıklan aşamasında türban, üniversiteler, imam ha- tipler kavgasını ertelemiş olan AKP iktidan dört kol- dan birden saldınya geçti. Bir yandan da dış poli- tikada her konuda neredeyse çuvallama, zikzaklar- la verilen Türkiye çıkarları adına geri dönüşü olma- yan büyük ödünler.. ABD, Bush yönetimi ile ban- şabilme uğruna Erdoğan hükümetinin Ortadoğu projesinde üstlendiği rol, ABD, şahinleriyle strate- jik(!) işbiriiği, siyasal Islamcı tabanla arayı açıyor... Gönüllerini almak üzere ödün üstüne ödün veımek zorundalar. Başbakan Erdoğan, ilgili bakanlan, imam hatipler, türban, Kuran kurslan, islamcı kadrolaşma, eğitimin kökünden, eğitim biriiği (cumhuriyet, laiklik) değer- lerinden kopanlmasınayönelikatağakalktılar. Engel gördükleri tüm kurum ve kadrolara, yıldırmak, sin- dirmek üzere her tür tehdidi savuruyoriar. Akla ge- len her yol deneniyor. Türkiye'nin imza attığı AB'nin özerk üniversiteler sözleşmesi hükümleri yok sayılarak YÖK imam ha- tiplerde istenen katsayı ödününü vermemekte di- retirse, öğrenci alımındaki ilkelerin yasa ile belirien- mesi tehdidi bizzat Başbakan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Üniversitelerin öğrenci al- ma kriterierini kendilerinin belirleme haklan bir ya- na, meslek okullarının ara eleman ve kendi alanla- nnda yükseköğrenime teşvik gibi bir temel ölçüsü var. Bizimkiler sırf imam eğitiminden geçirilmiş in- sanlardan doktor, yargıç, siyasetçi yetiştirebilmek uğruna, ana görevi üniversiteye öğrenci yetiştir- mek olan lise mezunlannı daha fazla açıkta bırak- mayı seçiyoriar. Siyasi iktidar olarak her yıl bir buçuk milyona ya- kın öğrencinin açıkta kalmasına çözüm üretmek gö- revleri iken lise çıkışlılardan daha fazlasını açıkta bı- rakarak daha çok ımam hatipliyi üniversiteye yerleş- tirmenin yolları için, hakka, eğitimin temel ilkelerine aykırı dayatmalar içinde oluyoriar. Yetmiyor, siyase- ten parmaklannda oynatamadıkları büyük üniversi- teleri, YÖK'ü ele geçirebilmek uğruna, büyük üniver- siteleri parçalayıp yeni üniversiteler açacaklan teh- didini gündeme getiriyoriar. Eğitime ciddi para ayır- madan açılmış yenı üniversiteler dramı ortada. Oğ- retim üyesi, bina, laboratuvaryok. Eğitim düzeyi yer- lerde sürünüyor. Asgari bilgileri alamadan doktor, mühendis, hukukçu, ekonomist.. diplomalannı al- mışlann ağır bedelini bu halk ödüyor. AKP iktidan bağımlı olduğu IMF politikalan ve ta- sarruf gerekçesinin yanı sıra bilimi de önemseme- diğinden, üniversitelerin bütçelerini kuşa çevirdi. En merkez, köklü üniversiteler bile kalite erozyonu ya- şıyor. Sonra da uluslararası ölçeklerde bilimde yanşılmamasının hesabı, bizzat Başbakan tarafın- dan, yüzler kızarmadan sorulabiliyor... soner@cumhuriyet.com.tr YAPI KREDİ EMEKLİLİK'E 100 BİN KATILIMCI Yapı Kredi Emeklilik, sözleşme sarısında 100bini,fon bü- yüklüğünde 100 milyon YTL'yi aştı. Yapı Kredi Emekli- lik 'tenyapılan açıklamada, 30 Haziran 2005 tari- hi itibanvla Yapı Kredi Emeklilik 'in, 100 bin 463 sözleşme sayısı ve vüzde 18 'e ulaşanpa- zar payıyla sektör liderliğini sürdürdüğü be- lirtildi. Aynı tarih itibanvla şirketin fon bü- vüklüğü de 103.3 milyon YTL oldu. Yapı Kredi Emeklilik Genel Müdürü S. Giray Ve- lioğlu, "100 bin katıhmcı ve 100 milvon YTLfon büyüklüğüne ulaşan ilk şirket ol- manın gururunu vaşıyoruz " dedi. TASARIM ÖDÜLLERİ DAĞITILDI THY 8 YENİ BOEING ALIYOR Yıhnaz Erdoğan, iCan'dajüri üyesiydi. Bilgisavar teknolojisini kullanarak birevsel varatıcıhğı veyetenekleri or- tava çıkarma hedefiyle bu yıl beşin- cisi düzenlenen "iCanFilm. Müzikve Tasarım Yanşması " sonuçlandı. 3 kategoride, bin 279 başvurunun vapıldığı yanşmada, fılm kate- gorisinde Eda Sarıtaş, müzik kate- gorisinde Emin Yasin Vural birinci olurken; Melih Kibar iCan Jüri Özel Ödülü'nü Cüneyt Çağlayan aldı. Geceve, Yılmaz Erdoğan ın da ar- alarında bulunduğu jüri üyeleri ile davetliler katıldı. Türk Hava Yolları (THY), Bo- eingfirmasına 8 adet daha B?3 7 800 uçağı siparişi verilmesini ka- rarlaştırdı. THYden Borsa'ya gönderilen açıklamaya göre önceki gün yapı- lan yönetim kurulu toplantısında, Boeing firmasından temin edile- cek 15 adet B7 37 800 uçaklannın alımma ilişkin 28 Eylül 2004 ta- rihinde imzalanan anlaşmaya ek olarak, 8 adet B737 800 opsiyon uçağın kesin siparişinin verilme- sine karar verildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog