Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 TEMMUZ 2005 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr ABD BAŞKANI BUSH 'Kyoto bid çökertir' • Danimarka'yı ziyaret eden ABD Başkani George Bush, ülkesinin Ortadoğu petrollerine bağımlı olmasını "ulusal güvenlik sorunu" olarak niteledi. Dış Haberler Servisi - ABD Başkani George Bush dünyadalci küresel ısınmanın önlenmesine yönelik Kyoto Sözleşmesi'nin kabul edilmesi durumunda ülke ekonomisinin çökebileceğini söyledi. Irak'ta kitle imha silahı bulunamamasının kendisıni hayal kınklığına uğrattığını da söyleyen Bush, ABD'nin Ortadoğu petrollerine bağımlı olmasını u ulusaJ güvenlik sorunu" olarak niteledi. Dünyada atmosfere en çok karbondioksit salınımı yaparak küresel ısınmanın artmasında büyük payı olan ABD, tüm eleştinlere rağmen Kyoto Sözleşmesi'ne imza atmamaktâ kararh görünüyor. Gelecek hafta Iskoçya'da yapılacak G-8 doruğu öncesi Danimarka'yı ziyaret eden Bush, Kyoto Sözleşmesi'nin, Hindistan ve Çın gibi dünyayı en çok kirleten diğer ülkeleri kapsamadığını belirterek "Kyoto ekonomimia mahvederdi Bu sözleşmeyi imzaJamam doğru oimazdı" dedi. 'Silah yoktu ama yapacaklardı' Danımarka televizyonuna konuşan Bush. ülkesinin, Ortadoğu petrollenne bağımlı olmasını "ulusal güveniik ve ekonomi sorunu" olarak nıtelendirdi. Iraka saldın karannı savunan ancak kitle imha silahı bulunamamasının kendisıni hayal kınklığına uğrattığını kaydeden Bush şunlan söyledi: "Saddam Hüseyın yalnızca bir zorba değiL, aynı zamanda dünya banşına bir tehditti... Kitle imha silahlanm bulamasak da onlan yapabilecek kapasiteye sahip olduğundan emindik." Başkan Bush, ABD'nın, Afrika'da AIDS ve yoksullukla mücadelede gösterdiği çabalardan gurur duyduğunu da söyledi. KÜRESEL ISINMA Blair, Bush 'u kızdıracak Dış Haberler Servisi - tngiltere Başbakanı TonyBlair'ın Iskoçya'nın Gleneagles kentinde yapılacak G8 doruğunun sonunda yayımlanacak belgede, küresel ısınma konusunda ABD'ye tümüyle ters bir tutum içine gireceği öne sürüldü. The Guardian gazetesi, başbakanlıktan sızdınlan bazı belgelere dayanarak verdiği haberde, Blair'in dünyanın önündeki en büyük tehdit olarak gördüğü küresel ısınma konusunda daha önce üzerinde anlaşılan merne ters görüşlerin sonuç bildirgesine girmesini sağlayacağını iddia etti. Guardian, kabınedeki bakanlann Blair" i bu konuda çok kararh gördüklerini, "silahınııı kabzasma sıkı sıkı sarümış" sözleriyle ortaya koyduklannı da yazdı. Gazete. iddiasının gerçekleşmesi halinde iik kez bir G8 zirvesinde sonuç bildirgesi üzerinde bölünmüş bir görünrü ortaya çıkacağuıı ve ilk kez dünyanın en güçlü devletinin böyle bir noktada "yalnız kalacağını" bildirdi. Guardian, Blair"in çe\Tesinden aldığı uyanlara rağmen bu konuda "kumar oynamakta" kararh olduğunu da yazdı. Güvenoylamasında iktidar ortaklan SPD ve Yeşiller çekimser kalarak erken seçim yolunu açtılar Almanya'da hükümet düştüFRANKFUKT (Cumhuriyet Bûro- su) - Almanya parlamentosunda Baş- bakan Gerhard Schröder hükümeti içın dün yapılan oylamada milletve- killeri güvensizlik oyu vererek erken genel seçimlerin yolunu açtı. Schröder'in hükümetin parlamento- da uzlaşma olanakJannı yıtirdiğı ge- rekçesiyle başvurduğı oylamada, 151 milletvekili güvenoyu verirken hükü- mete karşı 296 oy çıktı, 148 vekıl çe- kimser kaJdı. Schröder'in giivenoyu al- ması için 301 oy gerekiyordu. Hükümetin düşmesiyle, seçimlerin yenilenmesi kararı veren Schröder beklediği sonucu almış oldu. Güvenoy- lamasından önce Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başkani FranzMüntefe- ring, partili millervekillerinden çe- kimser oy kullanmalannı istemişti. Milletvekillennın bir bölümü isteğe uy- dular. Güvenoylamasından önce yapı- B aşbakan Schröder'in isteğiyle yapılan güvenoylamasutın sonucunda SPD-Yeşiller koalisyomı sona erdi 'iikütnetin düşmesiyle, seçimlerin yenilenmesi karan veren Schröder, heklediği sonııcu almış oldu. Schröder Cumhurbaşkanı Köhler'den erken seçim kararı vermesini istedi. (Fotoğraf: REUTERS) lan konuşmalarda ıse ıktıdar partilen ile muhalefet arasında sert tartışma- lar yaşandı. Başbakan Schröder yaptığı konuş- mada, istifa etmek yerine neden gü- venoylamasım tercih ettiğıni açıkladı. Schröder, parlamentoda hükümetin uzlaşma olanaklannı yıtirdiğinı, mu- halefetin sürekJi meclisı engelleme yolunu seçtiğini söyleyerek bu neden- le parlamentoya başvurmak gereğini duyduğunu belirtti. Schröder, SPD ile koalisyon ortağı Birlik 90^Yeşiller Par- tisi içinde Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerine başlanma- sı konusunda aykın görüşlerin arttı- ğını belirtti. Başbakan Schröder, "Hü- kümet politikasının, özeüikle de dış ve özaltmda öldüğü öne sürülen polis memum Anmar Yasin'in cenaze töreninde öfkeli yakınlan silahlanyla gövde gösterisi yaptılar. Anmar'ın, kardeşiyle birlikte 'Kurt' adı verilen antiterör tugayı tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandığı ve işkence sonucu öldüğü ileri sürülüyor. (Fotoğraf: REUTERS) Direnişçilerin saldınlan sonucu 8 binden fazla kişinin öldüğü öne sürüldü Irak'ta 6 aybk korkunç bflançoDış Haberler Servisi - Irak'ta son 6 ayda direniş- çilerin saldınlan sonucu 8 binden fazla sivil, po- lis ve askerin öldüğü öne sürüldü. CNN televizyonuna bir demeç veren Irak îçiş- leri Bakanı Beidr Cabbur. "terörist" olarak nite- lediği direnişçilenn ocak ayrndan bu yana 8 bin 175 kişıyi öldürdüğünü, 12 bin kişiyi de yaraladığıru söyledi. Daha fazla ölüme yol açtığı için direniş- çilerin bombalı arâçlarla saldınlar düzenlemeyi tercih ettıkleri belirtilirken ABD Savunma Bakan- lığı aynı dönemde öldürülen Amerikan askeri sa- yısının 307 olduğunu açıkladı. Internetteki www.iraqbodycount.net sitesine gö- re, savaşın başladığı 20 Mart 2003'ten bu yana Iraklı si\il kaybuıa yönelik yapılan resmi olmayan tahminler 22-100 bin arasında değişiyor. Sitede, ABD'nin egemenliği geçen yıl haziran sonunda dev- rettiğinden bu yana 1 yıl içinde 10 bin sivilin öl- düğü belirtiliyor. Pentagon ise sivil kayıplar hak- kında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçmı- yor. Öte yandan, ABD'nin Irak'ta yeterli sayıda as- keri bulunduğunu söyleyen Cabbur, artık asıl önem verilmesi gerekenin Irak askerlerinin eğitilmesi olduğunu belirtti. Irak polis gücünün 67 bin kişi- ye ulaştığını da söyleyen Cabbur, bu sayının 200 bini bulmasını umduğunu, ancak mali sıkıntılar- dan dolayı silah ve ekipman sağlamakta sıkıntılar yaşadıklannı kaydetti. EylemJer haziraoda azaldı ABD'li kaynaklar, Irak'ta hâlâ 15-20 bin civa- nnda direnişçi bulunduğunu tahmin ediyor. Ancak direnişçilerin çekirdeğini oluşturan grup sadece yüz- lerle ifade ediliyor. Savunma, sağlık ve içişleri ba- kanlıklannın resmı venlenne göreyse, haziranda direnişçilerin saldınsında ölenlerin sayısında önem- li bir düşüş oldu. Söz konusu verilere göre, mayıs- ta 672 kişı öldürülürken bu sayı haziranda 430'a düştü. En yoğun saldınlar yenı hükümetin kurul- duğu mayıs ayında gerçekleşti. Bu arada. dün Başbakan İbrahim Caferi'nın li- deri olduğu Islami Da\a Partisı'nın bınası önün- deki kontrol noktasında bomba yüklü araçla inti- harsaldınsı düzenlendi. Intihar saldınsı sırasında Caferi'nin binada olmadığı bildirildi. Saldında 1 kişi öldü. Bağdat'ta, önde gelen Şii lider Büyük Ayetullah AH el Sistani'nin en önemli temsilcile- rinden Şeyh KemaJeddin El Gureyfî öldürüldü. Hayfa Caddesı 'nde düzenlenen saldında cuma na- mazına gitmekte olan El Gureyfi'nin yanında bu- lunan iki kişi daha yaşamını yitirdi. güvenlik politikasının temel şartlan planlama vegüvenilüiiktir. Bu,Türki- ye ile AB üyeKk müzakerelerine baş- lanması, Rusya ve Çin ile Uişldlerin ge- liştiriJerek derinleştiriunesi gibi temel konulan da içermektedir. Bunun için de hükümetin, koalisyon ortaklan için- de birlik sağlanmasına ihtiyacı varcür. \ncak bu konularda gittikçe artan farkh görüşler ortaya çıkmışür" dedi. Eleştiriler yağdı Güvenoylamasını reformlann sür- dürülebilmesi amacıyla çalışmalannın meşrulaştırılması için istediğıni ifade eden Schröder, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapılan seçimlen kaybet- melerinden sonra partisinin desteği- ni yitirdiğinı kaydetti. Seçim yenilgilerinin çoğunlulda re- form politikalanndan kaynaklandığı- nı belirten Schröder, ancak reformla- nn gerekli olduğunu söyledi. Muhalefetteki Hıristıyan Demokrat Birlik Partisı (CDU) Genel Başkani An- gela Merkel ıse Schröder'in seçim ön- cesi verdiği sözlerin hiçbırini tutama- dığını, işsizliğın artmasının ve büyü- me hızındaki duraklamanın temel ne- deninın hükümetin politikalan oldu- ğunu öne sürdü. Yeşiller partisinin sol kanat millervekillerinden Hans-Chris- tian Ströbele de Schröder'i eleştirdi. Yeşiller partisinden VVerner Schulz da, hükümetin parlamentoda ıstıkrar- lı bir çoğunluğa sahip olmasına rağ- men bu yolun seçilmesini onaylama- dığını belirterek oylamaya katılmaya- cağını \e Cumhurbaşkanı'nın durumu değerlendirmesını istedi. Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkani Guido Westerweüe, Schrö- der'i cesaretsiz olmakla suçladı. Tar- tışmalarda en sert konuşmayı yapan ıse Dışişleri Bakanı Joschka Fischer ol- du. Fischer, muhalefet partılerirun se- çimi kazanacaklanna pek fazla gü- venmemeleri gerektiğinı söyledi ve "Siz daha önce de mobilya ısmarla- mış, resimleri nasıl değiştireceğinizi planlamışünız ama olmadi, biz seçim- lere kaybetnıek için ginneyecegiz, sert bir seçim kampanyası olacak" dedi. Olasıtarih lHFylül Schröder, meclisteki güvenoylama- sından sonra, anayasa uyannca Cum- hurbaşkanı Horst Köhler'den erken seçim karan almasını istedi. Köhler'in 21 Temmuz'a kadar bu konuda karar vermesı gerekiyor. Köhler"ın meclisi fesh etmeye ve erken seçimlere gitme- ye karar vermesı durumunda, seçim- lerin 60 gün içinde yapılması gereki- yor. Seçim tarihi olarak 18 Eylül dü- şünülüyor. Kamuoyu yoklamalannda muhafa- zakâr muhalefet partılerinin açık fark- la önde olduğu görülmüyor. Öte yandan lıderliğini eski SPD başkanlanndan ve ilk Schröder hukü- metinin Maliye Bakanı Oskar Lafon- taine ile Demokratık Sosyalizm Par- tisi'nden (PDS) GregorGyzi'nin yap- tıklan Demokratık Sol'un oylan da yükseliyor. Kamuoyu yoklamalann- da yüzde 12'lereyükselen Demokra- tık Sol erken seçimlerden ciddi bir güçle çıkacak. Seçim sonrası bir SPD- Yeşıl-Demokratik Sol koalisyonu si- yasi gözlemciler tarafrndan pek ola- sı görülmüyor. SAKARYA1. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA İLANI DosşaNo 2004 892 Tal Satılmasına karar \enlen gaynmenkulun cınsı. kıvmetı. adedı. e\safı Tapu kaşdı Söfütlü ilçesı. K5_vıçı me\kıınde kaın. tapunun. 42^1 parsel. 44 cılt. 429" sh no'la- rında kavıtîı. 1062 94 m2 \r üz51çümlü Petrol Ofisi \e altında ışyen olan kargir e\ \asıflı 1 2 hısselı g.menkul satılarak para\a çe\nlecektır Ga\nmenkulün e\safı Söz konusu parsel üzennde akarva- İcıt ıstasvonu \e eklentısı muhtelıf vapılar bulunmaktadır fConum olarak ılçe merkezınde \e Karasu Caddesı üzennde bulunmaktadır Çarşı merkezı \e hükümet konağına 200 metre mesafededır ^'a- kınlannda orman ışletmesı, Sögütlü Lısesı gıbı resmı kurumlar bulunmaktadır Ulaşım sorunu vok- tur Parsel hem 14 50 metrelık ana cadde\e \e hem de arka kesımınde >er alan 10 metrelik ımar >o- luna cephelidır Topojrafik olarak ddz bir arazıdedır Parselın bir kısmı ıhdas edilen dere ilzennde kalmaktadır Yol. su. elektnk. kanalızasvon. haberleşme \e tüm alt\apı \e beledıye hızmetlen me\- cuttur tmar durumu. ımar planlannda tıcan saha olarak ayTilan alanda kaldığı \e B-2 nızamda yapı ıznıne tabıdır Parsel üzerinde bulunan yapılardaj) ılkı akaryakiî satış ıstasyonu ofis bınasıdır Bına tek katlı olup betonarme ınşa edılmıştır Ikı ayn buyuk bölümü bulunup. dış cephe sıvalı ve boyalı. üzennde çatısı olmayıp. açık teras şekhnde. 3 cephesı alûminyıım doğramadan yapılmış. kapı \e çerçeve şekhnde. 4 cephesı komşu parsele dayalı kor cephe şekiındedır Iç du\ar ve tavanı. sıval) ve boyalı. zemın seramık kaplı. soba ısıtmalı. 69 60 m2 ınşaat alanı vardır Yapı lastık tamırcısı olarak kuilanılan tek katlı. çatısı olmayıp açık teras şeklinde bıtışıgındekı merdıven altında tek gözlü lava- bo v,c bulunup. dış cephelen sıvalı ve boyalı \e yıpranmış dunımdadır Iç duvar ve tavanlan sıvalı ve badanalı. zemını beton. 66 12 m2 inşaat alanlıdır Son yapı akaryakıt pompalan üzennde yer alan kanopıdır Çelık konstrüksıyondan yapılmış olan vapı yaklaşık 6 m yüksekiikte. 160 m2 aîana sa- hıptır Aynca akaryakıt ıstasyonu olarak kuilanılan saha beton kaplıdır Gavnmenkulün kıymetı Parselın çevre koşullan ve emlak rayıç değen zemın 106 294 00 -YTL. ofis binası 15 312 00 -YTL . lastık tamırhanesr 10 5~9 00.- YTL . kanopr 14 000 00 - YTL altya- pı ve çevre duzenlemesı değen. " 000 00 - YTL olup toplam: 153 185.00 -YTL. olmakla borçlu hıssesı 1 2 hısseye ısabet eden 76 592 00 -YTL dejer üzennden satılacaJctır Satış şartları: 1- Satış. 15 8 2005 günü saat 14 15'den 14 25'e kadar Adapazan Ankara Cad Eskı Termmal Be- ledıye Mezat Salonu'nda açık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmin edilen kıymetın yüzde 60'ına ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartıy- ia ıhale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyia ıkıncı arttırma 25 8 2005 Perşembe gunü aynı yer ve aynı saatlerde yapılacaktır. tkıncı arttırmada muhammen kıymetın yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacakların top- lamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve payiaşurma masraflannı geçmesı şartıyia en çok arttırana ıhalesı yapılacaktır 2- Artîırmava ıştırak edeceklenn. tahmin edflen kjymetın jıizde 20°si nispetmde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bir bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış. peşın para ıledır. alıcı ıstedığınde 10 günü geçmemek kaydı ile mehıl verılebılır Ihale damga pulu. KDV. yüzde 18. tapu harcının 1 2 nıspetındekı masraflar alıcıya aıt olduğu. tellalıye ile bınkmış vergı borçları satış bedelınden ödenir 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla diğer ılgılılenn (*) bu gayrimenkul üzenndekı haklarını hususiyie faız ve masrafa daır olan ıddıalarını dayanağı belgelen ile on beş gün içinde dajremıze bıldırmelen lazımdır Aksi takdirde hakları tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Satış bedelı hemen veray venlen mühlet içinde odenmezse IlK.'nun 133 maddesı geregınce ıhale feshedılır. Ikı ıhale arasındakı farktan ve temerrut faızınden ve diğer zararlardan alıcı ve kefıl- len mesul turulacak ve hıçbır hükme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektir 5- Şartname. ılan tanhınden ıtıbaren herkesin görebılmesı ıçın dairede açık olup masrafi venldığı takdirde îbteyen alıcıya bir orneğı gondenlır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatım kabu! etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2004 892 Tal sayıh dosya numaramız ile müdürluğumüze başvurmalan ılan olunur 21 06 2005 ı*> llgılıler tabırıne ırtıfak hakkı sahıplerı de dahıldır Basın 30^8^ GELİBOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Sayı: 2003 485 Tal. Satılmasına karar verilen gaynmenkulün einsı. kaydı. ımar durumu. kıymetı. adedi. evsafı: Tapu kayıl bilgisi: Geiiboiu ılçesi, Sütlüce köyü Cevizlik Altı me\kıınde 13128.22 metrekare yüzölçümlü. 2534 parsel sayılı arsa vasfındakı taşınmazın, 10 650 arsa paylı kat irtıfakı yapılmış 1 blok 36 nolu dubleks bağımsız meskenin ruhsatında zemin kat 51 metrekare, üst kat 51 metrekare olmak üzere toplam 102 metrekare alanlı olup, dubleks meskenin satışuıa karar venlmıştır. Dubleks mesken betonarme olarak inşa edılmış, yapı durumu itibariyle; doğramalar pimapen ve takılı, sıvası bıtmiş yer döşemeleri fayans, su oluJcian takılmış çatısı Marsilya tıpi kiremitle örtülmüş. zemin katta açık mutfak. salon, wc ve 1. katta 2 oda, banyo, wc bulunmaktadır. Zemın kattan üst kata içten merdivenle bağlantı yapılmıştır. Belediye başkanlığı ımar verilerine göre yapı kullanma belgesı ol- mayıp 2 katlı konut alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir. Taşınmazın takdir edilen kıy- meti22.500.00.-YTL'du-. Satış şartları: 1- Birinci satış, 09.09.2005 tarihinde 11.20-11.25 saatlen arasında Gelı- bolu Hükümet Konağı giriş kat satış için aynlan bölûmde açık açık arttırma suretiyle ya- pılacaktu-, îlk arttırmada tahmin edilen kıymetın yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar var- sa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be- delle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyia ıkinci arttırma günü olan 19.09.2005 günü aynı yerde ve aynı saatte ikinci artırma yapılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edılememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üze- re arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edılecektir. Su kadar kı arttırma bedelının malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış ısteye- nin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetın yüzde 20'sini nakit veya mu- teber bu- banka temınat mektubunu icra daıresıne vermesı lazımdır Satış. peşın para ile- dır, alıcı ıstedığınde (10) günü geçmemek şartı ile mehıl venlebilir Tellalıye resmı, ihale pulu, KDV, tapu alım ve satış harcı ıhaie aîıcısına aittir. Birikrniş vergiler varsa satış be- delinden ödenir. 3- îpotek sahıbı alacaklılarla diğer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususiyie faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ^le on beş gün içinde da- ıremıze bıldırmelen lazımdır. Aksı takdirde hakJan tapu sıcıli ilej sabıt olmadıkça paylaş- madan hariç bırakılacaktır. 4- Jhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenın feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri, teklif ettıkleri bedel ile son ıhale bedelı arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrut faızınden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrut faızı aynca hükme hacet kalmaksızm daıremızce tahsıl olunacak. bu fark, varsa öncelıkle temınat bedelınden ahnacaktır 5- Şartname, ilan tanhinden itıbaren herkesin görebılmesı ıçın dairede açık olup masra- fı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğı göndenlebılır 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatım kabul etmiş sa> ılacak- lan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn >oıkanda numarası yazılı olan dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları. dosyada ve tapu kaydında me\cut adreslerine bu satış ılanı çıkartıldığı halde bıla teblığ ıade olunan ileılılere de ilanen tebliö yerine kaım olmak üzere ilan olunur. 23.06.2005 Basın: 31235 ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL MERKEZİ VE TÜM ŞUBELERİ OLARAK 2Temmuz 1993'te, Sivas'ta, 37 canımızı yitirdiğimiz Madımak Katliamım ve benzer cinayetleri asla unutmuyoruz! "Yurtta Banş, Dünyada Banş" ilkesiyle kurulup gelişen güzel ülkemizde, Cumhuriyetin bireyleri olmanm onur ve sorumluluğunu taşıyor, insanlanmızm tüm farklılıklarının zenginliğinde, sevgi ve kardeşlik duygulanyla banş içinde yaşamasını, her türlü bağnazlığın çağdaş ve laik Türkiye"mizden uzak olmasııu diliyoruz. T.C. İSTANBUL ASLİYE MAHKEMESİ SEKİZİNCİ TİCARET DAİRESİ'NDEN 2004 439 Davacı: Ayderm Saglık Hızmetlen Tıc. Ltd. Ştı. vekılı tarafından davalı T. Garanti Bankası AŞ aleyhıne açılan davada; Davalı Bulent Şaraplfya Rumelı Cad. Lazer Night Nışantaşılst. adresıne yapılan tebligatlar bıla teblığ ıade geldığmden ve zabıta manfetıyle de bir netıce alınamadı- ğından ilanen teblıgat yapılmasına karar venlmış olmakJa da%alının duruşmanın bıra- kıldığı 20 9.2005 tanhınden evvel mahkememızde hazır olması ıçm ilanen tebliğ olu- nur 20.6.2005 Basın: 31304
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog