Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

2 TEMMUZ 2005 CUMAKTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@ cumhuriyet.com.tr 11 "AB sözünü tutsun' • ALMERİA(AA)- Lspanya Dışişleri Bakanı Ivliguel Angel Moratinos, AB'nin sözünü tutarak Türkıye ile 3 Ekim'de üyelık müzakerelerine t»aşlaması gerektiğini söyledı. AB dönem toaşkanhğının tngiltere'ye eeçmesi nedenıyle fngiltere'nin Madnd Büyükelçiliği'nde verilen rssepsiyona katılan Moratinos, Türkıye için destek ıstedi. Moratinos resepsiyondaki konuşmasında, " Avrupa, Türkıye 'ye sırtını çevırmemeli ve sözünü yerine getirip üyelik müzakerelenne ekimde başlamalı" dedi. Juncker: Hayır dersenizgiderim • BRÜKSEL(AA)- Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, iilkede 10 Temmuz'da yapılacak referandumda AB Anayasasf nın reddedilmesi durumunda istifa edeceğını belirtti. Juncker, referandumun çok çekışmelı olacağını söyleyerek "Ülkem adına anayasaya ımzamı attım. Eğer halk bunu yapmamam gerektiğini bana bildirirse, oylama sonucuna uymam gerekiyor" dedi. Lüksemburgda kamuoyu yoklamalan, anayasaya karşı çıkanlann oranının yüzde 45'e yükseldiğini gösteriyor. Dağıstan'da bombalı saldırı • MOHAÇKALE (AA) - Rusya'nın Dağıstan bölgesinde asken bir kamyona yönelik bombalı saldında 11 kişinin öldüğü bildirildi. Polis, başkent Mohaçkale'de meydana gelen saldında, 11 Rus askerinin öldüğünü, 7 askerin yaralandığını açıkladı. Askerlerin Içişleri Bakanhğı'na bağlı olarak göre\ r yaptıkian belirtildi. ABD'den İran açıklaması • \VASHINGTON (AA) - ABD, İran'da cumhurbaşkanhğı seçimini kazanan Mahmud Ahmedınecad'ın, 1979"dakiABD Büyükelçiliği baskınında yer almasının sürpriz olmayacağını bildırdi. Beyaz Saray Sözcüsü Scott McClean, "tncelememizi sürdürüyoruz. Bu iddialar doğrulanırsa bunun kimse için sürpriz olmayacağını düşünüyonım" dedi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Peter fVestmacott, Türkiye'nin öncelikli konuları olduğunu söyledi 4 Protokol tanrnıa demek değfl'ANKARA (CumhuriyetBiirosu) - Avru- pa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstle- nen ingiltere'nin Ankara Büyükelçisi Pe- ter VVestmacott, Türkiye'nin üyelik göriiş- melerinin 3 Ekim'de başlamasının başlıca önceliklerinden biri olacağını söyledi. Westmacott, ingiltere'nin AB dönem başkanlığının dün başlaması dolayısıyla Büyükelçilik konutunda basm toplantısı düzenledi. Peter Westmacott. "AB'nin 3 Ekim'de müzakereleri başlatnıa sözünü yerine getirmek, dönem başkanuğımızın en önemli önceliklerinden biri olacakür" dedi. Avrupa Komisyonu'nca kabul edilen müzakere çerçevesi belgesüıin temmuzun 2. yansında toplanacak Genel Işler Kon- seyi'nde görüşülmesini pek beklemediği- ni vurgulayan Westmacott, ancak belgenin 3 Ekim'e kadar onaylanacağını söyledi. AB dışişleri bakanlannın 3 Ekim'de Lük- • İngiltere'nin AB dönem başkanlığını üstlenmesiyle ilgili basm toplantısı düzenleyen Westmacott, Türkiye'nin Ankara Anlaşması'nın ek protokolünü imzalamasının Rum kesimini tanıma anlamına gelmeyeceğini savunurken buna karşm Türkiye'nin bir deklarasyon yayımlamasını beklediklerini söyledi. semburg'da Hükümetlerarası Konferans'ta Türkiye'nin katılım müzakerelerini res- men açmak üzere bir araya geleceğını anımsatan Westmacott, daha sonra izle- necek prosedür konusunda da bilgi verdi. Westmacott, komisyonun önce 35 bölüm başlığı üzennde tarama başlatacağını be- lirterek taraması daha kolay bölümler üze- rinde gecikmeksizin müzakerelere başla- nabileceğini söyledi. Reform uyansı Türkiye'nin işkence, ifade ve din özgür- lüğü, yargı alanlannda reformlan sürdür- mesi gerektiğini belirten Westmacott, Gü- neydoğuda yapılması gerekenleri de şöy- le açıkladı: "Bölgedeki durumun iyilesti- ribnesi, terörte savaşjmın sosyaL kültürel ve ekonomik gelişme ile destekİenmesi, yerle- rinden edilen kişilerin dönüşü ve tazminat sisteminin uygulanmasL" Türkiye'nin AB'yi genişleten ek proto- kolü Rum kesimi de dahil olmak üzere ımzalamasını umduklannı anlatan West- macott, sadece onaylamanın değil uygu- lamanın da önemli olduğunu söyledi. Westmacott. "•Türkiye'nin ek protokol kapsanıında liman ve havaalanlannı Rum- lara açması gerekir mi" sorusuna ise, "Pro- tokolün uygulanması gerekiyor'' yanıtını vermekle yetındi. 'Kıbrıs'ta yeni koşul yok' Türkiye'nin. protokolü imzalamasının Rum kesiminin tanınması anlamına gelme- yeceğini de vurgulayan VVestmacott. yine de Ankara'nın deklarasyon yayımlamasını beklediklerini bildirdi. VVestmacott, ''Tür- kiye'nin Ankara Anlaşması'nı genişleten protokolü imzaladığında bununtanıma an- lamına gelmeyeceği yolunda pozisyonunu belli etmesi gerekeceği biliniyor. Bunda bir sürpriz yok. Türk hükümetinin bunu nasıl yapacağuu henüz bilmiyoruz. Ancak Türk hükümetinin pozisyonunu bu yolda açıkla- ması bilinen bir şey" diye konuştu. Müzakere çerçevesinin 4. paragraftnın Kıbns konusunda yeni koşullar getirme- diğini savunan Westmacott, bu paragrafin 17 Arahk kararlan doğnıltusunda oldu- ğunu öne sürdü. VVestmacott, Vatikan'ın Türkiye'nin Hıristiyanlara düşmanca dav- randığı yolundaki açıklamalannın sorul- ması üzerine şunlan söyledi: "Dinözgür- lüğü Türkiye'nin, AB ölçütlerinin karşt- lanması konusunda daha ileriye gidebik- cegi bir alandır. Hükümet bunu bilrvor. Bu. kanımca hükümetin VaJoflar Yasası'nın onaylannıasına öncetik vermesinin neden- lerinden biridir. Aynı zamanda birçok ÜJ- ke Ruhban Okulu'nun açümasıru ve azın- hk haklannda ilerleme istivor." ÜTÇE KRlZt Barroso Chirac'la Blair'i suçladı Dış Haberler Servisi - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso. bütçe konusunda uzlaşamayan Avrupalı lıderleri suçladı. The Guardıan gazetesi ile yaptığı söyleşıde AB bütçesi konusunda anlaşamayan Ingiltere Başbakanı Tony Blair ve Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac arasındaki tartışmalann birliği yıkabileceği uyansını yapan Barroso şunlan söyledi: "Brüksel'e geüp de başkentlere dönünce, her seferinde kazandık demek, olanian bir boks havasına sokuyor. Bu gibi insanlar Avrupa düşüncesini yok ediyor. Bunu söylemek de benim göreyim." Türkiye etkilenir Avrupa'da kimsenin görüşünün yüzde 100 kabul edilmesini beklememesi gerektiğini kaydeden Baıroso. uzlaşma sağlanması için bazen ödün vermek gerektiğini söyledi. Eski Portekiz Başbakanı Barroso, AB'deki krizin Türkiye'nin birliğe katılma sürecini zorlaştırdığı yönündeki görüşe katıldığını belirtti. Barroso, "Türkiye'nin üye olduğunu görmeye ömrünüz yetecek mi" sorusunu "Ben her ild şekilde de yanıt veremem. Demokrasiye saygıbyım" şeklinde yanıtladı. j f £ nz ıçındeki jfl birliğin r'4£ dönem ggjL başkanlığını F ^ üstlenen mjm îngiltere ^ A Başbakanı ^ H Blair'in ^ H gündemi ^ H yoğun. ^ H Blaır'lc ^ 1 Barroso dün ^ H Londra'da ^ ^ | ortak basın ^ H toplantısı ^ H düzenledi. ^ H (Fotoğraf: AFP) ^ H l | 1 Aiı 1 KS. 1 ^K 1 H i •A 4 * •i nin dümeni İngUtere J deDış Haberler Servisi - tngiltere, Avru- pa Birliği'nin (AB) 6 ayhk dönem baş- kanlığını dün resmen Lüksemburg'dan devraldı. Londra'nm dönem başkanhğı, AB'deki reformlar ve birliğin geleceği konusunda tngiltere Başbakanı TonyBla- ir ve diğer Avrupa liderleri arasında gö- rüş aynlıklannın yaşandığı bir sırada başladı. tngiltere'nin AB Dönem Başkanhğı, Başbakan Tony Blair' in Avrupa Komis- yonu başkanı ve üyeleriyle yaptığı gö- rüşmeyle resmen başladı. Dün sabah Av- rupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve üyeleriyle bir araya gelen Blair, toplanhnın ardından basın toplan- tısı düzenledi. Başbakan Blair, 6 ay bo- yunca AB dönem başkanlığını üstlene- ceklerine dikkat çekerek, "Bu onurlu gö- re\i çok ilginç bir dönemde devrah- yoruz" dedi. Blair, toplanü sırasında Tür- kiye'nin AB üyeliğı konusunda, "AB Komisyonu'nun Türkiye konusunda belirlediği taahhütleri yerine getir- memiz son derece önemli" dedi. Mü- zakerelenn başlamasıyla ortaya çıkacak süreçte, komisyonun koyduğu knterle- rin mutlaka yerine getırilmesi gerektiği- ni vurgulayan Blair, "Bu bir dengedir. Biz sorumluluklanmızı ve taahhütle- rimizi yerine getireceğiz, aynı şekilde Türkiye de üzerine düşeni yapacak" diye konuştu. Başbakan Blair, "Geniş- leme sürecini, müzakereleri daha ile- ri noktaya götürmeliyiz" dedi Basından uyanlar Türkiye, İngiltere"nın dönem başkan- hğı sırasında gündeme gelecek konular arasında ılk sıralarda yer ahyor. Birlik ıçın- de Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim'de başlamasına itiraz edenler olsa da Bla- ir, dönem başkanhğı sırasında genişle- menin devam etmesi ve AB'nin verdiği sözleri tutmasının önemine dikkat çeki- yor. Tımes, Blair'i bütçe ve Türkiye konu- lannda uyardı. Gazete, tarım reformla- n karşıhğında Alman Hıristiyan Demok- ratlar'ın lideri Angela Merkel'in şiddet- le direndiği Türkiye'nin üyeliğı konusun- da geri adım atmanın, Blair için ağır bir darbe olacağını yazdı. Financial Ti- mes'daki yorumda ise "Blair'in Avnı- pa'da birlik çabalarımn anahtan. Chi- rac'ta" denildi, Yorumda. hem bütçe so- rununun çözümünün hem de Türkıye ile müzekarelerin 3 Ekim'de başlamasının ancak Fransa ile uyum içinde bir iliş- kiyle sağlanacağına dikkat çekildi. ERÇEVE MÜZAKERE BELGESİ Ankara'nın umudu Londra • Ankara, AB dönem başkanlığını üstlenen Londra'dan fiili müzakerelerin başlatılmasmı ve Kıbns paragrafmın değiştirilmesini istiyor. MAHMUT GÜRER ANKARA - Türkiye, Avrupa Birliği (AB) dö- nem başkanlığmı dün dev- ralan tngiltere'den, Çerçe- ve Müzakere Belgesi'nde- ki Kıbns koşulunun üst kurullarda onaylanmadan değiştirilmesini ve fiili mü- zakerelerin tarama süre- ciyle birlikte başlamasmı isteyecek. Bu kapsamda, Başba- kan Recep Tayyip Erdo- ğan ve Dışişleri Bakanı Abdulah Gül tngiltere'ye, Başmüzakereci Ali Baba- can da Brüksel'e gidecek. AB Dönem Başkanlı- ğı'nın Lüksemburg'dan Türkiye'nin tam üyeliğini destekleyen Ingiltere'ye geçmesiyle Ankara, süre- ci hızlandırma karan aldı. Türkiye Ingiltere dönem başkanlığından özellikle Çerçeve Müzakere Belge- si'nin 4. maddesınde yer alan Kıbns paragrafmın yumuşatılmasını istiyor. îngiltere'nin dönem başkanı olarak belge üze- rinde 3 Ekim'de yapıla- cak olan AB Dışişleri Ba- kanlan Doruğu öncesın- de değişiklik yapma yet- kisi bulunuyor. Ancak, dış kaynaklar "25 ülkenin ka- ranyia hazuianan metin- dedeğişUdikyapıhnasıetik olmaz" görüşünü belirti- yorlar. Türkiye'nin bir diğer şi- kâyeti ise komşularla iliş- kilerin normalleştirilmesi ve sınır sorunlannın kaldı- nlması konusunda. Dışiş- leri kaynaklan bu madde- nın Yunanistan ile olan "la- ta sahanhğT sorununu kas- tettiğini belırtirken AB yet- kilileri bu ifadenin "Er- menistan ile sınır kapısı açümasmı" da ıçerdiğini dıle getiriyorlar. Yann heyet gkliyor Bu kapsamda Dışişleri Bakanhğı Müsteşar Yar- dımcısı Volkan Bozkır baş- kanhğındaki bir heyet ya- nn Londra'ya gidecek. Heyetın Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yetki- lileri ile görüşerek metnin değiştırilip değiştirileme- yeceğini değerlendirecek- İeri ve müzakerelerin tara- ma süreciyle birlikte baş- lamasına çaüşacaklan kay- dediliyor. Temmuzda Gül, ağus- tosta ise Erdoğan tngilte- re'ye giderek. değişiklik istemlerini iletecekler. Belge önümüzdeki üç toplantıdan birinde ele ah- nabilecek. tlk olarak 18 Temmuz'da Dışişleri Ba- kanlan düzeyindeki kon- sey toplantısında görüşü- lebilmesi olası olan belge buradan eksiksiz "A" for- matuıda çıkarsa Tanm ve Balıkçılık bakanlannın 19- 20 Eylül'deki toplantısın- da onaylanabilecek. Belge, bu iki toplantıda da ele alınmazsa dışişleri bakan- larının 3 Ekimde yapa- caklan toplantıya kalacak. ÜSKÜDAR 2. AİLE MAHKEMESt'NDEN 2004 509 Davacı Zafer Korkmaz \ekili tarafından davalı Mari- ana Jonela Korkmaz aleyhine açılan boşanma davasında mahkememızden venlme 25.05.2005 tarih ve 2004 509 Esas 2005 353 Karar sayılı karar uyannca; Açılan da\anın kabulûne, Istanbul ili, Bahçelievler il- çesi. Şirine\ler Mah., cilt no: 58, hane no: 811, bsn: l'de nüfusa kayıtlı Vayis ve Satı oğlu, 05.04.1959 do- ğumlu Zafer Korkmaz ile bsn: 5'de nüfusa kayıtlı Ghe- orghe ve Marıa kızı, 17.05.1979 doğumlu Mariana Jo- nela Korkmaz'ın TMK.'nun 166 1. maddesı gereğınce boşanmalarına, Peşin ahnan harcın düşümü ile 1.10 YTL. karar ve ilam harcının davalıdan alınmasına, Davacı tarafından yapılan 2 7 .20 YTL. yargılama gı- dennin davalıdan aîınarak davacıya verilmesine, Davacı \ekili için 350 YTL. vekâlet harcının davalı- dan aîınarak davacıya verilmesine. Karar verilmiş olup davalı Manana Jonela Korkmaz'a ilanm yayımlandığı tanhten itibaren 15 gün sonra tebliğ edılmiş sayılacagı, teblığ tarihınden itibaren 15 gün içerisinde temyiz yolu- nun açık olduğu. aksı halde kararvn bu haliyle kesinleşe- ceği karar tebliâı yerine geçmek üzere ılanen tebliğ olunur. Basın: 31264 KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1983 726 Esas 1995 553 Karar YıJcanda esas ve karar numarası yazıh dosyada, Davacılar Hüseyin Gökpınar mirasçısı Ali Haydar Caferoğlu. Ali Aslan Gökpınar ve Mustafa Gökpınar mirasçısı Fatma Gökpmar"a Yargıtay 17. Hukuk Daıresi Başkanhğf mn bozma ilamınm gazete ile tebliğine karar venldiğınden. Davacı Hüseyin Gökpınar mirasçısı Hüseyin oğlu 1958 d.lu Ali Haydar Caferoğlu, Hüseyin oğlu 1962 d.lu Ali Aslan Gökpınar ve Mustafa Gökpınar mirasçısı Mustafa kızı 1328 d.lu Fatma Gökpınar"ın en son adresi olan Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesı Demirciler kö- yündeki adreslerine, Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nın 2002 1136-13012 Esas ve Karar sayılı bozma ilamının tebliğine, davacılar, işbu ilanın yayınını izleyen 15 gün içerisinde HUMK. 440. maddeye göre karar düzeltme isteğinde bulunmadıkları takdirde, yeniden esasa kaydı yapılıp yargılamaya devam olunacağının bilinmesi ve işbu ilanın teblıgat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 23642 İZMİR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2004 124 Karar No: 2005 54 Davacı Türksan AŞ vekili tarafmdan davahlar Şûkran Büyükduru vs. aleyhlerine açılan maddi-manevi tazmi- nat davasının yapılan açık duruşmalan sonunda verilen karar gereğınce. Dava taraflar arasındaki iş akdinden kaynaklanan maddi manevi tazminat talebine ılişkın olup ışçı sayılan kimselerle işveren arasında iş akdinden doğan hukuk uyuşmazlığmın çözülmesi ile görevli iş mahkemesi olduğtından dava dilekçesinin görev yönün- den reddine, mahkememizin görevsizhğine, dosyanın hüküm kesinleştığinde ve istek halinde tzmir Nöbetçi Iş Mahkemesi'ne gönderilmesine, Dair 01.03.2005 tarihin- de davacı vekili ile davalılardan Şükran Büyükduru ve Aşref Selami Başaran \ekilinin yüzüne karşı diğer dava- ltmn yokluğunda temyızi kabil olmak üzere verilen ka- rar açıkça okunup anlatıldı. Işbu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, bu ilan davalı Bayram Yılmaz'a davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğine, ilan tarihinden 15 gün içinde temyiz edilmediğı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilan olunur. 27.04.2005 Basm: 31259 DİVRİĞÎK\pASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1984 31 Karar No: 1996 65 Davacılar Ismaıl Özel ile Cennet Özel tarafından da- vahlar Sultan Sağıroğlu ve müşterekleri aleyhine açılan komisyon kararının iptali davasında; Uzunbağ köyü 710.7 35, 849, 883. 890. 696. 488. ^63, 742, 746, 790, 846, 679. 738. 8841, 685. 800. 854 nolu parsellenn tespit ve komisyon kararmda olduğu gi- bı tesciline. karar verilmiş olup, Tüm soruşturmalara rağmen adresleri tespit edileme- yen davacı Sultan Sağıroğlu mirasçılan Satı, Muharrem. Hüseyin, Yakup, Haydar. Mıyase, Muhittin. Ali Rıza Ümmügülsüm, Banş (1977 doğ.) ve Banş (1990 doğ.) Sağıroğlu ile davalılardan Abıdin ÖzeFin mirasçılan AHye Mürüvvet, Hüsniye Mukaddes. Nergis Gülengül ve Kutsal Banş Özel'in adresleri meçhul olduğundan gerekçeli karar tebliğ edilememiş. ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olmakla; tşbu üanm gazetede yayımlan- dıktan onbeş gün sonra yukarıda ismi geçen dahıli dava- lılara tebliğ edılmiş sayılacagı ilan olunur. 03.06.2005 Basm: 30892 DfVRİĞİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1990 18 Karar No: 2000 64 Davacı Selahaddin Hamamcı tarafından davahlar Sait Arslan ve müşterekleri aleyhine açılan kadastro tespitine itiraz davastnda; Davacıya duruşmada KY'nın 36 1 maddesine uygun olarak kesin süre \erihnesine \e so- nuçlarının hatırlatılmasına rağmen, davacının verilen kesin süre ıçensinde, gerekli masraflan yatırmadığı, bu haliyle keşif delilme dayanmaktan vazgeçtiği, dolayısıy- la davasını ispat edemediği anlaşıldığından açılan dava- nın reddı ile Sıvas ili Divriği ilçesi Dikmeçay köyü Acı- göl mevkıi 105 ada. 230. 229. 231, 232, 233. 234, 235, 236, 23". 238. 239, 240 \e 241 sayılı parsellerin kadast- ro müdürlüğünce yapılan tespit gibi tespit malikleri adı- na tapuya kayıt ve tesciline karar verümiş olup. Tüm so- ruşturmalara rağmen adresleri tespit edilemeyen da\alı- lar Sait. Recep. Mustafa, Derviş. Ibrahim ve Haydar Arslan ile dahili davalılar Fatma, Bahattin, Türkan. Bağdat. Mihriban, Haney. Ahmet. Yeter, Ali ve Veli Aslan, Bektaş. Hüseyin, Mevlüt ve Sait Yıldınm"ın ad- resleri meçhul olduğundan gerekçeli karar tebliğ edile- memiş, ilan yoluyla tebliğine karar \erilmiş olmakla; İşbu ılanm gazetede yayımlandıktan onbeş gün sonra yukanda ısmı aeçen dahiİi davalılara tebliğ edilmiş sa- yılacağı ilan olunur 02.06.2005 Basm: 30895 ÜMRANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2004 400 Davacı Ismaıl Kırancı vekili a\-ukat Arzu Becerik ta- rafından davalı Dursun Koçyiğit aleyhine açtığı tapu ip- tali davasının mahkememizde yapılan açık yargılamalan sırasında verilen ara kararı uyarınca: Davalı Dursun Koçyiğit'e duruşma günü tebliğ edilemediğınden \e ad- resi de zabıta aracılığı ile tespit edılemediğinden duruş- ma gününün 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddelen gereğince davalıya ılanen tebliğine. ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün sonra dava- lıya teblıgatın yapılmış sayıhnasına karar verildiğinden, duruşma günü olan 08.09.2005 günü saat 09.40"da mah- keme duruşma salonunda hazır bulunması, davalı Dur- sun Koçyığu'm hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil ile temsıl ettırmedığı takdirde yokluğunda duruş- ma yapılarak yokluğunda karar verileceği ilanen tebliğ olun'ur. 27.06.2005 Basın: 30977 BEYOĞLU 5. İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞESIRIN AÇIK ARTTRMA İLANI Dosya No: 2004 781 Tal. Bır borçtan dolayı hacizlı ve aşağıda cıns, mıktar ve kıymeti yazılı mallar satışa çı- karılmış olup: Bırincı arnırmanm 21.07.2005 günü saat 10.20-10.30 arasında Hüse\'in Ağa Ma- hallesi Hamalbaşı Sokak No: 12 (Victor Levi) Beyoğlu Istanbul adresinde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %60'ma istekli bulunmadığı takdirde 26.07.2005 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinın malın tah- min edilen kı\Tnetinin %40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplammdan fazla olmasvnın ve bundan başka paraya çevirme ve paylaş- tırma giderlerinı geçmesınin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden o öl8 ora- nında KD\ "nın alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesüıin icra dosyasında görülebıle- ceği. giden verildiği takdirde şartnamenın bir ömeğini isteyene gönderilebıleceği; fazla bilgi almak ısteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyia datremize başvurma- lan ilan olunur. 20.06.2005 Takdir edilen değeri Lira Kuruş Adedi Evsafı ve özellikleri Beko spirit ayakh klima. Bar buzdolabı büyük boy. Arçelik marka, ayakh klima. Muhtelif sandalye. Ahşap masa. Komple müzik seti, yedi adet tecnez cidipayer anfı ses sistemi Macra marka güç anfisı. Muhtelif marka ve ebatta kolon. Panasonic marka faks cihazı. Rüzgârlık olifini marka. Meze dolabı büyük boy. Meze dolabı küçük boy. Uğur derin dondurucu. Arçelik termosifon. .\riston termosifon. Senur marka ekmek fınnı. Yüksel makine marka haceur makinesi. Küçük boy dondurucu markasız. Büyük bov dondurucu. TOPLAM (lîK.m. 114 1, 114/3) (*) Bu örnek. bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 63'e karşılık eelmektedır. Basın: 30992 6000.00 4000.00 1500.00 4500.00 2100.00 3000.00 1050.00 150.00 400.00 1500.00 1000.00 1300.00 400.00 400.00 1000.00 500.00 800.00 600.00 30200.00 4 4 1 300 70 1 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog